Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-1046

SFS 2022:1046

Publicerad den 28 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459.

2) För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 292 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

2)

Senaste lydelse 2022:1045.

  1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

  2. vattenbruksverksamhet.

För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 2 111 kronor per kubikmeter.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1046
  1. Denna lag träder i kraft den 29 september 2022.

  2. Bestämmelserna tillämpas dock för förbrukning som sker från och med den 1 oktober 2022.

  3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)