Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1232

Publicerad den 6 juli 2022
Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 b § lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:239, bet. 2021/22:TU18, rskr. 2021/22:450.

2) Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning, av ett konkursbo eller enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får den användas av den nya ägaren även om trängselskatt eller tilläggsavgift som en tidigare ägare är skattskyldig för inte har betalats. Detsamma gäller för en bil som tillhör ett konkursbo i fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

2)

Senaste lydelse 2014:1501.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1232

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linnea Westman
(Finansdepartementet)