Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1760

Publicerad den 15 december 2022
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 4 §, 14 kap. 1 §, 22 kap. 1 och 12 §§, 23 kap. 5 §, 29 kap. 1 §, 56 kap. 3 §, 65 kap. 6 och 9 §§ och rubriken närmast före 22 kap. 12 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.

2) Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

2)

Senaste lydelse 2021:1259.

För

avses med beskattningsår

1. skatt eller avgift enligt

a) inkomstskattelagen (1999:1229),

b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4, 11 och 12,

d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

e) lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut, och

f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

 

beskattningsår enligt 1 kap. 1315 §§ inkomstskattelagen eller, för svenska handelsbolag, räkenskapsåret

 

2. skatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 6–10 och 13

 

det kalenderår som skatten ska betalas för eller det beskattningsår då skatteunderlag för avkastningsskatt ska tas upp enligt 13 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

 

3. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

 

det kalenderår då ersättningen betalas ut

 

4. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas för redovisningsperioder

 

beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen

 

5. annan mervärdesskatt

 

det kalenderår då den felaktiga debiteringen har gjorts, eller förvärvet eller omsättningen har skett

 

6. punktskatt som ska redovisas för redovisningsperioder

 

beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen

 

7. punktskatt enligt

a) beslut som avses i 53 kap. 5 §,

b) 2728 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

c) 2627 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

d) 4 kap. 22 b §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

e) 8 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

 

det kalenderår under vilket beslutet om återbetalning eller kompensation, eller beslutet om beskattning vid oegentlighet eller felaktiga uppgifter, har meddelats

 

8. annan punktskatt

 

det kalenderår då den händelse som medför skattskyldighet har inträffat

 

9. övriga skatter

 

det kalenderår som skatten ska betalas för

 

10. arbetsgivaravgifter och avgifter som ingår i slutlig skatt

 

det kalenderår som avgiften ska betalas för.

 

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår.

3) Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för

3)

Senaste lydelse 2011:1289.

 1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt

  1. inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  3. lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

  4. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–13 den lagen,

  5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

  7. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

  8. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

 2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 3. registrering av skatteavdrag,

 4. bestämmande av skattereduktion,

 5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,

 6. beskattning enligt

  1. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

  2. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

 7. beskattning utomlands.

4) I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

4)

Senaste lydelse 2022:446.

 • överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

 • samfällighet (5 och 6 §§),

 • räntebidrag (7 §),

 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

 • avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

 • tjänstepensionsavtal (11 §),

 • underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar och sparande i en PEPP-produkt (12 §),

 • skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

 • elcertifikat (14 §),

 • utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

 • schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

 • schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

 • gåva (22 §),

 • investeraravdrag (23 och 24 §§),

 • skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),

 • utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och

 • avgift till arbetslöshetskassa (27 §).

Underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar och sparande i en PEPP-produkt

5) Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring, sådant avtal om tjänstepension eller sådant sparande i en PEPP-produkt som avses i 2 § första stycket 6–10 och 13 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

5)

Senaste lydelse 2019:741.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, tjänstepensionsinstitut och företag som tillhandahåller PEPP-produkter.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäkringen, avtalet om tjänstepension respektive sparandet i PEPP-produkten beräknat enligt 3 a–3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Av kontrolluppgiften ska det framgå om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring eller om kontrolluppgiften avser en PEPP-produkt respektive om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring. I fråga om en pensionsförsäkring och ett sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska kontrolluppgiften även innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för dessa.

6) Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet eller som tillhandahåller PEPP-produkter i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

6)

Senaste lydelse 2013:585.

Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

7) Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för

7)

Senaste lydelse 2021:1259.

 1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt

  1. inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  3. 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

  4. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–13 den lagen,

  5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

  7. 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

  8. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

  9. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, och

  10. lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut,

 2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 3. bestämmande av skattereduktion, samt

 4. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken.

8) I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att ta ut skatt eller avgift enligt

8)

Senaste lydelse 2021:1259.

 1. inkomstskattelagen (1999:1229),

 2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

 3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–13 den lagen,

 4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

 5. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

 6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och

 7. lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut.

9) Om en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.

9)

Senaste lydelse 2011:1289.

Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras för

 1. särskilda avgifter, och

 2. skatt enligt 2 § första stycket 6–9 och 13 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

10) Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare eller slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret, om inte annat följer av 4 § andra stycket.

10)

Senaste lydelse 2011:1289.

För skatt enligt 2 § första stycket 6–9 och 13 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller dock 8 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1760

Denna lag träder i kraft 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)