Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-1776

SFS 2022:1776

Publicerad den 17 december 2022
Lag om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2022:166) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

3 kr 44 öre per liter

 

2 kr 87 öre per liter

 

6 kr 31 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 14 öre per liter

 

2 kr 87 öre per liter

 

4 kr 01 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 48 öre per liter

 

2 kr 87 öre per liter

 

6 kr 35 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

 

4 kr 48 öre per liter

 

2 kr 87 öre per liter

 

7 kr 35 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

279 kr per m3

 

3 793 kr per m3

 

4 072 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 582 kr per m3

 

2 491 kr per m3

 

4 073 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 940 kr per m3

 

2 491 kr per m3

 

4 431 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 125 kr per m3

 

2 491 kr per m3

 

4 616 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

3 991 kr per 1 000 kg

 

3 991 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 287 kr per 1 000 kg

 

3 991 kr per 1 000 kg

 

5 278 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

2 840 kr per 1 000 m3

 

2 840 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 106 kr per 1 000 m3

 

2 840 kr per 1 000 m3

 

3 946 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

762 kr per 1 000 kg

 

3 301 kr per 1 000 kg

 

4 063 kr per 1 000 kg

 

7.

 

2710 11 31

 

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

 

3 kr 48 öre per liter

 

2 kr 87 öre per liter

 

6 kr 35 öre per liter

 

I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

  1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

  2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

  3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

  4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

  5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)