Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-1780

SFS 2022:1780

Publicerad den 17 december 2022
Lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 15 § och 7 kap. 1 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2022:174) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.

Med punktskatt avses skatt enligt

 1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

 2. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

 3. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

 4. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 5. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

 6. lagen (1999:673) om skatt på avfall,

 7. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

 8. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

 9. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

 10. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

 11. lagen (2018:1139) om skatt på spel,

 12. lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

 13. lagen (2022:155) om tobaksskatt, och

 14. lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 §, registrera

 1. den som är skattskyldig enligt

  1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

  2. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

  3. 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

  4. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

  5. lagen (1999:673) om skatt på avfall,

  6. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

  7. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

  8. 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, eller

  9. lagen (2018:1139) om skatt på spel,

 2. den som är godkänd eller registrerad som

  1. upplagshavare enligt 4 kap. 1 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt,

  2. registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 9 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 10 § lagen om alkoholskatt,

  3. godkänd lagerhållare enligt 6 kap. 2 § lagen om skatt på energi, 10 § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, 9 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 8 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar eller 10 kap. 2 § lagen om tobaksskatt,

  4. frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § lagen om skatt på energi,

  5. registrerad mottagare enligt 10 a § lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,

  6. registrerad EU-handlare enligt 10 b § lagen om kemikalier i viss elektronik,

  7. registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 10 kap. 7 § lagen om tobaksskatt, eller

  8. registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 3 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 3 § lagen om alkoholskatt, och

 3. den som är godkänd eller registrerad som

  1. tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 15 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 16 § lagen om alkoholskatt,

  2. certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 7 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 7 § lagen om alkoholskatt,

  3. tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 5 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 5 § lagen om alkoholskatt, eller

  4. tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 2 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 2 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 2 § lagen om alkoholskatt.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)