Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1786

Publicerad den 17 december 2022
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Utfärdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.

2) Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent.

2)

Senaste lydelse 2016:1071.

Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

3) Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

3)

Senaste lydelse 2016:1071.

 1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller

 2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för

 • drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 14,26 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 19,62 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,49 kronor, och för

 • drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 57,53 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

4) Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

4)

Senaste lydelse 2016:1071.

Skatt tas ut per liter för

 • drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 14,26 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, och för

 • drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,49 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

5) Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§.

5)

Senaste lydelse 2016:1071.

Skatt tas ut per liter för

 • drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 34,64 kronor, och för

 • drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 57,53 kronor.

6) Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

6)

Senaste lydelse 2016:1071.

Skatt tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1786
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Linnea Westman
(Finansdepartementet)