Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2023:76

Publicerad den 25 februari 2023
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 23 februari 2023

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

1)

Prop. 2022/23:58, bet. 2022/23:FiU33, rskr. 2022/23:125.

dels att 3 kap. 15 §, 26 kap. 6 § och 39 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 1 b §, 26 kap. 22 a och 33 g §§ och 39 kap. 3 b §, och närmast före 39 kap. 3 b § en ny rubrik av följande lydelse.

2) Med punktskatt avses skatt enligt

2)

Senaste lydelse 2022:1780.

 1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

 2. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

 3. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

 4. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 5. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

 6. lagen (1999:673) om skatt på avfall,

 7. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

 8. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

 9. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

 10. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

 11. lagen (2018:1139) om skatt på spel,

 12. lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

 13. lagen (2022:155) om tobaksskatt,

 14. lagen (2022:156) om alkoholskatt, och

 15. lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el.

Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 och 1 a §§, registrera den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

3) Punktskatt ska redovisas i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder om inte annat följer av 8 §.

3)

Senaste lydelse 2022:174.

Den som är registrerad enligt 7 kap. 1 a § första stycket 1 och 2 eller 1 b § ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod.

I stället för vad som anges i 22 § ska en punktskattedeklaration från den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el innehålla uppgift om

 1. antal megawattimmar skattepliktig el som matats in under kvalificerade timmar under redovisningsperioden,

 2. summan av samtliga timintäkter under redovisningsperioden,

 3. finansiellt justeringsbelopp, och

 4. skattens nettobelopp.

För en skattskyldig som enligt 21 § lagen om skatt på överintäkter från el väljer att för en kraftproduktionsanläggning beräkna timintäkter och särskilt takbelopp separat gäller följande. Dessa uppgifter ska redovisas för sig. I deklarationen ska då även uppgift som avses i första stycket 1 redovisas separat för anläggningen. Om en skattskyldig redovisar uppgifter för flera kraftproduktionsanläggningar ska uppgifterna för dessa anläggningar läggas samman.

Den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el ska redovisa skatten i en punktskattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

4) I detta kapitel finns bestämmelser om

4)

Senaste lydelse 2019:790.

 • definitioner (2 och 2 a §§),

 • generell dokumentationsskyldighet (3 §),

 • dokumentationsskyldighet som avser ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt (3 a §),

 • dokumentationsskyldighet som avser beräkning av skatt på överintäkter från el (3 b §),

 • dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4–10 §§),

 • dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11–12 §§),

 • dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),

 • dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld (14 §),

 • dokumentationsskyldighet som avser avropslager (14 a §),

 • dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15–16 f §§), och

 • föreläggande (17 §).

Beräkning av skatt på överintäkter från el

För den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el ska underlaget som anges i 3 § även innehålla

 1. dokumentation för kontroll av skattepliktig el som framställts i Sverige,

 2. uppgift om från vilken källa elen har framställts, och

 3. en beskrivning av den skattskyldiges beräkning av finansiellt justeringsbelopp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2023:76

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN
Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)