Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2023-0362

SFS 2023:362

Publicerad den 8 juni 2023
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 1 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2022/23:69, bet. 2022/23:SkU17, rskr. 2022/23:200.

2) För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 930 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

2)

Senaste lydelse 2023:361. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

  1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

  2. vattenbruksverksamhet.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2023:362
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)