Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:287

Utkom från trycket den 20 maj 2014
utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

2)

Lagen omtryckt 2008:803.

3) Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

3)

Senaste lydelse 2010:874.

 1. utbildningsbidrag för doktorander, och

 2. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäller också

 1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för

  • kortare studier om funktionshinder,

  • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

  • studier inom särskild utbildning för vuxna,

 2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska, eller

 3. kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

Ersättning enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare ska inte tas upp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:287

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)