Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:617

Utkom från trycket den 29 juni 2007
utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212.

Skattepliktig är inte

  1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

  2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,

  3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, eller

  4. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:617

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)