Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1997:936.

Utfärdad den 20 december 1994

Allmän pensionsavgift skall betalas enligt denna lag.

SFS 1997:937

Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunderlaget för varje år betala allmän pensionsavgift med 7 procent.

SFS 1999:965

Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i 59 kap. socialförsäkringsbalken, dels på sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 59 kap. samma balk om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken. Därvid ska i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

SFS 2010:1261

Avgift ska inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Avgift ska inte heller betalas på inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1261

Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut om slutlig skatt.

SFS 2011:1369

Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken.

Avgiften förs till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

SFS 2010:1261

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1369

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

SFS 2011:1369

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1744

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995 och tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen. I stället för vad som sägs i 3 § tredje stycket skall vid fastställandet av skattetabeller enligt 4 § uppbördslagen (1953:272) för inkomståret 1995, avgifterna beräknas på summan av inkomsterna till den del summan inte överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om avgift som avser tiden före d. 1 jan. 1995.

SFS 1994:1956

(Utkom 30 dec. 1994.)

SFS 1996:682

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1342

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

SFS 1997:936

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 1997:937

(Utkom 9 dec. 1997.)

SFS 1998:680

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med d. 1 jan. 1999.

3. Den äldre bestämmelsen i 4 § första stycket gäller fortfarande för avgiftspliktiga som är födda år 1937 eller tidigare.

4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

5. Under åren 1999 och 2000 används avgiften även för finansiering av folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring till personer som har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt 12 kap. samma lag samt kostnader för förvaltning av sådan folkpension.

SFS 1999:965

1. Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 1999 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomst som uppbärs från och med d. 1 jan. 2000.

3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 1999:1288

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2000:196

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001

SFS 2000:1007

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2001:493

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

2. De äldre bestämmelserna i 4 § första stycket gäller vid 2003 års taxering, dock skall avgift inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

SFS 2001:843

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

SFS 2001:844

(Utkom d. 30 nov. 2001.)

SFS 2001:1117

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.

SFS 2002:978

(Utkom d. 13 dec. 2002.)

SFS 2003:546

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

SFS 2003:712

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2007:968

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

SFS 2010:1261

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1369

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas på inkomst som uppbärs från och med d. 1 jan. 2013.