Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Fastighetsskattelagen

1 §

Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

SFS 2011:1320

2 §

Skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

Fastighetsskatt beräknas för kalenderår på grundval av det taxeringsvärde som gäller under kalenderåret.

Rättsfall:

S.k. dold äganderätt för make godtagen R 1992:41.

SFS 2007:1417

2 a §

[Upphävd g. Lag (2007:1417).]

SFS 2007:1417

3 §

Fastighetsskatten utgör

 1. 1,0 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsenhet för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

  • bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är under uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderingsenhet för tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende tomtmark avsedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

  • taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värderingsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

 2. 0,4 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obebyggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

 3. 1,0 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

 4. 0,5 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk,

 5. 0,2 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket e föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

SFS 2017:398

3 a §

[Upphävd g. Lag (2007:1417).]

SFS 2007:1417

4 §

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet gäller också beträffande del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som utgör sådan enhet.

SFS 2009:106

5 §

[har upphävts genom lag (1990:394).]

SFS 1990:394

6 §

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsskatt finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1320

7 §

[Upphävd g. Lag (2011:1320).]

SFS 2011:1320

8 §

Fastighetsskatt tillfaller staten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §.

SFS 1984:1078

9 §

Termer och uttryck i denna lag som används även i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden som i dessa lagar.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §.

SFS 1999:1254

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:1052

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Ingår fastighet i förvärvskälla för vilken beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatten vid 1986 års taxering påföras med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och hela beskattningsåret.

I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket b, f, g, i och k skall procenttalet vid 1986 års taxerings utgöra 0,7 och vid 1987 års taxering 1,4. I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket c och e skall procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,5 och vid 1987 års taxering 1.

SFS 1984:1078

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1985.

SFS 1990:394

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering.

SFS 1991:1914

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992 och tillämpas från och med 1992 års taxering.

SFS 1994:1910

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.

2. Äldre föreskrifter i 2 § andra stycket tillämpas för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall gälla vid 1996 års taxering endast om den skattskyldige yrkar det.

4. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall inte gälla fastigheter som avses i punkterna 4 och 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt vid tillämpning av nämnda punkter i dessa övergångsbestämmelser.

SFS 1996:432

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1402

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för räkenskapsår hos handelsbolaget eller den europeiska ekonomiska intressegrupperingen som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 1997:442

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

SFS 1997:529

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997.

SFS 1998:526

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser bestämmelserna i 3 § första stycket punkten a och punkten b, d. 1 aug. 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.

2. Bestämmelserna i 3 § första stycket punkten a och punkten b tillämpas första gången vid 1999 års taxering. Har beskattningsåret påbörjats före d. 1 jan. 1998 tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före denna tidpunkt.

3. Bestämmelserna i övrigt tillämpas första gången vid 2000 års taxering. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

4. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket punkten b skall procenttalet vid 2000 års taxering utgöra 1,3. Har beskattningsåret påbörjats före d. 1 jan. 1999 tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före denna tidpunkt.

5. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket b skall procenttalet vid 2001 års taxering utgöra 1,2. På bostadsdelen för fastighet som utgör hyreshusenhet och som har värdeår 1989 eller 1990 skall endast halv fastighetsskatt utgå vid 2001 års taxering. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av fastigheten skall 3 § femte stycket tillämpas. Lagar (1999:636) och (1999:995).

SFS 1998:1478

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:632

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser gäller för den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 1999.

SFS 1999:636

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 1999.

SFS 1999:995

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1254

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2000:950

Denna lag träder i kraft d.1 jan. 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. För den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 2000 tillämpas de procenttal som gäller vid 2001 års taxering.

SFS 2001:835

Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. För den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 2000 tillämpas de procenttal som gäller vid 2001 års taxering.

SFS 2001:1219

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering. Till den del fastighetsskatt skall beräknas på grundval av taxeringsvärde som bestämts vid fastighetstaxering år 2004 eller tidigare tillämpas inte den nya lydelsen.

SFS 2003:1203

Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering såvitt avser småhusenheter, vid 2005 års taxering såvitt avser hyreshusenheter och vid 2006 års taxering såvitt avser lantbruksenheter.

SFS 2006:3

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

SFS 2006:1008

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

SFS 2006:1353

(Utkom d. 15 dec. 2006.)

SFS 2007:1417

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2009:106

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

SFS 2009:1408

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

SFS 2010:773

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

SFS 2011:1320

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012. Den nya lydelsen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

SFS 2017:395

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2017.

SFS 2017:396

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2018.

SFS 2017:397

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2019.

SFS 2017:398

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2020.

Allmän anmärkning:

Övergångsbestämmelser avseende 1986 och 1987 års taxeringar (ändr. g. Lag 1984:1078) senast inf. i 1988 års lagedition.