Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2007-1398

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Utkom från trycket den 28 december 2007
utfärdad den 18 december 2007.

Avgiftsplikt

Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

SFS 2011:1422

Avgiftsskyldighet

Fastighetsavgift ska betalas för kalenderåret av den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

Avgiftens storlek

Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

  1. för sådan del av småhusenhet som avser småhus som är uppfört samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet och markvärdet,

  2. för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet,

  3. för sådan del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder som är uppförda samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 1 027 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter,

  4. för värderingsenhet för ägarlägenhet som är uppförd samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådan värderingsenhet för ägarlägenhet, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter.

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per småhus, fastighetsavgiften per bostadslägenhet och fastighetsavgiften per värderingsenhet för ägarlägenhet till fastighetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad med ett belopp motsvarande inkomstbasbeloppets förändring mellan år 2008 och det aktuella kalenderåret uttryckt i procent med två decimaler. Avgiften uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.

Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2012:743

Fastighetsavgiften per kalenderår är för småhus som är uppfört och till vilket det hör tomtmark som inte ingår i samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för byggnaden.

Fastighetsavgiften per kalenderår är för värderingsenhet för tomtmark som hör till småhus som är uppfört och som inte ingår i samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för tomtmarken.

SFS 2009:1410

Med bostadslägenhet avses i 3 § första stycket c en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska vid tillämpningen av 3 § tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

SFS 2009:1410

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fjorton följande kalenderåren. Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har minskats för samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av minskning.

SFS 2012:743

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsavgiften om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsavgift och fastighetsskatt ska beräknas för skilda delar av fastigheten, ska taxeringsvärdet när det används som underlag för beräkningen av fastighetsavgiften utgöras av den del av värdet som hör till respektive fastighetsdel.

Övriga bestämmelser

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inkomstskattelagen (1999:1229).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsavgift finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1422

[Upphävd g. Lag (2011:1422).]

SFS 2011:1422

I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69).

SFS 2011:1422

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1398

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

2. Vid tillämpning av 6 § första stycket ska den som för kalenderåret 2007 är berättigad till hel eller halv minskning av fastighetsskatt enligt 3 § andra stycket lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt i dess lydelse före d. 1 jan. 2008, och som skulle ha varit berättigad till fortsatt minskning för kalenderåret 2008, vara berättigad till hel eller halv minskning av den kommunala fastighetsavgiften enligt vad som skulle ha gällt i fråga om minskning av fastighetsskatt enligt sistnämnda paragraf.

3. Den som är skyldig att betala fastighetsavgift för en sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket c ska senast d. 30 juni 2008 lämna uppgift till Skatteverket om antalet bostadslägenheter per värderingsenhet på denna fastighet eller del av fastighet. 20 kap. 2 § tredje stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas på motsvarande sätt i fråga om detta uppgiftslämnande.

SFS 2009:108

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

SFS 2009:1410

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

SFS 2010:1298

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1422

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012. Lagen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

SFS 2012:743

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas i sin nya lydelse första gången på fastighetsavgift för kalenderåret 2013.

3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas i sin nya lydelse på byggnader med beräknat värdeår 2012 eller senare.

Hänvisad författning:

Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift inf. efter IL 67:.

Lag 2007:1398

Författare: Leif Eriksson

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Peter Nilsson

Författare: Peter Nilsson

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas och ersätts från och med den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. Den statliga fastighetsskatten finns dock kvar och kommer att tas ut bl.a. på den del av ett hyreshus som består av lokaler, på obebyggda tomter och på fastigheter som ännu inte är färdigbyggda. Statlig fastighetsskatt kommer också liksom tidigare att tas ut för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som industrienheter och elproduktionsenheter. Trots beteckningen fastighetsavgift är avgiften en ren skatt. Avgiften ska på visst sätt överföras till kommunerna.

Lagen om kommunal fastighetsavgift (2007:1398) trädde i kraft den 1 januari 2008 och tillämpades första gången vid 2009 års taxering. Förfarandereglerna för uttag av fastighetsavgift återfinns från och med den 1 januari 2012 i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prop. 2007/08:27, 2007/08:SkU10.

Författare: Peter Nilsson

Paragrafen innehåller en uppräkning av de typer av fastigheter för vilka kommunal fastighetsavgift ska betalas. Paragrafen är i huvudsak utformad med 1 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt som förebild. Den närmare omfattningen av fastighetsavgiften för de uppräknade fastighetstyperna framgår av 3 §.

Författare: Peter Nilsson

Den kommunala fastighetsavgiften ska betalas per kalenderår. Detta gäller även för den som har brutet räkenskapsår. Motsvarande ändring görs också beträffande den statliga fastighetsskatten.

Kopplingen till ägandet vid ingången av kalenderåret motiveras bl.a. med att uppgift om avgiften ska kunna förtryckas i deklarationsblanketterna. Motsvarande ändring har också gjorts beträffande den statliga fastighetsskatten. Det förutsätts enligt propositionen att köpare och säljare i samband med överlåtelser reglerar fastighetsavgiften mellan sig. Om äganderättsövergången för en fastighet sker den 1 januari ett år anses förvärvaren enligt propositionen vara ägare vid ingången av kalenderåret. Enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen jämställs bl.a. tomträttshavare med ägare.

Författare: Peter Nilsson

I 1 st. anges fastighetsavgiftens storlek för år 2008. Att den kommunala fastighetsavgiften ska tas ut för småhus etc. som är uppförda innebär att huset ska vara färdigställt för att omfattas av fastighetsavgiftssystemet. Om huset är taxerat som varande under uppförande eller om marken är obebyggd omfattas fastigheten i stället av den statliga fastighetsskatten. Från och med kalenderåret 2013 har fastighetsavgiften sänkts för hyresenheter. Sänkningen skedde dels genom att beloppet per bostadslägenhet sänktes till 1210 kr för 2013 samtidigt som den procentsats av taxeringsvärdet med vilket beloppet jämförs sänktes från 0,4 till 0,3 procent av taxeringsvärdet.

Med taxeringsvärdet avses det samlade värdet för aktuellt kalenderår för de aktuella värderingsenheterna för byggnader och tomtmark. Till och med 2009 har krävts att tomtmarken ska tillhöra samma taxeringsenhet som byggnaden för att marken ska omfattas av fastighetsavgift. För en arrendetomt har detta inneburit att marken inte omfattas av avgiftssystemet men att ett småhus på arrendetomten gör det. Marken omfattas alltså i detta fall av statlig fastighetsskatt. Fastigheter med byggnad som inte åsatts taxeringsvärde på grund av att värdet understigit 50 000 kr har inte heller omfattats av fastighetsavgiftssystemet. Genom SFS 2009:1410 ändras detta med tillämpning från och med 2011 års taxering.

Småhus som är uppförda och bostäder som är uppförda utgör inte särskilda värderingsenheter i fastighetstaxeringsrättslig mening. Det är endast fråga om att det görs en åtskillnad mellan sådana värderingsenheter för småhus respektive bostäder där byggnaden är under uppförande och värderingsenheter för småhus respektive bostäder där uppförandet är färdigt.

Av bestämmelsen framgår vidare att fastighetsavgiften ska baseras på antalet värderingsenheter för småhus respektive antalet bostadslägenheter eller på taxerade värden, beroende på vad som ger lägst utfall.

Författare: Peter Nilsson

Den kommunala fastighetsavgiften indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppets förändring. I 2 st. regleras hur fastighetsavgiften per värderingsenhet för småhus och fastighetsavgiften per bostadslägenhet för år 2009 och senare kalenderår ska indexberäknas med utgångspunkt från inkomstbasbeloppets förändring. Den sålunda beräknade avgiften per värderingsenhet för småhus respektive per bostadslägenhet avrundas nedåt till hela krontal.

Inkomstbasbeloppet definieras i 3 st. genom en hänvisningtill 58 kap. 26 § och 27 § SFB. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen i november året före det år som inkomstbasbeloppet ska avse.

Det fasta maxbeloppet för avgiften för småhus är 7262 kr för kalenderåret 2015 och 7412 kr för kalenderåret 2016. För hyreshus är motsvarande belopp 1243 respektive 1268 kr per lägenhet. För 2017 är beloppen 7687 kr respektive 1315 kr.

Författare: Peter Nilsson

I paragrafen definieras begreppet ”bostadslägenhet” i 3 § 1 st. c. Definitionen överensstämmer med den som finns i bl.a. 1 kap. 3 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Fastighetsägare ska enligt 3 p. av övergångsreglerna till lagen om kommunal fastighetsavgift senast den 30 juni 2008 lämna uppgift per värderingsenhet om antalet bostadslägenheter på fastigheten.

Författare: Peter Nilsson

I paragrafen klargörs hur tomtmark ska hanteras när det på en och samma värderingsenhet för tomtmark finns både en värderingsenhet för ett småhus som är uppfört och som hänförs till fastighetsavgiftssystemet, och ett småhus som är under uppförande och som hänförs till fastighetsskattesystemet. Tomtmarken ska vid sådant förhållande anses höra till småhuset som är uppfört och följaktligen hänföras till fastighetsavgiftssystemet.

Författare: Peter Nilsson

1 st. syftar till att begränsa fastighetsavgiften för nyproducerade bostäder. Bestämmelsen om hel och halv minskning av avgiften är uppbyggd på samma sätt som bestämmelsen om nedsättning av skatt för nyproducerade bostäder i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. Bestämmelsen tas bort i fastighetsskattelagen. Minskningen gäller för både byggnaden och tillhörande tomtmark under förutsättning att byggnaden och tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet. Ingår de i skilda taxeringsenheter gäller nedsättningen bara byggnaden. I ett ställningstagande 2010-05-31, dnr 131 324216-10/111, uttalar Skatteverket att minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus inte gäller för arrendetomter. I ett annat ställningstagande 2017-05-31, dnr 131 236866-17/111 behandlas befrielse av fastighetsavgift dels om byggnadsvärdet kommer att understiga 50 000 kr, dels om byggnaden brinner ned eller av annan anledning avlägsnas från fastigheten.

I 2 p. av övergångsbestämmelserna regleras situationen för den som vid ikraftträdandet befinner sig inne i systemet med skattelättnad för nybyggda bostäder enligt 3 § 2 st. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt och som skulle ha varit berättigad till fortsatt lättnad även för kalenderåret 2008. Den som befinner sig i en sådan situation ska vara berättigad till hel eller halv minskning av den kommunala fastighetsavgiften enligt 6 § 1 st. i förevarande lag enligt vad som skulle ha gällt i fråga om minskning av fastighetsskatt.

Från och med kalenderåret 2013 har en utvidgning skett av nedsättningen av fastighetsavgiften. För hus med värdeår före 2012 gäller som tidigare hel befrielse de första fem åren och halv avgift de fem följande åren. För bostadshus med värdeår 2012 eller senare betalas ingen avgift de första femton åren.

Nedsättningen illustreras i nedanstående tabell i broschyren SKV 296 utgåva 24.

Värdeår/nybyggn.år

 

Ingen skatt/avgift i deklarationen

 

Halv skatt/avgift i deklarationen

 

2006

 

2007–2011

 

2012–2016

 

2007

 

2008–2012

 

2013–2017

 

2008

 

2009–2013

 

2014–2018

 

2009

 

2010–2014

 

2015–2019

 

2010

 

2011–2015

 

2016–2020

 

2011

 

2012–2016

 

2017–2021

 

2012

 

2013–2027

 
 

2013

 

2014–2028

 
 

2014

 

2015–2029

 
 

2015

 

2016–2030

 
 

2016

 

2017–2031

 
 

Författare: Peter Nilsson

Av 2 st. framgår att om det på en värderingsenhet för tomtmark finns mer än en värderingsenhet för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som inte är föremål för minskning av fastighetsavgiften. Om samtliga småhus är föremål för nedsättning av fastighetsavgiften, ska tomtmarken anses tillhöra det eller de småhus som har lägst grad av minskning. Det sistnämnda innebär att om det på tomtmarken finns ett småhus med hel minskning av avgiften och ett småhus med halv minskning av avgiften ska tomtmarken anses höra till det småhus som är föremål för halv minskning.

Författare: Peter Nilsson

Av 1 st. framgår när en andel av en samfällighets taxeringsvärde ska räknas in i taxeringsvärdet för ett småhus.

Av 2 st. framgår att om fastighetsavgift och fastighetsskatt ska beräknas för skilda delar av en fastighet ska taxeringsvärdet när det används som underlag för fastighetsavgiften utgöras av den del av värdet som hör till respektive fastighetsdel.

Författare: Peter Nilsson

I paragrafen anges att termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller inkomstskattelagen (1999:1229). Paragrafen har utformats med 9 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt som förebild.

Författare: Peter Nilsson

Av 1 § skattebrottslagen (1971:69) och 2 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter framgår att dessa lagar är tillämpliga på avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt eller tull endast om det är särskilt föreskrivet. För att kommunal fastighetsavgift, som inte benämns skatt, ska omfattas av dessa lagar anges därför i förevarande paragraf att fastighetsavgift vid tillämpning av lagarna ska likställas med skatt.