Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Utkom från trycket den 12 maj 1998
Utfärdad den 29 april 1998.

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller förhandsbesked om

 1. skatt eller avgift som avses i

  1. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  2. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för dem som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–13 i den lagen,

  3. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  4. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

  5. inkomstskattelagen (1999:1229), och

  6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

 2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

 3. skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200),

 4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), och

 5. skatt enligt kupongskattelagen (1970:624).

Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket.

SFS 2023:204

Skatterättsnämndens sammansättning m.m.

Skatterättsnämnden består av högst fjorton ledamöter och högst tio ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

Skatterättsnämnden sammanträder på två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna och utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande på varje avdelning.

Skatterättsnämnden är beslutsför när ordföranden vid sammanträdet samt fem andra ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutsför med färre ledamöter, om tre av dem, bland dem ordföranden, är ense om utgången i ärendet. Fler än ordföranden samt sex andra ledamöter får inte delta i nämndens beslut.

SFS 2020:855

Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked.

SFS 2020:855

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggningen i Skatterättsnämnden tillämpas bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Förutsättningar för förhandsbesked

Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

SFS 2021:1167

I ärenden som avses i 1 § första stycket 1 och 4 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansökan som denne framställt hos Skatteverket,

 2. Skatteverket har fattat ett beslut i saken och beslutet gått den enskilde emot samt

 3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

Rättsfall:

Ansökan avvisades när det ej fanns allmänt intresse av ett snabbt avgörande HFD 2018:26, 2018:35.

SFS 2003:666

I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild,

 2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,

 3. beslutet gått den enskilde emot, och

 4. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

SFS 2007:464

Hur ärendet inleds i Skatterättsnämnden, m.m.

En ansökan om förhandsbesked skall vara skriftlig.

I ansökan skall sökanden lämna de uppgifter som behövs för att förhandsbesked skall kunna lämnas.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om uppgifterna i ansökningen varit så preciserade att förhandsbesked bort lämnas R 19801:63; 1992:104.

Då lämnade uppgifter om villkoren för angiven affär var ofullständiga kunde förhandsbesked ej lämnas R 2007:38 – Ofullständigt underlag HFD 2020:23.

Skatterättsnämnden får anmoda sökanden att inom viss tid komma in med de ytterligare upplysningar som nämnden anser sig behöva för att pröva ansökan om förhandsbesked.

Skatterättsnämnden får i fråga som avses i 1 § första stycket 2 begära varuprov av sökanden.

Tidsfrister

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då deklaration senast ska lämnas till ledning för det beslut om slutlig skatt eller den taxering som frågan avser.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden innan den första redovisningsperiod som berörs av den fråga som ansökan avser har börjat. Om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder ska ansökan ha kommit in senast den dag då deklaration senast ska lämnas.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 5 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast inom fyra månader efter utdelningstillfället.

SFS 2015:885

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av det andra året efter det år beskattningsåret löpte ut eller före utgången av året efter taxeringsåret.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat.

SFS 2011:1254

Motpart

Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket motpart i ärendet.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet.

SFS 2003:666

Hinder mot att pröva ansökan

Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan avvisas. Detsamma gäller om ansökan kommit in för sent.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket skall avvisas om den fråga som ansökan avser efter överklagande har anhängiggjorts vid allmän förvaltningsdomstol innan ansökan kommit in till Skatterättsnämnden.

En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

Rättsfall:

R 19801:63 anm. vid 7 § – R 2007:38 anm. vid 7 § – Fråga om litispendens i mål enl. 2 st. R 2009:92 – Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked HFD 2011:35; d:o ang. skatteflyktlagens tillämplighet på visst förfarande 2012:50 – Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning ansågs så oklara att förhandsbesked inte borde lämnas HFD 2013:7, anm. även vid stiftelselagen (1994:1220) 1:2.

SFS 2003:666

Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om förhandsbesked.

SFS 2003:666

Handläggning

Om ansökan inte omedelbart avvisas skall Skatterättsnämnden ge motparten tillfälle att yttra sig skriftligen.

Skatterättsnämnden kan bereda parterna tillfälle att muntligen lämna upplysningar inför nämnden.

Rättsfall:

Skatterättsnämnden ansågs inte kunna begära förhandsavgörande av EG-domstolen enl. art. 234 EG C-134/97 Victoria Film.

Förhandsbeskedet

I förhandsbeskedet skall Skatterättsnämnden i den omfattning som nämnden anser lämplig ange hur den fråga som förhandsbeskedet avser skall bedömas.

Förhandsbeskedet skall delges parterna.

Rättsfall:

R 1966:19.

Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den enskilde som beskedet angår, om denne yrkar det.

Förhandsbeskedet är dock inte bindande om en författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser.

Rättsfall:

Konkursbo fick ej träda in som part men konkursförvaltaren gavs möjlighet att föra talan HFD 2017:52.

SFS 2003:666

Avgift, kostnad och ersättning

För ett förhandsbesked rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1, 4 eller 5 får Skatterättsnämnden ta ut en avgift av en enskild sökande enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett förhandsbesked på grund av att det inte borde ha lämnats, ska avgiften betalas tillbaka.

Hänvisad författning:

Se F 1998:196 efter denna lag.

SFS 2015:885

Om Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen gör en undersökning eller anlitar en sakkunnig för att utreda en varas beskaffenhet ska sökanden betala för detta om inte nämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen medger undantag.

SFS 2010:1452

Avgift enligt 17 § och kostnad enligt 18 § som inte betalats inom den tid Skatterättsnämnden angett får tas ut genom indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

I ärenden och mål om sådana förhandsbesked som det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1254

Vilandeförklaring

Om en fråga i ett mål vid en allmän förvaltningsdomstol har samband med en fråga om förhandsbesked som är anhängig i Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen, får domstolen förordna att målet helt eller delvis ska vila till dess att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

SFS 2010:1452

Överklagande

Ett förhandsbesked och Skatterättsnämndens beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet eller, om överklagandet gäller ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om en enskild ansöker om förhandsbesked, får Skatteverket överklaga förhandsbeskedet oavsett utgången i Skatterättsnämnden och även om någon ändring inte yrkas. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, har ombudet samma rätt.

Rättsfall:

Jfr R 1973:28 (taxeringsintendent ägde anföra besvär till förmån för den skattskyldige, äldre rätt; jfr även F 1998:1963 § efter denna lag) – Fråga om ramen för RegR:ns prövning vid överklagande av RSV enl. 3 st. utan ändringsyrkande R 2001:23 (plenimål).

SFS 2011:1254

Beslut om avvisande av ansökan enligt 12 §, avgift enligt 17 §, kostnad enligt 18 § eller vilandeförklaring enligt 21 § får inte överklagas.

Rättsfall:

Fråga om beslut inneburit sådan avvisning av ansökan att besvär ej fick anföras R 1960:1 (plenum).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:189

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998, då lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor skall upphöra att gälla.

2. Den nya lagen gäller, om inte annat sägs i 3 eller 4, även vid handläggningen av ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet men då ännu inte prövats.

3. Bestämmelsen i 19 § tillämpas, när det gäller kostnad enligt 18 §, endast på ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden efter ikraftträdandet.

4. Om Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om tidsfristen för ett överklagande.

SFS 2000:488

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Vid begäran om förhandsbesked i en fråga där skattemyndigheten fattat beslut före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2001:336

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:425

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2002:1008

(Utkom d. 13 dec. 2002.)

SFS 2003:666

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket samt 6 och 6 a §§ gäller fortfarande om skattemyndighet har fattat ett beslut i saken. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande om ansökningen har gjorts av Riksskatteverket. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

4. Föreskrifterna i 13 § gäller även om yrkande eller ansökan har framställts till skattemyndighet.

5. Äldre föreskrifter i 11 och 20 §§ skall gälla för ansökan som har gjorts före ikraftträdandet. Vad som i 11 § sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

6. Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked enligt föreskrifterna i 22 § även om Riksskatteverket varit part i ärendet hos Skatterättsnämnden.

SFS 2007:464

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2010:1452

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1254

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. De nya bestämmelserna i 9 § första stycket och 10 § första stycket tillämpas på beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012. Bestämmelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 20 och 22 §§ tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

SFS 2011:1283

(Utkom d. 13 dec. 2011.)

SFS 2015:885

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på ansökan om förhandsbesked som har kommit in till Skatterättsnämnden efter d. 31 dec. 2015.

SFS 2020:855

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2020.

SFS 2021:1167
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för ansökningar som har kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet.

SFS 2022:1752

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2023:204
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.