Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1999-1229

Inkomstskattelag (1999:1229)

Inkomstskattelagen

Till denna lag finns omfattande övergångsbestämmelser i Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229), delvis inf. efter denna lag. Övergångsbestämmelserna är fördelade på fem kapitel, av vilka 1 kap. innehåller allmänna bestämmelser, 2 kap. bestämmelser om personförsäkringar, 3 kap. vissa bestämmelser av blandat innehåll, 4 kap. övergångsbestämmelser samlade i kapitelordning enligt inkomstskattelagens kapitelindelning och 5 kap. bestämmelser om upphävda lagars tillämpning.

INNEHÅLL (Förteckningen ingår ej i lagen)

Avd. I Innehåll och definitioner

1 kap. Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt

2 kap. Definitioner och förklaringar

Avd. II Skattskyldighet

3 kap. Fysiska personer

4 kap. Dödsbon

5 kap. Svenska handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

6 kap. Juridiska personer

6 a kap. Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift

7 kap. Vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra juridiska personer

Avd. III Skattefria inkomster och inte

avdragsgilla utgifter

8 kap. Inkomster som är skattefria

9 kap. Utgifter som inte får dras av

Avd. IV Inkomstslaget tjänst

10 kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget tjänst

11 kap. Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

12 kap. Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst

Avd. V Inkomstslaget näringsverksamhet

13 kap. Avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet

14 kap. Beräkning av resultatet av näringsverksamhet

15 kap. Vad som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet

16 kap. Vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet

17 kap. Lager och pågående arbeten

18 kap. Inventarier

19 kap. Byggnader

20 kap. Markanläggningar och substansminskning

20 a kap. Anskaffningsvärde och anskaffningsutgift vid beskattningsinträde

21 kap. Skogsfrågor

22 kap. Uttag ur näringsverksamhet

23 kap. Underprisöverlåtelser

24 kap. Räntor och utdelningar i inkomstslaget näringsverksamhet

25 kap. Kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet

25 a kap. Avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar

26 kap. Återföring av värdeminskningsavdrag

27 kap. Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse

28 kap. Arbetsgivares pensionskostnader

29 kap. Näringsbidrag

30 kap. Periodiseringsfonder

31 kap. Ersättningsfonder

32 kap. Upphovsmannakonto

33 kap. Räntefördelning

34 kap. Expansionsfonder

35 kap. Koncernbidrag

35 a kap. Koncernavdrag

36 kap. Kommissionärsförhållanden

37 kap. Fusioner och fissioner

38 kap. Verksamhetsavyttringar

38 a kap. Partiella fissioner

39 kap. Särskilda bestämmelser för vissa juridiska personer

39 a kap. Särskilda bestämmelser för delägare i vissa utländska juridiska personer

39 b kap. Särskilda bestämmelser om beräkning av resultatet av viss rederiverksamhet

40 kap. Tidigare års underskott

Avd. VI Inkomstslaget kapital

41 kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget kapital

42 kap. Vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital

43 kap. [Utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag] Upphävt

Avd. VII Kapitalvinster och kapitalförluster

44 kap. Grundläggande bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster

45 kap. Avyttring av fastigheter

46 kap. Avyttring av bostadsrätter

47 kap. Uppskovsbelopp

48 kap. Avyttring av delägarrätter och fordringsrätter

48 a kap. Framskjuten beskattning vid andelsbyten

49 kap. Uppskovsgrundande andelsbyten

49 a kap. Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet vid avyttring av andelar i skalbolag

50 kap. Avyttring av andelar i svenska handelsbolag

51 kap. Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet vid avyttring av andelar i svenska handelsbolag

52 kap. Avyttring av andra tillgångar

53 kap. Överlåtelse av tillgångar till underpris

54 kap. Betalning av skulder i utländsk valuta

55 kap. Ersättning på grund av insättningsgaranti och investerarskydd

Avd. VIII Fåmansföretag och fåmans-

handelsbolag

56 kap. Särskilda bestämmelser för fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

57 kap. Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

Avd. IX Pensionssparande

58 kap. Pensionsförsäkringar, tjänstepensionsavtal, kapitalförsäkringar och pensionssparkonto

59 kap. Pensionssparavdrag

Avd. X Vissa gemensamma bestämmelser

60 kap. Familjebeskattning

61 kap. Värdering av inkomster i annat än pengar

Avd. XI Allmänna avdrag, grundavdrag och

sjöinkomstavdrag

62 kap. Allmänna avdrag

63 kap. Grundavdrag

64 kap. Sjöinkomstavdrag

Avd. XII Beräkning av skatten

65 kap. Skatteberäkningen

66 kap. Skatt på ackumulerad inkomst

67 kap. Skattereduktion

Utkom från trycket den 27 december 1999
Utfärdad den 16 december 1999.

Avd. I INNEHÅLL OCH DEFINITIONER

Innehåll och definitioner

Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt

Innehåll

I denna lag finns bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt.

I detta kapitel finns grundläggande bestämmelser samt hänvisningar. I 2 kap. finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i denna lag.

Skattskyldighet

Bestämmelser om skattskyldighet finns i 3–7 kap.

Skatter

Fysiska personer ska betala

 1. kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet (skatt på förvärvsinkomster),

 2. statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget kapital (skatt på kapitalinkomster), och

 3. statlig inkomstskatt på avsättning till expansionsfond (expansionsfondsskatt).

Juridiska personer ska betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet.

Rättsfall:

Fråga om olaglig verksamhet ger upphov till inkomstskatt, mervärdesskatt och bokföringsskyldighet H 2021:99.

SFS 2007:1419

Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret ska betala kommunal inkomstskatt i form av kommunalskatt till hemortskommunen och, om hemortskommunen ingår i en region, regionskatt till den regionen. Vad som avses med hemortskommun framgår av 65 kap. 3 §.

Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret ska betala kommunal inkomstskatt för gemensamt kommunalt ändamål.

För sådana begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat som avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas dock bestämmelserna i första stycket.

SFS 2019:907

Underlaget för skatten

Fysiska personers skatt på förvärvsinkomster

Fysiska personers skatt på förvärvsinkomster ska beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Denna ska beräknas på följande sätt.

Summan av överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt hundratal kronor och är den fastställda förvärvsinkomsten.

Från den fastställda förvärvsinkomsten dras grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Avdragen ska göras i nu nämnd ordning. Det återstående beloppet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

SFS 2011:1256

Fysiska personers skatt på kapitalinkomster

Fysiska personers skatt på kapitalinkomster ska beräknas på överskottet i inkomstslaget kapital.

SFS 2007:1419

Juridiska personers skatt

Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkomsten. Denna ska beräknas på följande sätt.

Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor och är den fastställda och den beskattningsbara inkomsten.

För sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ minskas den fastställda inkomsten med grundavdrag. Det belopp som återstår är den beskattningsbara inkomsten.

SFS 2013:960

Bestämmelser för olika inkomstslag

Bestämmelser om beräkning av resultatet i de olika inkomstslagen finns för

SFS 2005:1136

Gemensamma bestämmelser

Bestämmelser om allmänna avdrag finns i 62 kap., om grundavdrag i 63 kap. och om sjöinkomstavdrag i 64 kap.

SFS 2002:322

Bestämmelser finns om

 • vissa inkomster som är skattefria i 8 kap.,

 • vissa utgifter som inte ska dras av i 9 kap.,

 • kapitalvinster och kapitalförluster i 44–54 kap.,

 • insättningsgaranti och investerarskydd i 55 kap.,

 • fåmansföretag och fåmanshandelsbolag i 56 och 57 kap.,

 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton i 58 kap.,

 • pensionssparavdrag i 59 kap.,

 • familjebeskattning i 60 kap., och

 • värdering av inkomster i annat än pengar i 61 kap.

SFS 2007:1419

Skattens beräkning och skattereduktion

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0197

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i 66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, förvärvsinkomst, boende i vissa områden (regional skattereduktion), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete, installation av grön teknik, gåva, mikroproduktion av förnybar el och avgift till arbetslöshetskassa finns i 67 kap.

SFS 2022:445

SFS 2011:1256

Beskattningsår

Fysiska personer

Beskattningsåret är för fysiska personer ett kalenderår.

Om en enskild näringsidkare som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) har ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret och har följt bestämmelserna i 3 kap. bokföringslagen, är beskattningsåret för näringsverksamheten i stället räkenskapsåret.

Om en enskild näringsidkare för över hela eller en del av näringsverksamheten till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag, avslutas beskattningsåret för näringsverksamheten tidigast vid den tidpunkt när den överförda näringsverksamheten enligt god redovisningssed ska tas upp i det övertagande företagets räkenskaper.

SFS 2011:1256

Inkomster i handelsbolag

Inkomster i ett svenskt handelsbolag ska tas upp det beskattningsår som går ut samtidigt som handelsbolagets räkenskapsår. Om handelsbolagets räkenskapsår inte överensstämmer med delägarens beskattningsår, ska inkomsterna i stället tas upp det beskattningsår som går ut närmast efter handelsbolagets räkenskapsår. För delägare som är fysiska personer gäller detta dock bara sådana inkomster som inte ska tas upp i inkomstslaget kapital.

SFS 2011:1256

Juridiska personer

Beskattningsåret är för juridiska personer räkenskapsåret. För näringsverksamhet som bokföringslagen (1999:1078) inte tillämpas på är dock kalenderåret alltid beskattningsår.

I 37 kap. 19 § finns bestämmelser om beskattningsåret vid kvalificerade fusioner och fissioner.

Rättsfall:

Omläggning av räkenskapsår R 1993:17 – Överförande av enskild näringsverksamhet med retroaktiv verkan till aktiebolag godtagen då beskattningsåret ej översteg 18 mån. R 2004:39.

SFS 2011:1256

Hänvisning till andra lagar

Bestämmelser om

 • förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244),

 • förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete finns i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, och

 • förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik finns i lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

SFS 2020:1068

Bestämmelser om inkomstskatt till staten finns också i

 • lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

 • lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

 • lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, och

 • kupongskattelagen (1970:624).

Definitioner och förklaringar

Var det finns definitioner och förklaringar

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna paragrafer:

SFS 2022:1753

Utländska motsvarigheter

De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.

Första stycket gäller inte bestämmelser som avser staten, regeringen, regioner, kommuner och kommunalförbund.

Rättsfall:

SICAV-bolag i Luxemburg ansågs inte motsvara ett svenskt aktiebolag R 1992:53; tyskt Kommanditgesellschaft har likställts med svenskt aktiebolag i fråga om koncernbeskattning, diskrimineringsregeln 1996:69; tyskt Kommanditgesellschaft ansågs vara utländsk juridisk person 1997:36 – Rysk association ansågs motsvara svenskt aktiebolag i fråga om näringsbetingade andelar R 2009:100, motsatt utgång betr. ett ”Company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna HFD 2017:29 och ett amerikanskt s.k. DISC-bolag HFD 2019:49.

SFS 2019:907

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Rubriken införd g. SFS2003-1086

Om en utländsk stat under ett år blir medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vid någon annan tidpunkt än vid ingången av ett beskattningsår ska staten vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag anses som medlem under hela beskattningsåret.

Allmän anmärkning:

Ang. EES se s. R 96.

SFS 2007:1419

Juridisk person

Bestämmelserna om juridiska personer ska inte tillämpas på

 • dödsbon,

 • svenska handelsbolag, eller

 • juridiska personer som förvaltar samfälligheter och som avses i 6 kap. 6 § andra stycket.

Bestämmelserna om juridiska personer ska tillämpas också på värdepappersfonder och specialfonder.

Särskilda bestämmelser om dödsbon efter dem som var begränsat skattskyldiga vid dödsfallet finns i 4 kap. 3 §.

Att bestämmelserna om svenska handelsbolag gäller också för europeiska ekonomiska intressegrupperingar framgår av 5 kap. 2 §.

I vilka fall utländska associationer anses som eller behandlas som juridiska personer framgår av 6 kap. 8 §.

SFS 2013:569

Aktiebolag

Europabolag räknas som aktiebolag.

SFS 2011:68

Kreditinstitut

Rubriken införd g. SFS2004-0438

Med kreditinstitut avses svensk bank och svenskt kreditmarknadsföretag samt utländskt bankföretag och utländskt kreditföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

SFS 2004:438

Ekonomisk förening

Rubriken införd g. SFS2006-0619

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier), försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

SFS 2019:787

Ideell förening

Rubriken införd g. SFS2016-1060

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser räknas som ideella föreningar.

SFS 2016:1060

Försäkringsföretag

Rubriken införd g. SFS2019-0787

Tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag räknas som försäkringsföretag.

SFS 2019:787

Ömsesidigt försäkringsföretag

Rubriken införd g. SFS2019-0787

Ömsesidigt tjänstepensionsbolag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag räknas som ömsesidigt försäkringsföretag.

SFS 2019:787

Svensk koncern

Med svensk koncern avses en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt någon svensk lag bildar en koncern.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte i fråga om sådan koncern som avses i 2 kap. 7 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

SFS 2023:879

Utländskt bolag

Rubriken införd g. SFS2003-1086

Med utländskt bolag avses en utländsk juridisk person som beskattas i den stat där den hör hemma, om beskattningen är likartad med den som gäller för svenska aktiebolag.

Som utländskt bolag anses alltid en utländsk juridisk person som hör hemma och är skattskyldig till inkomstskatt i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som inte är begränsat till att omfatta vissa inkomster, om personen omfattas av avtalets regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist i denna stat enligt avtalet.

SFS 2003:1086

Fastighet

Byggnad räknas som fastighet även om den är lös egendom. Detsamma gäller tillbehör till byggnad av det slag som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens ägare.

Vad som sägs om mark gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter.

Vad som sägs om fastighet gäller också tomträtt.

Rättsfall:

Bensinmack på annans mark inte byggnad R 1933:52; båtbrygga på annans mark byggnad 1949:40; avloppstunnel på annans mark inte byggnad 1954:1; tunnelbanestation på annans mark byggnad 1957:4; körbana för bilprovning på annans mark inte byggnad 1960:3; spannmålstork på annans mark byggnad 1968:71; skidlift på annans mark byggnad 19791:13.

SFS 2003:1202

Fastighetsägare

Den som innehar, förvaltar eller nyttjar en fastighet på det sätt som anges i 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) räknas som fastighetsägare.

Privatbostad

Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad.

Med privatbostad avses också en bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag och som till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Med privatbostadsföretag likställs vid tillämpning av detta stycke en motsvarande utländsk juridisk person.

Med privatbostad avses också en ägarlägenhet som till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad.

SFS 2009:107

Ett sådant småhus i utlandet som motsvarar ett småhus på en lantbruksenhet räknas inte som privatbostad annat än vid tillämpningen av 45 kap. 33 § och 47 kap.

Ett sådant småhus på en lantbruksenhet som är inrättat till bostad åt fler än två familjer räknas inte som privatbostad.

Om ägaren begär det räknas ett småhus på en lantbruksenhet inte som privatbostad, om småhuset har en storlek om minst 400 kvadratmeter och nybyggnadsår före år 1930. Med storlek avses detsamma som i 8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

SFS 2006:1520

Frågan om en bostad ska räknas som privatbostad under ett visst kalenderår ska bestämmas på grundval av förhållandena vid årets utgång. Om bostaden överlåts under året, ska i stället förhållandena på överlåtelsedagen vara avgörande.

Rättsfall:

R 2001:74 anm. vid 47:2.

SFS 2007:1419

Om det inträffar något som gör att en bostad hos samma ägare inte längre ska räknas som privatbostad, ska den ändå räknas som privatbostad under det kalenderår då ändringen sker och det följande året, om inte ägaren begär annat. Om bostaden övergår till en ny ägare under kalenderåret därefter, ska den räknas som privatbostad för den gamle ägaren under det året också, om han inte begär annat.

Första stycket tillämpas också om det, i samband med att en bostad övergår till en fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning, inträffar något som gör att bostaden inte längre ska räknas som privatbostad.

SFS 2007:1419

Ingår en bostad i ett dödsbo och var den vid dödsfallet en privatbostad, ska den räknas som privatbostad till och med det tredje kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet inträffade, om bostaden fortfarande är av sådant slag att den kan vara en privatbostad.

SFS 2007:1419

Privatbostadsfastighet

  Med privatbostadsfastighet avses, under förutsättning att småhuset eller ägarlägenheten är en privatbostad,

 1. småhus med mark som utgör småhusenhet,

 2. småhus på annans mark,

 3. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, och

 4. ägarlägenhetsenhet.

Med privatbostadsfastighet avses också tomtmark, om avsikten är att bygga en privatbostad på den. I fråga om tomtmarken gäller vad som sägs om privatbostad i 10–12 §§.

SFS 2009:107

Näringsfastighet

Med näringsfastighet avses en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet.

Rättsfall:

Småhus som var nödvändigt för och uteslutande användes i näringsverksamhet (renskötsel) ansågs vara näringsfastighet R 2010:96.

Småhus, småhusenhet, ägarlägenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshus, hyreshusenhet, industrienhet, lantbruksenhet, taxeringsenhet och taxeringsvärde

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1206

Med småhus, småhusenhet, ägarlägenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshus, hyreshusenhet, industrienhet, lantbruksenhet och taxeringsenhet avses hus, fastigheter och enheter av de slag som avses i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Med taxeringsvärde avses det värde som fastställs enligt fastighetstaxeringslagen.

SFS 2018:1206

Andelshus

Med andelshus avses en fastighet som ägs av tre eller flera, antingen direkt eller genom ett svenskt handelsbolag, och som inrymmer eller är avsedd att inrymma bostad i skilda lägenheter åt minst tre delägare.

Privatbostadsföretag

Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet

 1. till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller

 2. uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget.

Med privatbostadsföretag avses vid tillämpningen av 46 och 47 kap. också motsvarande utländsk juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Rättsfall:

Jfr R 2000:59 anm. vid 46:3 – Sedan lokaldelen av en bostadsrättsförenings fastighet avskilts och överlåtits till en ekonomisk förening ansågs bostadsrättsföreningen utgöra ett privatbostadsföretag R 2006:80 – Fråga om bostadsrättsförening skulle anses som privatbostadsföretag R 2008:5 – Tillfälligt innehav av fordran hindrade ej att bostadsrättsförening utgjorde privatbostadsföretag HFD 2014:19.

SFS 2006:1520

Privatbostadsrätt

Med privatbostadsrätt avses en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad.

Näringsbostadsrätt

Med näringsbostadsrätt avses en sådan andel i ett privatbostadsföretag som inte är en privatbostadsrätt.

En andel i en kooperativ hyresrättsförening är dock inte en näringsbostadsrätt.

SFS 2016:115

Makar och sambor

Bestämmelser om makar ska tillämpas också på sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn.

SFS 2007:1419

Barn

Styvbarn och fosterbarn räknas som barn.

Rättsfall:

Äldre rätt: Hemmavarande barn? R 1971:3 – Barn under moderns rättsliga vårdnad har med hänsyn till de faktiska förhållandena ansetts som faderns hemmavarande barn R 1974:49.

Ang. ogifta fosterföräldrar R 19781:27 – Barn med särskilt förordnad förmyndare som vårdnadshavare ansett som fosterbarn R 19781:28 – Styvbarnsförhållande ansågs ha upphört med äktenskapsskillnad R 19811:88 – Kunde blivande adoptivbarn anses som fosterbarn? R 1988:62; jfr 1988:63.

Närstående

Med närstående avses

 • make,

 • förälder,

 • mor- och farförälder,

 • avkomling och avkomlings make,

 • syskon, syskons make och avkomling, och

 • dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling.

Rättsfall:

Sambos barn? HFD 2014:26.

Aktiv och passiv näringsverksamhet

Med aktiv näringsverksamhet avses en näringsverksamhet i vilken den som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning.

Annan näringsverksamhet anses som passiv näringsverksamhet. Självständig näringsverksamhet som bedrivs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anses alltid som passiv näringsverksamhet.

Rättsfall:

Verksamhet avseende skogsbruk på fastighet om ca 30 hektar där den skattskyldige själv utfört allt arbete ansågs utgöra aktiv näringsverksamhet R 2002:15.

SFS 2015:775

Rörelse

Med rörelse avses annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Om kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar innehas som ett led i rörelsen, räknas innehavet dock till rörelsen.

Rättsfall:

R 2006:74 anm. vid 25 § – R 2009:91 anm. vid 29 §.

Verksamhetsgren

Med verksamhetsgren avses sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.

Rättsfall:

R 2006:57 anm. vid 38:2 – Överlåtelse av andel i privatbostadsföretag ansågs ej som överlåtelse av verksamhetsgren R 2006:74.

Egenavgifter

Bestämmelserna om egenavgifter ska tillämpas inte bara på egenavgift enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) utan också på

 • särskild löneskatt enligt 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, och

 • allmän löneavgift enligt 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

SFS 2007:1419

Prisbasbelopp

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde för det kalenderår då beskattningsåret gick ut.

SFS 2011:1256

Statslåneräntan

Med statslåneräntan vid en viss tidpunkt avses den statslåneränta som Riksgäldskontoret fastställt att gälla för den period under vilken tidpunkten infaller.

Refererad författning:

Enl. F (2023:909) med instr. för Riksgäldskontoret 19 § p. 1 ska Riksgäldskontoret regelbundet besluta statslåneräntan som den volymviktade genomsnittliga marknadsräntan på nominella statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och en utestående volym om 20 miljarder kronor.

Skatteverket (tidigare Riksskatteverket) lämnar allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under året. Denna bör anses vara under år 2013 2,01 % (SKV A 2014:1), under år 2014 1,62 % (SKV A 2015:1), under år 2015 0,58 % (SKV A 2016:1), under år 2016 0,34 % (SKV A 2017:1), under år 2017 0,51 % (SKV A 2018:1), under år 2018 0,48 % (SKV A 2019:1), under år 2019 0,03 % (SKV A 2020:1), under år 2020 -0,07 % (SKV A 2021:1), under år 2021 0,16 % (SKV A 2022:1).

Se anm. vid 3 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Fast driftställe

Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.

Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt

 • plats för företagsledning,

 • filial,

 • kontor,

 • fabrik,

 • verkstad,

 • gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,

 • plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, och

 • fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet.

Om någon är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare, anses fast driftställe också finnas här.

Fast driftställe anses däremot inte finnas i Sverige bara därför att någon bedriver affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende representant, om detta ingår i representantens vanliga näringsverksamhet.

Rättsfall:

R 2001:38, anm. vid 9:5 – För ägaren av ett norskt aktieförvaltande bolag ansågs bostaden vara fast driftställe R 2009:91 – Utländsk stiftelse bedrev fullföljdsverksamhet i Sverige HFD 2018:78.

Sverige

Med Sverige avses Sveriges land-, luft- och sjöterritorium samt de områden utanför sjöterritoriet som framgår av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

SFS 2017:1279

Skattemässigt värde

Med skattemässigt värde på lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar avses det värde som tillgången tas upp till vid beräkningen av resultatet av en näringsverksamhet.

I fråga om fastigheter ska hänsyn tas till värdeminskningsavdrag som har gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna.

SFS 2007:1419

Med skattemässigt värde på kapitaltillgångar avses det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om tillgången hade avyttrats.

I fråga om näringsfastigheter gäller följande avvikelser vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Förbättrande reparationer och underhåll som avses i 45 kap. 13 § första stycket 1 ska inte räknas som förbättringsutgift. Sådana gjorda värdeminskningsavdrag m.m. som avses i 26 kap. 2 § första stycket 1–4 och som enligt bestämmelserna i 26 kap. ska återföras vid en avyttring av fastigheten ska minska anskaffningsutgiften. Bestämmelsen i 26 kap. 5 § och 45 kap. 16 § ska inte tillämpas.

I fråga om näringsbostadsrätter gäller följande avvikelser vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Förbättrande reparationer och underhåll som avses i 46 kap. 11 § första stycket 1 ska inte räknas som förbättringsutgift.

SFS 2007:1419

Med skattemässigt värde på inventarier avses anskaffningsvärdet minskat med gjorda värdeminskningsavdrag och liknande avdrag.

Första stycket ska tillämpas på patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra stycket 1 även om de inte förvärvats från någon annan.

Rättsfall:

R 2006:41 anm. vid 18:17.

SFS 2007:1419

Återföring

Med återföring av ett avdrag avses att ett belopp som motsvarar ett gjort avdrag tas upp som intäkt.

Skatteavtal

Rubriken införd g. SFS2004-0985

Med skatteavtal avses ett sådant avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst och, i förekommande fall, på förmögenhet som ingåtts av Sverige med en annan stat eller utländsk jurisdiktion, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

SFS 2004:985

Artistisk och idrottslig verksamhet

Rubriken införd g. SFS2009-1060

Med artistisk och idrottslig verksamhet avses detsamma som i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

SFS 2009:1060

PEPP-produkt

Rubriken införd g. Lag 2022:1753. SFS2022-1753

Med PEPP-produkt avses en paneuropeisk privat pensionsprodukt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

SFS 2022:1753

Avd. II SKATTSKYLDIGHET

Skattskyldighet

Fysiska personer

Innehåll

Detta kapitel gäller för fysiska personer.

Det finns bestämmelser om

 • obegränsat skattskyldiga i 3–16 §§,

 • begränsat skattskyldiga i 17–21 §§, och

 • skattskyldighet för överlåtna pensioner eller andra periodiska inkomster i 22 och 23 §§.

För dödsbon finns särskilda bestämmelser i 4 kap.

SFS 2013:960

Bestämmelser om skattskyldighet finns för

 • delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer i 5 kap.,

 • delägare i vissa samfälligheter i 6 kap. 6 § andra stycket, och

 • delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 39 a kap.

SFS 2003:1086

Obegränsat skattskyldiga

Vilka som är obegränsat skattskyldiga

Följande personer är obegränsat skattskyldiga:

 1. Den som är bosatt i Sverige.

 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.

 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Första stycket gäller inte sådana personer med anknytning till utländsk stats beskickning eller konsulat som enligt 17 § 2–4 är begränsat skattskyldiga.

Rättsfall:

Väsentlig anknytning m.m.?: Svensk medborgare bosatt med familj i Schweiz med stort svenskt aktieinnehav och fritidsvilla av hög standard R 1974:97; hustru kvarstannat i Sverige 1976:116; utomlands bosatt med tillfälligt arbete i Sverige 19851:29; innehav av två hyresfastigheter 1989:18; innehav av andelar i handelsbolag och hyresfastigheter 1989:103; trots stark anknytning till USA 1989:118; större fritidsfastighet och styrelseuppdrag 1992not 367; nederländsk medborgare, vd för holländskt företag i Helsingborg 1997:25 – Den som jämte tre andra till lika delar ägde aktierna i ett kapitalförvaltande bolag, som hade ett väsentligt inflytande över ett rörelsedrivande bolag, ansågs ha väsentlig anknytning R 2006:67 – Att utflyttad ej var oinskränkt skattskyldig i utlandet eller erhöll doktorandtjänst vid svenskt universitet hindrade ej att den utflyttade ansågs sakna väsentlig anknytning till Sverige R 2002:99 – Att utflyttad hade ett här bosatt minderårigt barn och gjorde frekventa resor hit för umgänge med barnet medförde ej väsentlig anknytning R 2003:52 – Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader med förhållandevis kortvariga avbrott ansågs ha stadigvarande vistats här R 2008:16 – Dansk läkare med anställning i Sverige, som återkommande arbetat här i tvåveckorsperioder, ansågs obegränsat skattskyldig R 2008:56 – Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden ansågs innebära att en utflyttad hade väsentlig anknytning till Sverige HFD 2013:4 – Utflyttad vistas här flera månader varje år HFD 2018:30 I och II – Bosättning utomlands sedan 14 år tillbaka HFD 2019:12 – Tillfällig bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning medförde ej väsentlig anknytning HFD 2020:25.

Ang. konkursbos skattskyldighet R 1955:21 (plenum) jfr 1961:8 om varuskatt och 1963:8 till investeringsfond avsatta medel – Konkursgäldenär skattskyldig för fordringar uppkomna i rörelsen före konkursen och fakturerade av konkursförvaltaren 1976:170 – Betr. realisationsvinst vid fastighetsförsäljning under konkursen 19821:5.

Svensk medborgare som tillhör svensk beskickning hos utländsk stat, svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisation eller svenskt karriärkonsulat eller i övrigt ingår i beskickningens, delegationens eller konsulatets personal och som på grund av sin tjänst vistas utomlands är obegränsat skattskyldig.

Första stycket gäller på motsvarande sätt en sådan persons make och barn under 18 år, om maken eller barnet bor hos denne och är svensk medborgare.

Rättsfall:

Svensk representation hos ICAO ej jämställd med svensk beskickning hos utländsk makt R 1976:167.

Rektorn, generalsekreteraren, medlem av lärarkåren eller någon annan som ingår i personalen vid Europeiska universitetsinstitutet är obegränsat skattskyldig om

 • artikel 12 i protokollet om Europeiska universitetsinstitutets immunitet och privilegier till konventionen den 19 april 1972 om grundandet av ett Europeiskt universitetsinstitut ska tillämpas på honom,

 • han vid tidpunkten för tjänstetillträdet var obegränsat skattskyldig, och

 • han bara på grund av sin verksamhet i institutets tjänst vistas i en annan stat inom Europeiska unionen.

Första stycket gäller på motsvarande sätt en sådan persons make som inte utövar egen yrkesverksamhet och barn som personen har vårdnaden om och underhåller.

En sådan person som avses i första eller andra stycket ska vid tillämpning av ett skatteavtal mellan den stat där personen vistas och Sverige anses ha hemvist i Sverige.

SFS 2007:1419

I artikel 13 i protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier1) finns bestämmelser om var unionens tjänstemän och de andra personer som artikeln enligt protokollet ska tillämpas på, ska anses bosatta.

1)

EUT C 83, 30.3.2010, s. 266 (Celex 12010E/PRO/07).

SFS 2011:293

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:

 • om han är svensk medborgare,

 • hur länge han var bosatt här,

 • om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,

 • om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,

 • om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,

 • om han har sin familj här,

 • om han bedriver näringsverksamhet här,

 • om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,

 • om han har en fastighet här, och

 • liknande förhållanden.

Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

Allmän anmärkning:

Se vid 3 §.

SFS 2007:1419

Innebörden av obegränsad skattskyldighet

Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands

En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, regioner, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

SFS 2019:907

Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.

Rättsfall:

Avbrott i utlandsvistelsen HFD 2014:9 I (sexmånadersregeln) och II (ettårsregeln).

Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte för anställning ombord på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg.

Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte heller för anställning ombord på fartyg.

Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart är inte skattskyldig för inkomst av anställningen om

 • vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och

 • arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med oceanfart avses

 • fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och

 • fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd.

Rättsfall:

Bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen gått i oceanfart ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord HFD 2017:69 I – 2 st. förutsätter ej att fartyget angjort hamn inom oceanfartsområdet HFD 2017:69 II.

SFS 2005:898

Om den skattskyldige när han började anställningen utomlands på goda grunder kunde anta att han på grund av bestämmelserna i 9 § eller 12 § andra stycket inte skulle vara skattskyldig för inkomsten av anställningen men det under anställningstiden inträffar sådana ändrade förhållanden som medför att förutsättningar för undantag från skattskyldighet inte finns, ska han ändå inte vara skattskyldig om de ändrade förhållandena beror på omständigheter som han inte kunnat råda över och en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig.

Rättsfall:

Beskattning framstod ej som uppenbart oskälig R 2009:84.

SFS 2007:1419

[Upphävd g. Lag (2004:654).]

SFS 2004:654

Undantag från skattskyldighet för utländsk honorärkonsul

Rubriken införd g. SFS2004-0654

En utländsk honorärkonsul är inte skattskyldig för inkomst av sin tjänst hos den utländska staten. Detta gäller oavsett om han är svensk eller utländsk medborgare.

Undantag från skattskyldighet för medlemmar av kungahuset

Medlemmar av kungahuset är inte skattskyldiga för anslag som anvisas av staten.

Begränsat skattskyldiga

Vilka som är begränsat skattskyldiga

Följande personer är begränsat skattskyldiga:

 1. Den som inte är obegränsat skattskyldig.

 2. Den som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller i övrigt ingår i beskickningens eller konsulatets personal. Detta gäller dock bara den som inte är svensk medborgare och var begränsat skattskyldig när han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet eller dess personal.

 3. Make och barn under 18 år till en sådan person som avses i 2, om maken eller barnet bor hos denne och inte är svensk medborgare.

 4. Den som är personlig tjänare hos en sådan person som avses i 2, om han bor hos denne och inte är svensk medborgare.

Innebörden av begränsad skattskyldighet

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

 1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster som anges i 6 § 3 och 4 samt 6 a § den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen,

 2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,

 3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,

 4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

 5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,

 6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodiseringsfond och expansionsfond, samt inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för återförda avdrag för ersättningsfond,

 7. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning från ett skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

 8. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige,

 9. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt i Sverige,

 10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige,

 11. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap.,

 12. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar, och

 13. inkomstslaget kapital för återfört investeraravdrag enligt 43 kap.

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 12 gäller inte för sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4.

SFS 2020:1071

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på sådana tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst och som enligt 51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skattskyldigheten enligt första stycket omfattar delägarrätter enligt 48 kap. 2 §, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Skattskyldigheten omfattar dock inte

 1. andelar i värdepappersfonder och specialfonder, eller

 2. delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto, förutom tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

Undantaget från skattskyldighet i andra stycket 2 gäller inte kapitalvinster på andra delägarrätter än andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a §.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att

 1. delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats under tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige, och

 2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga förvärvet.

Vad som sägs i fjärde stycket tillämpas inte i fråga om delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som har ersatt svenska delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag.

SFS 2013:569

Skattskyldigheten enligt 19 § första stycket gäller också kapitalvinst på avyttrade andelar som ska tas upp som intäkt enligt 48 a kap. 11 §.

Första stycket gäller bara om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då kapitalvinsten ska tas upp som intäkt eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

SFS 2009:1229

En kapitalförlust och ett negativt räntefördelningsbelopp ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst respektive ett positivt räntefördelningsbelopp.

SFS 2007:1419

Skattskyldighet enligt andra lagar

Bestämmelser om ytterligare skattskyldighet finns i

 • lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

 • lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

 • kupongskattelagen (1970:624).

Skattskyldighet för överlåtna pensioner och periodiska inkomster

Om en make överlåter en pensionsförsäkring eller en rätt enligt pensionssparavtal genom bodelning under äktenskapet utan att det pågår något mål om äktenskapsskillnad, är han – i stället för förvärvaren – skattskyldig under hela sin livstid för de pensionsbelopp som faller ut. Detta gäller dock inte om överlåtaren skulle ha haft rätt till avdrag för periodiskt understöd till förvärvaren om han hade lämnat sådant.

Om någon överlåter sin rätt till periodiskt understöd eller liknande periodisk inkomst, är överlåtaren – i stället för förvärvaren – skattskyldig för utfallande belopp. Detta gäller dock inte till den del överlåtaren skulle ha haft rätt till avdrag för beloppet antingen såsom utgift för att förvärva och bibehålla inkomster eller såsom periodiskt understöd, om han hade betalat ut det.

Om överlåtaren är ett svenskt handelsbolag gäller första stycket för delägarna i handelsbolaget.

Dödsbon

Dödsåret

Ett dödsbo är skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster.

Det som skulle ha gällt för den döde enligt denna lag tillämpas under dödsåret för dödsboet, om det inte finns särskilda bestämmelser för dödsbon.

Senare beskattningsår

För ett dödsbo efter en person som vid sin död var obegränsat skattskyldig tillämpas för senare beskattningsår än dödsåret de bestämmelser som gäller för obegränsat skattskyldiga fysiska personer, om det inte finns särskilda bestämmelser för dödsbon.

För ett dödsbo efter en person som vid sin död var begränsat skattskyldig tillämpas för senare beskattningsår än dödsåret de bestämmelser som gäller för utländska bolag.

Svenska handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2003-1086

Svenska handelsbolag är inte själva skattskyldiga för sina inkomster. Inkomsterna ska i stället beskattas hos delägarna.

Rättsfall:

En förvärvare av en rätt till andel av kommanditbolags resultat ansågs ej vara delägare HFD 2018:25.

SFS 2007:1419

Att det som sägs i 1 § gäller också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar framgår av artikel 40 i rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

Vad som i övrigt sägs i denna lag om svenska handelsbolag samt om delägare och andelar i dem, gäller vid beskattningen också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar samt för delägare respektive andelar i dem.

Allmän anmärkning:

Se EGT L 199 31.07.85 s. 1, Specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 90 (Celex 385R2137).

Obegränsat skattskyldiga delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person är skattskyldiga för personens inkomster. Med en i utlandet delägarbeskattad juridisk person avses en utländsk juridisk person vars inkomster beskattas hos delägare i den utländska stat där personen hör hemma.

SFS 2003:1086

Varje delägare i ett svenskt handelsbolag och varje obegränsat skattskyldig delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person ska beskattas för så stort belopp som motsvarar hans andel av handelsbolagets eller den juridiska personens inkomst, oavsett om beloppet tas ut ur företaget eller ej.

När det gäller delägarnas skattskyldighet tillämpas

Rättsfall:

Ränta på delägares insats i kommanditbolag hänfördes till den förvärvskälla som bolagets inkomst kommit ifrån R 1959:40 – Vid beräkning av delägares andel av bolagets vinst beaktades hyresvärdet av delägarens bostad i bolagets fastighet R 1976:77 – Fördelning av verksamhetens resultat vid försäljning av andel under beskattningsåret R 1994:52 – Avtal om fördelning mellan delägarna av bolagets underskott men inte av dess vinst godtogs inte R 1995:35 – Fördelning av resultat i handelsbolag betingad av skatteskäl och därför ej godtagbar? R 2002:115 I och II – Fråga vid svenskt aktiebolags avyttring av andelar i utländsk juridisk person som avsågs i motsv. § (6:16) om verkan av tidigare gjorda avdrag för det utländska bolagets underskott R 1992:94 – Avyttring av andel i tyskt Kommanditgesellschaft R 1997:36 – Avtalad fördelning av resultatet i kommanditbolag frångicks eftersom den framstod som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl HFD 2018:36 – Gåva av andelar i danskt kommanditselskab HFD 2022:33.

SFS 2007:1419

Juridiska personer

Innehåll

Detta kapitel gäller för juridiska personer. Bestämmelserna i 6 § andra stycket gäller också för fysiska personer.

Det finns bestämmelser om

 • obegränsat skattskyldiga i 3–6 §§,

 • begränsat skattskyldiga i 7–18 §§, och

 • skattskyldighet för överlåtna periodiska inkomster i 19 §.

I 6 a kap. finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift. I 7 kap. finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra juridiska personer.

SFS 2004:614

Bestämmelser om skattskyldighet finns för

 • delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer i 5 kap.,

 • delägare i vissa samfälligheter i 6 § andra stycket, och

 • delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 39 a kap.

SFS 2003:1086

Obegränsat skattskyldiga

Vilka som är obegränsat skattskyldiga

Juridiska personer är obegränsat skattskyldiga om de på grund av sin registrering eller, om registrering inte har skett, platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som svenska juridiska personer.

Innebörden av obegränsad skattskyldighet

Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Rättsfall:

Ang. rätts- och förfarandemissbruk ang. utdelning som lämnats av mellanliggande bolag, se C-116/16 och C-117/16 T Danmark m.fl. (moder-dotterbolagsdirektivet), C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 och C‑299/16 N Luxembourg 1 m.fl. (ränte- och royaltydirektivet).

Svenska värdepappersfonder och specialfonder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0569

Svenska värdepappersfonder och specialfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

SFS 2013:569

Samfälligheter

Svenska juridiska personer som har bildats enligt en författning eller på liknande sätt för att förvalta en sådan marksamfällighet eller regleringssamfällighet som är en särskild taxeringsenhet, är skattskyldiga för samfällighetens inkomster enligt 4 §.

Svenska juridiska personer som har bildats enligt en författning eller på liknande sätt för att förvalta andra samfälligheter än sådana som avses i första stycket, är inte själva skattskyldiga. Intäktsposterna och kostnadsposterna fördelas i stället på delägarna i samfälligheten med belopp som för varje delägare motsvarar hans andel.

SFS 2000:1341

Begränsat skattskyldiga

Vilka som är begränsat skattskyldiga

Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga.

Med utländsk juridisk person avses en utländsk association om, enligt lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma,

 1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter,

 2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och

 3. enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa.

Även om villkoren enligt första stycket inte är uppfyllda ska bestämmelserna om utländska juridiska personer tillämpas också på utländska associationer som

 1. bedriver verksamhet avseende skadeförsäkring genom en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, eller

 2. bedriver tjänstepensionsverksamhet i Sverige enligt samma lag som avses i 1.

SFS 2008:134

Bestämmelserna om utländska bolag ska tillämpas också på utländska stater och utländska menigheter.

I 4 kap. 3 § finns bestämmelser om att de bestämmelser som gäller för utländska bolag ska tillämpas på vissa dödsbon.

SFS 2007:1419

[Upphävd g. Lag (2003:1086).]

SFS 2003:1086

Utländska värdepappersfonder och specialfonder är begränsat skattskyldiga.

Rättsfall:

Luxemburgskt fondbolag R 1996:84.

SFS 2013:569

Innebörden av begränsad skattskyldighet

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för

 1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,

 2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,

 3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar,

 4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,

 5. återförda avdrag för periodiseringsfond och ersättningsfond,

 6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §,

 7. återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap., och

 8. inkomst från ett svenskt handelsbolag, om den begränsat skattskyldige

  • inte beskattas för inkomsten i den stat där denne hör hemma på grund av klassificeringen i skattehänseende av handelsbolaget enligt denna stats lagstiftning, och

  • anses vara i intressegemenskap med handelsbolaget enligt 24 b kap. 3 §.

Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här.

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst.

SFS 2021:473

Utländska juridiska personer är inte skattskyldiga för den del av inkomsterna enligt 11 § som delägarna i den juridiska personen är skattskyldiga för enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 §.

SFS 2003:1086

Utländska värdepappersfonder och specialfonder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0569

Utländska värdepappersfonder och specialfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § upphävd g. Lag 2003:1086.

SFS 2013:569

[Upphävd g. Lag (2003:1086).]

SFS 2003:1086

[Upphävd g. Lag (2003:1086).]

SFS 2003:1086

[Upphävd g. Lag (2003:1086).]

Fråga vid svenskt aktiebolags avyttring av andelar i utländsk juridisk person som avses i denna § om verkan av tidigare gjorda avdrag för det utländska bolagets underskott R 1992:94 – Avyttring av andel i tyskt Kommanditgesellschaft R 1997:36.

SFS 2003:1086

[Upphävd g. Lag (2011:1271).]

SFS 2011:1271

Dispens för utländsk stats fastighetsinkomst

Regeringen får befria en utländsk stat från skattskyldighet för inkomst av en fastighet som är avsedd för den utländska statens beskickning eller konsulat i Sverige. Detta gäller dock bara om den utländska staten åtar sig att medge motsvarande befrielse.

Skattskyldighet enligt andra lagar

Bestämmelser om ytterligare skattskyldighet finns i

 • lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

 • kupongskattelagen (1970:624).

Skattskyldighet för överlåtna periodiska inkomster

Bestämmelserna i 3 kap. 23 § om skattskyldighet vid överlåtelse av rätt till periodiskt understöd eller liknande periodisk inkomst gäller också för juridiska personer.

Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift

Kapitlet infört g. SFS2004-0614

Innehåll

Rubriken införd g. SFS2004-0614

Detta kapitel gäller för vissa juridiska personer som får ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas.

SFS 2004:614

Huvudregel

Rubriken införd g. SFS2004-0614

Bestämmelsen i 6 kap. 11 § andra stycket tillämpas inte om de villkor som anges i 3–6 §§ är uppfyllda.

SFS 2004:614

Villkor

Rubriken införd g. SFS2004-0614

Betalaren

Rubriken införd g. SFS2004-0614

Betalaren av ersättningen ska vara en sådan juridisk person som anges i bilaga 6 a.1, och vara

 • obegränsat skattskyldig, eller

 • begränsat skattskyldig samt bedriva näringsverksamhet från ett fast driftställe här.

Allmän anmärkning:

Ang. bilaga 6 a.1 se SFS 2004:614 (övergångsbest.), 2013:787 (övergångsbest.).

SFS 2007:1419

Mottagaren

Rubriken införd g. SFS2004-0614

Mottagaren av ersättningen ska vara en sådan juridisk person som anges i bilaga 6 a.1, samt

 1. enligt skattelagstiftningen i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) anses höra hemma där och inte enligt ett skatteavtal ha hemvist utanför EU,

 2. utan rätt till undantag vara skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 6 a.2, eller en motsvarande eller i huvudsak likartad skatt som införts efter den 26 juni 2003, och

 3. ta emot ersättningen för egen del.

Allmän anmärkning:

Ang. bilaga 6 a.2 se SFS 2004:614 (övergångsbest.), 2013:787 (övergångsbest.).

Se anm. vid 3 §.

SFS 2007:1419

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om mottagaren av ersättningen har ett fast driftställe utanför Europeiska unionen och den rättighet eller tillgång som ersättningen avser faktiskt hänför sig till det fasta driftstället.

SFS 2004:614

Intressegemenskap

Rubriken införd g. SFS2004-0614

Betalaren och mottagaren av ersättningen ska ha intressegemenskap.

Med intressegemenskap enligt första stycket avses att

 1. ett av företagen innehar minst 25 procent av kapitalet i det andra företaget, eller

 2. minst 25 procent av kapitalet i båda företagen innehas av ett annat företag som hör hemma i en stat som är medlem i Europeiska unionen.

SFS 2007:1419

Oriktig prissättning

Rubriken införd g. SFS2004-0614

Om ersättningen är högre än vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel bara på det belopp som hade betalats om företagen inte hade haft intressegemenskap.

SFS 2004:614

Vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra juridiska personer

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för

 • staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 §,

 • stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund i 3–11 §§,

 • vissa andra juridiska personer i 15–20 §§, och

 • ägare av vissa fastigheter i 21 §.

Vad som sägs om ett registrerat trossamfund gäller även för självständiga organisatoriska delar av ett sådant samfund.

I fråga om begränsat skattskyldiga gäller bestämmelserna de inkomster som de är skattskyldiga för enligt 6 kap.

SFS 2013:960

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Helt undantagna från skattskyldighet är

 1. staten,

 2. regioner, kommuner och kommunalförbund,

 3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., och

 4. samordningsförbund enligt 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns bestämmelser om avkastningsskatt för pensionsstiftelser.

SFS 2019:907

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Rubriken införd g. SFS2013-0960

Skattskyldighet

Rubriken införd g. SFS2013-0960

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i 4–6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som förutom dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för kapitalvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ är dock inte skattskyldiga för

 1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från

  a) verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som avses i 4 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål,

  b) verksamhet som avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom främjandet av sådana ändamål som avses i 4 §,

  c) verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete,

  d) verksamhet som bedrivs med stöd av 6 kap. spellagen (2018:1138), eller

  e) verksamhet som inte avses i c eller d och som av hävd har använts som finansieringskälla för ideellt arbete, eller

 2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller trossamfundet och som används i verksamheten på sådant sätt som anges i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Vid tillämpningen av andra stycket 1 d ska verksamheten ses som en självständig näringsverksamhet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2013:960.

Rättsfall:

Äldre rätt ang. stiftelser: Stiftelsen Vänner till Pauvres Honteux ansågs inte uppfylla ändamålskravet R 19811:28 – Enligt avtal mottagna bidrag från rörelsedrivande företag till Svenska stiftelsen för World Wildlife Fund ansågs inte som intäkt av rörelse R 19841:22 – Fråga om stiftelse hade till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning R 1988:18 – Förening och ej stiftelse eftersom stadgarna ej hindrade en upplösning R 1988:20 – Stiftelses försäljning av konstmappar R 1989:124 – Av idrottsförening bildad pensionsstiftelse för ishockeyspelare godtagen R 1990:95 – Stiftelse gav stipendier till utbildning och utveckling av ungdomsledare R 1992:77 – Fråga om stiftelsernas i stadgarna intagna bestämmelser innehöll villkor eller förbehåll som gjorde förmögenhetsdispositionen overksam som giltig stiftelsebildning R 1996:35 – Fråga om destinatärkretsen för stiftelse för vetenskaplig forskning R 1996:87 – Fråga om ett enl. testamente avsatt kapital utgjorde stiftelse R 1997:31 – Fråga om begränsat skattskyldig stiftelse – betraktad som allmänt undervisningsverk – förlorade sin karaktär genom nytillkommen verksamhet R 1997:64R 2004:29 anm. vid 6:8 – Att stiftelse, som hade till ändamål att främja vetenskaplig forskning, delade ut medel till mottagare utomlands medförde ej att stiftelsen förlorade sin inskränkta skattskyldighet R 2004:131 – Av universitet förvaltad stiftelse som främjade vetenskaplig forskning helt befriad från inkomstskatt R 2006:79.

Äldre rätt ang. ideella föreningar: Förenings behållning av barnensdagsfest R 1960:29 – Bygdegårdsförenings verksamhet R 19831:52R 19831:88 (idrottsförenings festplatsverksamhet) – R 19851:2 (av idrottsförening bedriven pappersinsamling), 1:27 (båtklubb), 1:36 (bridgeförbund), 1986:84 (släktförening), 1987:67 (hembygdsförenings inkomst av serveringsrörelse ansågs sakna naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål), 153 (idrottsförening som haft såväl skattepliktiga som skattefria rörelseinkomster), 154 (idrottsförenings försäljning från kiosk) – Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux R 1988:20 – Föreningen Stockholms-Gillet obegränsat skattskyldig R 1989:60 – Sv. bandyförbundet fritt från skattskyldighet för all rörelseinkomst R 1989:124 – Vid innehav av flera fastigheter ej naturlig anknytning betr. en R 1990:58 – Idrottsförening fri från skattskyldighet för logdansverksamhet R 1992:68 – Idrottsförening, som var delägare i handelsbolag, ansågs skattskyldig för bolagets inkomster av reklamverksamhet R 1993:100 – Tandläkarförening med syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildning skattebefriad R 1998:10 – Friluftsfrämjandet ansågs som ideell förening med huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet R 1999:25 – Idrottsförenings medverkan vid anordnande av rockmusikkonsert hänförlig till ideell verksamhet R 1999:50 – Ang. ideell förenings utbildningsverksamhet av olika slag (flera förvärvskällor eller huvudsaklighetsprincipen?) R 2000:14 – För skattefrihet enl. 2 st. p. 2 krävs att verksamheten bedrivs av föreningen själv; idrottsförening därför beskattad för inkomst av upplåtelse till helägt AB av rätt att i reklamsammanhang utnyttja föreningens namn R 2000:53 – Ideell förenings anskaffande av bidrag per telefon, varvid bidragsgivarna erhöll föremål av helt obetydligt värde, ansågs ej utgöra rörelse R 2004:129.

Golfklubb uppfyllde kraven för inskränkt skattskyldighet även efter omvandling av medlemsinsatser till spelrätter; omvandlingen föranledde ej beskattning för föreningen R 2005:4 – Idrottsförening ej skattskyldig för inkomst av bingoverksamhet bedriven genom s.k. bingoallians R 2005:67 – Idrottsförenings försäljning av skänkta varor ansågs med hänsyn till omständigheterna som hävdvunnen finansieringskälla HFD 2013:56.

SFS 2018:1143

Ändamålskravet

Rubriken införd g. SFS2013-0960

Stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål. Med allmännyttigt ändamål avses ett ändamål som främjar

 • idrott,

 • kultur,

 • miljövård,

 • omsorg om barn och ungdom,

 • politisk verksamhet,

 • religiös verksamhet,

 • sjukvård,

 • social hjälpverksamhet,

 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet,

 • utbildning,

 • vetenskaplig forskning, eller

 • en annan likvärdig verksamhet.

Stiftelsens ändamål får inte vara begränsat till vissa familjer eller bestämda personer. Föreningens eller trossamfundets ändamål får inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2013:960.

Rättsfall:

Äldre rätt ang. ideella föreningar:R 19831:63 I–IV (sådant ändamål som anges i 8 § ansågs föreligga beträff. Skattebetalarnas förening, Pensionärernas riksorganisation i Uppsala län och Svenska pudelklubben men inte Sveriges Villaägareförbund) – Båtklubb resp. bridgeförbund ansågs främja allmännyttigt ändamål R 19851:27 och 1:36 men inte släktförening 1986:84 – Konstförening med ändamål att fördjupa intresset för konst bland de anställda i kommunen samt att inköpa och till medlemmarna lotta ut konstverk ansågs begränsat skattskyldig R 2002:6 – Förening som drev förskole- och fritidshemsverksamhet för föreningsmedlemmarnas barn ansågs ej främja ett allmännyttigt ändamål R 2005:8 – Ändamålskravet kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål HFD 2012:45.

Ändamålskravet uppfylldes genom bidrag till aktiebolag som utan vinstsyfte bedrev utbildning och vetenskaplig forskning HFD 2019:59 – Bidrag till personer med funktionsnedsättning uppfyllde ändamålskravet HFD 2023:23.

SFS 2013:960

Verksamhetskravet

Rubriken införd g. SFS2013-0960

Stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet ska i den verksamhet som bedrivs under beskattningsåret uteslutande eller så gott som uteslutande främja ett eller flera sådana ändamål som anges i 4 §.

Om verksamhetskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret, får hänsyn tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts året före beskattningsåret, beskattningsåret samt det närmast följande beskattningsåret.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. Lag 2013:960.

Rättsfall:

Stiftelse, som i mer än ringa omfattning bedrev dels skolverksamhet, dels förskola och skolbarnsomsorg, ansågs oinskränkt skattskyldig R 2004:77 – Stiftelse förvaltad av ideell förening som främjade religiös verksamhet ansågs oinskränkt skattskyldig (äldre rätt) R 2006:42.

SFS 2013:960

Fullföljdskravet

Rubriken införd g. SFS2013-0960

Stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet ska under beskattningsåret i skälig omfattning använda sina intäkter för ett eller flera allmännyttiga ändamål enligt 4 §. Hänsyn får även tas till hur intäkterna sammantaget har använts under en period av flera beskattningsår.

Fullföljdskravet är uppfyllt även om stiftelsen, föreningen eller trossamfundet under beskattningsåret inte har använt sina intäkter i tillräcklig omfattning, om detta förhållande kan antas vara tillfälligt. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till om kravet har uppfyllts de föregående beskattningsåren samt förutsättningarna för att det kommer att uppfyllas under det närmast följande beskattningsåret.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § upphävd g. Lag 2013:960.

Rättsfall:

Äldre rätt ang. stiftelser: I avkastningen inräknades inte inkomst av jordstyckningsrörelse R 1971:53 – Ang. fullföljdskravet (vid avkastningsberäkningen medgavs avdrag enl. de principer som gäller för inkomstslaget näringsverksamhet; ”80-procentsregeln” normerande med möjlighet till avvikelser i vissa fall) R 2001:17, 65 – Stiftelse som skulle finansiera tidsobegränsade professurer fick endast beakta belopp som betalats ut för ändamålet R 2010:40.

Äldre rätt: Vid bedömande om fullföljdskravet var uppfyllt skulle inte beaktas medel som förening tillsköt till en nybildad stiftelse inom samma intressesfär R 2004:76.

SFS 2013:960

Skattskyldighet

Vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt ska sådana intäkter beaktas som enligt 3 § inte ska tas upp till beskattning, dock med undantag för schablonintäkter enligt 42 kap. 43 § och kapitalvinster. Även följande intäkter ska beaktas, om intäkterna inte ska tas upp till beskattning enligt denna lag:

 1. Medlemsavgifter och andra avgifter för deltagande i den allmännyttiga verksamheten.

 2. Stöd eller bidrag.

 3. Förvärv genom testamente eller gåva.

Intäkter som avses i första stycket 2 och 3 ska dock beaktas bara om det framgår av omständigheterna att avsikten är att de ska användas direkt för verksamheten.

Intäkter som avses i första stycket ska minskas med kostnader för att förvärva och bibehålla dessa intäkter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § upphävd g. Lag 2013:960.

Rättsfall:

Gåva till stiftelse av rätt till utdelning avseende annat än pengar HFD 2021:47.

SFS 2013:960

Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som avser att förvärva en fastighet eller annan anläggning som är avsedd för den ideella verksamheten. Detsamma gäller om en förening eller ett trossamfund avser att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten på en fastighet som används av föreningen eller trossamfundet.

Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med villkor att föreningen eller trossamfundet ska ställa säkerhet eller liknande för den inkomstskatt som kan komma att påföras föreningen eller trossamfundet på grund av omprövning av besluten om slutlig skatt för de år som beslutet avser, om det upphör att gälla enligt 9 §.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2013:960.

Allmän anmärkning:

Ang. 3 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § inf. under FörvProc.

SFS 2013:960

Om den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet inte inom föreskriven tid har genomfört den avsedda investeringen eller inte har iakttagit något annat villkor i beslutet, ska skattskyldigheten prövas som om undantaget inte hade medgetts.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § upphävd g. Lag 2013:960.

SFS 2013:960

Öppenhetskravet

Rubriken införd g. SFS2013-0960

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av dess verksamhet, syfte eller annat.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § upphävd g. Lag 2013:960.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ideell förening för enbart i Stockholm födda män men ej kvinnor uppfyllde ej öppenhetskravet R 1989:60 – Förening ansågs uppfylla kravet på öppenhet då krav på rekommendationer från två tidigare medlemmar för inträde inte var obligatoriskt R 2007:54.

SFS 2013:960

Ideella föreningars central-, distrikts- eller samarbetsorganisationer anses som öppna om deras medlemmar utgörs av föreningar som uppfyller kravet i 10 §.

Ett registrerat trossamfund anses som öppet om den del av trossamfundet där medlemsantagning sker uppfyller kravet i 10 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 § upphävd g. Lag 2013:960.

SFS 2013:960

[Upphävd g. Lag (2013:960).]

SFS 2013:960

[Upphävd g. Lag (2013:960).]

SFS 2013:960

[Upphävd g. Lag (2013:960).]

SFS 2013:960

Vissa andra juridiska personer

Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §:

 • sådana domkyrkor, lokalkyrkor eller dylikt som hör till Svenska kyrkan, i deras egenskap av ägare till vissa tillgångar som är avsedda för Svenska kyrkans verksamhet,

 • sjukvårdsinrättningar som inte bedrivs i vinstsyfte,

 • barmhärtighetsinrättningar, och

 • hushållningssällskap med stadgar som har fastställts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt.

En juridisk person som uppfyller kraven i första stycket är dock inte skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster.

Rättsfall:

Aktiebolag som bedrev sjukvårdsverksamhet kommersiellt och använde vinsten till att konsolidera och utveckla verksamheten ansågs ej bedriva verksamheten utan vinstsyfte R 2008:74.

Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter:

 • akademier,

 • allmänna undervisningsverk,

 • studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som sammanslutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med stöd av högskolelagen ansvarar för,

 • regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,

 • arbetslöshetskassor,

 • personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och vars ändamål uteslutande är att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall eller utbildning,

 • stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att lämna avgångsersättning till arbetstagare som blivit arbetslösa eller att främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit eller löper risk att bli arbetslösa eller att lämna understöd vid utbildning eller att lämna permitteringslöneersättning, och

 • bolag eller andra juridiska personer som uteslutande har till uppgift att lämna permitteringslöneersättning.

SFS 2013:960

Följande juridiska personer är också skattskyldiga bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter:

 • Jernkontoret, så länge kontorets vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägarna,

 • Nobelstiftelsen,

 • Right Livelihood Award Stiftelsen,

 • Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond,

 • Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond,

 • Stiftelsen Industrifonden,

 • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond,

 • Stiftelsen Norrlandsfonden,

 • Stiftelsen Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet,

 • Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin – PROTEKO,

 • Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond,

 • Stiftelsen Svenska Filminstitutet,

 • Stiftelsen Sveriges Nationaldag,

 • Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne,

 • Stiftelsen UV-huset,

 • Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,

 • Svenska skeppshypotekskassan,

 • Svenska UNICEF-kommittén,

 • Sveriges export- och investeringsråd, och

 • Sveriges Standardiseringsförbund, så länge dess vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till medlemmarna.

SFS 2018:1143

Bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten i 15–17 §§ tillämpas för stiftelser bara om fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Vid tillämpning av fullföljdskravet ska stiftelserna anses främja ett allmännyttigt ändamål.

Vid tillämpning av fullföljdskravet beaktas inte avgifter som betalas av arbetsgivare till stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med sådana ändamål som anges i 16 §.

Om det finns särskilda krav när det gäller verksamheten eller liknande, tillämpas bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten bara om stiftelserna i sin verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande uppfyller dessa krav. När det anges att stiftelserna uteslutande ska bedriva viss verksamhet gäller dock det.

SFS 2017:907

[Upphävd g. Lag (2011:68).]

SFS 2011:68

Producentorganisationer är undantagna från skattskyldighet för inkomst som avser marknadsreglering enligt lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Ägare av vissa fastigheter

Ägare av en sådan fastighet som avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) är inte skattskyldig för inkomst av fastigheten i den utsträckning den används för ändamål som avses i den paragrafen.

För sådan ideell förening eller registrerat trossamfund som uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ tillämpas dock i stället 3 § andra stycket 2.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1991:36 (uthyrning av skola till kommun) – Aktiebolag ej skattskyldigt för inkomster från uthyrning av tennisbanor i idrottsanläggning R 2003:55 – Fråga om skattepliktig del av resultatet i vårdverksamhet som läkare drev i egen skattefri specialbyggnad R 2005:9.

SFS 2013:960

Avd. III SKATTEFRIA INKOMSTER OCH INTE AVDRAGSGILLA UTGIFTER

Skattefria inkomster och inte avdragsgilla utgifter

Inkomster som är skattefria

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om att vissa inkomster är skattefria vid inkomstbeskattningen.

Arv, gåva m.m.

Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.

En fastighet anses dock avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger

 1. fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet, eller

 2. fastighetens omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

SFS 2017:625

Spelvinster och tävlingsvinster

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1143

Vinster i lotterier och kombinationsspel samt vid vadhållning är skattefria om

 • spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen (2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag,

 • spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen, eller

 • spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige.

Vinster vid vinstdragning på premieobligation är skattefria om vinstdragningen avser svenska premieobligationer eller om premieobligationen ställts ut i en stat inom EES.

SFS 2018:2039

Tävlingsvinster är skattefria om de

 • inte hänför sig till anställning eller uppdrag,

 • inte består av kontanter eller liknande, och

 • avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor.

Rättsfall:

Ej skattefrihet för slogan R 1958:3 och 4 samt 1996:75, för tipsvinst i personaltidning 1967:45 eller för av arbetsgivare utlottade resor 1986:44.

Stipendier

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria. Stipendier som är avsedda för andra ändamål är skattefria, om de

 • inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning, och

 • inte betalas ut periodiskt.

Av 11 kap. 46 § framgår att Marie Curie-stipendier inte är skattefria.

Bestämmelser om vissa periodiska understöd som inte ska tas upp som inkomst finns i 11 kap. 47 §.

Rättsfall:

R 1961:19 (för studieresa), 1962:24 (arbetsstipendium), 1964:12 (anslag för att ge ut lagkommentar), 1966:23 I och II (forskningsstipendier), 1968:1 (olika slag av stipendier), 19801:39 (STU-stipendium), 19811:22 (för studier), 19821:26 och 1:35 (till medlem i fackförbund), 19841:63 (Nordiska radiopriset), 1986:170 (projektanslag från STU), 2004:33 (allsvensk damfotbollsspelare ej beskattad för stipendium från Svenska Fotbollförbundet), HFD 2014:21 (näringsidkare ej beskattad för bidrag från stiftelse för att färdigställa dokumentärfilm).

SFS 2007:1419

Tillägg och räntor

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1277

Tillägg enligt 37 kap. 15 § första stycket och 98 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken är skattefria.

SFS 2010:1277

Räntor på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser är skattefria:

SFS 2016:274

Räntor som enligt bestämmelserna i 17 kap. 4 § 1 och 2 skatteförfarandelagen (2011:1244) inte anges i kontrolluppgifter är skattefria om de för den skattskyldige under beskattningsåret sammanlagt inte uppgår till 500 kronor.

SFS 2011:1256

Bidrag till kostnader för barn

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1277

Följande bidrag enligt socialförsäkringsbalken är skattefria:

 • barnbidrag,

 • underhållsstöd,

 • adoptionsbidrag, och

 • efterlevandestöd.

SFS 2010:1277

Bidrag till bostadskostnader

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1277

Bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken samt kommunalt bostadstillägg till handikappade är skattefria.

SFS 2011:1516

Bistånd

Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och äldreförsörjningsstöd enligt 74 kap. socialförsäkringsbalken och liknande ersättningar är skattefria.

SFS 2010:1277

Bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är skattefria.

Ersättningar till nyanlända invandrare

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0202

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning till vissa nyanlända invandrare är skattefria.

SFS 2017:588

Ersättningar på grund av kapitalförsäkring och utbetalningar från en PEPP-produkt

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2022:1753. SFS2022-1753

Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring och utbetalningar från en PEPP-produkt är skattefria.

Av 44 kap. 40 § framgår att en kapitalvinst vid avyttring av en kapitalförsäkring eller en PEPP-produkt inte ska tas upp.

Rättsfall:

Jfr R 2003:1 anm. vid 44:13.

SFS 2022:1753

Ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m.

Försäkringsersättningar

Ersättningar vid sjukdom eller olycksfall som betalas ut på grund av en försäkring är skattefria. Detta gäller dock inte ersättningar

 1. i form av pension,

 2. i form av livränta, om inte annat följer av 11 kap. 37 §, eller

 3. på grund av trafikförsäkring, ansvarsförsäkring eller skadeståndsförsäkring om ersättningen avser förlorad inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt.

Med skadeståndsförsäkring avses en försäkring som ersätter den försäkrade det skadestånd som han har rätt till för personskada vid överfall och liknande.

Bestämmelser om sådana ersättningar i samband med sjukdom m.m. som grundar sig på förvärvsinkomst finns i 11 kap. 30 §. Bestämmelser om ersättningar som betalas ut på grund av avtalsgruppsjukförsäkring finns i 11 kap. 20 § och 15 kap. 9 §.

Rättsfall:

Belopp som vid arbetslöshet betalats från s.k. inkomstförsäkring är ej skattepliktigt och premien för försäkringen ej avdragsgill R 2007:25R 2010:114 anm. vid 3:9.

SFS 2018:523

Offentliga ersättningar

Merkostnadsersättning enligt 50 kap. socialförsäkringsbalken och ersättning för merutgifter för resor enligt 27 kap. 5 § samma balk är skattefria.

SFS 2018:1268

Bidrag från Försäkringskassan till handikappade eller till föräldrar till handikappade barn för att skaffa eller anpassa motorfordon är skattefria. Om bidraget betalas ut till en näringsidkare för näringsverksamheten, tillämpas bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap.

SFS 2004:790

Hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som betalas ut av kommuners eller regioners medel till en vårdbehövande är skattefria.

SFS 2019:907

Assistansersättningar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken och ekonomiskt stöd till utgifter för personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är skattefria.

SFS 2010:1277

Ersättningar vid dödsfall eller invaliditet genom statens riskgarantier för totalförsvarspliktiga, de som genomgår eller har genomgått militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter samt de som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka och i Försvarsmakten i en internationell militär insats är skattefria.

SFS 2010:462

Ersättningar till arbetsgivare

Ersättningar från Försäkringskassan till arbetsgivare som enligt 27 kap. 56 eller 57 § socialförsäkringsbalken har rätt att få arbetstagares sjukpenning från Försäkringskassan är skattefria, om lönen till arbetstagaren och andra utgifter för denne inte ska dras av.

SFS 2010:1277

Ersättningar vid sakskador

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria. Detta gäller dock inte till den del

 • ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet, eller

 • ersättningen betalas ut på grund av garantier av insättningar, investerarskydd eller försäkring enligt 55 kap. och avser ersättning för ränta eller för finansiella instrument.

I 45 kap. 26 § finns bestämmelser om att sådana belopp som avses i första stycket i vissa fall beaktas vid beräkning av kapitalvinst på fastighet.

Rättsfall:

Skattepliktigt: Skadestånd vid uppsägning R 1971:6, ersättning till moderbolag för att aktier i dotterbolag sjunkit i värde pga. avtalsbrott HFD 2012:39. Ej skattepliktigt: Engångsbelopp från brottsskadenämnden R 19841:17, skadestånd enl. jämställdhetslagen R 19841:35, skadestånd från mäklare vid avyttring av privatbostadsfastighet R 19841:39.

SFS 2008:813

Ersättningar för förlust av eller skada på tillgångar när ett fartyg förolyckats är skattefria, om ersättningarna lämnas från redare till arbetstagare som har sjöinkomst.

Återbäring på grund av försäkring

Återbäringar och andra utbetalningar av överskott på grund av en försäkring är skattefria, om premien för försäkringen inte får dras av. Detta gäller dock inte utbetalningar på grund av pensionsförsäkringar.

Rättsfall:

Belopp utskiftat från ömsesidig olycksfallsförsäkring i likvidation ansågs som vinstandel och skattefritt R 19801:8.

SFS 2018:523

Underhåll till patient eller till intagen

Underhåll till patienter på sjukhus eller till intagna på kriminalvårdsanstalt och liknande ersättningar är skattefria.

Rättsfall:

Marknadsanpassad arbetsersättning till intagen på kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra underhåll R 1986:28.

Begravningshjälp

Begravningshjälp är skattefri. Som begravningshjälp behandlas inte tjänstepension som avser tid efter den pensionsberättigades död.

Ersättningar vid inställelse i domstol

Ersättningar som fastställs av domstol eller betalas av allmänna medel till den som inställt sig inför domstol eller annan myndighet är skattefria till den del ersättningen utgör reseersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan. Detta gäller inte om inställelsen har skett yrkesmässigt.

Bär-, svamp- och kottplockning

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som den skattskyldige har plockat själv är skattefria till den del de under ett beskattningsår inte överstiger 12 500 kronor. Detta gäller inte om plockningsverksamheten i sig utgör näringsverksamhet eller ersättningen utgör lön eller liknande förmån i inkomstslaget tjänst.

SFS 2006:1354

Blodgivning m.m.

Sedvanliga ersättningar till den som lämnat blod, modersmjölk eller organ är skattefria.

Hittelön m.m.

Följande ersättningar är skattefria om de inte hänför sig till anställning eller uppdrag:

 1. hittelön,

 2. ersättning till den som har räddat personer eller tillgångar i fara, och

 3. ersättning till den som har bidragit till eller avsett att bidra till

  • att förebygga brott,

  • att personer som har begått brott avslöjas eller grips, eller

  • att föremål tas i beslag.

SFS 2003:1194

Ersättningar vid självförvaltning

Ersättningar i form av avdrag på ordinarie hyra som en hyresgäst får för att utföra enklare förvaltningsuppgifter på en hyresfastighet inom ett öppet system för självförvaltning är skattefria, om de bestämts i en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ett annat avtal mellan en hyresvärd och en eller flera hyresgäster. Detta gäller dock bara till den del avdraget inte överstiger den egna bostadens andel av den totala utgiften för dessa förvaltningsuppgifter och under förutsättning att samtliga hyresgäster som deltar i självförvaltningen får avdrag med samma belopp.

Vad som sägs i första stycket gäller i motsvarande utsträckning för avdrag på avgifter i bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar, bostadsaktiebolag och liknande sammanslutningar.

Utgifter som inte får dras av

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om vissa utgifter som inte får dras av.

Levnadskostnader m.m.

Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av.

Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt första stycket.

Rättsfall:

Avdrag medgivet för resor till rehabilitering R 1994:4 – Ej medgivet: R 1944:52 (avgift till Sveriges Advokatsamfund; jfr 19821:13 anm. vid 16:1), 1971:18 (skådespelares tandvårdskostnader), 1977:97 (operasångares tandbrygga), 1982 1:56 (dansares kontaktlinser) – Realisationsförlust vid försäljning av aktier i golfbolag ansågs ej som personlig levnadskostnad utan var avdragsgill R 2000:45R 2005:69 anm. vid 12:1 – R 2007:25 anm. vid 8:15 – R 2010:33 anm. vid 16:1 – HFD 2013:6 anm. vid 42:1.

Periodiska understöd och liknande periodiska utbetalningar till personer i den skattskyldiges hushåll får inte dras av.

Svenska allmänna skatter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0618

Svenska allmänna skatter får inte dras av. Som sådana skatter räknas bland annat kommunal och statlig inkomstskatt och kupongskatt.

SFS 2007:1406

Utgifter för vissa skattefria inkomster

Om en inkomst inte ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal eller sådan dispens som avses i 6 kap. 17 §, får inte heller utgifter för förvärv av inkomsten dras av.

Första stycket gäller dock inte utgifter som avser utdelning från ett utländskt bolag till en svensk juridisk person och som inte ska tas upp enligt 24 kap. 35 §.

Anmärkt författning:

Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskapF (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtalLag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionenF (2019:602) i samma ämne.

Överenskommelser med främmande stater för undvikande av dubbelbeskattning betr. skatter på inkomst och förmögenhet m.m.

Albanien Lag 1998:1652; jfr F 1999:649 – Amerikas förenta stater Lag 1994:1617; jfr F 1995:1232; ömsesidig befrielse från skatt å inkomst, härrörande från rederirörelse 31 mars 1938 (SÖ 1938:13); ömsesidig skattebefrielse för luft- och sjöfartsföretag F 1987:988 – Argentina Lag 1995:1338; jfr F 1997:659 – Armenien Lag 2016:927 (jfr F 2017:346) – Australien F 1981:1006 – Azerbajdzjan Lag 2016:928 (jfr F 2016:1234) – Bangladesh Lag 1983:534 och F 1983:858 – Barbados Lag 1991:1510 och F 1991:1742 – Belgien Lag 1991:606 och F 1993:117 – Bermuda Lag 2009:1119 (jfr F 2009:1138) – Bolivia Lag 1994:282 och F 1995:1117 – Botswana Lag 1992:1197 och F 1993:65 – Brasilien F 2020:44 – Brittiska Jungfruöarna Lag 2009:1116 (jfr F 2010:326) – Bulgarien Lag 1988:1614 och F 1989:97 – Canada Lag 1996:1511 – Caymanöarna Lag 2009:1113 (jfr F 2009:1406) – Chile Lag 2004:1051 (jfr F 2006:8) – Cypern Lag 1989:686 och F 1989:901 – De nordiska länderna Lag 1996:1512; jfr F:ar 1997:658,1998:7, 1314,1999:1184, 2002:1066, 2008:1415 – Egypten Lag 1995:543 och F 1996:167 – Estland Lag 1993:1163 och F 1993:1389 – Filippinerna Lag 1999:638; jfr F 2003:630 – Folkrepubliken Kina Lag 1986:1027 – Frankrike Lag 1991:673 och F 1992:154 – Gambia Lag 1994:281 och F 1994:1618 – Georgien Lag 2014:340 (jfr F 2014:1046) – Guernsey Lagar 2009:1126 (jfr F 2009:1134), 1127 (jfr F 2009:1135) – Indien Lag 1997:918; jfr F 2006:1201 – Indonesien Lag 1989:691 och F 1989:813 – Irak KM:ts beslut 13 sept. 1957, luftfartstrafik; Iran d:o 20 aug. 1956 – Irland Lag 1987:103 och F 1994:2 – Isle of Man Lagar 2008:1303, 1304 – Israel KK 1960:617 – Italien Lag 1983:182 och F 1983:857 – Jamaica Lag 1986:76 och F 1986:733 – Japan Lag 1983:203, ändr. g. Lag 2014:374; jfr F 1983:769 – Jersey Lagar 2009:1122 (jfr F 2009:1130), 1123 (jfr F 2009:1131) – Jugoslavien F 1982:70, fortsätter att gälla i förhållande till Bosnien och Hercegovina – Kazakstan Lag 1997:919 och F 1998:1400; jfr Lag 1995:1340 anm. vid Sovjetunionen – Kenya KK 1974:69 – Kuwait F 1977:785 ang. ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag – Lettland Lag 1993:1164 och F 1993:1390 – Libanon KM:ts beslut 30 juni 1972, sjö- och luftfartsinkomster – Litauen Lag 1993:1274 och F 1993:1391 – Luxemburg Lag 1996:1510 och F 1998:159 – Makedonien Lag 1998:258 och F 1998:1269 – Malaysia Lag 2004:874 (jfr F 2005:654) – Malta F 1976:850;Lag 1995:1504 (jfr F 1996:152) – Mauritius 2012:638 (jfr F 2012:685) – Mexiko Lag 1992:1196 och F 1993:64 – Namibia Lag 1993:1398 och F 1995:1055 – Nederländerna Lag 1992:17; jfr F 1992:946 – Nigeria Lag 2005:456; jfr F 2014:1365 – Nya Zeeland F 1980:1131 – Oman Lag 1999:892 (jfr F 2006:13) – Pakistan Lag 1986:595 och F 1986:732 – Polen Lag 2005:248; jfr F 2005:782 – Republiken Korea Lag 1982:707; jfr F 1982:984 – Rumänien F 1979:57 – Ryssland Lag 1993:1301; jfr F 1995:1059 – Saudiarabien Lag 2016:408; jfr F 2016:869 – Schweiz Lag 1987:1182; jfr F 1993:960 – Singapore Lag 1991:1886 – Slovenien Lag 2021:1106 (jfr F 2021:1204) – Sovjetunionen Lag 1982:708; jfr F 1995:1059; lagen 1982:708 upphävd g. Lag 1995:1340 (särbest. betr. Kazakstan och Ukraina); KK 1971:130 ang. ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda; KK 1973:563 d:o betr. sjöfartsföretag – Spanien F 1977:75 – Sri Lanka Lag 1983:912 och F 1984:809 – Storbritannien och Nordirland Lag 2015:666 (jfr F 2015:771) – Sydafrika Lag 1995:1468; jfr F 1995:1475 – Taipei Lag 2004:982; jfr F 2004:1054 – Tanzania F 1977:580 – Thailand Lag 1989:676 och F 1989:814 – Tjeckoslovakien F 1980:864 – Trinidad och Tobago Lag 1984:246 och F 1985:49 – Tunisien F 1983:476 – Turkiet Lag 1988:782 och F 1990:990 – Tyskland Lag 1992:1193 och F 1994:1300 – Ukraina Lag 1995:1339; jfr F 1996:806 samt Lag 1995:1340 anm. vid Sovjetunionen – Ungern Lag 1982:709; jfr F 1982:985 – Uruguay F 1982:986 ang. ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag – Venezuela Lag 1993:1397 och F 1998:1721 – Vietnam Lag 1994:789; jfr F 1994:1331 – Vitryssland Lag 1994:790 och F 1994:1507 – Zambia F 1975:1393 – Zimbabwe Lag 1989:894 och F 1991:2 – Österrike Lag 1992:858; jfr F:ar 1993:136, 2010:564.

Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla m.fl. länder (jfr F 2005:542).

Hänvisad författning:

Jfr förf:ar anm. efter kupongskattelagen (1970:624), inf. efter ABL.

Anmärkt författning:

Enl. F (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning skall vad som i förordningar om tillämpning av överenskommelser med främmande stater för att undvika dubbelbeskattning föreskrivits om länsstyrelse, länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd i stället avse Skatteverket.

Rättsfall:

Ang. tolkning av bestämmelse i kungörelse, ej överensstämmande med avtalstexten R 1964:28 – Tillämpning av dubbelbeskattningsavtal: med USA R 1968:19, 1972:38, 1993:29; med Frankrike 1968:15; med Spanien 1971:50, 1975:62, 19851:35; med Italien 1972:34; med Schweiz 1974:97, 19791:7 och 19841:33; med Nederländerna 1976:64; med Sydafrikanska unionen 19781:22; med Förbundsrepubliken Tyskland 19811:19; med Finland 19821:28, 1:40 och 19851:6; med Danmark (KK 1974:27) 19841:14 och 19851:1; med Norge 19851:17 samt 1999:58, 2009:91 och HFD 2017:25 (nordiska dubbelbeskattningsavtalet); med Storbritannien och Nordirland (1960 års avtal) 1987:162; med Canada 1989:37; mellan de nordiska länderna 1994:32, 1995:91; med Kenya 1995:69, 1996:38; med Tyskland 1997:35 – Ang. Tyska Demokratiska Republiken R 19831:87 – Fråga om tillämpning av den s.k. nondiskriminationsklausulen i dubbelbeskattningsavtal i förhåll. till USA, Tyskland och Schweiz R 1993:91 I och II samt 1996:69 – Ang. diskrimineringsförbudet i avtalet med Cypern; cypriotiskt offshorebolag R 1998:49 – Fråga vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal med Belgien, om en i Belgien bosatt person, som ägde skogsfastigheter i Sverige, vid avyttring av dessa skulle betraktas som företag i Belgien med fast driftställe i Sverige R 2001:38 – Begreppet ”handelsbolag” i avtalet med Amerikas Förenta Stater ansågs omfatta ett ”Limited Liability Company” R 2004:20 – Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto ansågs som livränta i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland HFD 2012:4 – Art. 15.1 i det nordiska avtalet ansågs innefatta krav på fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i den andra staten HFD 2012:18 – Det nordiska avtalet ansågs ej omfatta schablonintäkt på uppskovsbelopp HFD 2012:60; däremot omfattas schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investeringsfond 2013:34 – Vid utbetalning från vinstandelsstiftelse skulle avräkning medges enl. tillämpligt skatteavtal för utländsk skatt som tagits ut på avsättning till stiftelsen HFD 2013:23 – Inlösen av kvalificerade andelar i juridisk person med hemvist utanför avtalsstaterna utgjorde avyttring enl. avtalet med Schweiz HFD 2015:24 – Delägare i danskt dödsbo beskattades ej för försäljning av ärvda aktier som dödsboet vid arvskiftet beskattats för i Danmark HFD 2015:59 – En svensk värdepappersfond hade skatterättslig hemvist i Sverige trots att den inte beskattades här HFD 2016:25 – En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal beaktades ej vid tolkningen av senare ingånget skatteavtal HFD 2016:57 – Fråga om skepp gått i internationell trafik enl. det nordiska avtalet HFD 2018:83 – Fråga om byggnadsverksamhet i Sverige innebar fast driftställe enl. avtalet med Polen HFD 2019:36 – Erlagd italiensk skatt på avsättningar till tjänstepensionsförsäkring avräknades vid beskattningen av senare utbetalningar från försäkringen HFD 2023:37 – Jfr 35:2 a med rättsfall.

Rättsfall ang. upphävda IL 24:15 (”presumtionsregeln”): Utländsk juridisk person underkastad jämförlig beskattning? R 1996:60 (prövningen ej begränsad till ett enstaka verksamhetsår), 1999:22 (källskatt på ränteinkomster från andra stater beaktad), 1999:60 (prövningen omfattade koncernens samtliga verksamhetsår).

SFS 2018:1206

Bär-, svamp- och kottplockning

Utgifter i samband med plockning av vilt växande bär, svamp och kottar får dras av bara till den del utgifterna överstiger sådana inkomster som inte är skattefria enligt 8 kap. 28 §.

Räntor och avgifter

Följande räntor och avgifter får inte dras av:

SFS 2010:1277

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte dras av:

Dröjsmålsavgifter och ränta som beräknas enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift får inte dras av.

SFS 2016:274

Sanktionsavgifter

Böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter får inte dras av.

Rättsfall:

Ej avdrag för biluthyrningsföretags parkeringsböter avseende uthyrda bilar R 19831:64.

Mutor

Utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar får inte dras av.

Rättsfall:

Jfr BrB 10:5 a ff.

Arbetsgivaransvar

Belopp som en utbetalare är skyldig att betala enligt 59 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får inte dras av.

SFS 2011:1256

Avd. IV INKOMSTSLAGET TJÄNST

Inkomstslaget tjänst

Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget tjänst

Avgränsningen av inkomstslaget

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital.

Med tjänst avses

 1. anställning,

 2. uppdrag, och

 3. annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.

Till inkomstslaget tjänst räknas alltid inkomster och utgifter vid avyttring av sådana tillgångar som avses i 52 kap. om de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet och om

 • tillgången eller materialet till denna förvärvats i huvudsak för att bearbetas av den skattskyldige, eller

 • det uppkommit en vinst som till övervägande del beror på att den skattskyldige tillverkat eller bearbetat tillgången.

Rättsfall:

Aktieägare i fåmansbolag ansågs ha uttagit tillgångar utan vederlag R 1974:27 – Deltagande i kedjebrev inkomst av verksamhet av tillfällig natur enligt tidig. motsv. till denna § R 19781:37 – Tjänst eller rörelse R 19811:52, 1986:123 – Ersättning från arbetsgivare för garage, kontor eller annat utrymme i anställds villa R 19811:52, 19841:58, 1:76 – Skadestånd enligt jämställdhetslagen ej skattepliktigt R 19841:35 (plenum) – Ersättning för kontorsrum i anställds villa, tjänst eller fastighetsinkomst R 19841:58 1 och 2 – Skadestånd till arbetstagare pga. konflikt med arbetsgivare R 1987:10 – Ersättning för arbete inkomst för aktiebolag eller dess ägare? R 19831:40, 1993:55, 104, HFD 2017:41 – Fri skatt R 1987:61 – Rabattkort berättigande till återbäring på vissa restaurangnotor m.m. R 1988:54 – Aktiebolags överföring av medel till av anställda bildad vinstandelsstiftelse R 1994:38 – Anställds förmån att billigt hyra semesterbostad tillhörig stiftelse knuten till arbetsgivaren i visst fall ej skattepliktig R 1999:41 – Jfr R 2010:113 anm. vid 41:2 – Ersättning för brottslig verksamhet (upprättande av osanna fakturor åt andra) beskattades som tjänsteinkomst HFD 2011:80 – Olovliga uttag från aktiebolag beskattades bara till den del de översteg vad som skulle återbetalas enl. dom om skadestånd HFD 2014:63 – Utdelning på preferensaktier bestämd utifrån viss del av bolagets resultat ansågs som ersättning för arbetsprestation HFD 2019:52.

SFS 2007:1419

Som tjänst behandlas rätt till

 1. pension,

 2. livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

 3. engångsbelopp på grund av personskada,

 4. undantagsförmåner, och

 5. sådana förmåner som avses i 11 kap. 30 § andra och tredje styckena, 31–36 och 46 §.

SFS 2018:523

Till inkomstslaget tjänst räknas

 1. utdelningar och kapitalvinster på aktier m.m., i den utsträckning som anges i 57 kap., i företag som är eller har varit fåmansföretag,

 2. kapitalvinster på andelar i ett svenskt handelsbolag i den utsträckning som anges i 50 kap. 7 §,

 3. penninglån som avses i 11 kap. 45 §,

 4. avskattning av pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i 58 kap. 19 och 19 a §§,

 5. avskattning av pensionssparkonto enligt bestämmelserna i 58 kap. 33 §,

 6. avskattning av avtal om tjänstepension enligt bestämmelserna i 58 kap. 19 och 19 a §§, och

 7. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § när en medlem har gått ur en ekonomisk förening.

Rättsfall:

Ang. lån enligt punkt 3, s.k. förbjudna lån R 1977:81 (aktiebolags medgivande, att betalningsansvaret för ägarnas skulder fick övertagas av den som förvärvade alla aktier, ansågs strida mot ABL 1975 12:7); 19811:1 (att företagsledare i samband med arvskifte övertog arvlåtarens skuld till bolaget ansågs som förbjudet lån till företagsledaren) – R 19811:83 (lånet återbetalat under taxeringsprocessen), 19841:90 (räntevinst vid köp av aktier på kredit), 1987:132 (lånen återbetalade innan talan om eftertaxering väcktes), 1988:60 (återbetalning sedan eftertaxering för lånet vunnit laga kraft gav inte rätt till besvär över eftertaxeringen i särskild ordning), 2004:114 (s.k. förbjudet lån ansågs föreligga trots att den skattskyldige hade en fordran på långivaren som översteg lånebeloppet; ej synnerliga skäl att underlåta beskattning), 2004:115 (s.k. förbjudet lån ansågs föreligga då den skattskyldiges invändning att utbetalningen avsåg ett uppdrag saknade stöd; ej synnerliga skäl att underlåta beskattning), 2004:116 (synnerliga skäl att underlåta beskattning främst med hänsyn till lånevillkoren) – Inkomst vid avyttring av andelar i kommanditbolag beskattades som inkomst av tjänst hos den som arbetat i bolaget, trots att andelarna varit knutna till en av den anställde ägd kapitalförsäkring hos kommanditdelägaren R 2008:41.

SFS 2018:1162

Till inkomstslaget tjänst räknas inte

 1. räntor på skulder för utbildning eller på andra skulder för tjänsten, och

 2. vad delägare i ett svenskt handelsbolag fått i lön från detta.

Till inkomstslaget tjänst räknas inte heller inkomster och utgifter på grund av sådant fastighetsinnehav som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) likställs med ägande vid beskattningen, även om fastigheten innehas som en löneförmån.

Definitioner

Pension

Med pension avses ersättningar som betalas ut

 1. som allmän ålderspension, inkomstpensionstillägg, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken samt motsvarande utländska ersättningar,

 2. som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga,

 3. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring,

 4. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, eller

 5. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket.

Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto

 1. till pensionsspararen,

 2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,

 3. till den som fått rätten till pension genom bodelning,

 4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats, eller

 5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.

I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

SFS 2020:1240

Periodiskt understöd

Som periodiskt understöd behandlas varje utbetalning eller förmån från stiftelser vars stadgar föreskriver att stiftelsens inkomster för all framtid eller viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer.

Rättsfall:

Del av periodiskt understöd innehållet som ersättning för hyresupplåtelse R 19831:86 – Utskiftade belopp vid upplösning av familjestiftelse betraktade som periodiskt understöd R 1998:28, anm. även vid 11:47 – Utbetalning från en familjestiftelse av ett kapital enl. testamente ansågs som periodiskt understöd HFD 2013:28.

SFS 2007:1419

[Upphävd g. Lag (2018:523).]

SFS 2018:523

Beskattningstidpunkten

Intäkter

Inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del.

Rättsfall:

Fråga om rätt beskattningsår vid förvärv av aktier under marknadspriset med visst villkor R 1993:56; vid arbetsgivares överföring av medel till fristående förvaltare inom ramen för aktieägarplan 1996:92; vid utdelning från utländskt aktiebolag i form av dotterbolagsaktier 1997:19 – Vid aktiebolags överföring av medel till en av de anställda bildad vinstandelsstiftelse, som först vid senare tidpunkt betalade ut belopp till de anställda, uppkom frågor dels om bolagets rätt till avdrag för avsatta belopp, dels om skattskyldighetens inträde för de anställda, bl.a. m.h.t. att en del var placerade i fondförsäkringar R 1994:38 – Intäktsföring av fakturerade årsavgifter fick uppskjutas till den del de belöpte på senare beskattningsår R 1999:32 – Beskattningstidpunkt för bonus som skattskyldig begärde få utbetald som pension R 2000:4R 2002:83 anm. vid 14:2 – Skattskyldighet för intjänad provisionsersättning ansågs inträda när ersättning på den anställdes begäran överfördes till en stiftelse R 2008:20 – Beskattningstidpunkten för pension från utlandet bestäms utan beaktande av regleringen i det landet HFD 2019:13.

SFS 2007:1419

Förmån av inrikes tågresor som värderas enligt 61 kap. 14 § ska tas upp som intäkt det beskattningsår då den skattskyldige disponerar över årskortet.

SFS 2007:1419

Förmån av drivmedel ska räknas till månaden efter den då förmånen kommit den skattskyldige till del.

Förmån av väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt ska räknas till andra månaden efter den då förmånen kommit den skattskyldige till del.

SFS 2017:1212

Om den skattskyldige på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor, ska förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker.

Om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor (personaloption), tas förmånen upp som intäkt det beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts.

SFS 2017:1212

Ytterligare bestämmelser om beskattningstidpunkt finns för

SFS 2001:1176

Kostnader

Utgifter ska dras av som kostnad det beskattningsår då den skattskyldige betalar dem eller på något annat sätt har kostnaderna.

Ytterligare bestämmelser om beskattningstidpunkten för verksamhet som bedrivs självständigt finns i 12 kap. 37 §.

Rättsfall:

Avdrag för utgift för årskort för resor påföljande år fick göras först i det påföljande årets dekl. R 19851:3, se även 1988:17 – I vissa fall avdrag enbart i form av värdeminskningsavdrag, t.ex. R 19781:19 (bandspelare och grammofon), 1989:23 (skrivmaskin) och 1991:55 (dator) samtliga anm. vid 12:1 – Förvärvaren av utmätt pensionsförsäkring fick dra av anskaffningskostnaden i takt med att utbetalningarna från försäkringen togs upp till beskattning HFD 2011:54.

SFS 2007:1419

Sådan särskild skatt eller avgift som ingår i slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska dras av som kostnad det beskattningsår då skatten debiteras.

SFS 2011:1256

Om en skattskyldig som på grund av sin tjänst fått en personaloption har betalat en ersättning för förmånen, ska utgiften dras av som kostnad det beskattningsår då förmånen ska tas upp som intäkt. Avdraget får dock inte överstiga förmånens värde. Om personaloptionen inte utnyttjas, ska utgiften dras av som kostnad det första beskattningsår då rätten att förvärva värdepapper inte längre kan göras gällande.

SFS 2017:1212

Resultatet

Överskott eller underskott ska beräknas genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna.

Underskott som uppkommer vid beräkningen ska dras av som kostnad det följande beskattningsåret.

SFS 2007:1419

Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1419

Huvudregel

Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel eller i 8 eller 11 a kap.

I inkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om

Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

Rättsfall:

R 1958:31 (arbetsgivares avskrivning av lån till anställd); 1962:46 (avstående av arvode till förmån för stiftelse); 1971:6 anm. vid 8:22; 19841:35 anm. vid 8:22; 1986:44 anm. vid 7:5; 1987:61 (förmån av fri skatt); 1989:77 (anställds aktieförvärv) – Sedan arbetsgivare överfört medel motsvarande den anställdes pensionsrätt till en s.k. ”pensionstrust” av anglosaxisk modell för förvärv av en pensionsförsäkring upptogs som inkomst för den anställde ett belopp motsvarande premien för försäkringen R 2000:28, anm. även vid 58:5 – Att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen svensk folkpension medförde ej rätt till avdrag vid den svenska inkomsttaxeringen R 2002:97 – Ett bolags nedsättning av en skadeståndsfordran på en anställd pga. brott av denne mot bolaget utgjorde ej skattepliktig intäkt R 2003:85 – Ägare av aktiebolag beskattades inte för ersättning, som bolaget uppburit från helägt dotterbolag för arbete som ägaren utfört i dotterbolaget R 2004:62 – Ersättning vid försäljning av aktier i visst fall beskattad som inkomst av tjänst R 2008:66 – Fråga om beskattning av en anställd med ett s.k. nettolöneavtal R 2010:15 – Ränteförmån påfördes ej avseende förbjudet lån HFD 2015:8 – Fråga om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd om pensionsförmåner är skattepliktig HFD 2018:68.

SFS 2017:1212

Förmåner vid tjänsteresa och vid representation

Förmån av kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa och frukost på hotell eller liknande i samband med övernattning där under tjänsteresa ska inte tas upp, om kosten obligatoriskt ingår i priset för transporten eller övernattningen. Förmån av kost vid representation ska inte heller tas upp. För intern representation gäller detta bara vid sammankomster som är tillfälliga och kortvariga.

Förmån av försäkring som avser reseskydd under tjänsteresa ska inte tas upp.

SFS 2007:1419

Förmån av kost i särskilda fall

Rubriken införd g. SFS2020-1079

Förmån av kost ska inte tas upp om måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation.

SFS 2020:1079

Förmåner i samband med fredsbevarande tjänst

Förmån av kost och av hemresa för sådan personal som tjänstgör i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands ska inte tas upp.

SFS 2007:1419

Förmåner till skattskyldiga med sjöinkomst

Förmån av resa till eller från fartyg eller kostnadsersättning för sådan resa ska inte tas upp hos skattskyldiga som har sjöinkomst och som har fartyget som tjänsteställe. Detta gäller inte om fartyget är ett passagerarfartyg som går i närfart med fastställd tidtabell. Vad som avses med närfart framgår av 64 kap. 6 §.

SFS 2007:1419

Förmån av logi ombord på fartyg ska inte tas upp hos skattskyldiga som har sjöinkomst.

SFS 2007:1419

Tryggande av tjänstepension

Arbetsgivarens utgifter enligt 28 kap. 3 § för att trygga pension ska inte tas upp hos arbetstagaren.

SFS 2007:1419

SFS 2006:1344

Varor och tjänster av begränsat värde

Förmån av en vara eller tjänst som en anställd får av arbetsgivaren ska inte tas upp om

 • varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter,

 • förmånen är av begränsat värde för den anställde, och

 • förmånen för den anställde inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Rättsfall:

Förmån i form av fria betalkort, som arbetsgivaren tillhandahöll de anställda, skattefri R 2002:109 – Förmån av fria dagstidningar som chefredaktör för dagstidning erhöll av arbetsgivaren ansågs skattefri R 2004:101.

SFS 2007:1419

Kläder

Förmån av uniform och andra arbetskläder ska inte tas upp, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

SFS 2007:1419

Statsministerns tjänstebostad

Statsministerns förmån av tjänstebostad ska inte tas upp, om statsministern till sin privata disposition har en annan bostad som är inrättad för permanentboende.

SFS 2007:1419

Statsråds resa med statsrådsbil

Rubriken införd g. SFS2006-0982

Ett statsråds förmån av resa med statsrådsbil ska inte tas upp.

SFS 2007:1419

Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner ska inte tas upp. Med personalvårdsförmåner avses förmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet eller liknande eller lämnas på grund av sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga om.

Som personalvårdsförmåner räknas inte

 1. rabatter,

 2. förmåner som den anställde får byta ut mot kontant ersättning,

 3. förmåner som inte riktar sig till hela personalen, eller

 4. andra förmåner som den anställde får utanför arbetsgivarens arbetsplatser genom kuponger eller något motsvarande betalningssystem.

Rättsfall:

Ang. 2 st. 3: uttrycket ”hela personalen” ansågs omfatta samtliga anställda oavsett anställningsvillkor R 2001:44HFD 2018:68 anm. vid 1 § – Friskvårdsbidrag om 6 500 kr ej av mindre värde HFD 2019:33.

SFS 2007:1419

Som personalvårdsförmåner räknas bland annat sådana förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbetet som inte kan anses som måltid samt möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård.

Rättsfall:

Ej skattefrihet för motionsutrustning för användning i arbetstagarens hem HFD 2015:1, ej heller för en delfinansiering hos friskvårdsföretag vilken även omfattade fri tillgång till bl.a. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar HFD 2016:80 – Friskvårdsbidrag på 4 000 kr använt för viss typ av golfspel var personalvårdsförmån HFD 2018:2, liksom friskvårdsbidrag till kurs i hästkörning resp. träning i fält- och westernskytte 2020:33 I och II.

SFS 2003:745

Cykel

Rubriken införd g. SFS2021-1158

Förmån av cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk ska tas upp bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor.

Första stycket gäller under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.

Med cykel avses sådana fordon som omfattas av punkt 1 eller 2 i definitionen av cykel i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2021:1158

Laddning på arbetsplatsen

Rubriken införd g. Lag 2023:345. SFS2023-0345

Förmån av elektricitet för laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp.

Första stycket gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den skattskyldiges bostad.

Med personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel avses detsamma som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2023:345

Rabatter

Personalrabatt vid köp av en vara eller tjänst från arbetsgivaren eller något annat företag i samma koncern ska inte tas upp, om varan eller tjänsten ingår i säljarens ordinarie utbud. Detta gäller dock inte om rabatten

 • är en direkt ersättning för utfört arbete,

 • överstiger den största rabatt som en konsument kan få på affärsmässiga grunder,

 • uppenbart överstiger den personalrabatt som är sedvanlig i branschen, eller

 • lämnas på sådant sätt som anges i 11 § 2–4.

Rättsfall:

Att personalrabatt gottskrevs ett kundkort i efterhand ansågs ej hindra skattefrihet R 2001:73.

SFS 2007:1419

Gåvor till anställda

Följande förmåner ska inte tas upp:

 1. julgåvor av mindre värde till anställda,

 2. sedvanliga jubileumsgåvor till anställda, eller

 3. minnesgåvor till varaktigt anställda, om gåvans värde inte överstiger 15 000 kronor och den ges i samband med att den anställde uppnår en viss ålder eller efter viss anställningstid eller när en anställning upphör, dock vid högst ett tillfälle förutom när anställningen upphör.

Första stycket gäller inte om en gåva lämnas i pengar.

SFS 2012:757

Förvärv av aktier

Förmånen för en anställd i ett aktiebolag att till ett lägre pris än marknadsvärdet förvärva aktier i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern ska inte tas upp, om

 1. aktier enligt ett samtidigt erbjudande förvärvas på samma villkor som för den anställde av andra än dels bolagets anställda och aktieägare, dels anställda och aktieägare i andra bolag i samma koncern,

 2. bolagets anställda och aktieägare samt anställda och aktieägare i andra bolag i samma koncern inte sammanlagt förvärvar mer än 20 procent av det totala antalet utbjudna aktier, och

 3. den anställde på grund av anställningen inte förvärvar aktier för ett belopp som överstiger 30 000 kronor.

Beräkningen enligt första stycket 2 ska även omfatta sådana aktier för vilka en aktieägare avyttrar sin företrädesrätt att förvärva aktier till andra än de anställda och aktieägarna. Vad som sägs om aktier gäller också konvertibler, vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis, skuldebrev förenade med option och liknande värdepapper som ger innehavaren en rätt att förvärva aktier.

Med anställda likställs styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Rättsfall:

R 1993:58 (ang. 1 st. p. 3).

SFS 2007:1419

Vissa utbetalningar när en medlem har gått ur en ekonomisk förening

Beträffande rubriken, se SFS2018-1162

Ett belopp som betalas ut till en fysisk person som har gått ur en sådan ekonomisk förening som avses i 10 kap. 11 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tas upp till den del beloppet överstiger dennes inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.

Första stycket gäller inte om

 • andelen i den ekonomiska föreningen räknas som tillgång i näringsverksamheten enligt 13 kap. 7 § för den fysiska personen, eller

 • den fysiska personen är en investerande medlem.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § upphävd g. Lag 2008:822.

SFS 2018:1162

Utbildning vid omstrukturering m.m.

Förmån i form av utbildning eller annan åtgärd som är av betydelse för att den skattskyldige ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta ska inte tas upp hos den som blivit eller löper risk att inom fem år bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet.

Första stycket gäller också om avsikten är att den skattskyldige ska få annat arbete hos arbetsgivaren.

Första och andra styckena gäller inte förmån från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till en sådan person. Om arbetsgivaren är en enskild näringsidkare, gäller första och andra styckena inte förmån till sådana anställda som är närstående till arbetsgivaren.

SFS 2013:960

[Någon paragraf med beteckningen 11 kap 17 a § har inte utfärdats.]

SFS 2013:766

Förmån av omställningsstöd enligt 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter ska inte tas upp.

SFS 2016:1120

Hälso- och sjukvård

Förmån av hälso- och sjukvård ska inte tas upp om förmånen avser vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands.

Följande förmåner ska inte heller tas upp

 • läkemedel vid vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands,

 • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering,

 • vaccination som betingas av tjänsten, och

 • tandbehandling som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för Försvarsmaktens submarina eller flygande personal och för andra med i huvudsak liknande arbetsförhållanden.

Rättsfall:

Fri tandvård som arbetsgivare erbjudit anställd har ej ansetts som offentligt finansierad, då ersättning för vården inte lämnas enl. AFL R 2002:2.

SFS 2018:523

Grupplivförsäkringar m.m.

Förmån av grupplivförsäkring ska inte tas upp.

Om en sådan förmån på grund av enskild tjänst är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda, ska den dock tas upp till den del den lämnas enligt förmånligare grunder än vad som gäller för statligt anställda.

Ersättningar som en arbetsgivare betalar ut utan att försäkring har tecknats för anställdas räkning och som motsvarar ersättning på grund av grupplivförsäkring ska bara tas upp till den del beloppet väsentligt överstiger vad som betalas ut för statligt anställda.

SFS 2007:1419

Gruppsjukförsäkringar

Förmån av gruppsjukförsäkring enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer ska inte tas upp. Ersättning som betalas ut på grund av en sådan försäkring ska däremot tas upp.

SFS 2007:1419

Ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2001-0908

Ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet ska inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser

 1. bostad på stationeringsorten,

 2. avgift för barns deltagande i förskola, fritidshem eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) eller liknande och avgift för barnets måltider där, dock endast till den del avgiften överstiger den avgift som normalt tillämpas för sådan verksamhet i Sverige,

 3. avgift för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande och avgift för barnets skolmåltider,

 4. egna och familjemedlemmars resor till och från stationeringsorten, dock högst fyra resor per person och kalenderår,

 5. medföljandetillägg för make, maka eller sambo, som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst, till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad,

 6. merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten, och

 7. hälso- och sjukvård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar.

Ersättningar för ökade levnadskostnader eller för skolavgifter för barn och förmån av bostad från Styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) ska inte tas upp av sådana forskare vid SIPRI som

 • är utländska medborgare,

 • är kontraktsanställda på bestämd tid, och

 • vid tidpunkten för anställningen hos SIPRI inte är bosatta i Sverige.

SFS 2018:523

Ersättningar till utstationerad personal vid Europaskolorna

Rubriken införd g. SFS2009-0583

Ersättningar och förmåner som Europaskolorna ger ut till personal som är eller har varit utstationerad vid dessa skolor ska inte tas upp. Detta gäller också för efterlevande till sådan personal.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 21 a § upphävd g. Lag 2006:5 (se vid 21 §).

SFS 2009:583

Ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-1161

Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan del av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana ersättningar för utgifter som avses i 23 §, om arbetet avser

 1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,

 2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet, eller

 3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.

Första stycket gäller bara om

 • arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige,

 • arbetstagaren inte är svensk medborgare,

 • arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas, och

 • vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst sju år.

Vid tillämpning av första stycket ska villkoren anses uppfyllda för en arbetstagare, om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas.

Denna paragraf tillämpas under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.

SFS 2023:799

Bestämmelserna i 22 § gäller

 1. 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet, och

 2. ersättningar för utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för

  • flyttning till eller från Sverige,

  • egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och

  • avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

Som lön behandlas även sådana ersättningar i samband med sjukdom som avses i 30 § 1, 2 och 4 samt 42 § under förutsättning att ersättningen helt eller till huvudsaklig del grundar sig på inkomst av arbete.

Rättsfall:

Ej skattefrihet för ersättning för skolavgifter avseende barns skolgång i hemlandet R 2004:85.

SFS 2000:1161

Frågan om förutsättningarna enligt 22 § är uppfyllda prövas av Forskarskattenämnden.

Anmärkt författning:

Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden.

SFS 2000:1161

Ersättningar för tjänstgöring hos det svenska totalförsvaret

Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom det svenska totalförsvaret ska tas upp.

SFS 2007:1419

Dagersättningar och tillägg till sådana ersättningar, månadsersättningar, naturaförmåner, fälttraktamenten, befattningspenningar, utbildningspremier, utryckningsbidrag samt avgångsvederlag till totalförsvarspliktiga eller till de som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter ska inte tas upp.

Familjebidrag till totalförsvarspliktiga eller till rekryter som avses i första stycket ska tas upp bara om bidraget betalas ut i form av näringsbidrag. Familjebidrag anses tillfalla den totalförsvarspliktige, även om bidraget betalas ut till någon annan. Familjebidrag i form av näringsbidrag ska tas upp i inkomstslaget tjänst, om näringen bedrivs av en juridisk person eller av ett svenskt handelsbolag som den värnpliktige inte är delägare i, och i annat fall i inkomstslaget näringsverksamhet.

Första och andra styckena tillämpas också för annan personal vid det svenska totalförsvaret som avlönas enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga.

SFS 2010:461

Resa vid anställningsintervju

Förmån av resa till eller från anställningsintervju ska inte tas upp om resan företagits mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta gäller också ersättning för sådan resa till den del ersättningen inte överstiger utgifterna för resan och, när det gäller resa med egen bil, inte överstiger avdragsbeloppet enligt 12 kap. 27 §.

SFS 2007:1419

Inställelse- och arbetsresor

Rubriken införd g. SFS2003-0745

Förmån av särskild resa i samband med att den skattskyldige börjar eller slutar en tjänst ska inte tas upp om

 • andra intäkter som ska tas upp inte erhålls på grund av tjänsten, och

 • resan företagits mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad som sägs i första stycket gäller också för förmån av resa mellan bostaden och arbetsplatsen om inte resan även föranletts av inkomstgivande arbete i en verksamhet som bedrivs av någon som, på sätt som anges i 20 kap. 23 §, är närstående till eller står i intressegemenskap med den som lämnar eller får förmånen.

Första och andra styckena gäller också ersättning för resan, förutsatt att ersättningen inte överstiger utgifterna för resan eller, när det gäller resa med egen bil, avdragsbeloppet enligt 12 kap. 27 §.

SFS 2007:1419

Flyttningsersättningar

Ersättning för utgifter för flyttning när en skattskyldig på grund av byte av verksamhetsort flyttar till en ny bostadsort ska inte tas upp, om ersättningen betalas av allmänna medel eller av arbetsgivaren. Om ersättningen för utgifter för flyttning också omfattar ersättning för körning med egen bil, ska denna ersättning dock tas upp som intäkt till den del den överstiger avdragsbeloppet enligt 12 kap. 27 §.

Som utgift för flyttning räknas utgifter för emballering, packning, transport och uppackning av den skattskyldiges och hans familjs bohag och övriga lösa saker, transport av den skattskyldige och hans familj från den gamla till den nya bostadsorten samt liknande utgifter. Som utgift för flyttning räknas däremot inte andra utgifter i samband med flyttningen såsom utgifter för resor till och från arbetsplatsen, hemresor, dubbel bosättning och förlust vid försäljning av bostad eller andra tillgångar.

Flyttningsbidrag som lämnas av arbetsmarknadsmyndigheter ska inte tas upp.

Ersättning till personal vid en statlig myndighet för andra utgifter eller merkostnader än som avses i första och andra stycket ska inte tas upp, om utgifterna eller merkostnaderna uppkommer som en nödvändig följd av en förflyttning till eller från en stationeringsort utomlands eller mellan orter i utlandet.

SFS 2007:1419

Ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0583

Följande ersättningar och förmåner som Europaparlamentet ger ut till sina ledamöter ska inte tas upp:

 1. resekostnadsersättningar,

 2. kostnadsersättningar för utövande av uppdraget,

 3. ersättningar för utgifter i samband med sjukdom, graviditet eller barnafödande,

 4. försäkringsförmåner, och

 5. inbetalningar till den frivilliga pensionsfond som Europaparlamentet har upprättat för sina ledamöter.

Första stycket 3 gäller också för före detta ledamöter som har pension från Europaparlamentet och för personer som har efterlevandepension från Europaparlamentet.

Första stycket 5 gäller också för före detta ledamöter som har förvärvat rättigheter i den frivilliga pensionsfonden.

SFS 2009:583

Ersättningar vid arbetskonflikt

Ersättningar vid arbetskonflikt till en arbetstagare från den organisation som han tillhör ska inte tas upp.

Rättsfall:

Jfr R 1987:10 (allmänt skadestånd till arbetstagare pga. konflikt med arbetsgivare skattepliktigt).

SFS 2007:1419

Sjukpenning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2002-0213

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst:

 1. sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken,

 2. sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring,

 3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, och

 4. ersättningar enligt andra lagar eller författningar vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller i samband med militärtjänstgöring.

Vidare ska sådan sjukpenning och rehabiliteringspenning som avses i 28 a respektive 31 a kap. socialförsäkringsbalken tas upp.

Även sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken ska tas upp. Sådan ersättning som anges i 36 kap. 18 § samma balk ska dock inte tas upp.

SFS 2011:1516

Föräldrapenning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1277

Följande ersättningar enligt socialförsäkringsbalken i samband med vård ska tas upp:

 1. föräldrapenningsförmåner,

 2. närståendepenning, och

 3. omvårdnadsbidrag.

SFS 2018:1268

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tas upp.

SFS 2016:1296

Ersättningar vid utbildning och arbetslöshet

Utvecklingsersättningar till ungdomar

Utvecklingsersättning i form av dagpenning som lämnas till de ungdomar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program ska inte tas upp.

SFS 2012:415

Studiestöd m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0539

Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

 1. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

 2. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, och

 3. omställningsstudiebidrag enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäller också

 1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för

  • kortare studier om funktionsnedsättning,

  • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning, och

  • studier inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning,

 2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska,

 3. kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden, eller

 4. studiestartsstöd som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

SFS 2023:350

Bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

Stöd som avser ersättning för utgifter för logi eller resor m.m. ska inte tas upp om det lämnas till deltagare i

 1. arbetslivsinriktad rehabilitering,

 2. arbetsmarknadspolitiska program som berättigar deltagaren till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Första stycket gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens ledsagare eller till elever med funktionsnedsättning vid utbildning i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funktionsnedsättning som lämnas till elever i utbildning för personer som är döva eller har en hörselnedsättning eller i utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) ska inte tas upp.

SFS 2017:588

Ersättningar vid arbetslöshet

Följande ersättningar i samband med arbetslöshet ska tas upp:

 1. dagpenning från svensk arbetslöshetskassa, och

 2. aktivitetsstöd som betalas ut enligt bestämmelser som beslutats av regeringen eller av statlig myndighet till den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program och till andra som är likställda med dem när det gäller rätt till sådant stöd.

Rättsfall:

R 2007:25 anm. vid 8:15.

SFS 2007:1419

Livräntor

Följande gäller för livräntor vid sjukdom eller olycksfall på grund av försäkringar som inte är trafikförsäkring, ansvarsförsäkring, obligatorisk försäkring enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller arbetsskadeförsäkring enligt socialförsäkringsbalken. Som intäkt ska den del av livräntans belopp tas upp som framgår av följande tabell, nämligen om livräntetagaren under beskattningsåret fyllt:

högst 35 år

 
 

80 %

 

36 till och med

 

47 år

 

70 %

 

48  ”    ”     ”

 

56 år

 

60 %

 

57  ”    ”     ”

 

63 år

 

50 %

 

64  ”    ”     ”

 

69 år

 

40 %

 

70  ”    ”     ”

 

76 år

 

30 %

 

77  ”    ”     ”

 

86 år

 

20 %

 

minst 87 år

 
 

10 %

 

Andra livräntor på grund av personskada än sådana som avses i första stycket ska tas upp till den del de avser ersättning för förlorad inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt eller för förlorat underhåll.

SFS 2018:523

Engångsbelopp

Om engångsbelopp på grund av personskada avser ersättning för framtida förlust av inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt, ska 60 procent av beloppet tas upp. Om någon får två eller flera sådana belopp till följd av samma personskada, gäller detta för varje belopp. För samma personskada får dock den del som inte tas upp som intäkt inte överstiga 15 prisbasbelopp för det år som engångsbeloppet kunde disponeras.

Rättsfall:

Engångsbelopp för förlust av framtida underhåll från make, som dödats, ej skattepliktigt R 19841:17.

SFS 2007:1419

Om en livränta eller del av en livränta som betalas till följd av personskada och som ska tas upp som intäkt byts ut mot ett engångsbelopp, tillämpas bestämmelserna i 38 §. Vid utbyte av annan livränta eller del av en livränta som ska tas upp som intäkt ska hela engångsbeloppet tas upp.

Engångsbelopp vid andra utbyten av en livränta eller del av en livränta än sådana som avses i första stycket ska inte tas upp. Detta gäller också engångsbelopp vid utbyte av sådan livränta som avses i 37 § första stycket.

SFS 2007:1419

Barnpension

Barnpension enligt 78 kap. socialförsäkringsbalken ska bara tas upp till den del pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet eller, vid pension efter båda föräldrarna, 80 procent av prisbasbeloppet. Efterlevandelivränta ska inte tas upp till den del livräntan enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ samma balk medfört minskning av efterlevandestöd och sådan del av barnpensionen som inte ska tas upp.

Det som sägs i första stycket om barnpension gäller också motsvarande utländska ersättningar. Om både barnpension enligt socialförsäkringsbalken och en eller flera motsvarande utländska ersättningar betalas ut, eller om endast flera sådana utländska ersättningar betalas ut, ska den del av det sammanlagda beloppet som överstiger beloppsgränsen i första stycket tas upp.

SFS 2015:775

Ersättningar från arbetsgivare som står självrisk

Ersättning som betalas ut på annat sätt än i form av pension eller livränta från arbetsgivare när denne står självrisk enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller 42 kap. 5 § socialförsäkringsbalken behandlas på samma sätt som försäkringsersättningar enligt 39–42 kap. samma balk.

SFS 2010:1277

[Upphävd g. Lag (2018:523).]

SFS 2018:523

Utländska pensionsförsäkringar

Pension från en sådan försäkring som enligt 58 kap. 5 § anses som pensionsförsäkring ska inte tas upp till den del den skattskyldige

 1. inte fått göra avdrag för premier som han betalat för försäkringen, eller

 2. förmånsbeskattats för försäkringen utan att ha fått göra ett motsvarande avdrag.

Första stycket gäller inte till den del avdrag inte fått göras på grund av bestämmelserna i 59 kap. 3–11 och 17 §§ .

Vid tillämpning av denna paragraf beaktas avdrag och beskattning både i Sverige och utomlands. Med avdrag likställs skattereduktion eller liknande skattelättnad utomlands.

Rättsfall:

Pensionsutbetalning pga. tjänst hos FN-organ var skattepliktig HFD 2018:43.

SFS 2007:1419

Socialavgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0832

I 12 kap. 36 och 36 a §§ samt 62 kap. 5 § finns bestämmelser om ändrad debitering och återföring av avdrag för egenavgifter och arbetsgivaravgifter. I 62 kap. 6 § finns bestämmelser om ändrad debitering av utländska socialförsäkringsavgifter.

SFS 2012:832

Vissa penninglån

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1412

Om penninglån har lämnats i strid med 21 kap. 1–7 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 11 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller 2 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220), ska lånebeloppet tas upp som intäkt hos en fysisk person som är låntagare eller som direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som är låntagare, om det inte finns synnerliga skäl mot detta.

Första stycket tillämpas även på lån som har lämnats av en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse om förhållandena varit sådana att lånebeloppet skulle ha tagits upp som intäkt, om den utländska juridiska personen hade varit ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse.

Vid tillämpning av denna paragraf likställs en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med ett svenskt handelsbolag.

Allmän anmärkning:

Ang. rättsfall, se under 10:3.

SFS 2009:1412

Marie Curie-stipendier

Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som ges ut direkt eller indirekt av Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen ska tas upp.

SFS 2011:293

Periodiska understöd

Periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster ska inte tas upp till den del givaren enligt 9 kap. 3 § eller 62 kap. 7 § inte får dra av det utbetalade beloppet.

Som inkomst ska inte heller tas upp sådana periodiska understöd som betalas ut från stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 §. Detta gäller dock bara om utbetalningen görs för att främja omsorg om barn och ungdom, social hjälpverksamhet, utbildning eller vetenskaplig forskning.

Rättsfall:

Makes rätt att för all framtid kvarbo kostnadsfritt i fastighet tillskiftad andra maken ansågs som periodiskt understöd R 19801:2 – Utskiftade belopp vid upplösning av familjestiftelse betraktade som periodiskt understöd R 1998:28.

SFS 2013:960

Ersättning till dagbarnvårdare

Rubriken införd g. SFS2006-1344

Kostnadsersättning till dagbarnvårdare som betalas ut av en kommun ska inte tas upp till den del ersättningen motsvarar kostnader i verksamheten.

SFS 2007:1419

Särskilda bestämmelser om personaloptioner

Kapitlet infört g. SFS2017-1212

Innehåll

Rubriken införd g. SFS2017-1212

I detta kapitel finns bestämmelser om att förmån av personaloption inte ska tas upp som intäkt i vissa fall.

SFS 2017:1212

Definitioner

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Med företag avses i detta kapitel ett svenskt aktiebolag eller ett utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag och som har fast driftställe i Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.

SFS 2017:1212

Med koncernavses i detta kapitel en koncern av sådant slag som anges i1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2017:1212

Med intjänandetid avses i detta kapitel en tid av tre år från förvärvet av personaloptionen.

SFS 2017:1212

När förmån av personaloption inte ska tas upp

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Förmån av personaloption som förvärvas från ett företag ska inte tas upp om

 1. optionsinnehavaren, tidigast tre år och senast tio år efter förvärvet, utnyttjar personaloptionen för förvärv

  1. av andel i företaget eller av teckningsoption som ger rätt att förvärva andel i företaget, eller

  2. av andel i ett annat företag eller av teckningsoption som ger rätt att förvärva andel i ett annat företag, under förutsättning att detta företag, vid tidpunkten för förvärvet av personaloptionen, ingick i samma koncern som det företag från vilket personaloptionen förvärvades, och

 2. villkoren i 6–16 §§ är uppfyllda.

Det som sägs i 6–16 §§ om företaget gäller det företag i vilket personaloptionen ger rätt att förvärva andel eller teckningsoption. Om företaget ingår i en koncern ska

 • 6, 8, 11 och 12 §§, 14 § första stycket andra och tredje meningen samt 15–15 d §§ gälla sammantaget för alla företag i koncernen,

 • 7, 9, 10 och 16 §§ gälla för varje företag i koncernen, och

 • 14 § första stycket första meningen gälla för något av företagen i koncernen.

I 17 och 18 §§ finns bestämmelser om när förmån av personaloption inte ska tas upp vid fusion och fission.

SFS 2021:1161

Villkor

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Företaget

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Under det räkenskapsår som närmast föregår det år då personaloptionen förvärvas ska

 1. medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget vara lägre än 150, och

 2. företagets nettoomsättning eller balansomslutning uppgå till högst 280 miljoner kronor.

SFS 2021:1161

När personaloptionen förvärvas får inte

 1. 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna i företaget direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, eller

 2. någon andel i företaget vara upptagen till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SFS 2017:1212

Företaget ska under intjänandetiden huvudsakligen bedriva annan rörelse än

 1. bank- eller finansieringsrörelse,

 2. försäkringsrörelse,

 3. produktion av kol eller stål,

 4. handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument,

 5. uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, eller

 6. tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.

SFS 2017:1212

Företaget får när personaloptionen förvärvas inte ha bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades.

Om företaget har förvärvat 25 procent eller mer av verksamheten från någon annan, ska personaloptionen förvärvas inom tio år från utgången av det år då den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades, om den förvärvade verksamheten påbörjades före den övriga verksamheten i företaget.

SFS 2017:1212

Företaget får när personaloptionen förvärvas inte vara

 1. skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning av sådant slag som anges i 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551),

 2. föremål för företagsrekonstruktion,

 3. på obestånd, eller

 4. föremål för betalningskrav på grund av ett beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

SFS 2022:987

Personaloptionen

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Värdet på optionsinnehavarens samtliga personaloptioner, som innebär rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner i företaget och som har förvärvats från företaget, får inte överstiga tre miljoner kronor när personaloptionen förvärvas.

SFS 2021:1161

Värdet på optionsinnehavarens personaloption tillsammans med värdet på övriga personaloptioner som också innebär rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner i företaget och som har förvärvats från företaget, får inte överstiga 75 miljoner kronor när personaloptionen förvärvas.

SFS 2021:1161

Värdet på en personaloption ska vid tillämpningen av 11 och 12 §§ anses motsvara värdet på den andel eller de andelar som personaloptionen ger rätt att förvärva, antingen direkt eller genom utnyttjande av teckningsoption.

Om det någon gång under de närmast föregående tolv månaderna innan personaloptionen förvärvas har genomförts marknadsmässiga transaktioner avseende företagets andelar, ska värdet på en andel bestämmas med ledning av dessa transaktioner.

Om någon sådan transaktion inte har genomförts, ska värdet på samtliga andelar i företaget anses motsvara skillnaden mellan företagets bokförda tillgångar och skulder enligt den senast fastställda balansräkningen. Om företaget inte har någon fastställd balansräkning, ska värdet på en andel bestämmas till andelens kvotvärde.

SFS 2021:1161

Optionsinnehavaren

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företaget under intjänandetiden. För en optionsinnehavare som är anställd ska arbetstiden under denna tid uppgå till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka. För en optionsinnehavare som är anställd under bara en del av intjänandetiden och som innehar ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant under hela eller en del av intjänandetiden, ska arbetstiden uppgå till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka under tiden som anställd.

Som arbetstid räknas semesterledighet med semesterlön och frånvaro till följd av sjukdom, föräldraledighet och andra liknande förhållanden som ersätts inom socialförsäkringssystemet.

SFS 2021:1161

En optionsinnehavare som är anställd i företaget ska under intjänandetiden få sådan ersättning från företaget som ska tas upp i inkomstslaget tjänst med ett belopp som uppgår till minst 13 inkomstbasbelopp.

För en optionsinnehavare som är anställd i företaget under bara en del av intjänandetiden ska kravet på ersättning från företaget enligt första stycket minskas i proportion till tiden då optionsinnehavaren inte är anställd.

SFS 2021:1161

En optionsinnehavare som innehar ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företaget ska under intjänandetiden få sådan ersättning från företaget som ska tas upp i inkomstslaget tjänst med ett belopp som uppgår till minst 1,5 inkomstbasbelopp.

För en optionsinnehavare som innehar uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant under bara en del av intjänandetiden ska kravet på ersättning från företaget enligt första stycket minskas i proportion till tiden då optionsinnehavaren inte innehar sådant uppdrag.

SFS 2021:1161

Vid tillämpning av 15 och 15 a §§ avses med inkomstbasbelopp det inkomstbasbelopp som enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken gäller för det år då personaloptionen förvärvas.

Som ersättning avses inte

 • kostnadsersättning, eller

 • belopp som ska tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 45 § och 57 kap.

SFS 2021:1161

Om en optionsinnehavare som är anställd får ersättning inom socialförsäkringssystemet under intjänandetiden till följd av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande förhållanden ska kravet på ersättning från företaget minskas i proportion till tiden med sådan ersättning.

Detsamma gäller en optionsinnehavare som innehar uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant, under förutsättning att optionsinnehavaren går miste om ersättning från företaget under tiden med sådan ersättning inom socialförsäkringssystemet.

SFS 2021:1161

En optionsinnehavare som är anställd och samtidigt innehar ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företaget anses vid tillämpning av 15–15 c §§ enbart vara anställd i företaget.

SFS 2021:1161

Optionsinnehavaren får inte tillsammans med närstående, under något av de två åren närmast före det år då personaloptionen förvärvas eller under den del av året som föregår förvärvet, direkt eller indirekt kontrollera andelar i företaget som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i företaget.

SFS 2017:1212

Fusion och fission

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Om optionsinnehavaren i samband med en fusion eller fission utnyttjar personaloptionen före intjänandetidens utgång, ska någon förmån av personaloption inte tas upp under förutsättning att

 1. personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel eller teckningsoption i det överlåtande företaget tidigast ett år från tidpunkten då optionen förvärvades,

 2. villkoren i 6–16 §§ är uppfyllda,

 3. fusionen eller fissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, och

 4. det övertagande företaget huvudsakligen bedriver annan rörelse än sådan rörelse som anges i 8 § 1–6.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska villkoren i 8, 14 och 15–15 d §§, i stället för vad som föreskrivs i dessa bestämmelser, vara uppfyllda från tidpunkten då personaloptionen förvärvades till tidpunkten då optionsinnehavaren utnyttjar optionen. Kravet på ersättning från företaget i 15–15 d §§ ska minskas i proportion till den resterande tiden av intjänandetiden.

SFS 2021:1161

Bestämmelsen i 17 § gäller inte om

 1. en eller flera fysiska personer omedelbart efter fusionen eller fissionen har det bestämmande inflytandet över det övertagande företaget eller de övertagande företagen, och

 2. personen eller personerna eller närstående till dem direkt eller indirekt har innehaft andelar i det överlåtande företaget, eller i ett annat företag inom samma koncern, under det år då fusionen eller fissionen genomförs eller under något av de två föregående åren.

Vid tillämpningen av första stycket anses en eller flera fysiska personer tillsammans ha bestämmande inflytande över ett företag om detta företag skulle ha varit ett dotterföretag enligt 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) till personen eller personerna tillsammans, om personen eller personerna tillsammans hade varit ett svenskt aktiebolag.

SFS 2017:1212

Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1419

Huvudregel

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap.

I detta kapitel finns bestämmelser om att också vissa andra utgifter som har samband med tjänsten ska dras av.

I inkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om

Rättsfall:

Avdrag medgivet: R 1949:19 (plenum; arbetsrum i egen bostad); 1956:22 (premie för domareförsäkring); 1965:15 (riksdagsmans avgift till riksdagsgrupps kanslikostnader); 1965:48 (utomlands bosatt reservofficers kostnad för inställelse till tjänstgöring); 1970:36 (riksdagsmans hyreskostnader i Stockholm); 1973:31 I–III (avgifter som kommunala förtroendemän betalat till partiorgan för arbetsbiträde och liknande hjälp för uppdragens utförande), motsatt utgång IV och V (ej utrett att avgiften utgjort ersättning för sådan hjälp); 1974:7 (återbetalning till förutvarande arbetsgivare av tidigare beskattad lön); 1974:79 (riksdagsmans kostnader för enskild studieresa); 1975:114 I (arbetsrum i bostaden); 1976:2 (språklärare-kulturskribents kostnad för facklitteratur m.m.), 113 (läkares prenumerationsavgift för ”Läkartidningen”); 19781:20 (yrkesmusikers kostnad för musikinstrument); jfr 19781:19 och 1979 1:9 (fråga om musiklärares rätt till avdrag för bandspelare och grammofon resp. flygel); 19791:10 II (studieresa för bibehållande av kompetens); 19801:48 (kommunal dagbarnvårdares kostnader för köp av tvillingvagn och barnstol); 19821:77 (taxeringsnämndsordf:s arbetsrum i uthus på villafastighet); 1987:23 (lärares från bostaden avskilda arbetsrum), 30 (forskarstuderande med statligt utbildningsbidrag för ökade levnadskostnader under en för forskningsuppgiften nödvändig Moskvavistelse), 149 (kostnadsavdrag för personundersökare som avstått från författningsenlig kostnadsersättning för att få uppdrag inom annat skyddskonsulentdistrikt), 1988:26 (sjukhuspräst, som i sitt arbete givit psykoterapeutisk behandling under handledning, fick dra av kostnaderna för handledningen); 1989:23 (avdrag för läkares inköp av skrivmaskin endast i form av värdeminskningsavdrag); 1991:55 (språkforskare för anskaffningskostnaden för en dator, som varit nödvändig, i form av årliga värdeminskningsavdrag) – Den som uppbar arbetslöshetsersättning medgavs avdrag för utgifter i samband med att han sökt arbete R 2008:31.

Avdrag ej medgivet:R 1937:22 (underofficer för inköp av sabel), 54 (polisman för anskaffande av uniformspersedlar); 1962:38 (omyndig för arvode till förmyndare); 1970:22, 1973:45, 1974:95, 96 (alla ang. kostnad för psykoanalys); 1973:85 (värdeminskning av yrkesmusikers antika violin); 19811:61 (ensamståendes hemresor för utövande av rätt till umgänge med barn); 19791:58 (resor för ombordanställds hustru till ort där fartyget legat i hamn); 1975:20 (kostnader för ledarhund för blind med skattefri invaliditetsersättning); 19791:10 (studieresa), 1:41 (dagbarnvårdare för lekrum i egen bostad), 1:71 (kostnader för utomlands bosatts resor vid till- och frånträde av anställning i Sverige); 19801:43 (deltidsanställd brandmans användande av bil för privata ärenden under jourveckor); 19811:21 (arbetsrum i egen bostad); 19821:58 (professor, tillika chef för vetenskapligt institut, för flyttning till bostad i villa där institutet var inrymt); 19831:59 (ränta på studielån för person som arbetat i Sverige endast en mindre del av året); 19841:13 (kostnad för godkännande som revisor); 1987:151 (brevbärare som i tjänsten använt egen bil i stället för tjänstemoped); 1988:81 (lärare vid musikskola för inköp av telefonsvarare och flyttning av piano vid bostadsbyte); 1990:31 (ensamstående med gemensam vårdnad om barn för hemresor till barnet); 1990:89 I och II (lärare i datakunskap eller annan lärare för inköp av dator); 1991:35 (dagbarnvårdare för hyra av särskild lägenhet för barntillsyn); 2005:69 (ambulansförares merkostnader för måltider) – Se även R 1992:12 anm. vid SFB 59:13.

Fråga om avdrag för telefon- och portokostnader vid fullgörande av kommunalt förtroendeuppdrag R 19841:34 – Ej avdrag för av kommunalt förtroendeuppdrag föranledda resekostnader, för vilka ersättning av kommunen ej begärts R 19841:50; jfr dock 1989:98 – Studieledare fick dra av deltagaravgifter och kostnader för studiemateriel som de inte kunnat ta ut av deltagarna och därför själva fått betala R 1986:60 – Vid omkostnadsersättning medgavs avdrag för kostnader upp till ersättningsbeloppet R 2001:78HFD 2011:54 anm. vid 10:13.

SFS 2007:1419

Inskränkningar i avdragsrätten

Beloppsgränser

Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon beloppsmässig begränsning, nämligen utgifter

 • vid tjänsteresor enligt 5–17 §§,

 • vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18–22 och 31 §§,

 • för hemresor enligt 24 och 31 §§,

 • för egenavgifter enligt 36 §,

 • för arbetsgivaravgifter enligt 36 a §, och

 • i hobbyverksamhet enligt 37 §.

Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som företas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.

Utgifter för inställelseresor enligt 25 § och för resor mellan bostaden och arbets- och utbildningsplatsen enligt 26–31 §§ ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 11 000 kronor. Övriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kronor.

SFS 2016:1055

Utgifter för vissa skattefria ersättningar

Om den skattskyldige får sådan ersättning som enligt 11 kap. 21, 21 a, 26 a, 27 § fjärde stycket eller 28 § inte ska tas upp, får de utgifter som ersättningen är avsedd att täcka inte dras av.

Om den skattskyldige får sådant skattefritt stöd eller bidrag vid utbildning eller arbetslöshet som avses i 11 kap. 27 § tredje stycket, 34 § andra stycket och 35 §, får de utgifter som stödet eller bidraget är avsett att täcka inte dras av.

Avdrag får inte heller göras för utgifter som täcks av sådana ersättningar till

 1. utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som enligt 11 kap. 22 § och 23 § första stycket 2 inte ska tas upp, och

 2. dagbarnvårdare som enligt 11 kap. 48 § inte ska tas upp.

SFS 2009:583

Skattskyldiga med sjöinkomst

Skattskyldiga som har sjöinkomst har inte rätt till avdrag som avses i 6–24 §§ vid tjänstgöring ombord. Sådana skattskyldiga anses ha sitt tjänsteställe på det fartyg där de arbetar.

Tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil

Utgifter för tjänsteresor med egen bil ska dras av med 2 kronor och 50 öre för varje kilometer.

Om en skattskyldig använder sin förmånsbil för tjänsteresor och betalar samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska utgifter för elektricitet till elbil dras av med 95 öre för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 1 krona och 20 öre för varje kilometer.

SFS 2022:1806

Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor

Övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten

Ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, ska dras av i den utsträckning som följer av 7–17 §§. Avdrag ska göras bara vid resor som är förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter.

När arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till samma ort under mer än tre månader i en följd, gäller inte längre bestämmelserna i första stycket. I stället bedöms rätten till avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete i 18–22 §§. En tjänsteresa anses pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra veckor.

Med arbetsgivare likställs annan som betalar ut traktamente, om den huvudsakliga delen av arbetet utförs för honom.

Rättsfall:

Avdrag för ökade levnadskostnader medgivet, ehuru traktamente ej utgått R 1974:14, 32R 1977:48 (ej avdrag för skattskyldig som bott kvar i familjebostaden), 62 (avdrag i visst fall fastän den skattskyldige 10 år haft fast anställning utanför familjens bosättningsort), 19781:2 (hemresor med egen bil), 1986:1 (hemresor med flyg Stockholm–Kiruna), 19791:93 (turnerande yrkesmusiker), 19801:32 (resor bostad–arbetsplats eller resor i tjänsten?), 19811:16, 1:58, 19851:31 (avdrag för ökade levnadskostnader medgavs ogift som genomgick grundkurs vid polisskolan i Stockholm) – Revisor med kontor och verksamhet på två orter ansågs inte ha bort flytta till den ena utan medgavs avdrag för ökade levnadskostnader R 1993:66 – Den som uppbar sjukpenning och undergick rehabilitering medgavs avdrag för kostnader för resor mellan hemmet och platserna för rehabiliteringen R 1994:4 – Ersättning godtogs som traktamente, fastän den utbetalats efter utgången av arbetsgivarens räkenskapsår och varit beroende av att rörelseresultatet medgivit utgiften R 1988:83 – Traktaments- och resekostnadsersättningar efter väsentligt förmånligare grunder än som gällt för landstings tjänstemän i sin helhet skattepliktiga R 1990:38 – Resa som en person, anställd som personlig assistent åt familjemedlem, företog tillsammans med den funktionshindrade ansågs ej som tjänsteresa HFD 2012:1 I och II.

SFS 2007:1419

När en riksdagsledamot befinner sig på tjänsteresa i Stockholm som ett led i utövandet av sitt uppdrag gäller inte bestämmelserna i 14, 16 och 18–22 §§. I stället ska avdrag för ökade levnadskostnader göras enligt följande.

Om riksdagsledamoten fått ersättning för ökade utgifter för måltider och diverse småutgifter (stockholmstraktamente) för en tjänsteresa till Stockholm, ska avdrag göras med 50 procent av ett maximibelopp för varje hel och för varje halv dag som tagits i anspråk för resan. Detta gäller oavsett om den sammanlagda utgiftsökningen under samtliga tjänsteresor till Stockholm under beskattningsåret varit större än det sammanlagda avdraget beräknat enligt vad nu sagts och oavsett om arbetet varit förlagt till Stockholm under längre tid än tre månader i en följd.

Om riksdagsledamoten inte fått stockholmstraktamente ska avdrag inte göras för ökade levnadskostnader i Stockholm.

SFS 2007:1419

Vanlig verksamhetsort och tjänsteställe

Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe.

Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges bostad.

Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.

Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe.

Bostaden anses som tjänsteställe även för

 1. reservofficerare,

 2. nämndemän, juryledamöter och andra liknande uppdragstagare i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, hyresnämnd eller arrendenämnd, och

 3. personer som tillfälligt anställs hos statliga myndigheter, regioner, kommuner eller kommunalförbund för att hantera eller bidra till att minska konsekvenserna av en specifik händelse i Sverige i form av olycka, kris, krig, krigsfara eller annan liknande situation.

En riksdagsledamot har sitt tjänsteställe där han eller hon är folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481) under förutsättning att det där finns en bostad som är inrättad för permanent boende för ledamoten och hans eller hennes familj och som även disponeras av ledamoten.

SFS 2022:344

Tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort i högst en månad

Rubriken införd g. SFS2021-1164

Avdrag för ökade kostnader för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan plats än bostaden ska göras på samma sätt som för tjänsteresa om

 • anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad, och

 • avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § upphävd g. Lag 2001:908.

SFS 2021:1164

Maximibelopp och normalbelopp

Vid beräkningen av avdraget används för tjänsteresa i Sverige ett maximibelopp och för tjänsteresa utomlands ett normalbelopp. Avdraget beräknas för hel eller halv dag.

Som hel dag behandlas också avresedagen om resan påbörjas före kl. 12.00 och hemresedagen om resan avslutas efter kl. 19.00. Som halv dag behandlas avresedagen om resan påbörjas kl. 12.00 eller senare och hemkomstdagen om resan avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

Maximibeloppet är 0,5 procent av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor.

Normalbeloppet för varje land motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna under en hel dag för frukost, lunch och middag som består av en rätt på restaurang av normal standard samt för småutgifter. Om det finns särskilda skäl, får normalbeloppet avse ökade utgifter för måltider på en restaurang av bättre standard.

Vistelse i mer än ett land

Om den anställde under en tjänsteresa samma dag uppehåller sig i mer än ett land bestäms avdraget efter vad som gäller för vistelse i det land där han uppehållit sig den längsta delen av dagen (06.00–24.00).

Avdrag för logi

Utgift för logi ska dras av. Kan den skattskyldige inte visa vilken utgift han har haft, ska ett halvt maximibelopp per natt dras av vid tjänsteresa i Sverige och ett halvt normalbelopp vid tjänsteresa utomlands.

SFS 2007:1419

Avdrag för måltider och småutgifter

Om den skattskyldige fått ersättning för ökade utgifter för måltider och småutgifter (dagtraktamente) för en tjänsteresa i Sverige, ska avdrag göras för varje hel dag som tagits i anspråk för resan med ett maximibelopp och för varje halv dag med ett halvt maximibelopp.

Visar den skattskyldige att den sammanlagda utgiftsökningen under samtliga tjänsteresor under beskattningsåret i en och samma tjänst varit större än det sammanlagda avdraget, beräknat enligt första stycket, ska i stället ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av.

SFS 2007:1419

Om den skattskyldige fått dagtraktamente för en tjänsteresa utomlands, ska avdrag göras för varje hel dag som tagits i anspråk för resan med ett normalbelopp och för varje halv dag med ett halvt normalbelopp.

Visar den skattskyldige att utgiftsökningen under en tjänsteresa varit större än avdraget, beräknat enligt första stycket, ska i stället ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av.

SFS 2007:1419

Om den skattskyldige inte fått dagtraktamente men gör sannolikt att han haft ökade utgifter för måltider och småutgifter, ska avdrag göras för varje hel dag med ett maximibelopp vid tjänsteresa i Sverige och med ett normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. För varje halv dag ska avdrag göras med ett halvt maximibelopp vid tjänsteresa i Sverige och med ett halvt normalbelopp vid tjänsteresa utomlands.

Visar den skattskyldige att den sammanlagda utgiftsökningen under samtliga tjänsteresor i Sverige under beskattningsåret i en och samma tjänst varit större än det sammanlagda avdraget, beräknat enligt första stycket, ska i stället ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av.

Visar den skattskyldige att utgiftsökningen under en tjänsteresa utomlands varit större än avdraget, beräknat enligt första stycket, ska i stället ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftssökningen dras av.

SFS 2007:1419

Minskat avdrag på grund av kostförmåner

Avdrag för ökade levnadskostnader enligt 6 och 7–16 §§ ska minskas med värdet av kostförmåner som den skattskyldige fått. Detta gäller dock inte sådana kostförmåner på allmänna transportmedel som enligt 11 kap. 2 § inte ska tas upp.

Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter enligt 6 a § ska inte minskas med värdet av kostförmåner som den skattskyldige fått.

SFS 2007:1419

Ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning m.m.

Tillfälligt arbete på annan ort

Ökade levnadskostnader på grund av att den skattskyldige har sitt arbete på en annan ort än den där han har sin bostad ska dras av bara om

 1. arbetet avser en kortare tid,

 2. arbetet inte är kortvarigt men ändå är tidsbegränsat till sin natur eller sådant att det kräver en fast anknytning till bostadsorten,

 3. arbetet ska bedrivas på flera olika platser, eller

 4. det av någon annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att den skattskyldige bör flytta till arbetsorten.

Uppdrag som statsråd ska behandlas som ett sådant arbete som avses i 2.

Rättsfall:

R 1998:39 – När makar hade anställningar på skilda orter medgavs vardera maken under en övergångstid avdrag för s.k. dubbel bosättning R 2002:74 – Avdrag medgavs ej för ökade levnadskostnader för dagar då resor gjordes till och från hemmet vid arbete under mer än två år på annan ort R 2006:59 – Skådespelare, som haft tre på varandra följande anställningskontrakt om vardera ett år vid samma teater, medgavs avdrag för ökade levnadskostnader även för det tredje året R 2008:22.

SFS 2007:1419

Dubbel bosättning

Ökade levnadskostnader ska dras av om

 • den skattskyldige på grund av sitt arbete har flyttat till en ny bostadsort, och

 • en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj har behållits på den tidigare bostadsorten.

Rättsfall:

R 1968:53 (dubbel bosättning, avdrag medgivet, barns skolgång); 1973:112 (hustrus ålder, nära förestående pensionering, och arbetsförhållanden); 1977:62 anm. vid 20 § – Avdrag ej medgivet då hustru och barn flyttat till annan ort än där maken var bosatt och arbetade R 1973:88R 1975:40 (rest till familjebostaden i regel varannan kväll) – Ej avdrag för ensamstående med gemensam vårdnad om barn som hade bostad såväl på arbetsorten som på barnens bostadsort R 2005:64.

SFS 2007:1249

Ytterligare förutsättningar för avdrag

Ökade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ ska dras av bara om den skattskyldige övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer.

Ökade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ i form av ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten får dras av bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Detta gäller dock inte för skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen på arbetsorten gjort avdrag enligt 6–17 §§.

Övriga ökade levnadskostnader enligt 19 § får dras av under längst två år. Om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet, får avdrag göras under sammanlagt längst fem år. Andra ökade levnadskostnader än ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten ska dock dras av för längre tid om synnerliga skäl talar för det.

Rättsfall:

Två makar, som båda var högt specialiserade läkare, medgavs avdrag för dubbel bosättning under tio år R 1977:62 – Fråga vid tillämpn. av motsv. äldre regel (KommunalskatteL 33 § anv. p. 3 a) när tvåårsperioden vid tillfällig anställning började löpa R 1998:12 – Treårsperioden enl. 2 st. skall räknas från den tidpunkt då dubbel bosättning uppkommer, även om avdrag tidigare medgetts pga. tillfälligt arbete R 2007:73.

SFS 2007:1249

Beräkningen av avdragen

Ökade utgifter för logi ska dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Vid tillfälligt arbete på annan ort gäller dock bestämmelserna i 13 §, om logiutgiften inte kan visas.

Ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten ska dras av antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett belopp som beräknas enligt schablon. Den schablonmässiga utgiftsökningen beräknas för

 1. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort avdrag enligt 6–17 §§ och som fortfarande får ersättning från arbetsgivaren, till ett belopp som motsvarar denna ersättning,

  • för tiden fram till två års bortovaro, dock högst 70 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 70 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och

  • för tiden därefter, dock högst 50 procent av helt maximibelopp per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 50 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands,

 2. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort avdrag enligt 6–17 §§ och som inte får ersättning från arbetsgivaren, till 30 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands,

 3. skattskyldiga som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 50 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och

 4. skattskyldiga som gör avdrag enligt 19 §, till 30 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands.

Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket 1 ska i den angivna tiden räknas in sådan tid under vilken ökade levnadskostnader dragits av enligt bestämmelserna i 6–17 §§.

Rättsfall:

Ang. 1 st.: Vid logi i villafastighet på arbetsorten fick ränteutgifter för lån på fastigheten inte räknas in i utgifterna för logi R 2002:102.

SFS 2007:1249

Minskat avdrag på grund av kostförmåner

Avdrag för ökade levnadskostnader enligt 18–21 §§ ska minskas med värdet av kostförmåner som den skattskyldige fått. Detta gäller dock inte sådana kostförmåner på allmänna transportmedel som enligt 11 kap. 2 § inte ska tas upp.

SFS 2007:1419

[Upphävd g. Lag (2001:908).]

SFS 2001:908

Hemresor

När en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där den skattskyldige eller dennes familj bor, ska utgifter för hemresor dras av, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Avdraget ska beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga utgifter för flygresa och utgifter för tågresa ska dock dras av.

Om det saknas godtagbara allmänna kommunikationer, ska utgifter för resa med egen bil eller med den skattskyldiges förmånsbil dras av med det belopp som gäller för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt 27 och 29 §§. Detta gäller också om den skattskyldige har använt sin sambos eller en närståendes förmånsbil.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ej avdrag för hemresor till fästmö R 1977:33.

Avdrag medgavs för hemresor till Schweiz HFD 2014:29.

SFS 2022:1806

Inställelseresor

Utgifter för särskilda resor i samband med att den skattskyldige börjar eller slutar en tjänst ska dras av om resorna företagits mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna i 24 § andra och tredje styckena tillämpas också för sådana avdrag.

SFS 2007:1419

Arbetsresor

Skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) ska dras av, om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.

Rättsfall:

R 19821:75 I och II (resor till och från arbetsplats för värnpliktigs resp. studerandes sidoarbete) – R 1986:33 (avdrag för resor mellan bostaden och förrättningen utan att uppehåll gjorts vid tjänstestället) – R 1987:137 (resor mellan bostad och arbetsplats för anställd med tillgång till övernattningsrum på arbetsplatsen) – Avdrag i visst fall för resor mellan Kristinehamn och Göteborg R 1989:69 – Avdrag för taxiresor från arbetsplatsen till bostaden medgivna när arbetet slutat sent på natten (kl. 3–4) R 1990:61 I och II – Resor i rörelse eller resor till och från arbetet? R 1991:100.

SFS 2007:1419

Utgifter för arbetsresor med egen bil ska dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.

Utgifter för arbetsresor med egen bil ska också dras av om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst 60 dagar under året, ska utgifterna dras av för alla de dagar som bilen använts i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om körsträckan är minst 300 mil per år.

Avdrag ska göras med 2 kronor och 50 öre för varje kilometer.

Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt skatt enligt lagen (2004:629) om trängselskatt ska också dras av.

Rättsfall:

R 19791:48 (ej avdrag för avgifter för parkering vid arbetsplatsen) – R 19801:32 (avdrag för bilkostnader de dagar bussförbindelse inte kunde utnyttjas pga. övertids- eller skiftarbete); 19801:35 (avdrag för bilkostnader under sommartid då särskild arbetstid tillämpades); 19801:89 (tidsvinstberäkning för arbetstagare med ”flextid”) – R 19811:11 (fråga om arbetstagare på grund av sjukdom måst använda bil) – R 19831:47 (två samboende med olika arbetstider använde samma bil) – R 19841:62 erforderlig tidsvinst under 120 dagar, tidsvinsten ansågs regelmässig och avdrag medgavs för bilkostnader dessa dagar; 19841:99 (vid beräkning av tidsvinsten beaktades att den skattskyldige pga. arbetets art inte kunde resa hem förrän han duschat och därför inte hann med de s.k. skiftbussarna) – R 1986:11 (tidsvinstberäkning vid förskjuten arbetstid); 1986:41 (kravet att vägavståndet skall vara den kortast möjliga körsträckan frångicks i visst fall) – R 1987:128 (tidsvinstberäkning för affärsinnehavare som inte kunde resa hem förrän viss tid efter butikens stängning) – Ang. sista st. R 1988:53 (skattskyldig med fri bil fick inte dra av kostnader för transport av bilen med färja) – Innebörden av begreppet regelmässighet vid tidsvinstberäkning R 1988:75 – Avdrag för resor med egen båt trots allmän färjeförbindelse R 1989:36R 1990:61 I och II (taxiresor) – Skatteverkets allmänt hållna argumentation gav ej anledning ifrågasätta skattskyldigs utredning om användande av egen bil vid arbetsresor R 2009:42.

SFS 2022:1806

Bestämmelserna i 27 § första stycket tillämpas inte om allmänna transportmedel saknas.

Rättsfall:

Avdrag medgivet för resor med egen bil för hela sträckan mellan bostad och arbetsplats när allmänt kommunikationsmedel saknades för en del av sträckan (plenimål) R 1991:44.

För skattskyldiga som gör arbetsresor med sin förmånsbil ska utgifter för arbetsresor dras av enligt bestämmelserna i 26–28 §§. I stället för vad som sägs i 27 § tredje stycket ska utgifter för elektricitet till elbil dras av med 95 öre för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 1 krona och 20 öre för varje kilometer. Detta gäller också om den skattskyldige har använt sin sambos eller en närståendes förmånsbil.

SFS 2022:1806

Bestämmelserna i 27 § första–tredje styckena tillämpas inte för skattskyldiga som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas använda egen bil eller sin förmånsbil.

SFS 2009:1239

Utgifter för utbildning vid omstrukturering m.m.

Skattskyldiga som har skattefri förmån av utbildning eller annan åtgärd enligt 11 kap. 17 § ska göra avdrag enligt 26–30 §§ för utgifter för resor mellan bostaden och platsen för utbildningen eller åtgärden.

Om skattskyldiga som avses i första stycket får ersättning för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor, ska avdrag göras för ökade levnadskostnader enligt de regler som gäller för tillfälligt arbete på annan ort enligt 18 § och för utgifter för hemresor enligt 24 §. Avdraget för ökade levnadskostnader får dock inte överstiga vare sig uppburen ersättning eller de schablonbelopp som anges i 21 §.

Har den skattskyldiges anställning upphört på grund av uppsägning får avdrag inte göras för tid efter första året efter uppsägningstidens utgång.

SFS 2007:1419

Skyddsutrustning och skyddskläder

Utgifter för skyddsutrustning och skyddskläder som behövs för tjänsten ska dras av. Till skyddsutrustning hör hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd och skor med stålhätta. Med skyddskläder avses sådana kläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen eller mekaniska skador eller mot väta, värme eller kyla som huvudsakligen beror på annat än klimatförhållanden.

SFS 2007:1419

Förluster på grund av redovisningsskyldighet

Förluster på grund av ersättnings- eller återbetalningsskyldighet för medel som den skattskyldige är redovisningsskyldig för i sin tjänst ska dras av. Detta gäller dock inte om ersättnings- eller återbetalningsskyldigheten beror på att den skattskyldige har förskingrat medel eller begått något annat brott.

SFS 2007:1419

Pensionsutgifter

Avgifter som den skattskyldige betalar i samband med tjänsten för sin egen eller efterlevandes pension på annat sätt än genom försäkring, ska dras av bara om pensionen är utformad så att den överensstämmer med villkoren i 58 kap. 4–16 b §§ för en pensionsförsäkring.

SFS 2008:134

[Upphävd g. Lag (2001:1168).]

SFS 2001:1168

Egenavgifter

Debiterade egenavgifter ska dras av till den del de avser inkomster i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget det beskattningsår då debiteringen ändras.

Vidare ska ett avdrag göras för egenavgifterna för beskattningsåret med högst 25 procent av ett underlag som beräknas enligt tredje stycket. Avdraget ska dock vara högst 20 procent om den skattskyldige antingen vid beskattningsårets ingång fyllt 66 år eller då inte fyllt 66 år men under hela året fått hel ålderspension eller dött under året. Avdraget ska återföras till beskattning det följande beskattningsåret.

Underlaget utgörs av sådana intäkter i inkomstslaget tjänst som enligt 59 kap. 14 och 20 §§ socialförsäkringsbalken är inkomst av annat förvärvsarbete, minskade med andra kostnader som ska dras av från dessa intäkter än sådant avdrag som avses i andra stycket och med sjuk- och rehabiliteringspenning och liknande ersättningar som avses i 59 kap. 14 § 4 samma balk.

SFS 2022:886

Arbetsgivaravgifter

Rubriken införd g. SFS2012-0832

Debiterade arbetsgivaravgifter med anledning av ett socialavgiftsavtal enligt 5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska dras av till den del de avser inkomster i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget det beskattningsår då debiteringen ändras.

SFS 2012:832

Hobbyverksamhet

I fråga om varje verksamhet som bedrivs självständigt men som inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet får avdrag för beskattningsårets kostnader inte göras med större belopp än som motsvarar beskattningsårets intäkter.

I sådan verksamhet ska avdrag göras även för något av de fem föregående beskattningsårens kostnader till den del dessa överstigit det årets intäkter och inte kunnat dras av tidigare. Avdrag får dock inte göras med högre belopp än vad som återstår av intäkterna efter avdrag för beskattningsårets kostnader.

SFS 2007:1419

Avd. V INKOMSTSLAGET NÄRINGSVERKSAMHET

Inkomstslaget näringsverksamhet

Avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet

Huvudregler

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt ska det särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet.

Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra privatbostäder kan inte ingå i en näringsverksamhet.

Rättsfall:

Näringsverksamhet eller tjänst?:R 1960:43 (försäljningsombud), 1969:19 (skådespelare), 1976:159 (skogsarbetare med egen traktor), 1977:27 (tillfälligt författarskap), 19811:17 (läkarverksamhet), 19831:40 (konsultuppdrag), 19841:29 (ersättning för anskaffande av intervjuobjekt), 19841:47 (försäljning av monteringsfärdiga hus), 19851:37 (tidningsdistribution), 1986:8 (arbetstagarbegreppet vid byggnadsarbete), 1986:123 (provisionsinkomst), 1987:163 (försäljning i fast räkning till återförsäljare), 1993:55 (företagsdoktor), 1993:104, HFD 2017:41 och HFD 2021:9 (styrelseuppdrag), 2001:25 (verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruk). 2022:6 (inkomst från fiske), näringsverksamhet eller kapital?:19811:4 (aktiehandel för egen del), 1982:1:50 (försäljning av skogsmaskin), 1986:53 (värdepappershantering), 1986:72 (moderbolags verksamhet rörelse), 1988:91 (engångsersättning vid vattenreglering), 1993:16 (underskott efter överlåtelse), 1997:5 (avkastning vid olika placeringsalternativ), HFD 2023:18 (s.k. bed and breakfast-verksamhet); övrigt, näringsverksamhet:1964:13 (ombokning av medel på insatskonto till reservfond), 1977:31 (verksamhet av dödsbo efter avliden författare), 19791:65 (rumsuthyrning), 1987:46 (handel med fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet eller näringsverksamhet), 1987:56 (konstnärlig verksamhet), 1988:45 I och II (aktiebolags värdepappersförsäljning), 1989:55 (tandläkares försäljning av tandguld), 1991:38 (intäkt av älgjakt), 1992:21 I och II (partnerleasing), 1997:16 (fackförbunds verksamhet som avser mätning för ackordskontroll yrkesmässig), 1998:10 (tandläkarförenings kursverksamhet, ej vinstsyfte), anm. även vid 7:7. Inkomst av taxirörelse skattepliktig trots att den var olaglig då tillstånd saknades R 2005:14; ej näringsverksamhet: 1974:85 (hållande av travhäst), 1977:32 (dödsbos försäljning av konstnärens verk), 19811:3 (avyttring av förlagsrätter), 1988:117 (tävlingsvinster), 1991:106 (kursvinst).

Ett antal aktiebolag som bedrev advokatverksamhet tillsammans i ett kommanditbolag ansågs ej var för sig bedriva självständig näringsverksamhet i förhållande till kommanditbolaget R 2001:60 – Vederlag vid överlåtelse av utgivningsbevis för en tidning ansågs skola beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, ej kapital R 2002:80 – Förvaltningen av ett tidningsföretags likviditetsreserv, placerad i marknadsnoterade aktier, ansågs ej som värdepappersrörelse R 2003:49 – Beskattning av underlåtenhet att ta ut ränta? R 2004:4 – Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet R 2010:111 – Fråga om ersättning till bolag för tjänster som tillhandahålls bolagsägarens tidigare arbetsgivare ska beskattas hos bolagsägaren personligen HFD 2017:8 – Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift beskattades ej HFD 2021:2.

SFS 2008:1316

I 27 kap. finns bestämmelser om att den som innehar vissa tillgångar anses bedriva näringsverksamhet i form av byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Där finns också bestämmelser om vad som räknas som tomtrörelse.

I 49 a kap. finns bestämmelser om att kapitalvinsten när en fysisk person avyttrar en andel i ett skalbolag i vissa fall ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

SFS 2007:1419

Juridiska personer

För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §.

Penninglån som avses i 15 kap. 3 § och som lämnas till en juridisk person, räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

SFS 2009:1412

Handelsbolag

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller också inkomster och utgifter hos svenska handelsbolag.

För delägare som är fysiska personer räknas handelsbolagets kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital samt handelsbolagets penninglån som avses i 3 § till inkomstslaget tjänst.

Penninglån som avses i 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § och som lämnas till en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för delägare som är juridiska personer och till inkomstslaget tjänst för delägare som är fysiska personer.

SFS 2009:1412

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas också ett belopp som motsvarar kapitalvinsten när en fysisk person avyttrar en andel i ett svenskt handelsbolag i de särskilda fall som anges i 51 kap.

Enskilda näringsidkare

Kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

För enskilda näringsidkare räknas kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital.

Om näringsidkaren begär det, ska dock kapitalvinster på näringsfastigheter vid sådana avyttringar som enligt 31 kap. 5 § medför rätt till avdrag för avsättning till ersättningsfond räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

SFS 2007:1419

Vissa tillgångar och skulder

Delägarrätter, fordringsrätter, andelar i svenska handelsbolag och sådana tillgångar som avses i 52 kap. räknas inte som tillgångar i näringsverksamheten för enskilda näringsidkare.

De ska dock räknas som tillgångar i näringsverksamheten om de är

 • lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar eller liknande tillgångar,

 • inventarier eller fordringar på grund av avyttring av inventarier,

 • tillgodohavanden i kreditinstitut och tillgodohavandet hör till näringsverksamheten,

 • fordringar på sådana försäkringsersättningar eller skadestånd som ska tas upp i näringsverksamheten,

 • andelar i kooperativa föreningar förutsatt att innehavet av andelarna betingas av näringsverksamheten eller fordringar på grund av avyttring av sådana andelar, eller

 • fordringar som medlemmar i kooperativa föreningar har på föreningen förutsatt att medlemskapet i föreningen betingas av näringsverksamheten.

Vid tillämpning av denna paragraf anses patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra stycket 1 som inventarier även om de inte förvärvats från någon annan.

SFS 2020:1034

För enskilda näringsidkare ska en skuld inte räknas till näringsverksamheten, om skulden hänför sig till tillgångar som enligt 7 § inte ska räknas som tillgångar i näringsverksamheten.

SFS 2007:1419

Rabatt och pristillägg

Även om en andel i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening enligt 7 § inte räknas som en tillgång i näringsverksamheten, ska utdelning från aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen räknas till inkomstslaget näringsverksamhet, om utdelningen lämnas i förhållande till köp (rabatt) eller försäljningar (pristillägg) som gjorts i näringsverksamheten.

SFS 2007:1419

Samfälligheter

Om en näringsfastighet har del i en sådan samfällighet som avses i 6 kap. 6 § första stycket, räknas utdelning från samfälligheten för enskilda näringsidkare till inkomstslaget näringsverksamhet.

Om en näringsfastighet har del i en annan samfällighet än en sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket, tillämpas för enskilda näringsidkare bestämmelserna i 4 § i stället för bestämmelserna i 6–8 §§. Samfällighetens kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter räknas dock till inkomstslaget näringsverksamhet, om den fastighet som har del i samfälligheten är en lagertillgång.

Royalty m.m.

Den som får ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas, anses bedriva näringsverksamhet. Om royaltyn eller avgiften grundar sig på anställning eller på uppdrag eller tillfällig verksamhet som inte ingår i en näringsverksamhet, räknas den dock inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget tjänst.

SFS 2004:614

Delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster

Rubriken införd g. SFS2003-1086

För en fysisk person som är skattskyldig enligt de särskilda bestämmelserna i 39 a kap. för delägare i vissa utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster räknas dennes andel av den utländska juridiska personens alla inkomster och utgifter till inkomstslaget näringsverksamhet.

SFS 2003:1086

Beräkning av resultatet av näringsverksamhet

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • beskattningstidpunkten i 2–9 §§,

 • gemensam eller särskild beräkning i 10–15 §§,

 • anskaffningsvärde efter karaktärsbyte i 16 §,

 • överlåtelser av verksamhet till staten, kommuner m.fl. i 17 och 18 §§,

 • oriktig19 prissättning m.m. i 19 och 20 §§, och

 • hur21 man beräknar resultatet i 21 och 22 §§.

Beskattningstidpunkten

Bokföringsmässiga grunder

Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.

Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. Detta gäller även skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga.

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), ska vid beräkningen av resultatet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder. För räntor gäller detta dock endast om de sammanlagda ränteinkomsterna eller de sammanlagda ränteutgifterna uppgår till högst 5 000 kronor.

Rättsfall:

Fordran på försäkringsersättning skulle tas upp det beskattningsår då försäkringsvillkoren konstaterats vara uppfyllda R 1986:153 – Förskottshyra för maskiner med flerårig användningstid fick ej dras av på en gång R 1989:82 – Förhöjd första leasingavgift skulle periodiseras över avtalstiden R 1994:17 – Successiv vinstavräkning enl. s.k. resultatmetod av pågående arbeten inom byggnadsbranschen R 1998:18 – Fakturerade serviceavgifter belöpande på följande beskattningsår R 1999:32 – Anteciperad utdelning R 2000:64 – I samband med uthyrning av containrar betingad premie för att befria hyrestagaren från ansvar för reparationer (s.k. DPP-premie) ansågs jämställd med hyra R 2002:42 – Avdragsrätt för avsättning till s.k. kompetenskonton för de anställda såvitt följer av god redovisningssed; anställd beskattad vid uttag R 2002:83 – Engångsersättning för upplåtelse under 25 år av mark för vindkraftverk fick periodiseras över avtalets löptid R 2002:84 – Ersättning för framtida hyresbetalningar fick redovisas genom periodisering enligt en annuitetsmetod R 2002:94 – Att medel överförts till en vinstandelsstiftelse först efter utgången av fristen för att lämna självdeklaration utgjorde ej hinder för avdrag för avsättningen R 2004:10 – Avdrag medgavs för reserverade medel till avgångsvederlag trots att anställningarna inte upphört vid räkenskapsårets utgång R 2004:18 – Bolag medgavs omedelbart avdrag för lönekostnad för utveckling av anskaffade maskiner R 2004:113 – Periodisering av skadestånd för avtalsbrott m.m. ej förenligt med god redovisningssed R 2005:49R 2006:28 anm. vid 17:26 – R 2006:63 anm. vid 4 § – Avdrag medgavs för avsättning vid utfästelse om framtida gratifikationer R 2006:68 – Fråga om redovisning av återbäringsmedel från SPP när årsredovisning fastställts före (I) resp. efter (II) att Bokföringsnämnden utfärdat allmänna råd om redovisningen R 2007:19 – Kommunala energibolag, som erhållit nyttjanderätt till kommunens mark, medgavs i fråga om kostnad för nyttjanderätten avdrag för årliga intrångsavgifter resp. för periodiserade avgifter av engångsbelopp R 2008:19 I och II – Bolag medgavs avdrag för avsättning för framtida utgifter avseende vård av nyplanterad skog efter avverkning R 2010:32 – Återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av vid inkomsttaxeringen beskattades det år som följde av god redovisningssed R 2010:95 – Beskattningstidpunkten vid upplåtelse av rätt att avverka skog HFD 2017:58 – Beskattningen av ännu ej utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt kunde ej föras över till gåvotagare av fastigheten HFD 2020:9.

SFS 2010:1528

Balansposter

Värdet av utgående lager, pågående arbeten, fordringar, skulder och avsättningar ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid beskattningsårets utgång.

Värdet av ingående lager och andra balansposter ska tas upp till samma belopp som värdet vid det föregående beskattningsårets utgång.

Rättsfall:

Ang. ingående lagerreserv då utgående lagerreserv redovisats felaktigt vid föregående års taxering R 1990:70; motsvarande betr. varufordran 1995:11 – Skatteeffekter vid övergång till redovisning av personaloptioner enligt internationell redovisningsstandard R 2007:70.

SFS 2007:1419

Räkenskaperna

Om räkenskaper förs för näringsverksamheten, ska dessa läggas till grund för beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten.

Reserv i lager och liknande ska beaktas bara vid tillämpning av 17 kap. 4 och 5 §§ samt 27 § andra stycket.

Rättsfall:

R 1998:6 (koncernbidrag), 1999:3 (nyemissionskostnader), 1999:32 (fakturerade årsavgifter), 2004:143 (länderrisker), 2005:49 anm. vid 2 § – En skadeståndsfordran ansågs, sedan den fastställts av hovrätt, så säker att den skulle redovisas som intäkt R 2006:63 – Jfr R 2010:10 anm. vid 30:7.

SFS 2007:1419

Justeringar

Det redovisade resultatet ska justeras om en intäkts- eller kostnadspost hänförs till ett visst beskattningsår i strid med bestämmelserna i 2 §. Motsvarande justering ska göras ett tidigare eller senare beskattningsår, om det behövs för att undvika att någon intäkts- eller kostnadspost utelämnas eller räknas dubbelt.

SFS 2007:1419

Även om lager, pågående arbeten, kundfordringar eller liknande tas upp till ett för lågt belopp eller avsättningar, leverantörsskulder eller liknande till ett för högt belopp, ska resultatet inte justeras till den del mellanskillnaden motsvaras av sådana ytterligare värdeminskningsavdrag på andra tillgångar än lagertillgångar som den skattskyldige skulle ha kunnat göra enligt denna lag. Detta gäller dock bara om den skattskyldige begär det.

SFS 2007:1419

Karaktärsbyte

Om en tillgång som innehas av den skattskyldige och som hör till inkomstslaget kapital blir tillgång i den skattskyldiges näringsverksamhet, ska de justeringar göras som behövs för att inte någon intäkt eller kostnad ska utelämnas eller dubbelräknas.

SFS 2007:1419

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i utländsk valuta, som inte tas upp till det verkliga värdet enligt 17 kap. 20 §, ska värderas till kursen vid beskattningsårets utgång. Om det finns ett terminskontrakt eller någon annan liknande valutasäkringsåtgärd för en sådan post, ska posten tas upp till det värde som motiveras av valutasäkringen under förutsättning att

 • samma värde används i räkenskaperna, och

 • värderingen står i överensstämmelse med god redovisningssed.

Om den säkrade posten är sådant lager som tas upp till anskaffningsvärdet enligt 17 kap. 20 § ska inte första strecksatsen i första stycket tillämpas.

SFS 2007:1419

Kapitalvinster och kapitalförluster

Bestämmelser om beskattningstidpunkten för kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44 kap. 26–32 §§.

Gemensam eller särskild beräkning

Juridiska personer

All näringsverksamhet som bedrivs av en juridisk person räknas som en enda näringsverksamhet.

Om den juridiska personen är delägare i ett svenskt handelsbolag, ska även handelsbolagets verksamhet räknas in i den juridiska personens näringsverksamhet.

I 11 § finns bestämmelser om underskott från vissa utländska juridiska personer. I 14 och 15 §§ finns bestämmelser om underskott från kommanditbolag och vissa andra handelsbolag.

SFS 2007:1419

Underskott från en i utlandet delägarbeskattad juridisk person får dras av bara om den juridiska personen hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett område som anges i bilaga 39 a och som inte omfattas av där angivna undantag.

Underskott som inte får dras av på grund av bestämmelsen i första stycket, ska dras av vid beräkning av den utländska juridiska personens resultat det följande beskattningsåret.

Rättsfall:

R 1986:2 (i utlandet självständigt bedriven rörelse, joint venture); 1986:55 (fraktcontainrar).

SFS 2007:1419

Fysiska personer

All näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas som en enda näringsverksamhet. Om näringsidkaren bedriver självständig näringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, räknas dock all sådan verksamhet som en egen näringsverksamhet.

SFS 2015:775

För en fysisk person som är delägare i ett eller flera svenska handelsbolag räknas verksamheten i varje handelsbolag som en egen näringsverksamhet. Om ett handelsbolag bedriver självständig näringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, räknas dock all sådan verksamhet som en egen näringsverksamhet.

Om ett svenskt handelsbolag är delägare i ett annat svenskt handelsbolag, ska verksamheten i det handelsbolaget räknas in i det ägande bolagets näringsverksamhet. I 14 och 15 §§ finns bestämmelser om underskott från kommanditbolag och vissa andra handelsbolag.

SFS 2015:775

Kapitalvinst som enligt 49 a kap. ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet när en fysisk person avyttrar en andel i ett skalbolag räknas som en egen näringsverksamhet.

SFS 2007:1419

Underskott för kommanditdelägare och vissa andra handelsbolagsdelägare

En kommanditdelägare i ett svenskt kommanditbolag får inte dra av underskott från kommanditbolaget till den del summan av avdraget och de avdrag som gjorts tidigare beskattningsår skulle överstiga ett belopp som motsvarar vad delägaren satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget.

En delägare i ett svenskt handelsbolag som i förhållande till övriga delägare har förbehållit sig ett begränsat ansvar för bolagets förbindelser ska dra av sammanlagt högst ett belopp som motsvarar hans ansvar.

SFS 2007:1419

Underskott som inte ska dras av på grund av bestämmelserna i 14 §, ska dras av vid beräkning av resultatet från bolaget det följande beskattningsåret.

SFS 2007:1419

Anskaffningsvärde efter karaktärsbyte

Om en tillgång avskattats enligt bestämmelserna i 41 kap. 6 §, ska den anses ha återanskaffats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Vid karaktärsbyte i annat fall ska som anskaffningsvärde anses anskaffningsutgiften ökad med utgifter för förbättring och minskad med sådana avdrag som har gjorts för anskaffning, värdeminskning och liknande.

I 18 kap. 10 §, 19 kap. 16 § och 20 kap. 14 § finns bestämmelser om värdeminskningsavdrag för byggnads- och markinventarier, byggnader och markanläggningar i sådana fall.

SFS 2007:1419

Anskaffningsvärde och ränteutgifter

Rubriken införd g. SFS2018-1206

Ränteutgifter enligt 24 kap. 2 § första stycket ska inte räknas in i anskaffningsvärdet för tillgångar som avses i 17–20 kap. och inte heller för immateriella tillgångar som har upparbetats i verksamheten.

SFS 2018:1206

Överlåtelser av verksamhet till staten, kommuner m.fl.

Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening överlåter den huvudsakliga delen av sin näringsverksamhet eller sina tillgångar till staten, en region eller en kommun, ska bestämmelserna i 18 § tillämpas. Detsamma gäller om överlåtelsen sker till ett bolag som till övervägande del innehas, direkt eller indirekt, av staten, en region eller en kommun.

Bestämmelserna i 18 § tillämpas dock inte vid överlåtelser inom en svensk koncern. De tillämpas inte heller om överlåtelsen framstår som ett normalt led i företagets verksamhet.

Vid bedömningen av om det är en huvudsaklig del som överlåts, ska hänsyn tas till hela den näringsverksamhet som bolaget eller föreningen bedrivit vid beskattningsårets ingång, förhållandena efter överlåtelsen samt verksamhetens allmänna art och inriktning.

Rättsfall:

R 1988:73.

SFS 2019:907

En beräkning av resultatet görs som om ett beskattningsår hade avslutats i och med överlåtelsen. Vid beräkningen får de tillgångar som finns kvar efter överlåtelsen inte tas upp till ett högre värde än marknadsvärdet.

Om denna beräkning resulterar i ett underskott, anses resultatet vara noll, och den återstående delen av beskattningsåret behandlas då som ett särskilt beskattningsår. I annat fall beräknas resultatet för hela beskattningsåret efter vanliga regler.

Sådana underskott för ett tidigare beskattningsår än överlåtelseåret som inte har kunnat dras av det följande beskattningsåret på grund av bestämmelserna i 40 kap., får inte dras av ett senare beskattningsår än det då överlåtelsen sker.

Oriktig prissättning m.m.

Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om

 1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal,

 2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, och

 3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk intressegemenskap.

Rättsfall:

Svenskt moderbolag, som köpt utländskt dotterbolags hela produktion och inte tagit ut ränta på fordran hos dotterbolaget, beskattades inte för beräknad ränta R 19791:40 – Fråga om beskattningsår för vinstöverföring enl. tidigare motsv. till denna § R 19791:98 – Fråga om tillämpning av tidigare motsv. till denna § på svenskt aktiebolags räntefria lån till utländskt dotterdotterbolag R 19801:59, 19841:16 – Tidigare motsv. till denna § ej tillämplig på beräkning av realisationsvinst, när svenskt aktiebolag till sitt utländska moderbolag överlåtit aktier i utländskt dotterbolag R 19831:13 – Fråga om tillämpning av detta mom. när svenskt bolag, som utfört tjänster åt utländskt bolag i samma koncern, fått ersättning endast för sina kostnader för dessa R 19841:83 – Ang. räntebetalning från dotterbolag med ovanligt litet eget kapital till moderbolag R 1990:34 – Frågor bl.a. om bestämning av det s.k. armslängdspriset, tidsperspektiv vid bedömningen och inkomsteffekt (de s.k. Shell-målen) R 1991:107 – Fråga, om stöd från svenskt aktiebolag till dotterbolag i utlandet utgjorde omkostnad i moderbolagets rörelse R 1994:85 – Återköp av lager mellan bolag i ekonomisk intressegemenskap ansågs betingat av affärsmässiga skäl R 2004:13 – Denna § tillämpades när avtalsvillkor ersattes med sämre, men marknadsmässiga, villkor HFD 2016:45.

SFS 2007:1419

Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om

 • en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller

 • samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

Resultatet

Överskott och underskott i en näringsverksamhet ska beräknas genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna.

Särskilda bestämmelser om makar som tillsammans deltar i näringsverksamhet finns i 60 kap.

SFS 2007:1419

Bestämmelser om att underskott ska dras av samma beskattningsår finns i fråga om

 • kapitalvinst vid försäljning av näringsfastighet i 45 kap. 32 §, och

 • kapitalvinst vid försäljning av näringsbostadsrätt i 46 kap. 17 §.

Bestämmelser om att underskott får dras av samma beskattningsår finns i fråga om

Bestämmelser om att underskott ska dras av ett senare beskattningsår finns i fråga om

 • avdrag i näringsverksamheten följande år i

  37 och 40 kap., och

 • avdrag för kvarstående underskott av avslutad näringsverksamhet i 42 kap. 34 §.

SFS 2007:1419

Vad som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1419

Huvudregel

Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om inkomster i 8, 17–39, 39 b, 44–48, 49–52, 55 och 60 kap. I 42 kap. 43 och 44 §§ finns även bestämmelser om schablonintäkt vid innehav av andelar i en värdepappersfond eller en specialfond.

Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

Rättsfall:

Ej fakturerade fordringar R 1959:32 – Periodisering av inkomst eller reservation för framtida utgifter? R 1977:13 – Ang. ej realiserade kursvinster och kursförluster på långfristiga fordringar resp. skulder i utländsk valuta R 1987:14 – Tandläkares intäkt från försäljning av guld härrörande från tandguld hos patienter har hänförts till inkomst av rörelsen R 1989:55 – Intäkt av älgjakt som bedrivits av renskötande same beskattades i dennes renskötselrörelse R 1991:38 – Ersättningar till medlemmar i en sameby dels för fiskeskada till följd av vattenkraftutbyggnad, dels ur vattenregleringsmedel ansågs utgöra inkomst av rörelse R 1993:24 – Fel av energibolag att i stället för att intäktsföra influtna anslutningsavgifter reducera avskrivningsunderlaget för anläggningstillgångar med motsv. belopp R 1994:2 – Underprisöverlåtelse av näringsverksamhet R 2004:42, anm. vid 23:10 – Medel, som kommun lämnat till eget bolag vilket överlämnat medlen till dotterbolag för täckande av underskott, har ansetts utgöra intäkt i det förra bolagets näringsverksamhet R 2005:26 – Vid överlåtelse av hel näringsverksamhet mot ersättning överstigande det skattemässiga värdet men understigande marknadsvärdet skulle ersättningen tas upp som intäkt av näringsverksamhet R 2007:50 – Återföring av negativ goodwill var skattepliktig HFD 2011:1 – Ett anslag från en stiftelse som på vissa villkor betalades ut för att täcka avdragsgilla utgifter i en ideell förenings näringsverksamhet var skattepliktigt HFD 2012:51 – Moderbolags eftergift av fordringar på dotterbolag ansågs utgöra skattefritt aktieägartillskott för dotterbolaget HFD 2022:32.

SFS 2016:887

Medlemsavgifter

Föreningar ska inte ta upp medlemsavgifter som intäkt.

SFS 2007:1419

Vissa penninglån

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1412

Om penninglån har lämnats i strid med 21 kap. 1–7 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 11 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller 2 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220), ska lånebeloppet tas upp som intäkt hos en juridisk person som är låntagare eller som direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som är låntagare. Detta gäller dock inte om

 • låntagaren är ett aktiebolag, eller

 • det finns synnerliga skäl mot att ta upp beloppet som intäkt.

Första stycket tillämpas även på lån som har lämnats av en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse om förhållandena varit sådana att lånebeloppet skulle ha tagits upp som intäkt, om den utländska juridiska personen hade varit ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse.

Vid tillämpning av denna paragraf likställs en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med ett svenskt handelsbolag.

Allmän anmärkning:

Se rättsfall vid 10:3.

SFS 2009:1412

Förmåner för delägare i privatbostadsföretag

Sådan förmån av att få utnyttja en fastighet som den skattskyldige har i egenskap av delägare i ett privatbostadsföretag ska inte tas upp. Utgifter i näringsverksamheten som hänför sig till utnyttjandet ska ändå dras av.

SFS 2007:1419

Ersättningar från personalstiftelser

Ersättning som en arbetsgivare får från en personalstiftelse ska tas upp. Detta gäller dock inte ersättning som hänför sig till en sådan överföring till stiftelsen som arbetsgivaren inte fått dra av. Om en sådan överföring gjorts, ska mottagen ersättning i första hand anses avse denna.

SFS 2007:1419

Mervärdesskatt

Det som motsvarar utgående skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200) ska inte tas upp. I 16 kap. 16 § finns bestämmelser om <Lavdrag för det fall att skatten ändå har tagits upp samt för det fall denna sätts ned.

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av mervärdesskatt har dragit av ingående skatt enligt 12 kap. 2225 §§ mervärdesskattelagen, ska beloppet tas upp till den del de utgifter som avdraget avser har dragits av omedelbart vid beskattningen.

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av mervärdesskatt har dragit av ingående skatt på grund av justering enligt 12 kap. 2731 §§ eller 15 kap. mervärdesskattelagen, ska summan av justeringsbeloppen för den återstående justeringsperioden tas upp till den del justeringen avser mervärdesskatt på sådana utgifter som har dragits av omedelbart vid beskattningen.

SFS 2023:206

Återföring av vissa avdrag

I 16 kap. 3 § finns bestämmelser om återföring av avdrag för framtida garantiutgifter.

I 16 kap. 17, 18 och 29 §§ finns bestämmelser om återföring av avdrag för avsättning för egenavgifter och vid nedsättning av skatter och avgifter.

Sjukpenning m.m.

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp, om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av näringsverksamhet:

 1. sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken, och

 2. sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

SFS 2010:1277

Grupplivförsäkringar m.m.

Förmån av grupplivförsäkring, avtalsgruppsjukförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada ska inte tas upp, om försäkringen grundar sig på avtal som träffats mellan försäkringsföretag och Lantbrukarnas riksförbund åren 1978 och 1986, Sveriges skogsägareföreningars riksförbund år 1986, Sveriges fiskares riksförbund år 1983 respektive Svenska samernas riksförbund år 1986. Ersättningar som betalas ut på grund av sådana avtalsgruppsjukförsäkringar och trygghetsförsäkringar ska däremot tas upp.

SFS 2007:1419

Inkomster i samfällighet

Har en näringsfastighet del i en annan svensk samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket, behöver fastighetens andel av samfällighetens intäkter och kostnader inte tas upp, om intäkterna med mindre än 1 500 kronor överstiger de utgifter som omedelbart ska dras av som kostnad.

Första stycket gäller inte kapitalvinster och kapitalförluster.

SFS 2023:788

Nedskrivning av relevanta kapitalinstrument

Rubriken införd g. SFS2020-1075

Om den skattskyldige får nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution enligt 6 kap. lagen (2015:1016) om resolution, ska det belopp som motsvarar summan av nedskrivningarna av kapitalinstrumenten inte tas upp som intäkt.

SFS 2020:1075

PEPP-produkter

Rubriken införd g. Lag 2022:1753. SFS2022-1753

Inkomster som är hänförliga till tillgångar och skulder i en PEPP-produkt som förvaltas för spararens räkning ska inte tas upp. Detsamma gäller inbetalningar till sådant sparande.

Om en intäktspost ska delas upp mellan olika delar av verksamheten, ska fördelningen göras på skäligt sätt.

I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns bestämmelser om avkastningsskatt för företag som tillhandahåller PEPP-produkter.

SFS 2022:1753

Vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1419

Huvudregel

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9, 17–25 a, 28–40, 44–46, 48, 49–52, 55 och 60 kap.

SFS 2011:1510

Representation

Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Utgifter för förtäring ska dock bara dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde.

SFS 2016:1055

Framtida garantiutgifter

Avdrag

Framtida garantiutgifter ska dras av enligt bestämmelserna i 4 eller 5 § med belopp som sätts av i räkenskaperna för att täcka risker med anledning av garantiåtagandena vid beskattningsårets utgång. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret.

Rättsfall:

R 1975:82 (grusföretags avsättning för framtida utgifter för markens återställande) – R 19841:8 (återväxtåtgärder efter skogsavverkning).

SFS 2007:1419

Schablonregeln

Avdraget för framtida garantiutgifter får inte överstiga kostnaderna under beskattningsåret på grund av garantiåtaganden bortsett från förändringen av avsättningen för framtida garantiutgifter. Om garantitiden är kortare än två år, får avdraget inte överstiga så många tjugofjärdedelar av det sammanlagda beloppet av kostnader som garantitiden utgör i månader. Brutet månadstal bortfaller.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska avdraget justeras i motsvarande mån.

SFS 2007:1419

Utredningsregeln

Avdrag ska göras med ett högre belopp än som följer av 4 §, om ett betydligt större avdrag är motiverat med hänsyn till att

 • näringsverksamheten är nystartad,

 • garantiåtagandena avser ett eller ett fåtal mycket stora tillverkningsobjekt eller arbeten,

 • en betydande ökning av garantiåtagandenas omfattning skett under beskattningsåret,

 • produktsammansättningen avsevärt ändrats under året,

 • en väsentlig del av garantiåtagandena avser en tid som betydligt överstiger två år, eller

 • någon annan liknande omständighet finns.

Rättsfall:

Utredningsregeln ansågs ej tillämplig betr. garantiutgifter vid försäljning av flygplansmotorer R 19801:68.

SFS 2007:1419

Utbränt kärnbränsle

Företag som driver en kärnkraftsanläggning ska dra av belopp som sätts av i räkenskaperna för att täcka sådana utgifter för framtida hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande som avser verksamheten före beskattningsårets utgång. Detsamma gäller företag som mot förskottsbetalning åtar sig att svara för framtida utgifter för sådan hantering. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret.

Avdrag enligt första stycket får inte göras för hanteringsutgifter som företaget kan räkna med att få ersättning för enligt 15 § lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

SFS 2008:335

Utgifter för fusion, fission eller överföring av registrerat säte

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2023-0759

Utgifter som överlåtande och övertagande företag har i samband med fusion eller fission ska dras av.

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med att bolaget för över sitt registrerade säte i Sverige till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska dras av.

SFS 2023:759

Organisationsutgifter

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska dras av. Utgifter som en ekonomisk förening eller ett ömsesidigt försäkringsföretag har i samband med förändring av dess medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för dess förvaltning ska dras av.

Rättsfall:

R 19801:38 (producentförenings distriktsmöten); 19821:8 anm. vid 1 §; 1992:55 (konsultuppdrag); 1999:3 (nyemissionskostnad) – R 2006:44 och 2009:48 anm. vid 1 §.

SFS 2011:68

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt ska dras av. Detta gäller även utgifter för att få information om sådan forskning och utveckling.

Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa tillgångar ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas också på utgifter som avses i första stycket.

Rättsfall:

Kostnad för s.k. systemarbete inför övergång till nytt datasystem avdragsgill driftkostnad R 19831:29 – Ang. avdrag för medel som överförts till stiftelse för forskning och utvecklingsarbete R 1988:88 – Ej avdrag för donation till cancerforskning, då denna saknade samband med bolagets verksamhet R 1990:114 – Avdrag ej medgivet för avsättning till nybildad forskningsstiftelse, när det inte kunde hållas för visst att stiftelsen skulle komma att fullfölja sitt ändamål R 1991:71R 2004:113 anm. vid 14:2 – Ang. kapitalförvaltande bolags forskningsutgifter HFD 2016:19.

SFS 2011:1271

Bidrag till Tekniska museet

Bidrag till Stiftelsen Tekniska museet ska dras av.

SFS 2007:1419

[Upphävd g. Lag (2015:775).]

SFS 2015:775

Bidrag till utvecklingsbolag

Bidrag som lämnas utan villkor till ett regionalt utvecklingsbolag eller dess moderbolag ska dras av, om utvecklingsbolaget med stöd av 1 § lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag har fått rätt att pröva frågor om stöd till näringsidkare.

SFS 2007:1419

Avgifter till arbetsgivarorganisationer

Avgifter till arbetsgivarorganisationer ska dras av till den del de avser medel för konfliktändamål. Bedömningen av vad avgifterna avser får grundas på uppgifter i organisationens budget, om inte särskilda skäl talar mot det. Vid denna bedömning ska avgifterna i första hand anses bli använda för annat än konfliktändamål.

SFS 2007:1419

Avsättning till personalstiftelser

Belopp som förs över till en personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska dras av.

Rättsfall:

Personalstiftelse enl. lagen 1967:531? R 1995:37; jfr 19811:68 samt betr. fråga om avdrag för personalkostnader 19831:9, 19841:72 I och II.

SFS 2007:1419

Arbetsrättsliga skadestånd

Skadestånd får inte dras av, om de grundas på lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller någon annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och avser annat än ekonomisk skada.

Mervärdesskatt

Sådan ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200) som medför rätt till avdrag enligt 13 eller 21 kap. eller återbetalning enligt 14 kap. samma lag får inte dras av.

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av mervärdesskatt har återfört ingående skatt på grund av justering enligt 12 kap. 2731 §§ eller 15 kap. mervärdesskattelagen, ska summan av justeringsbeloppen för den återstående justeringsperioden dras av till den del justeringen avser mervärdesskatt på sådana utgifter som har dragits av omedelbart vid beskattningen.

Mervärdesskatt ska dras av om skatten avser utgående skatt som i strid med 15 kap. 6 § första stycket har tagits upp som intäkt och som har betalats in till staten. Om denna mervärdesskatt sätts ned ska motsvarande del av avdraget återföras.

SFS 2023:206

Särskilda skatter och avkastningsskatt på pensionsmedel

Särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten ska dras av. Om skatten eller avgiften sätts ned, ska motsvarande del av avdraget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras.

Avkastningsskatt som beräknas på avsättning i balansräkning med tilllämpning av 3 a § fjärde stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska dras av. Om skatten sätts ned, ska motsvarande del av avdraget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras. Om skatten sätts ned genom avräkning av utländsk skatt, hindrar detta inte att hela skattebeloppet dras av.

Andra stycket tillämpas också på avkastningsskatt som med tillämpning av 3 a § nionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel beräknas på värdet av ett avtal om tjänstepension med villkor som innebär att det utländska tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen ( 1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I 29–31 §§ finns bestämmelser om egenavgifter.

SFS 2011:1271

Utländska skatter

Betald utländsk skatt dras av enligt bestämmelserna i 19 §. Skatt som avser inkomster som beskattats i en utländsk stat och som inte ska tas upp som intäkt i Sverige får dock inte dras av. Inte heller skatt som avser inkomster som ska undantas från beskattning i Sverige på grund av skatteavtal får dras av.

Återbetalas skatt för vilken avdrag har gjorts, ska motsvarande del av avdraget återföras.

SFS 2008:1351

Utländsk särskild skatt som avser näringsverksamheten ska dras av.

Allmän skatt till en utländsk stat, utom sådan som belöper sig på lågbeskattade inkomster som beskattas enligt 39 a kap., får dras av om den skattskyldige begär det, om skatten har betalats av en obegränsat skattskyldig person eller en begränsat skattskyldig person med fast driftställe i Sverige på inkomster som anses ha sitt ursprung i den utländska staten. Med allmän skatt till en utländsk stat likställs skatt till en utländsk delstat, provins eller kommun.

Med skatt på inkomster likställs skatt på sådan förmögenhet som de inkomster som avses i andra stycket kommer från. Detta gäller dock inte om skatten huvudsakligen har karaktären av engångsskatt.

SFS 2008:1351

Förluster av kontanta medel

Förluster av kontanta medel genom brott får dras av bara om det klart framgår att förutsättningarna för avdrag är uppfyllda. Avdrag för förlust av kontanta medel genom stöld eller rån får inte göras med större belopp än vad som motsvarar normalt innehav av kontanter i näringsverksamheten, om det inte finns särskilda skäl.

Lantmäteriförrättningsutgifter

Rubriken införd g. SFS2003-0342

Lantmäteriförrättningsutgifter för omarrondering som är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering ska dras av omedelbart.

SFS 2007:1419

Brandförsäkringar för all framtid

Om en brandförsäkring tas för all framtid och premien enligt försäkringsavtalet betalas på en gång, ska bara fem procent av premien dras av.

Om premien enligt försäkringsavtalet i stället ska betalas under ett bestämt antal år med lika stort belopp varje år, ska avdrag göras vart och ett av dessa år enligt följande tabell:

Det hela antal år från avtalets ingående under vilka premien ska betalas

Avdrag i procent av den för året betalda premien

högst 4 år

 
 

5 %

 

5 till och med

 

7 år

 

10 %

 

8 ”  ”   ”

 

10 år

 

15 %

 

11 ”  ”   ”

 

13 år

 

20 %

 

14 ”  ”   ”

 

16 år

 

25 %

 

17 ”  ”   ”

 

19 år

 

30 %

 

20 ”  ”   ”

 

23 år

 

35 %

 

minst 24 år

 
 

40 %

 

SFS 2007:1419

Hälso- och sjukvård m.m.

Utgifter för sådan hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och som avser en enskild näringsidkare eller en delägare i ett svenskt handelsbolag ska dras av bara om näringsidkaren eller delägaren inte omfattas av den offentligt finansierade vården.

Utgifter för hälso- och sjukvård och läkemedel utomlands som avser en enskild näringsidkare eller en delägare i ett svenskt handelsbolag ska dras av bara om de uppkommit vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands.

SFS 2018:523

Utgifter för företagshälsovård, för vaccinationer som betingas av näringsverksamheten och för sådan nödvändig tandbehandling som avses i 11 kap. 18 § ska dras av.

SFS 2007:1419

Utgifter för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska dras av, om arbetsgivaren ska svara för dem enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken eller rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Avdrag för sådana utgifter ska också göras av en enskild näringsidkare eller av en delägare i ett svenskt handelsbolag, om rehabiliteringen syftar till att han ska kunna fortsätta sitt förvärvsarbete. Även utgifter för förebyggande behandling ska dras av, om behandlingen har ett sådant syfte.

SFS 2010:1277

Grupplivförsäkringar

Premie för grupplivförsäkring som en näringsidkare tecknar för egen del ska dras av.

Om försäkringsersättningen utfaller efter väsentligt förmånligare grunder än vad som gäller enligt grupplivförsäkring för statligt anställda, ska bara den del av premien dras av som kan anses motsvara förmåner enligt grupplivförsäkring för statligt anställda.

SFS 2007:1419

Reseskyddsförsäkringar

Premie för reseskyddsförsäkring avseende resor som en näringsidkare gör i näringsverksamheten ska dras av.

SFS 2007:1419

Utgifter för resor med egen bil

Utgifter för resor som en näringsidkare gör med egen bil i näringsverksamheten ska dras av med 2 kronor och 50 öre för varje kilometer. Detta gäller dock inte om bilen är en tillgång i näringsverksamheten.

Om en sådan delägare i ett svenskt handelsbolag som ska uttagsbeskattas för bilförmån från bolaget använder bilen för resor i näringsverksamheten och betalar samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska utgifter för elektricitet till elbil dras av med 95 öre för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 1 krona och 20 öre för varje kilometer.

SFS 2022:1806

Arbetsresor

I fråga om utgifter för resor till och från arbetsplatsen och begränsning i avdragsrätten för sådana utgifter tillämpas bestämmelserna i 12 kap. 2 och 26–30 §§. Om den skattskyldige har utgifter för sådana resor både i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet, ska begränsningen avse de sammanlagda utgifterna och i första hand medföra en minskning av avdraget i inkomstslaget tjänst.

SFS 2007:1419

Ökade levnadskostnader vid resor i näringsverksamheten

Rubriken införd g. SFS2000-0540

Om den skattskyldige har ökade levnadskostnader på grund av sådana resor i näringsverksamheten som är förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten, tillämpas bestämmelserna om ökade levnadskostnader vid tjänsteresor i 12 kap. 7 §, 8 § första och andra styckena samt 10–13 och 16 §§. Vad som sägs i dessa bestämmelser om tjänsteresa ska i stället avse resa i näringsverksamheten.

När arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till samma ort under mer än tre månader i en följd, gäller inte första stycket längre. En resa i näringsverksamheten anses pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra veckor.

SFS 2007:1419

Ökade levnadskostnader för yrkesfiskare

Rubriken har denna placering enl. SFS2000-0540

En yrkesfiskare som i näringsverksamheten gör fiskeresor som är förenade med övernattning utanför hemorten ska dra av sina ökade levnadskostnader på grund av vistelsen utanför hemorten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 36 §.

SFS 2007:1419

Egenavgifter

Debiterade egenavgifter ska dras av till den del de avser näringsverksamheten. Om avgifterna sätts ned ska motsvarande del av avdraget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras.

Avdrag ska dessutom göras för ett belopp som sätts av för att täcka egenavgifterna för beskattningsåret. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret.

Rättsfall:

Högre instans skall inte ändra schablonavdrag, när den ändrar rörelseinkomsten sedan egenavgiften slutligt fastställts genom debitering R 19801:45 – Vid eftertaxering skall schablonavdrag för egenavgifter inte göras R 19841:21 – Vid eftertaxering för inkomst av tjänst i stället för inkomst av rörelse skulle schablonavdrag resp. avdrag för avsättning för egenavgifter inte kvarstå R 1989:105 – Ej avdrag för egenavgifter när avdraget inte kunnat återföras till beskattning nästföljande beskattningsår R 1990:37.

SFS 2007:1419

Avdrag enligt 29 § andra stycket ska beräknas på ett underlag som motsvarar överskottet i näringsverksamheten före avdraget minskat med

 1. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 §, och

 2. inkomst som räknas som inkomst av anställning enligt 59 kap. 8–13 §§ socialförsäkringsbalken och inte omfattas av undantag enligt 59 kap. 23 eller 25 § samma balk.

Avdraget får uppgå till högst 25 procent av underlaget. För sådana inkomster eller skattskyldiga som avses i 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster får dock avdraget uppgå till högst 20 procent.

SFS 2010:1277

När det gäller svenska handelsbolag ska avdraget för egenavgifter beräknas för varje delägare för sig och avsättningarna göras hos delägarna.

SFS 2007:1419

Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

Premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton ska dras av i den omfattning som anges i 59 kap.

Rättsfall:

Ang. avdrag för medel överförda till en s.k. pensionstrust av anglosaxisk modell för förvärv av en ”pensionsförsäkring” R 2000:28 anm. vid 58:5.

SFS 2007:1419

[Upphävd g. Lag (2001:1168).]

SFS 2001:1168

Arbete i bostaden

Om en enskild näringsidkare använder en särskilt inrättad del av sin bostad i näringsverksamheten, ska en skälig del av utgifterna för hyra, värme m.m. dras av. Även andra utgifter för denna del av bostaden ska dras av, om de direkt orsakas av näringsverksamheten.

Rättsfall:

Avdrag medgivet (målarateljé för konstnärsverksamhet) R 19841:15; ej medgivet (kontorsrum för bokföringsbyrå) 19811:54.

SFS 2007:1419

Om en enskild näringsidkare arbetar i sin bostad minst 800 timmar under beskattningsåret, får han dra av utgifter för bostaden, även om något särskilt utrymme inte har inrättats. Avdrag får göras med 2 000 kronor per år om arbetet utförs i en bostad på den skattskyldiges eller hans makes fastighet och med 4 000 kronor per år i annat fall. Är beskattningsåret längre eller kortare än tolv månader ska timantalet och beloppet justeras.

I antalet arbetade timmar får bara sådant arbete räknas med som det med hänsyn till arbetets karaktär är motiverat att utföra i bostaden. Även tillfälligt arbete som räknas till inkomstslaget tjänst får räknas med om det har nära samband med näringsverksamheten. Arbete som utförs av den skattskyldiges barn får räknas med bara om barnet har fyllt 16 år. Arbete som utförs av den skattskyldiges make får räknas med bara om makarna driver verksamheten gemensamt.

SFS 2007:1419

Utgifter innan en näringsverksamhet startar

Rubriken har denna placering enl. SFS2000-0540

När en fysisk person startar enskild näringsverksamhet ska han det första beskattningsåret dra av även sådana utgifter i verksamheten som han haft före starten. Han ska dra av utgifter som han har haft under det kalenderår som näringsverksamheten påbörjas och det föregående kalenderåret om utgifterna är av det slaget att omedelbart avdrag för dem ska göras i en näringsverksamhet.

Utgifterna får inte dras av till den del de

 1. dragits av på annat sätt,

 2. räknas in i anskaffningsvärdet eller anskaffningsutgiften för tillgångar som tillförs näringsverksamheten när denna påbörjas, eller

 3. motsvarar inkomster som har uppkommit i verksamheten under den tid som avses i första stycket och som inte har tagits upp som intäkt.

Avdraget får göras bara om det klart framgår att förutsättningarna för avdrag är uppfyllda.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 37 §. Förutv. 36 § nu 28 b §.

Hänvisad författning:

KF (1951:148) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.

Rättsfall:

Jfr R 1986:70.

SFS 2007:1419

Personaloptioner

Rubriken införd g. SFS2017-1212

Förmån av personaloption som inte ska tas upp som intäkt enligt 11 a kap. får inte dras av.

SFS 2017:1212

PEPP-produkter

Rubriken införd g. Lag 2022:1753. SFS2022-1753

Utgifter som är hänförliga till sådana inkomster som inte ska tas upp enligt 15 kap. 12 §, får inte dras av.

Om en kostnadspost ska delas upp mellan olika delar av verksamheten, ska fördelningen göras på skäligt sätt.

SFS 2022:1753

Lager och pågående arbeten

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

SFS 2006:620

Definitioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2003-1102

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses i detta kapitel detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554) eller i förekommande fall 4 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 4 kap. 4 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med verkligt värde avses i detta kapitel detsamma som i 4 kap. 14 a § andra stycket årsredovisningslagen.

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), avses med anskaffningsvärde det värde som följer av god redovisningssed.

SFS 2010:1528

Lager

Huvudregler

En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (lagertillgång) får inte tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, om inte annat följer av 4 eller 4 a §. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) användas i stället för nettoförsäljningsvärdet. Särskilda bestämmelser om djur i jordbruk och renskötsel finns i 5 §. Bestämmelser om nedskrivning på rätt till leverans finns i 22 §.

När anskaffningsvärdet bestäms, ska de lagertillgångar som finns kvar i lagret vid beskattningsårets utgång anses vara de som anskaffats eller tillverkats senast.

Rättsfall:

R 1965:2 (nedskrivning av fastighetslager trots värdeminskningsavdrag), 1972:44 (lagerbevis), 19811:64 (inköpt men ännu ej omhändertaget oljeparti), 19821:41 (märkt virke), 19831:22 (inkurans i varulager), 1987:45 (varor under transport från säljaren), 1990:79 (lagerreserv vid avveckling av rörelse) – Att aktier i dotterbolag, vilka hos moderbolaget utgjorde lagertillgångar, nedgått i värde till följd av underprisöverlåtelser hindrade inte att moderbolaget fick göra avdrag för nedskrivning till aktiernas verkliga värde R 2003:11 – Varor transporterade till utlandet och där lagrade i väntan på kundernas avrop ansågs ingå i bolagets lager R 2002:88 – Lastpallar, ingående i en för flera företag gemensam pool, ansågs som inventarier, ej lagertillgångar R 2003:70 – Vid värdering av ett bokförlags lager ansågs varje bokexemplar utgöra en post R 2010:106 – Att förvärvade fastigheter i räkenskaperna togs upp till ett högre värde än det övertagna skattemässiga värdet innebar ej att bolaget skulle beskattas för skillnaden HFD 2011:64 – Bostadsrätter avyttrade av bolag ansågs som lagertillgångar HFD 2019:47 – Fordringar får tas upp till upplupet anskaffningsvärde HFD 2020:48.

SFS 2007:1419

Lagret får tas upp till lägst 97 procent av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde. Detta gäller dock inte lager av

 1. fastigheter och liknande tillgångar,

 2. aktier, obligationer, lånefordringar och liknande tillgångar,

 3. elcertifikat, samt

 4. utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

SFS 2006:620

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), behöver något värde på lagertillgångarna inte tas upp om lagrets sammanlagda värde uppgår till högst 5 000 kronor.

SFS 2010:1528

Djur

Djur i jordbruk och renskötsel anses alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Rättsfall:

Fråga om tillämpning av §:en när det skattemässiga värdet är lägre än värdet i redovisningen HFD 2015:68.

Anmärkt författning:

F (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2007:1419

Andelar som förvärvas genom utdelning i vissa fall

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-1341

För andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 §, anses som anskaffningsvärde så stor del av anskaffningsvärdet för aktierna i moderbolaget som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. Anskaffningsvärdet för aktierna i moderbolaget ska minskas i motsvarande mån.

Om den som förvärvar andelar genom utdelning utan att äga aktier i moderbolaget lämnar ersättning för rätten till utdelning, anses ersättningen som anskaffningsvärde. Om någon ersättning inte lämnas, är anskaffningsvärdet noll.

SFS 2007:1419

Aktier som förvärvas genom utskiftning i vissa fall

Rubriken införd g. SFS2000-1341

För aktier som förvärvas genom utskiftning från en ekonomisk förening vid en sådan ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag som avses i 42 kap. 20 §, ska som anskaffningsvärde anses anskaffningsvärdet för andelarna i den förening som skiftar ut aktierna.

SFS 2007:1419

Partiella fissioner

Rubriken införd g. SFS2006-1422

För andelar som tas emot vid en partiell fission anses som anskaffningsvärde så stor del av anskaffningsvärdet för andelarna i det överlåtande företaget som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen medför för dessa andelar. Anskaffningsvärdet för andelarna i det överlåtande företaget ska minskas i motsvarande mån.

SFS 2007:1419

Förluster och nedskrivningar på andelar

Rubriken införd g. SFS2011-1510

Förlust vid avyttring av en andel i ett företag får dras av bara om den är verklig.

Om en andel i ett företag har gått ned i värde, får andelen inte tas upp till ett lägre värde än det skattemässiga värdet vid beskattningsårets ingång. Detta gäller dock bara till den del en motsvarande förlust inte skulle få dras av enligt första stycket om andelen i stället hade avyttrats.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2011:1510.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. de tidigare gällande s.k. Lundinreglerna se R 2001:15 samt 2010:123 I och II.

SFS 2011:1510

[Upphävd g. Lag (2011:1510).]

SFS 2011:1510

[Upphävd g. Lag (2011:1510).]

SFS 2011:1510

[Upphävd g. Lag (2011:1510).]

SFS 2011:1510

[Upphävd g. Lag (2011:1510).]

SFS 2011:1510

Fusioner och fissioner

I 37 kap. 29 § finns bestämmelser om vad som gäller vid kvalificerade fusioner och fissioner, om andelarna i det överlåtande företaget är lagertillgångar hos det övertagande företaget.

Delägarrätter i före detta investmentföretag

I 39 kap. 18 § finns bestämmelser om anskaffningsvärdet för andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som tidigare har varit ett investmentföretag men som inte längre anses som ett sådant företag, i fall då avskattning sker hos delägaren.

Fusion, delning eller annan ombildning av värdepappersfonder och specialfonder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0569

Fusion eller delning av värdepappersfonder enligt 8 kap. 1 och 25 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder och av specialfonder enligt 12 kap. 16 och 17 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska inte leda till att delägarna ska ta upp en intäkt. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond. Ersättning i pengar ska dock tas upp som intäkt det beskattningsår fusionen eller delningen sker.

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsvärde för de nya andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre andelarna. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om värdepappersfonder.

Första-tredje styckena gäller även utländska värdepappersfonder, när respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

SFS 2013:569

Uppskovsgrundande andelsbyten

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2001-1176

I 49 kap. finns bestämmelser om uppskov med beskattningen vid uppskovsgrundande andelsbyten.

SFS 2001:1176

Försäkringsföretag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2003-1102

Ett försäkringsföretags placeringstillgångar enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska behandlas som lagertillgångar. Andra placeringstillgångar än sådana finansiella instrument som ska värderas enligt 20–20 c §§ får vid beskattningen tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet även om de tagits upp till ett högre värde i räkenskaperna.

Rättsfall:

Som anskaffningsvärde på aktier, som ändrat karaktär från kapitaltillgång till lagertillgång, skulle upptas det omkostnadsbelopp som skulle ha använts vid avyttring vid tidpunkten för ändringen R 2004:71.

SFS 2007:1419

Vad som sägs i 17 § gäller inte för kontorsfastigheter som huvudsakligen är avsedda för försäkringsrörelsen och inte heller för andelar i dotterföretag och intresseföretag.

Finansiella instrument

Rubriken införd g. SFS2003-1102

Med finansiellt instrument avses i19 a–20 c §§ detsamma som i 4 kap. 14 a och 14 c §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2007:552

Med företag i intressegemenskapavses i20–20 c §§

 • företag som med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra, och

 • i fråga om företag som, direkt eller indirekt, äger andel i ett handelsbolag, företaget och handelsbolaget.

Ett företag ska anses ingå i en intressegemenskap bara till den del det är skattskyldigt i Sverige för sådan verksamhet där lager av finansiella instrument ingår. I fråga om handelsbolag ska i stället gälla att delägaren är skattskyldig i Sverige för sådan verksamhet.

SFS 2007:1419

Lager av finansiella instrument ska tas upp till det verkliga värdet. Lagret får dock tas upp till det samlade anskaffningsvärdet om samtliga företag som ingår i samma intressegemenskap tar upp sina respektive lager av finansiella instrument till det samlade anskaffningsvärdet.

Ett finansiellt instrument som har ett negativt värde ska anses ingå i lagret, om det skulle ha varit lager om det hade haft ett positivt värde.

SFS 2007:1419

Om det i ett lager av finansiella instrument ingår säkringsinstrument, ska dessa tas upp till anskaffningsvärdet. Med säkringsinstrument avses i denna paragraf ett finansiellt instrument som säkrar andra poster i företaget än sådana som är lager och som i räkenskaperna får redovisas enligt principerna för säkringsredovisning.

SFS 2007:1419

För finansiella instrument som tas upp till anskaffningsvärdet enligt 20 och 20 a §§ ska detta värde bestämmas utan hänsyn till överlåtelser mellan företag som ingår i samma intressegemenskap.

SFS 2007:1419

Om ett finansiellt instrument som ingår i lagret överlåts med förlust till ett företag i samma intressegemenskap och det finansiella instrumentet inte är lager hos den nye ägaren får förlusten dras av som kostnad först när

 1. det inträffar en omständighet som gör att tillgången inte längre existerar eller inte längre innehas av ett företag som ingår i intressegemenskapen, eller

 2. tillgången återigen blir lager hos ett företag i intressegemenskapen.

SFS 2003:1102

Höjning av lagervärdet vid viss utdelning

Rubriken införd g. SFS2003-1102

Det värde som tillgångarna har tagits upp till enligt 17 och 20–20 b §§ ska höjas till den del företaget har delat ut medel eller på något annat sätt förfogat över vinst på ett sätt som inte lagligen hade kunnat ske om tillgångarna tagits upp till samma värde i räkenskaperna som vid beskattningen.

SFS 2007:1419

Kontraktsnedskrivning

Avdrag får göras för nedskrivning av värdet på rätten till leverans av lagertillgångar som köpts men ännu inte levererats (kontraktsnedskrivning). Avdrag får göras bara om inköpspriset för tillgångar av samma slag vid beskattningsårets utgång understiger det avtalade priset och högst med ett belopp som motsvarar skillnaden.

Elcertifikat och utsläppsrätter m.m.

Rubriken införd g. SFS2006-0620

Elcertifikat behandlas som lagertillgångar om den skattskyldige

 1. innehar en sådan anläggning som berättigar den skattskyldige att bli tilldelad elcertifikat enligt 2 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat, eller

 2. i näringsverksamhet är kvotpliktig enligt 4 kap. lagen om elcertifikat.

SFS 2011:1204

Utsläppsrätter behandlas som lagertillgångar om den skattskyldige driver en sådan verksamhet som berättigar den skattskyldige att bli tilldelad utsläppsrätter enligt 14 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

Utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar behandlas som lagertillgångar om den skattskyldige

 1. har tilldelats sådana, eller

 2. driver en sådan verksamhet som berättigar den skattskyldige att bli tilldelad utsläppsrätter enligt 14 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 22 b § nu 22 c §.

SFS 2020:1177

Med företag i intressegemenskap avses i 22 d–f §§

 • företag som med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra, och

 • i fråga om handelsbolag, handelsbolaget och ett annat företag som ingår i samma koncern som bolaget.

Ett företag ska anses ingå i en intressegemenskap bara till den del det är skattskyldigt i Sverige för innehav av eller kapitalvinst på elcertifikat, utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar. I fråga om handelsbolag ska i stället gälla att delägaren är skattskyldig i Sverige för sådant innehav eller sådan vinst.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 b §. Förutv. 22 c § nu 22 d §.

SFS 2007:1419

Sådana skattskyldiga som avses i 22 a § och företag som ingår i samma intressegemenskap som en sådan skattskyldig ska ta upp lager av elcertifikat till nettoförsäljningsvärdet. Lagret får dock tas upp till anskaffningsvärdet om samtliga företag i intressegemenskapen tar upp sina respektive lager av sådana tillgångar till anskaffningsvärdet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 c §. Förutv. 22 d § nu 22 f §.

SFS 2007:1419

Sådana skattskyldiga som avses i 22 b § och företag som ingår i samma intressegemenskap som en sådan skattskyldig ska ta upp lager av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till nettoförsäljningsvärdet. Lagret får dock tas upp till anskaffningsvärdet om samtliga företag i intressegemenskapen tar upp sina respektive lager av sådana tillgångar till anskaffningsvärdet.

SFS 2007:1419

Om sammanlagda utsläpp eller kvotplikter inte motsvaras av innehavda utsläppsrätter eller elcertifikat vid beskattningsårets utgång, får avdrag bara göras för den skuld som motsvarar mellanskillnaden. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret. De sammanlagda avdragen hos företag i intressegemenskapen får uppgå högst till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan företagens samlade utsläpp respektive kvotplikter och företagens samlade innehav av utsläppsrätter respektive elcertifikat.

Om den skattskyldige får använda utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar för att fullgöra sin skyldighet att överlämna utsläppsrätter motsvarande sammanlagda utsläpp enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, ska de vid tillämpningen av första stycket anses utgöra utsläppsrätter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 d §.

SFS 2020:1177

Pågående arbeten

Huvudregler

Den redovisning som gjorts i räkenskaperna av pågående arbeten i byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse ska följas vid beskattningen om den inte strider mot bestämmelserna i 24–32 §§.

Rättsfall:

Successiv vinstavräkning enl. s.k. resultatmetod av pågående arbeten inom byggbranschen R 1998:18R 2006:28 anm. vid 26 §.

SFS 2007:1419

Inkomsten av de pågående arbetena ska beräknas för

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) får tilllämpa bestämmelserna om arbeten som utförs på löpande räkning även på arbeten som utförs till fast pris.

SFS 2010:1528

Löpande räkning eller fast pris

Ett arbete anses utfört på löpande räkning om ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet. I annat fall anses arbetet utfört till fast pris.

Löpande räkning

Värdet av pågående arbeten som utförs på löpande räkning behöver inte tas upp som tillgång. I stället ska de belopp som den skattskyldige under beskattningsåret fakturerar för arbetena tas upp som intäkt.

Rättsfall:

Värdet av pågående arbeten på löpande räkning skulle ej tas upp som tillgång; endast fakturerade belopp skulle tas upp R 2006:28, d:o när värdet hade tagits upp i räkenskaperna HFD 2011:20.

SFS 2007:1419

Fast pris

Pågående arbeten som utförs till fast pris och som inte har slutredovisats får inte tas upp till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

För byggnads-, anläggnings- och hantverksrörelse får de pågående arbetena trots bestämmelserna i första stycket tas upp till lägst 97 procent av det sammanlagda anskaffningsvärdet.

Rättsfall:

R 1998:18 anm. vid 23 §.

SFS 2003:1102

Om den skattskyldige får ersättning för arbeten som avses i 27 §, ska beloppet inte tas upp som intäkt utan som en skuld till den för vars räkning arbetet utförs.

SFS 2007:1419

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för pågående arbeten ska värdet av sådan arbetsinsats som utförts av den skattskyldige, dennes make eller barn under 16 år inte beaktas.

Om uppdragstagaren är ett svenskt handelsbolag, ska värdet av den arbetsinsats som utförts av delägare i handelsbolaget inte beaktas.

SFS 2007:1419

Om den skattskyldige utför ett arbete till fast pris för någon annans räkning, ska värdet av arbetet beräknas efter vad som är skäligt, om det finns intressegemenskap mellan den skattskyldige och uppdragsgivaren och det finns anledning att anta att bestämmelserna i 27–29 §§ utnyttjats för att den skattskyldige eller uppdragsgivaren ska få en obehörig skatteförmån.

SFS 2007:1419

Underlåtenhet att slutredovisa eller fakturera

Om den skattskyldige i betydande omfattning har låtit bli att slutredovisa eller fakturera belopp som enligt god redovisningssed hade kunnat slutredovisas eller faktureras, ska de belopp som skäligen hade kunnat slutredovisas eller faktureras tas upp som intäkt.

SFS 2007:1419

Justering

Om den skattskyldige gör sannolikt att det belopp som enligt bestämmelserna i detta kapitel ska tas upp som intäkt av pågående arbeten överstiger vad som kan anses förenligt med god redovisningssed, ska intäkten i skälig utsträckning justeras nedåt.

SFS 2007:1419

Hänvisningar

Särskilda bestämmelser om anskaffningsvärde m.m. för lager och pågående arbeten finns när det gäller

SFS 2018:1206

Inventarier

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. Att byggnads- och markinventarier behandlas som inventarier framgår av 19 kap. 19 § och 20 kap. 15 §.

Som inventarier behandlas också

 1. koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan, och

 2. anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.

Rättsfall:

Bilar utnyttjade av bilförsäljningsföretag för s.k. leasingverksamhet ansågs som inventarier i rörelsen R 1974:45 – Film avsedd att uthyras till biografer och visas i TV ansågs som korttidsinventarium hos producenten 19801:51 – Fastighet resp. byggnad på ofri grund som var föremål för s.k. sale and lease back med finansbolag ansågs som anläggningstillgång hos finansbolaget 1989:62 I och II – Ersättning för nyttjande av varumärke avdragsgill 1991:108; likaså leasingavgift för patent 1992:104 – Ej direktavdrag för nyttjanderätt till spelfilmer 1993:92 men för kostnader för patentansökan 1994:94 – Bestämmelserna om värdeminskningsavdrag var ej tillämpliga då, efter verksamhetsavyttring, köparföretaget redovisade en goodwillpost som ej motsvarades av sådan post hos säljarföretaget R 2009:28 – Se även rättsfall vid 3 §.

Reparation och underhåll

Utgifter för reparation och underhåll av inventarier får dras av omedelbart.

Avdrag för anskaffning

Värdeminskningsavdrag

Utgifter för att anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdragen beräknas enligt bestämmelserna i 13–22 §§ om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Värdeminskningsavdrag ska inte göras för sådana konstverk och andra tillgångar som kan antas ha ett bestående värde.

Rättsfall:

Leasingbolag medgavs avdrag för värdeminskning på utrustning, som installerats och blivit byggnadstillbehör i annans byggnad R 1987:5 – Avdrag för värdeminskning på flistugg medgavs trots att flistuggen användes för framställning av vedbränsle som ej behövde redovisas som intäkt 1987:76 – Avdrag för värdeminskning på inventarier föremål för leasing 1992:21 I och II – Finansbolag medgavs värdeminskningsavdrag beträff. upplåten patenträtt 1992:104 – Ej rätt till värdeminskningsavdrag på inventarier som leasats till annan 1998:58 I–III – Kreditmarknadsbolag ansågs berättigat till värdeminskningsavdrag på leasingegendom trots restvärdegaranti av leverantören och bankgaranti för motparternas åtaganden R 2001:7 – Korttidsinventarier, som avskrivs bokföringsmässigt under en treårsperiod, kan inte avskrivas skattemässigt under denna period R 2004:81 – Ej rätt till värdeminskningsavdrag på nyttjanderätt då det ej stått klart att rättigheten skulle kunna utnyttjas på avsett sätt R 2004:141.

SFS 2007:1419

Omedelbart avdrag

För inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, får hela utgiften dras av omedelbart. Detta gäller dock inte sådana rättigheter m.m. som avses i 1 § andra stycket.

Med mindre värde avses att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt understiger ett halvt prisbasbelopp. Finns det ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara inventarier av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.

SFS 2009:547

Om inventarier avyttras, förloras, utrangeras eller tas ut ur näringsverksamheten samma beskattningsår som de anskaffas, ska hela utgiften dras av omedelbart.

SFS 2007:1419

Nyttjanderättshavares avdragsrätt

I 19 kap. 27 och 28 §§ finns bestämmelser om arrendators och annan nyttjanderättshavares anskaffning av inventarier.

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet för inventarier är utgiften för förvärvet om de förvärvas genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. Om inventarierna förvärvas på annat sätt, anses marknadsvärdet vid förvärvet som anskaffningsvärde.

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), avses med anskaffningsvärde det värde som följer av god redovisningssed.

Rättsfall:

Marknadsvärde ansågs som anskaffningsvärde för tillgångar i verksamhet som börjar beskattas här i landet efter tidigare beskattning utomlands R 1999:19R 2006:41 anm. vid 17 §.

SFS 2010:1528

Om inventarierna ingår i en näringsverksamhet som den skattskyldige förvärvar genom bodelning med anledning av makes död eller genom arv eller testamente, anses det skattemässiga värde som gällde för den tidigare ägaren som anskaffningsvärde, om inte särskilda skäl talar emot det.

Om avdrag för kontraktsnedskrivning har gjorts enligt 23 §, är anskaffningsvärdet utgiften för förvärvet minskad med avdraget.

Av 14 kap. 16 § om avskattning vid karaktärsbyte framgår hur anskaffningsvärdet ska bestämmas för inventarier som förs över till en näringsverksamhet från ägarens privategendom.

Om avskattning inte sker i fråga om byggnads- eller markinventarier som hör till en fastighet som var privatbostadsfastighet under det föregående beskattningsåret, är anskaffningsvärdet för dessa inventarier den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med 20 procent för varje beskattningsår som den skattskyldige innehaft inventarierna och fastigheten har varit en privatbostadsfastighet.

SFS 2007:1419

Om den skattskyldige eller en sådan fysisk eller juridisk person eller ett sådant svenskt handelsbolag som står den skattskyldige nära har vidtagit åtgärder för att den skattskyldige ska kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som framstår som rimligt och det kan antas att detta har gjorts för att någon av dem ska få en obehörig skatteförmån, ska anskaffningsvärdet justeras i skälig mån.

Rättsfall:

Ej jämkning vid överlåtelse av tillgång mellan bolag i samma koncern trots att koncernbidragsspärren gällde mellan bolagen R 2008:8 – Förutsättningarna för jämkning vid förvärv från närstående företag HFD 2022:18.

SFS 2007:1419

Hänvisningar

Särskilda bestämmelser om anskaffningsvärde för inventarier finns när det gäller

SFS 2018:1206

Räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning

Huvudregel

Värdeminskningsavdrag får för ett visst beskattningsår göras vid räkenskapsenlig avskrivning med högst 30 procent och vid restvärdesavskrivning med högst 25 procent per år av avskrivningsunderlaget. Om avskrivningsunderlaget uppgår till högst 5 000 kronor, får en enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) i stället göra värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar hela avskrivningsunderlaget.

Avskrivningsunderlaget består av följande:

 1. värdet på inventarierna vid det föregående beskattningsårets utgång

  • vid räkenskapsenlig avskrivning värdet enligt balansräkningen, och

  • vid restvärdesavskrivning det skattemässiga värdet,

 2. ökat med anskaffningsvärdet på sådana inventarier som anskaffats under beskattningsåret och som vid utgången av detta fortfarande tillhör näringsverksamheten,

 3. minskat med avdrag enligt 15 och 16 §§.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska värdeminskningsavdraget justeras i motsvarande mån.

Rättsfall:

Ej rätt till värdeminskningsavdrag på inventarier vid leasing R 1998:58, anm. vid 3 § – R 2004:136 anm. vid 20 § – R 2006:71 anm. vid 37:20.

SFS 2010:1528

Vid tillämpning av 13 § ska det bortses från sådana inventarier som ingår i kvalificerad rederiverksamhet enligt 39 b kap.

SFS 2016:887

Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning

Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet.

Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens andel av lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 6 och 13 §§.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från avskrivningar i bokslutet av sådana inventarier som ingår i kvalificerad rederiverksamhet enligt 39 b kap.

Rättsfall:

Jfr R 19791:68 (fråga om återkallelse av rätt till räkenskapsenlig avskrivning) – R 2006:71 anm. vid 37:20.

SFS 2016:887

Avyttringar

Ett särskilt avdrag får göras om inventarier som anskaffats före beskattningsårets ingång avyttras under beskattningsåret eller den skattskyldige har rätt till försäkringsersättning för sådana inventarier på grund av att de gått förlorade under beskattningsåret. Avdraget motsvarar den intäkt som uppkommer med anledning av avyttringen eller försäkringsfallet. Avdraget får dock inte överstiga avskrivningsunderlaget enligt 13 § före avdraget.

Utöver vad som anges i 15 § får det särskilda avdraget inte överstiga det skattemässiga värdet för inventarierna, om inventarierna behandlas som avyttrade på grund av att uttagsbeskattning ska ske enligt bestämmelserna i

 1. 22 kap. 5 § 2 på grund av att den skattskyldige för över tillgångar från ett fast driftställe i Sverige till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om tillgångarna tillhör den skattskyldige även efter överföringen,

 2. 22 kap. 5 § 2 på grund av att den skattskyldige för över den näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till en stat inom EES, eller

 3. 22 kap. 5 § 4 eller 5 på grund av ett skatteavtal som har ingåtts med en stat inom EES.

Första stycket gäller bara om överföringen har skett till en stat inom EES som är medlem i Europeiska unionen eller har ingått en sådan särskild överenskommelse som avses i 63 kap. 14 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Det skattemässiga värdet för inventarier utgörs av en skälig del av det skattemässiga värdet av samtliga inventarier i näringsverksamheten.

SFS 2019:1146

Särskilt hög utgift

Om en särskilt hög utgift för inventarier beror på att de anskaffas för att utnyttjas under en tillfällig konjunktur eller liknande, får merutgiften dras av under anskaffningsåret.

Kompletteringsregel

Oavsett vad som föreskrivs i 13, 15 och 16 §§ får vid räkenskapsenlig avskrivning dras av ett så högt belopp att det skattemässiga värdet inte överstiger anskaffningsvärdet av inventarierna minskat med en beräknad årlig avskrivning med 20 procent. Avdraget får göras särskilt för varje sådant slag av inventarier som avses i 1 § första stycket, andra stycket 1 respektive andra stycket 2.

Rättsfall:

Tillämpning av §:en efter uppskrivning av inventarier R 2006:41R 2006:71 anm. vid 37:20.

Justering för ändrad mervärdesskatt

Rubriken införd g. SFS2000-1355

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag har justerat avdrag för ingående skatt enligt 12 kap. 2731 §§ eller 15 kap. mervärdesskattelagen (2023:200), gäller bestämmelserna i andra och tredje styckena till den del det justerade beloppet avser mervärdesskatt på sådana utgifter som ingår i anskaffningsvärdet för inventarier.

Om den skattskyldige gör avdrag för värdeminskning enligt den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden, ska avskrivningsunderlaget enligt 13 § justeras med det belopp som gäller enligt god redovisningssed. Vid beräkning enligt 17 § ska anskaffningsvärdet justeras med motsvarande belopp.

Om den skattskyldige gör avdrag för värdeminskning enligt restvärdesmetoden, ska avskrivningsunderlaget enligt 13 § justeras med summan av justeringsbeloppen för mervärdesskatt för den återstående justeringsperioden.

SFS 2023:206

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av mervärdesskatt har dragit av ingående skatt enligt 12 kap. 2225 §§ mervärdesskattelagen (2023:200), ska avskrivningsunderlaget enligt 13 § respektive anskaffningsvärdet enligt 17 § minskas med det avdragna beloppet till den del detta avser mervärdesskatt på sådana utgifter som ingår i anskaffningsvärdet för inventarier.

SFS 2023:206

Om justering enligt 17 a eller b §§ medför att avskrivningsunderlaget enligt 13 § blir negativt, ska detta anses vara noll. Ett belopp som motsvarar det negativa beloppet ska i stället tas upp som intäkt.

SFS 2007:1419

Lågt verkligt värde

Om det skattemässiga värdet skulle komma att överstiga det verkliga värdet på inventarierna, får ytterligare avdrag göras med ett belopp som motsvarar skillnaden.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från värdet på sådana inventarier varsanskaffningsutgifter dragits av omedelbart med stöd av 4 § första meningen.

Rättsfall:

Prövningen enl. 1 st. ska avse alla inventarier på vilka bestämmelserna om värdeminskningsavdrag är tillämpliga R 2009:81.

SFS 2007:1419

För stora avskrivningar i räkenskaperna

Vid räkenskapsenlig avskrivning gäller följande, om avskrivning har gjorts med högre belopp i räkenskaperna än vad som godtagits vid beskattningen. Värdet på inventarierna enligt balansräkningen vid beskattningsårets utgång ska ligga till grund för beräkning av avskrivningsunderlaget för nästa beskattningsår. Det överskjutande beloppet ska i stället dras av genom avskrivning med 20 procent per år, räknat från och med beskattningsåret efter det år avskrivning gjordes med ett för högt belopp.

Rättsfall:

Ett aktiebolags upplösning av ackumulerade överavskrivningar och redovisning av motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna ansågs inte medföra skattepliktig intäkt för bolaget R 2001:8.

SFS 2007:1419

Övergång till räkenskapsenlig avskrivning

Vid övergång till räkenskapsenlig avskrivning ska vid tillämpning av 13 § andra stycket 1 inventariernas skattemässiga värde vid det föregående beskattningsårets utgång anses som värdet enligt balansräkningen, om årsredovisning eller årsbokslut inte har upprättats.

Om årsredovisning eller årsbokslut upprättats och värdet på inventarierna inte stämmer överens med det skattemässiga värdet, tillämpas bestämmelserna i 21 och 22 §§.

Rättsfall:

Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning av inventarier R 2004:136.

SFS 2007:1419

Efter övergång till räkenskapsenlig avskrivning ska särskilt avdrag göras för sådana avskrivningar som har gjorts i räkenskaperna före övergången men som inte har dragits av vid beskattningen. Ett sådant belopp dras av genom avskrivning med 20 procent per år räknat från och med det första beskattningsår då räkenskapsenlig avskrivning tillämpas.

Rättsfall:

HFD 2019:15 anm. vid 37:18.

SFS 2007:1419

Om en skattskyldig före övergången till räkenskapsenlig avskrivning har gjort högre värdeminskningsavdrag vid beskattningen än i räkenskaperna, ska skillnaden mellan värdet enligt balansräkningen och inventariernas skattemässiga värde tas upp som intäkt. Intäkten ska tas upp det första beskattningsår då räkenskapsenlig avskrivning tillämpas eller, om den skattskyldige begär det, fördelas med lika belopp på det beskattningsåret och de två följande beskattningsåren.

Rättsfall:

R 2004:136 anm. vid 20 § – R 2006:41 anm. vid 17 §.

SFS 2007:1419

Kontraktsnedskrivning

Avdrag får göras för nedskrivning av värdet på rätten till leverans av inventarier som köpts men ännu inte levererats (kontraktsnedskrivning). Avdrag får göras bara om inköpspriset för tillgångar av samma slag vid beskattningsårets utgång understiger det avtalade priset och högst med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden.

Första stycket gäller inte för sådana rättigheter m.m. som avses i 1 § andra stycket.

Byggnader

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • byggnader i 2–25 §§, och

 • nyttjanderättshavares förbättringar och anskaffningar av byggnader, markanläggningar och inventarier i 26–29 §§.

Rättsfall:

Byggnad eller inventarier: Portar i verkstadsbyggnad R 1977:135 och 19801:30 – Kaj av betong och stål på pålar i vattnet och med anslutningsarenor till land hänförd till byggnad R 19801:13 – Gränsdragning mellan byggnad och inventarier R 19831:1 – Trekammarbrunn ansedd som byggnad R 19841:77 – Fråga, vad som i hotellbyggnad skulle hänföras till byggnadsinventarier R 19841:98 – Leasingföretags i hyresmannens byggnad installerad utrustning ansedd som byggnadstillbehör R 1987:5 – Solcellsanläggning hänfördes i sin helhet till byggnaden där den placerats HFD 2017:36.

Reparation och underhåll samt vissa ändringsarbeten

Huvudregel

Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får dras av omedelbart även om utgifterna i räkenskaperna dras av genom årlig avskrivning.

Utgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet behandlas som utgifter för reparation och underhåll. Hit räknas inte åtgärder som innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

I 24 och 25 §§ finns särskilda bestämmelser om reparation och underhåll i samband med statliga räntebidrag.

SFS 2003:1074

Andelshus

En delägare i ett andelshus får inte dra av utgifter för reparation och underhåll av andelshuset omedelbart till den del hans andel av utgifterna överstiger hans andel av tio procent av fastighetens taxeringsvärde vid utgången av beskattningsåret.

Av 13 § framgår att utgifter som enligt första stycket inte får dras av omedelbart ska räknas in i anskaffningsvärdet.

Hänvisad författning:

Se 2:16.

SFS 2011:1256

Avdrag för anskaffning

Värdeminskningsavdrag

Utgifter för att anskaffa en byggnad ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Rättsfall:

Att avsikten vid ett förvärv var att kort tid därefter riva byggnaden hindrade ej avdrag HFD 2011:72 – Vid förvärv av byggnad tillsammans med tomträtt får hela utgiften hänföras till byggnaden HFD 2017:70.

SFS 2007:1419

Värdeminskningsavdragen ska beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då byggnaden färdigställs eller förvärvas eller i fråga om en förbättring från den tidpunkt den färdigställs.

SFS 2007:1419

För en byggnad som indelas som hyreshus ska värdeminskningsavdrag även göras med tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad (primäravdrag).

Primäravdrag ska göras inom avskrivningsplanen och beräknas från den tidpunkt då hyreshuset eller den till- eller ombyggda delen av hyreshuset färdigställs. Avdragen ska fördelas med två procentenheter per år under sex år från färdigställandet.

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt inom sex år från det att hyreshuset färdigställts, ska primäravdrag göras för den delen av sexårsperioden från färdigställandet som återstår vid förvärvet. Ett sådant avdrag beräknas från den tidpunkt då hyreshuset förvärvas och på förvärvarens anskaffningsvärde.

SFS 2018:1206

Omedelbart avdrag

Om en byggnad är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart.

Utrangering

Utrangeras en byggnad, ska avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare.

Rättsfall:

HFD 2011:72 anm. vid 4 § – Avdrag vägrades när inte hela byggnaden hade rivits HFD 2021:14.

SFS 2007:1419

Anskaffningsvärde

Huvudregler

Om en byggnad uppförs av den skattskyldige, är anskaffningsvärdet utgiften för att uppföra den.

Om en byggnad förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt, är anskaffningsvärdet utgiften för förvärvet.

I 18 § finns bestämmelser om förvärv av byggnad genom arv, gåva m.m.

Byggnadsinventarier och ledningar

I anskaffningsvärdet för en byggnad som är avsedd för annat ändamål än bostadsändamål ska inte utgifter för byggnadsinventarier räknas in. Vad som menas med byggnadsinventarier framgår av 19–21 §§.

Av 20 kap. 16 § framgår att ledningar för vatten m.m. i vissa fall inte anses som markinventarier utan som byggnad.

SFS 2007:1419

Förvärv av byggnad med mark

Om en byggnad förvärvas tillsammans med den mark som den ligger på, anses så stor del av ersättningen för fastigheten avse byggnaden som det värde för byggnaden som fastställts vid fastighetstaxeringen utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Har något taxeringsvärde inte fastställts, ska beräkningen göras med tillämpning av bestämmelserna för fastighetstaxering.

Ingår sådana industritillbehör som avses i 2 kap. 3 § jordabalken i förvärvet, ska den del av ersättningen som avser dessa räknas bort före beräkningen enligt första stycket.

Om det belopp som avser byggnaden enligt beräkningen i första stycket även omfattar byggnadsinventarier, utgörs anskaffningsvärdet för byggnaden av beloppet minskat med ersättningen för dessa inventarier.

SFS 2008:335

Anskaffningsvärdet för byggnaden ska justeras om den del av ersättningen för fastigheten som enligt beräkningen i 11 § avser annat än byggnaden och byggnadsinventarierna mera avsevärt över- eller understiger värdet av mark, skog, naturtillgångar, särskilda förmåner m.m. som förvärvas.

Har fastigheten del i en samfällighet som är en särskild taxeringsenhet, ska fastighetens andel av samfällighetens taxeringsvärde beaktas vid beräkningen enligt 11 §, om inkomsterna i samfälligheten beskattas hos delägarna.

SFS 2007:1419

Förbättringar m.m.

I anskaffningsvärdet ska också räknas in

 1. utgifter för till- eller ombyggnad,

 2. sådant värde av en nyttjanderättshavares förbättringar som enligt 29 § ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet för fastighetsägaren, och

 3. utgifter för reparation och underhåll som inte har kunnat dras av på grund av bestämmelserna i 3 § om andelshus eller i 24 och 25 §§ om statligt räntebidrag.

SFS 2007:1419

Justering av anskaffningsvärdet

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag har justerat avdrag för ingående skatt enligt 12 kap. 2731 §§ eller 15 kap. mervärdesskattelagen (2023:200), ska anskaffningsvärdet justeras med summan av justeringsbeloppen för mervärdesskatt för den återstående justeringsperioden till den del justeringen avser mervärdesskatt på sådana utgifter som ingår i anskaffningsvärdet för en byggnad.

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av mervärdesskatt har dragit av ingående skatt enligt 12 kap. 2225 §§ mervärdesskattelagen, ska anskaffningsvärdet minskas med det avdragna beloppet till den del avdraget avser mervärdesskatt på sådana utgifter som ingår i anskaffningsvärdet för en byggnad.

SFS 2023:206

Om den skattskyldige eller en sådan fysisk eller juridisk person eller ett sådant svenskt handelsbolag som står den skattskyldige nära har vidtagit åtgärder för att denne ska kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som framstår som rimligt och det kan antas att detta har gjorts för att någon av dem ska få en obehörig skatteförmån, ska anskaffningsvärdet justeras i skälig mån.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §.

Rättsfall:

R 1993:83 (koncern); 1994:44 (intressegemenskap).

SFS 2007:1419

Hänvisningar

Särskilda bestämmelser om anskaffningsvärde för byggnader finns när det gäller

SFS 2018:1206

Karaktärsbyte

Om en byggnad har varit privatbostad under tidigare beskattningsår och avskattning inte skett enligt 41 kap. 6 §, anses avdrag för värdeminskning ha gjorts med 1,5 procent av anskaffningsvärdet varje beskattningsår som byggnaden varit privatbostad.

Arbeten i byggnadsrörelse

Som utgifter för arbeten i byggnadsrörelse ska anses det belopp som tas upp som intäkt enligt 27 kap. 8 §.

SFS 2007:1419

Arv, gåva m.m.

Om en byggnad förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation när det gäller värdeminskningsavdrag samt utgifter för sådana förbättrande reparationer och underhåll som avses i 26 kap. 2 §.

Byggnadsinventarier

Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Hit räknas inte sådana anordningar som är nödvändiga för byggnadens allmänna användning.

För byggnadsinventarier gäller vad som sägs om inventarier.

Hänvisad författning:

Jfr rättsfall vid 1 §.

Om en ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas eller liknande är avsedd för både en byggnads användning i näringsverksamheten och byggnadens allmänna användning, ska anskaffningsvärdet fördelas mellan byggnadsinventarier och byggnad i förhållande till den omfattning i vilken ledningen tillgodoser verksamheten respektive byggnadens allmänna användning.

En ledning hänförs i sin helhet till byggnadsinventarier, om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar kan anses avse näringsverksamheten. Om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar kan anses avse byggnadens allmänna användning, räknas ledningen i sin helhet till byggnaden.

SFS 2007:1419

En konstruktion för vilken ett byggnadsvärde fastställts vid fastighetstaxeringen hänförs till byggnadsinventarier, om konstruktionen helt eller delvis utgör en maskin eller ett redskap.

Anslutningsavgifter och anläggningsbidrag

Bestämmelser om anslutningsavgifter och anläggningsbidrag finns i 18 kap.

Statliga räntebidrag

Bestämmelser om statliga räntebidrag för bostadsändamål finns i 29 kap. 14 §.

Byggnadsarbeten med statliga räntebidrag

Utgifter för reparation och underhåll som utförs i samband med en ombyggnad för vilken statligt räntebidrag beviljats, ska dras av omedelbart bara till den del dessa utgifter tillsammans med utgifterna för ombyggnad överstiger den i bidragshänseende godkända eller beräknade utgiften (bidragsunderlaget).

Av 13 § framgår att utgifter som enligt första stycket inte får dras av omedelbart ska räknas in i anskaffningsvärdet.

SFS 2007:1419

Om bidragsunderlaget ändras genom ett senare beslut, ska rätten till omedelbart avdrag bedömas på grundval av det nya beslutet.

Innebär beslutet att ytterligare belopp ska dras av omedelbart, ska underlaget för värdeminskningsavdrag minskas med detta belopp. Om värdeminskningsavdrag tidigare har gjorts på grundval av detta belopp, ska det omedelbara avdraget minskas med värdeminskningsavdragen.

Innebär beslutet att omedelbart avdrag tidigare har gjorts med för högt belopp, ska underlaget för värdeminskningsavdrag ökas med det överskjutande beloppet. Samma belopp ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. De värdeminskningsavdrag som skulle ha gjorts tidigare år ska räknas av från intäkten.

Rättelse ska ske det beskattningsår då det nya beslutet meddelas.

SFS 2007:1419

Nyttjanderättshavarens förbättringar

Nyttjanderättshavarens beskattning

Om en nyttjanderättshavare har utgifter för ny-, till- eller ombyggnad eller annan liknande förbättring av en fastighet som han innehar med nyttjanderätt och fastighetsägaren omedelbart blir ägare till vad som utförs, ska nyttjanderättshavaren dra av dessa utgifter genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdraget ska beräknas enligt avskrivningsplan till högst fem procent per år. För täckdiken får dock avdraget beräknas till högst tio procent per år.

Är byggnaden eller markanläggningen avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart.

SFS 2007:1419

Om en nyttjanderättshavare har utgifter för att anskaffa byggnadsinventarier, markinventarier eller andra inventarier som han innehar med nyttjanderätt och fastighetsägaren omedelbart blir ägare till vad som anskaffas, ska nyttjanderättshavaren dra av dessa utgifter enligt bestämmelserna i 18 kap.

SFS 2007:1419

Om en nyttjanderättshavare får ersättning av fastighetsägaren för förbättringar eller anskaffningar som avses i 26 eller 27 §, ska ersättningen tas upp hos nyttjanderättshavaren. Denne ska samtidigt dra av den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare, dock inte med högre belopp än ersättningen.

En nyttjanderättshavare ska det beskattningsår då nyttjanderätten upphör dra av den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare.

SFS 2007:1419

Fastighetsägarens beskattning

Värdet av sådan ny-, till- eller ombyggnad eller annan liknande förbättring som avses i 26 § och som bekostats av en nyttjanderättshavare ska tas upp som intäkt för fastighetsägaren det beskattningsår då nyttjanderättshavarens rätt till fastigheten upphör, om förbättringen utförts under den tid som fastighetsägaren ägt fastigheten. Om fastigheten övergått till en ny ägare genom arv, gåva eller på liknande sätt ska intäkten i stället tas upp av den nya ägaren. Intäkten ska beräknas på grundval av förbättringens värde vid den tidpunkt då nyttjanderätten upphör.

SFS 2007:1419

Markanläggningar och substansminskning

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

Bestämmelser om anslutningsavgifter och anläggningsbidrag finns i 18 kap.

Definition

Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier och som är avsedda att användas i fastighetsägarens näringsverksamhet, t.ex. vägar, kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar. Brunnar, källare och tunnlar räknas som markanläggningar till den del de inte räknas som byggnad. Som markanläggningar räknas också sådana arbeten som behövs för att marken ska göras plan eller fast.

Rättsfall:

Djupvattenbrunn för broileranläggning ansågs vara markanläggning R 19811:13 – Som leasingavtal betecknat avtal om nedläggande av täckdikningsanläggning betraktades i beskattningshänseende som försäljning av anläggningen på kredit R 1987:166 – Djupborrad brunn som ersatt ytvattentäkt ansågs vara markanläggning R 1988:134 – Ang. inseglingsränna till hamn R 1970:26 (avdrag medgavs för muddringsarbeten; jfr 1964:8, ej avdrag) – Asfalterad spannmålsplatta för sortering och tillfällig lagring av spannmål ansågs vara markanläggning R 1987:85 – Asfaltering avsedd för användning endast kortare tid bedömd som tillfällig anläggning R 19801:78.

SFS 2007:1419

Reparation och underhåll

Utgifter för reparation och underhåll av en markanläggning får dras av omedelbart även om utgifterna i räkenskaperna dras av genom årlig avskrivning.

SFS 2003:1074

Avdrag för anskaffning

Värdeminskningsavdrag

Utgifter för att anskaffa en markanläggning ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

SFS 2007:1419

Värdeminskningsavdragen ska beräknas enligt avskrivningsplan till högst tio procent per år av anskaffningsvärdet för täckdiken och skogsvägar och till högst fem procent per år av anskaffningsvärdet för andra markanläggningar. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då anläggningen färdigställs.

SFS 2007:1419

Avdrag ska göras bara för utgifter för markanläggningar som anskaffas under tid då den skattskyldige är ägare till fastigheten, om inte annat följer av 12 § eller av någon av de bestämmelser som nämns i 13 §. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag är ägare till fastigheten.

SFS 2007:1419

När en fastighet övergår till en ny ägare genom köp, byte eller på liknande sätt, ska överlåtaren dra av den del av anskaffningsvärdet för markanläggningen som inte har dragits av tidigare. Detta gäller också när den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten läggs ned och fastighetens markanläggningar därför saknar värde för fastighetens ägare.

I 12 § finns bestämmelser om värdeminskningsavdrag vid arv, gåva m.m.

SFS 2007:1419

Omedelbart avdrag

Om en anläggning är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart.

Rättsfall:

R 19801:78 anm. vid 2 §.

Nyttjanderättshavares avdragsrätt

I 19 kap. 26–29 §§ finns bestämmelser om nyttjanderättshavares anskaffning av markanläggningar.

Anskaffningsvärde

Markinventarier

I anskaffningsvärdet för en markanläggning ska inte utgifter för markinventarier räknas in. Vad som menas med markinventarier framgår av 15 och 16 §§.

SFS 2007:1419

Markanläggning som anskaffas av den skattskyldige

Anskaffningsvärdet för en markanläggning är den skattskyldiges utgifter för att anskaffa eller förbättra anläggningen.

Som anskaffningsvärde räknas också sådant värde av nyttjanderättshavares förbättringsutgifter som enligt 19 kap. 29 § ska tas upp som intäkt för fastighetsägaren.

SFS 2007:1419

Arv, gåva m.m.

Om en fastighet förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation när det gäller värdeminskningsavdrag samt utgifter för sådana förbättrande reparationer och underhåll som avses i 26 kap. 2 §.

Hänvisningar

Särskilda bestämmelser om anskaffningsvärde för markanläggningar finns när det gäller

SFS 2018:1206

Karaktärsbyte

Om den fastighet som markanläggningen hör till varit privatbostadsfastighet under tidigare beskattningsår och avskattning inte skett enligt 41 kap. 6 §, anses avdrag för värdeminskning ha gjorts varje beskattningsår som fastigheten varit privatbostadsfastighet.

Markinventarier

Som markinventarier räknas en markanläggning eller del av markanläggning som är avsedd att tillsammans med inventarier användas i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten. Som markinventarier räknas också ledningar samt stängsel och liknande avspärrningsanordningar.

För markinventarier gäller vad som sägs om inventarier.

Om en ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas eller liknande är avsedd för både den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten och en byggnads allmänna användning, ska anskaffningsvärdet fördelas mellan markinventarier och byggnad i förhållande till den omfattning i vilken ledningen tillgodoser verksamheten respektive byggnadens allmänna användning.

En ledning hänförs i sin helhet till markinventarier, om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar kan anses avse näringsverksamheten. Om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar kan anses avse byggnadens allmänna användning, räknas ledningen i sin helhet till byggnaden.

SFS 2007:1419

Frukt- och bärodlingar

Utgifter för inköp och plantering av träd och buskar för frukt- eller bärodling får dras av antingen under anskaffningsåret eller genom årliga värdeminskningsavdrag.

Värdeminskningsavdrag ska beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på frukt- eller bärodlingens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till den tid odlingen anses kunna utnyttjas. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då odlingen färdigställs.

SFS 2007:1419

Bestämmelserna i 7 och 12 §§ tillämpas också på frukt- och bärodlingar.

Avdrag för substansminskning

Förutsättningar för avdrag

Avdrag får göras för substansminskning vid utvinning av naturtillgångar på en fastighet som är kapitaltillgång.

I fråga om rätten till avdrag för substansminskning anses, trots bestämmelsen i 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), en fastighetsägare som har upplåtit nyttjanderätt till täktmark mot engångsersättning som ägare till täktmarken även efter upplåtelsen.

Inträffad substansminskning

Vid substansminskning på grund av utvinning av en naturtillgång får avdrag göras med högst ett belopp som, tillsammans med de avdrag som har gjorts tidigare beskattningsår, motsvarar den del av anskaffningsvärdet för hela tillgången som belöper sig på utvinningen före beskattningsårets utgång.

Framtida substansminskning

Om en fastighetsägare genom ett skriftligt avtal har upplåtit rätt till utvinning av naturtillgångar och har fått betalt för framtida utvinning, ska avdrag göras för belopp som sätts av i räkenskaperna för framtida substansminskning. Högst den del av anskaffningsvärdet för hela naturtillgången får dras av som kan anses avse den återstående utvinning som fastighetsägaren har fått betalt för. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret.

SFS 2007:1419

Avdrag enligt 22 § ska inte göras, om upplåtelseavtalet har ingåtts mellan varandra närstående personer eller mellan näringsidkare i intressegemenskap (moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning). Som närstående till en fysisk person räknas här, utöver vad som sägs i 2 kap. 22 §, sådana fåmansföretag och fåmanshandelsbolag där den fysiska personen eller någon närstående till honom är företagsledare eller, direkt eller indirekt, äger andelar. Vad som sägs om fysiska personer gäller inte dödsbon.

SFS 2007:1419

Anskaffningsvärde m.m.

Anskaffningsvärdet för en naturtillgång som har förvärvats genom köp, byte eller på liknande sätt ska beräknas med utgångspunkt i utgiften för förvärvet.

Om fastigheten har förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, ska anskaffningsvärdet beräknas med utgångspunkt i utgiften vid närmast föregående köp, byte eller liknande förvärv.

SFS 2007:1419

Om den skattskyldige begär det, ska som anskaffningsvärde anses det omkostnadsbelopp som han skulle ha kunnat använda, om han när utvinningen började hade avyttrat täktmarken mot en ersättning som motsvarade marknadsvärdet. Anskaffningsvärdet för naturtillgången får dock inte tas upp till högre belopp än 75 procent av täktmarkens marknadsvärde vid samma tidpunkt.

Rättsfall:

Beräkning av det för ägaren gällande ingående virkesförrådet (äldre lag) R 1977:83 I–III – Fråga om mark förvärvats genom köp eller fastighetsreglering (äldre lag) R 19791:54.

SFS 2007:1419

Om tillstånd enligt lag eller annan författning har getts för utvinning av en naturtillgång, ska anskaffningsvärdet beräknas bara för det område som omfattas av tillståndet och, vid tillämpning av 25 §, på grundval av förhållandena när utvinningen började på detta område.

SFS 2007:1419

I anskaffningsvärdet ska, förutom belopp som har beräknats enligt 24–26 §§, räknas in utgifter för naturtillgångens exploatering till den del utgifterna inte har dragits av tidigare och inte heller ingår i det omkostnadsbelopp som avses i 25 §.

SFS 2007:1419

Om en fastighet där en naturtillgång har börjat utvinnas övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation när det gäller avdrag för substansminskning.

Anskaffningsvärde och anskaffningsutgift vid beskattningsinträde

Kapitlet infört g. SFS2003-0224

Tillämpningsområde

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid beräkning av anskaffningsvärden och anskaffningsutgifter för tillgångar och förpliktelser som ingår i verksamheten vid beskattningsinträdet om

 1. en fysisk eller juridisk persons inkomst av en näringsverksamhet eller del av en näringsverksamhet inte har beskattats på grund av att personen inte har varit skattskyldig i Sverige för verksamheten men sådan skattskyldighet inträder,

 2. inkomsten i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person inte har beskattats i Sverige på grund av att delägaren inte varit skattskyldig i Sverige för verksamheten men sådan skyldighet inträder,

 3. verksamheten bedrivs av en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster och delägaren inte varit skattskyldig för personens inkomst omedelbart före beskattningsåret,

 4. inkomsten har varit undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal och undantaget upphör,

 5. en tillgång eller förpliktelse förs över från en näringsverksamhet eller del av en näringsverksamhet, vars inkomst inte beskattas i Sverige till samma persons näringsverksamhet eller del av näringsverksamhet, vars inkomst beskattas här,

 6. en tillgång eller förpliktelse förs över genom en fusion eller fission från en näringsverksamhet eller del av en näringsverksamhet, vars inkomst inte tidigare har beskattats i Sverige, eller

 7. verksamheten har varit tonnagebeskattad enligt 39 b kap. och tonnagebeskattningen upphör.

Vid tillämpning av första stycket 6 ska vad som sägs om anskaffningsvärde och beskattning i 3 §, anskaffningsutgift, förbättringsutgift och innehavsår i 4 §, anskaffningsutgift och förbättringsutgift i 5 § samt värdering av förpliktelse i 8 §, avse förhållandena i det överlåtande företaget.

Bestämmelsen i 9 § tillämpas i fall som avses i första stycket 3.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på verksamhet som undantagits från skattskyldighet enligt 7 kap.

SFS 2018:1752

Anskaffningstidpunkt

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Tillgångar ska anses ha anskaffats vid beskattningsinträdet.

SFS 2007:1419

Anskaffningsvärde och anskaffningsutgift

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Lager m.m.

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Som anskaffningsvärde för lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar ska anses det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet vid beskattningsinträdet. De lagertillgångar som finns kvar vid beskattningsinträdet ska anses ha anskaffats eller tillverkats senast. Med anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde avses detsamma som i 17 kap. 2 §.

Vid beskattningsinträde som avses i 1 § första stycket 6 ska dock som anskaffningsvärde för lagertillgångar som avses i 4 kap. 14 a och 14 c §§ årsredovisningslagen (1995:1554) anses det verkliga värdet. För tillgångar som avses i 4 kap. 14 b § första stycket 1–3 och 5 årsredovisningslagen ska som anskaffningsvärde anses det värde som tillgångarna har tagits upp till vid beskattningen om beskattning har skett för en period som avslutats i samband med beskattningsinträdet. Om beskattning inte har skett för en sådan period ska som anskaffningsvärde anses det värde som tillgångarna skulle ha tagits upp till vid beskattningen om beskattning hade skett. Vid tillämpning av detta stycke ska finansiella instrument som enligt 17 kap. 20 § andra stycket ingår i lagret behandlas som lagertillgångar.

Andra stycket gäller bara om näringsverksamheten eller den del av näringsverksamheten som tillgångarna ingår i före beskattningsinträdet har beskattats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte som är tillämplig på de aktuella tillgångarna.

SFS 2020:1072

Inventarier, byggnader och markanläggningar

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Om utgiften för en tillgång ska dras av genom värdeminskningsavdrag, ska tillgången anses ha anskaffats för ett belopp som motsvarar anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter och minskad med beräknade värdeminskningsavdrag för varje innehavsår med

 • 20 procent för inventarier,

 • 4 procent för byggnader,

 • 10 procent för täckdiken och skogsvägar, och

 • 5 procent för andra markanläggningar.

Anskaffningsvärdet får dock inte beräknas till högre belopp än marknadsvärdet eller lägre belopp än noll.

SFS 2007:1419

Övriga tillgångar

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Andra tillgångar än sådana som avses i 3 och 4 §§ ska anses ha anskaffats för ett belopp som motsvarar anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter. Om marknadsvärdet är lägre, ska tillgången i stället anses anskaffad för detta värde.

SFS 2007:1419

Förvärv genom arv, gåva m.m.

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Om en tillgång har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning eller på liknande sätt, ska tillgången vid tillämpning av bestämmelserna i 2–5 §§ anses ha förvärvats genom närmast föregående köp, byte eller liknande förvärv.

SFS 2007:1419

Avskattning i utlandet

Rubriken införd g. SFS2003-0224

Om överföringen av en tillgång har medfört att ett belopp som ska motsvara tillgångens marknadsvärde har tagits upp till beskattning i en annan stat, ska tillgången anses ha anskaffats för detta belopp. Detta gäller dock bara om den andra staten ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte som är tillämplig på den aktuella tillgången eller näringsverksamheten.

Första stycket gäller inte om tillgångens värde bestäms enligt 3 § andra stycket.

SFS 2016:1202

Förpliktelser

Rubriken införd g. SFS2003-0224

En förpliktelse ska värderas till det belopp varmed den enligt en marknadsmässig bedömning belastar verksamheten vid beskattningsinträdet. Den får dock inte tas upp till ett lägre belopp än vad den tagits upp till i räkenskaperna.

Vid beskattningsinträde som avses i 1 § första stycket 6 ska en sådan förpliktelse som avses i 4 kap. 14 b § första stycket 4–6 årsredovisningslagen (1995:1554) värderas till det belopp som den har tagits upp till vid beskattningen om beskattning har skett för en period som avslutats i samband med beskattningsinträdet. Om beskattning inte har skett för en sådan period ska förpliktelsen värderas till det belopp som den skulle ha tagits upp till vid beskattningen om beskattning hade skett.

Andra stycket gäller bara om näringsverksamheten eller den del av näringsverksamheten som förpliktelsen ingår i före beskattningsinträdet har beskattats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte som är tillämplig på den aktuella förpliktelsen.

SFS 2016:1202

Säkerhetsreserv

Rubriken införd g. SFS2018-1752

Vid beskattningsinträde som avses i 1 § första stycket 3 ska den utländska juridiska personen, om personen motsvarar ett svenskt skadeförsäkringsföretag, anses ha en säkerhetsreserv som motsvarar den maximala säkerhetsreserv som personen, om personen hade varit ett svenskt skadeförsäkringsföretag, skulle ha kunnat redovisa vid utgången av beskattningsåret närmast före det beskattningsår då beskattningsinträdet sker.

SFS 2018:1752

Skogsfrågor

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

Vad som avses med skogsbruk framgår av 22 §.

Ersättningar för avverkningsrätt under flera år

Om ersättning för avverkningsrätt till skog ska betalas under flera år, får den som har rätt till ersättningen som intäkt varje år ta upp den del som betalas under året.

Rättsfall:

HFD 2020:9 anm. vid 14:2.

SFS 2007:1419

Anläggning av skog och diken

Utgifter för anläggning av ny skog och för dikning som främjar skogsbruk ska dras av omedelbart.

Bestämmelser om skogsvägar och andra markanläggningar finns i 20 kap.

Rättsfall:

Avdrag beviljat för reservering för utgifter för återväxtåtgärder efter skogsavverkning R 19841:8 men inte när avverkningen gjorts av tidigare ägare 1988:14.

SFS 2007:1419

Skogsavdrag

Huvudregler

Avdrag på grund av avyttring av skog (skogsavdrag) på en fastighet i Sverige som är taxerad som lantbruksenhet och är en kapitaltillgång får göras enligt bestämmelserna i 5–19 §§.

Skogsavdrag får inte göras på grund av en intäkt som tas upp till beskattning efter det att all mark eller all produktiv skogsmark som ingår i näringsverksamheten har förvärvats av en ny ägare.

SFS 2010:1531

Skogsavdrag ska beräknas med utgångspunkt i skogens anskaffningsvärde, avdragsutrymmet och den avdragsgrundande skogsintäkten.

SFS 2007:1419

Anskaffningsvärdet är det värde som enligt 12–19 §§ avser skog och produktiv skogsmark vid förvärv av en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet.

Avdragsutrymmet är det högsta belopp som fastighetsägaren får dra av under innehavstiden.

Avdragsgrundande skogsintäkt är summan av beskattningsårets intäkt på grund av upplåtelse av avverkningsrätt och 60 procent av beskattningsårets intäkt på grund av avyttring eller uttag av skogsprodukter. Med skogsintäkt avses också försäkringsersättning för skog och skogsprodukter.

SFS 2010:1531

Avdragsutrymmet och avdragets storlek för juridiska personer

En juridisk person får under innehavstiden göra skogsavdrag med högst 25 procent av anskaffningsvärdet. Avdrag för ett visst beskattningsår får göras med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av den avdragsgrundande skogsintäkten.

Avdragsutrymmet och avdragets storlek för handelsbolag

För svenska handelsbolag tillämpas bestämmelserna i 7 §. Avdraget ska beräknas för bolaget.

SFS 2007:1419

Avdragsutrymmet och avdragets storlek för fysiska personer

En enskild näringsidkare får under innehavstiden göra skogsavdrag med högst 50 procent av anskaffningsvärdet. Med undantag för rationaliseringsförvärv enligt 10 § får avdrag för ett visst beskattningsår göras med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av den avdragsgrundande skogsintäkten.

Om ett dödsbo förvärvar fastigheter efter dödsfallet, tillämpas i stället för första stycket och 10 § bestämmelserna i 7 §.

SFS 2000:1341

En enskild näringsidkare får göra skogsavdrag med högst ett belopp som motsvarar hela den avdragsgrundande skogsintäkten, om han förvärvat fastigheten genom köp, byte eller på liknande sätt eller genom fastighetsreglering eller klyvning och förvärvet är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering (rationaliseringsförvärv). Det sammanlagda avdragsbeloppet får inte överstiga 50 procent av det anskaffningsvärde som avser rationaliseringsförvärvet. Avdrag enligt denna paragraf får göras bara det beskattningsår när fastigheten förvärvas och de följande fem beskattningsåren.

Vid fastighetsreglering och klyvning räknas som förvärvstidpunkt den tidpunkt för tillträde som gäller enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller, om den skattskyldige begär det och fastighetsbildning sökts, den tidpunkt för tillträde som gäller enligt skriftligt avtal.

Rättsfall:

R 19801:85R 19811:43 (rationaliseringsförvärv).

Beloppsgränser

Skogsavdrag får inte göras med lägre belopp än 15 000 kronor och bara med helt hundratal kronor. Om skogsbruket bedrivs i form av ett enkelt bolag eller under samäganderätt får dock avdraget för varje delägare uppgå till lägst 3 000 kronor, om ett beräknat avdrag för hela den gemensamt bedrivna verksamheten skulle ha uppgått till minst 15 000 kronor.

Beloppsgränserna i första stycket gäller inte avdrag som ett visst beskattningsår omfattar hela det återstående avdragsutrymmet.

Anskaffningsvärde vid köp m.m.

Om en fastighet förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt, anses som anskaffningsvärde så stor del av ersättningen för fastigheten som den del av fastighetens taxeringsvärde som avser skogsbruket utgör av hela taxeringsvärdet vid förvärvet. Till skogsbruket räknas produktiv skogsmark med växande skog och sådana markanläggningar som används eller behövs för skogsbruk.

SFS 2010:1531

Om bestämmelsen i 12 § inte kan tillämpas eller det är uppenbart att en tillämpning skulle ge ett värde som avviker från den verkliga ersättningen för skog och produktiv skogsmark, är anskaffningsvärdet det belopp som kan anses motsvara den verkliga ersättningen.

Har ersättning betalats vid fastighetsreglering eller klyvning på grund av att värdet av den skog och produktiva skogsmark som har lagts till den skattskyldiges fastighet överstiger värdet av den skog och produktiva skogsmark som har frångått denna, ska ett belopp motsvarande ersättningen anses som anskaffningsvärde.

Rättsfall:

Fastigheten förvärvad genom köp eller gåva? R 1987:118 – Fråga om skogsskifte resp. skogsfastighet förvärvats genom arvskifte eller fastighetsreglering R 1988:156, 1989:32.

SFS 2010:1531

Om ett företag förvärvar en fastighet från ett annat företag inom samma svenska koncern, tillämpas bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena.

Vid rationaliseringsförvärv ska i anskaffningsvärdet räknas in såväl ersättningen för skog och produktiv skogsmark som den del av övriga utgifter med anledning av förvärvet som belöper sig på den förvärvade skogen och produktiva skogsmarken.

Utgifter som har dragits av med stöd av 16 kap. 20 a § ska inte räknas in i anskaffningsvärdet.

SFS 2010:1531

Anskaffningsvärde och avdragsutrymme vid arv, gåva m.m.

Om en fastighet förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, gäller vid beräkning av förvärvarens avdragsutrymme följande.

Omfattar förvärvet all mark eller all produktiv skogsmark i den tidigare ägarens näringsverksamhet, tar förvärvaren över den tidigare ägarens anskaffningsvärde. Förvärvaren anses ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren.

Omfattar förvärvet bara en del av den produktiva skogsmarken, anses som anskaffningsvärde för förvärvaren så stor del av den tidigare ägarens anskaffningsvärde som värdet av den förvärvade skogen och produktiva skogsmarken utgör av värdet av all skog och produktiv skogsmark i dennes näringsverksamhet när förvärvet sker. Förvärvaren anses ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren anses ha gjort på den förvärvade delen.

Omfattar förvärvet mindre än 20 procent av värdet av all skog och produktiv skogsmark i näringsverksamheten och är det inte fråga om en ideell andel av en fastighet, anses den nye ägarens anskaffningsvärde och avdragsutrymme vara noll.

Hänvisad författning:

Jfr rättsfall vid 13 §.

SFS 2010:1531

Anskaffningsvärde och avdragsutrymme vid delavyttring, allframtidsupplåtelse m.m.

Om en del av den skattskyldiges produktiva skogsmark förvärvas av en ny ägare, anses den skattskyldiges anskaffningsvärde och avdragsutrymme minska i samma proportion som minskningen av värdet av skogen och den produktiva skogsmarken i näringsverksamheten. En proportionell minskning ska också göras om värdet av fastighetens skog och produktiva skogsmark minskar på grund av fastighetsreglering eller klyvning.

Omfattar förvärvet eller minskningen mindre än 20 procent av värdet av skogen och den produktiva skogsmarken, och är det inte fråga om en ideell andel av en fastighet, ska den skattskyldiges anskaffningsvärde och avdragsutrymme dock inte minskas. Vad som sägs i detta stycke gäller inte sådana förvärv som avses i 14 §.

SFS 2010:1531

Bestämmelserna i 17 § tillämpas också om

 1. en fastighet enligt 27 kap. 11 § blir lagertillgång i en tomtrörelse som den skattskyldige bedriver, eller

 2. den skattskyldige på grund av allframtidsupplåtelse får sådan engångsersättning som avses i 45 kap. 6 § för skog och produktiv skogsmark.

Skogen och den produktiva skogsmarken anses då ha förvärvats av en ny ägare.

SFS 2010:1531

I 45 kap. 8 § finns bestämmelser om att ersättning för upplåtelse av avverkningsrätt och avyttrade skogsprodukter i samband med allframtidsupplåtelse kan behandlas som engångsersättning för denna.

Hänvisningar

Särskilda bestämmelser om anskaffningsvärde för skog finns när det gäller

– uttagsbeskattning i 22 kap. 8 §,

– underprisöverlåtelser i 23 kap. 10 §,

– kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 18 §,

– verksamhetsavyttringar i 38 kap. 14 §,

– partiella fissioner i 38 a kap. 14 §, och

– förvärv av tillgångar till underpris från delägare och närstående i 53 kap. 10 och 11 §§.

SFS 2006:1422

Skogskonto och skogsskadekonto

Huvudregel

En enskild näringsidkare som har intäkt av skogsbruk (skogsintäkt) får göra avdrag enligt bestämmelserna i 23–40 §§ för belopp som sätts in på ett särskilt konto i ett kreditinstitut (skogskonto eller skogsskadekonto).

Rättsfall:

Avdrag medgavs inte när kontot innehafts av flera skattskyldiga gemensamt R 19791:52.

SFS 2004:438

Skogsbruk

Med skogsbruk avses att den skattskyldige utnyttjar skogen på sin egen eller en arrenderad lantbruksenhet i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Som skogsbruk räknas också avverkning av skog på en lantbruksenhet på grund av en avverkningsrätt som den skattskyldige har förbehållit sig vid överlåtelse av en fastighet eller vid fastighetsbildning och avyttring av sådan avverkningsrätt.

SFS 2008:1066

Särskilda bestämmelser om skogsskadekonto

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får göras bara om stormfällning, brand, insektsangrepp eller någon liknande händelse har medfört att mer än en tredjedel av skogen i näringsverksamheten bör avverkas i förtid och den huvudsakliga delen av beskattningsårets skogsintäkter kommer från sådan avverkning.

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får inte göras om den skattskyldige samma beskattningsår gör avdrag för insättning på skogskonto.

Om avdrag för insättning på skogsskadekonto har vägrats därför att förutsättningarna enligt 23 § inte varit uppfyllda, får den skattskyldige begära avdrag för insättning på skogskonto. En sådan begäran ska ha kommit in till Skatteverket inom sex månader efter det att det beslut meddelades som innebär att den skattskyldige inte har rätt till avdrag för insättning på skogsskadekonto, om inte längre tid följer av bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1256

Avdragets storlek

Om inte annat följer av 26 och 27 §§, får avdrag för insättning på skogskonto eller skogsskadekonto ett visst beskattningsår motsvara högst summan av

 1. 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,

 2. 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och

 3. 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Rättsfall:

När skattskyldig redovisade alla intäkter och kostnader betr. fastighet, som han ägde tillsammans med annan, beräknades avdraget på hela skogsintäkten R 1988:72.

Om stormfällning, brand, insektsangrepp eller någon liknande händelse medför att en betydande del av skogen bör avverkas i förtid, får den skattskyldige, till den del intäkten kommer från sådan avverkning, göra avdrag med högst ett belopp som motsvarar summan av

 1. 80 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,

 2. 50 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och

 3. 50 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Belopp som anges i 26 § får dras av också från sådan ersättning för skog eller skogsprodukter i samband med allframtidsupplåtelser som avses i 45 kap. 8 § och som tas upp som intäkt av näringsverksamhet.

Vad som sägs i 25–27 §§ tillämpas också på försäkringsersättning för skog och skogsprodukter.

Om utdelning från en samfällighet som avses i 6 kap. 6 § första stycket tas upp som intäkt av näringsverksamheten, ska den del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk i samfälligheten under det beskattningsår som utdelningen hänför sig till likställas med intäkt av skogsbruk som den skattskyldige själv bedrivit.

SFS 2007:1419

Avdrag får inte göras med så högt belopp att det uppkommer ett underskott.

Avdrag får göras bara om avdragsbeloppet uppgår till minst 5 000 kronor för skogskonto eller 50 000 kronor för skogsskadekonto.

Avdraget ska avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

Rättsfall:

Då skogskontoinsättning översteg dåvarande minimum, 2000 kr, medgavs uppskov betr. nettointäkten fastän denna understeg 2000 kr R 1976:85.

SFS 2007:1419

Insättning på kontot

En skattskyldig får för ett visst beskattningsår inte göra insättning på skogskonto eller skogsskadekonto i mer än ett kreditinstitut. Om så ändå sker får avdrag göras bara för insättning hos det först anlitade kreditinstitutet.

Rättsfall:

Att flera insättningar på skogskonto bokförts under olika kontonummer i samma bank hindrade inte uppskov med samtliga belopp R 1977:93R 1988:72 (insättning när två makar gemensamt ägt fastigheten).

SFS 2004:438

Avdrag får göras bara om medlen sätts in på ett skogskonto eller skogsskadekonto senast den dag som den skattskyldige enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämna inkomstdeklaration.

SFS 2011:1256

Om den skattskyldige begär avdrag för insättning på skogskonto enligt 24 § andra stycket, anses de medel som satts in på skogsskadekontot vara insatta på skogskonto den dag då insättningen på skogsskadekontot gjordes. Detta gäller dock bara om medlen på skogsskadekontot, till den del de inte redan har tagits ut, har förts över till ett skogskonto när begäran om avdrag för insättning på skogskonto kommer in till Skatteverket. En överföring som har skett senare än tio år efter ingången av det år då medlen enligt 33 § senast ska ha satts in beaktas inte.

SFS 2007:1419

Som skogskonto och skogsskadekonto godtas bara sådant konto hos ett svenskt kreditinstitut eller ett utländskt kreditinstituts filial i Sverige för vilket ränta tillgodoräknas minst en gång per år.

I lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. finns bestämmelser om skatt på räntan.

SFS 2004:438

Uttag från kontot

Uttag från ett skogskonto eller skogsskadekonto får göras tidigast fyra månader efter insättningsdagen. Ett uttag får avse hela det innestående beloppet eller en del av det, dock inte lägre belopp än 1 000 kronor.

Sedan tio år eller, när det gäller skogsskadekonto, tjugo år har gått från ingången av det år då insättning enligt 33 § senast skulle göras, ska kreditinstitutet betala ut kvarstående medel.

Medel, som enligt 41 § tas över från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto, får tidigast tas ut och ska betalas ut av kreditinstitutet vid de tidpunkter som enligt första och andra styckena gäller för insättningen på det ursprungliga kontot.

SFS 2008:1066

Uttag från ett skogskonto eller skogsskadekonto ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet det beskattningsår då uttaget görs. Motsvarande gäller kvarstående medel som betalas ut eller skulle ha betalats ut enligt 36 § andra stycket.

SFS 2007:1419

Byte av kreditinstitut

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2004-0438

Medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto får föras över till ett annat kreditinstitut utan att beskattning sker enligt 37 § om hela det innestående beloppet direkt förs över till ett motsvarande konto i det mottagande kreditinstitutet. En sådan överföring får även göras när lantbruksenheten och kontomedel tas över enligt 41 §.

När kontomedel förs över ska det överförande kreditinstitutet lämna det mottagande kreditinstitutet de uppgifter som behövs för att det mottagande kreditinstitutet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Rättsfall:

R 1972:58 (överföring från ett konto till annat konto inom samma bank).

SFS 2011:1256

Överföring av lantbruksenhet eller kontomedel m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-1066

Om den skattskyldiges lantbruksenhet övergår till en ny ägare genom arv, testamente, bodelning eller på liknande sätt, ska medlen på kontona tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta gäller dock bara om fastigheten utgjorde den övervägande delen av näringsverksamheten.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte om äganderätten övergår genom gåva och den skattskyldige har gjort avdrag för de insatta medlen. Första stycket gäller inte heller i fråga om medel som tas över enligt 41 §.

SFS 2008:1066

Om avtal träffas om överlåtelse eller pantsättning av medel på skogskonto eller skogsskadekonto, ska medlen på kontona tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet om inte annat följer av 41 §. Det anses inte som överlåtelse eller pantsättning att en skattskyldig på begäran av Skogsstyrelsen förbinder sig att inte förfoga över medlen utan styrelsens tillstånd.

SFS 2008:1066

  Om den skattskyldiges lantbruksenhet med produktiv skogsmark övergår till en närstående genom arv, testamente, gåva eller bodelning får denne ta över medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto utan att beskattning sker enligt 37 §,

 • om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledning av ena makens död skriftligen förklarar att han tar över medlen, eller

 • om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makens död träffar skriftligt avtal om att medlen tas över.

Utöver vad som sägs i första stycket krävs

 • att kontot förs över direkt till mottagaren eller medlen förs direkt över till ett motsvarande konto som innehas av mottagaren, och

 • att överföringen sker samma beskattningsår som lantbruksenheten övergår.

Om bara en del av lantbruksenheten övergår till den närstående, får denne ta över högst så stor del av kontomedlen som hans andel motsvarar av den övertagna produktiva skogsmarkens skogsbruksvärde i förhållande till skogsbruksvärdet för all produktiv skogsmark på lantbruksenheten det beskattningsår då enheten övergår.

Rättsfall:

Överföring genom arv förutsätter ej att dödsboet skiftas under dödsåret HFD 2019:4.

Anmärkt författning:

Skogskontoförordning (1954:144).

SFS 2010:1531

Uttag ur näringsverksamhet

Innehåll

Bestämmelserna i detta kapitel gäller vid uttag av en tillgång eller en tjänst ur näringsverksamheten. Det finns bestämmelser om

SFS 2007:1419

Vad som avses med uttag

Med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över den till en annan näringsverksamhet.

Rättsfall:

Författares överlåtelse genom gåva av upphovsrätt till visst verk, uttagsbeskattning R 1967:28 – Rörelseidkares överlåtelse av rörelseinventarier på sin hustru i samband med bodelning R 1976:6 – Uttag av fastigheter i byggnadsrörelse vid en av skiftesman verkställd bodelning ansågs ha skett vid bodelningens lagakraftvinnande R 19801:64 – Att vid bodelning när byggmästares hustru dött tillägga dödsboet fastigheter, som var omsättningstillgångar i byggmästarens rörelse, har ansetts innebära uttag ur rörelsen R 19811:89.

Uttag från jordbruk av personbil, som använts både i jordbruket och för privat bruk R 19831:21 – Uttagsbeskattning när fastighet som varit omsättningstillgång i rörelse sålts till ett av säljaren helägt aktiebolag hos vilket den förlorade karaktären av omsättningstillgång R 1988:76 – Överlåtelse mellan aktiebolag av rörelsetillgångar till pris under marknadsvärdet; fråga om kravet på ägarsamband var uppfyllt R 1989:19 – Ej uttagsbeskattning vid överlåtelse genom bodelning av fastigheter ingående i byggnadsrörelse, när överlåtelsen avsett samtliga fastigheter och därmed hela förvärvskällan R 1989:112 – Överlåtelse mellan fåmansbolag av fartyg till underpris ledde till uttagsbeskattning hos det överlåtande bolaget och intäktsbeskattning hos de fysiska personerna R 1989:119 R 1990:115 – Uttagsbeskattning vid överföring av hyresfastighet till skattemässigt restvärde som apport från byggmästare till nybildat aktiebolag R 1990:51, vid överföring av fast egendom från byggmästare till ett aktiebolag i vilket han gick samman med andra 1990:70, vid överlåtelse av rörelsetillgångar i ett aktiebolag, ägt av statens vattenfallsverk, till verket för bokförda värden 1990:88, vid överföring av aktier i ett fastighetsaktiebolag från en kommunal bostadsstiftelse till kommunen eller till ett av kommunen helägt aktiebolag 1991:73 – Fråga om uttagsbeskattning vid överlåtelse mellan två fåmansbolag med samma ägare R 1992:56 (plenum) – Särskilda skäl mot uttagsbeskattning ansågs föreligga vid omstrukturering av s.k. äkta koncern, varvid fastighet resp. inkråm överläts från ett bolag till ett annat R 1992:106 I och II – Ej uttagsbeskattning vid överlåtelse till underpris från ett handelsbolag till ett aktiebolag med samma ägare R 1996:71 eller när moderbolag delade ut aktier i dotterbolag R 1996:101 eller vid överlåtelse av aktier resp. fastighet från fåmansbolags dotterbolag till annat fåmansbolag med samma ägarkrets R 1997:48 I och II – Uttagsbeskattning vid avstående från konvertering av konvertibelt skuldebrev utfärdat av utländskt dotterbolags dotterbolag R 1998:13 – Ej uttagsbeskattning vid bolags avstående från konvertering av konvertibelt skuldebrev utfärdat av moderbolaget R 2001:11 – Uttagsbeskattning vid avstående från rätt till framtida inkomster från exploatering av uppfinning (avkastningsrätt) R 2004:6.

Med uttag avses också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan.

Rättsfall:

Stiftelse skulle uttagsbeskattas när registrerat trossamfund övertog dess tillgångar; anskaffningsvärdet hos samfundet ansågs motsvara de värden som legat till grund för uttagsbeskattningen R 2004:94R 2007:5 anm. vid 42:18 – Personalstiftelse uttagsbeskattades för uthyrning till underpris av semesterbostäder till sina destinatärer men medgavs ej avdrag som för lönekostnad eller för socialavgifter R 2008:57 – Fråga om underprisöverlåtelse förelåg R 2009:85 – Kooperativ vindkraftsförening skulle uttagsbeskattas för försäljning av el till underpris till sina medlemmar R 2010:63 – Aktiebolag uttagsbeskattades för utlåning till ett hälftenägt företag trots att samma låga ränta bestämts för den andra delägarens utlåning HFD 2014:31 – Med delägare avses även den som genom ett handelsbolag indirekt äger del i det överlåtande handelsbolaget HFD 2015:30.

Bestämmelserna om uttag av en tillgång i 2 och 3 §§ tillämpas också på uttag av en tjänst om värdet av tjänsten är mer än ringa.

Rättsfall:

R 2008:57 anm. vid 3 §.

Som uttag räknas också att

 1. en näringsverksamhet upphör,

 2. skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis upphör,

 3. tillgångar förs över från en del av en näringsverksamhet till en annan del om skattskyldighet föreligger för inkomst från den förra delen men inte för inkomst från den senare delen,

 4. inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal,

 5. tillgångar förs över från en del av en näringsverksamhet till en annan del om den senare delen men inte den förra är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, eller

 6. tillgångar förs över från annan näringsverksamhet till en kvalificerad rederiverksamhet enligt 39 b kap.

Rättsfall:

Uttagsbeskattning skulle ske när stiftelse övergick från oinskränkt skattskyldighet till att vara inskränkt skattskyldig; även fråga om värdet på vissa tillgångar R 2004:93 – Uttagsbeskattning skulle ej ske när s.k. oäkta bostadsrättsförening övergick till att bli privatbostadsföretag då övergången ej medförde ändring av skattskyldigheten R 2008:65 – Gåva av andelar i danskt bolag till personer begränsat skattskyldiga här räknades ej som uttag HFD 2022:33.

SFS 2016:887

I 27 kap. 8 § finns särskilda bestämmelser om uttagsbeskattning i byggnadsrörelse.

Innebörden av uttagsbeskattning

Uttag av en tillgång eller en tjänst ska behandlas som om den avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (uttagsbeskattning).

Uttag i form av användande av bil ska värderas enligt bestämmelserna om bilförmån i 61 kap. 5–11 §§.

Hänvisad författning:

Ang. marknadsvärde se 61:2.

Rättsfall:

Fråga om rättshandlings verkliga innebörd R 2004:27R 2004:93 anm. vid 5 § – R 2004:94 anm. vid 3 § – Uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseringsfonder vid utflyttning till annat EU-land ansågs strida mot EG-rätten R 2008:30 – Om fungerande marknad saknas kan marknadsvärdet bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod HFD 2017:14.

SFS 2007:1419

Om den skattskyldige tar ut en tillgång eller en tjänst ur en näringsverksamhet som han bedriver och för över den till en annan sådan näringsverksamhet ska, om uttagsbeskattning skett, tillgången eller tjänsten anses förvärvad i den senare näringsverksamheten mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, om uttaget beskattas enligt bestämmelserna i 7 §.

SFS 2007:1419

När uttagsbeskattning inte ska ske

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1419

Uttag av bränsle från en fastighet i Sverige som är taxerad som lantbruksenhet ska inte uttagsbeskattas, om bränslet används för uppvärmning av den skattskyldiges privatbostad på fastigheten. Undantaget gäller också i fråga om sådan bostad som på grund av den skattskyldiges begäran enligt 2 kap. 9 § tredje stycket inte ska räknas som privatbostad.

SFS 2007:1419

Vid sådan utdelning av andelar som avses i 42 kap. 16 § och vid sådan utskiftning av aktier som avses i 42 kap. 20 § ska uttagsbeskattning inte ske om marknadsvärdet på andelarna eller aktierna överstiger omkostnadsbeloppet.

Första stycket gäller inte sådana andelar i fastighetsförvaltande företag som enligt 27 kap. 6 § är lagertillgångar.

SFS 2007:1419

Bestämmelser om att uttagsbeskattning i vissa fall inte ska ske vid uttag av en tillgång finns i 23 kap. om underprisöverlåtelser.

SFS 2007:1419

Om uttag av en tjänst har samband med uttag av en tillgång, ska uttaget av tjänsten inte beskattas om uttaget av tillgången på grund av bestämmelsen i 23 kap. 9 § inte ska uttagsbeskattas.

SFS 2007:1419

Om skattskyldigheten för lågbeskattade inkomster i en utländsk juridisk person upphör, ska uttagsbeskattning inte ske.

SFS 2007:1419

Underprisöverlåtelser

Tillämpningsområde

I detta kapitel finns bestämmelser om beskattningen vid underprisöverlåtelser. Det finns bestämmelser om

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om

 1. bestämmelserna om kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. ska tillämpas på överlåtelsen,

 2. överlåtelsen innebär att sådana andelar i fastighetsförvaltande företag som är lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § delas ut enligt 42 kap. 16 § eller skiftas ut enligt 42 kap. 20 §,

 3. marknadsvärdet på tillgången är lika med eller lägre än tillgångens skattemässiga värde, eller

 4. överlåtelsen innebär att tillgångar förs över till en kvalificerad rederiverksamhet enligt 39 b kap.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte heller om en kapitalvinst vid en avyttring är skattefri enligt bestämmelserna i 25 a kap. eller ersättningen ska tas upp som kapitalvinst på grund av bestämmelsen om skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 9 §. Bestämmelserna i 11 och 12 §§ tillämpas dock när en näringsbetingad andel, en andel som avses i 25 a kap. 3 a § eller en delägarrätt som avses i 25 a kap. 23 § överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om

 • det förvärvande företaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, ett svenskt handelsbolag, ett utländskt bolag som motsvarar något sådant företag och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat inom EES,

 • det förvärvande företaget inte, direkt eller indirekt, äger andel i det överlåtande företaget, och

 • förutsättningarna i 19 § är uppfyllda.

SFS 2016:887

Definitioner

Med underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i 14–29 §§ är uppfyllda.

Rättsfall:

Förutsättning för att 11 § ska bli tillämplig är att överlåtelsen sker till underpris i den mening som avses i 3 § R 2008:52 I och II samt HFD 2012:74 – Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern godtogs avtalade ersättningar HFD 2014:54 – Fråga om en serie korsvisa överlåtelser skulle behandlas var för sig eller som byten HFD 2016:35 – Fråga om sidovederlag i form av arbetsinsatser HFD 2016:66.

Med företag avses i detta kapitel

 1. svenskt aktiebolag,

 2. svensk ekonomisk förening,

 3. svensk sparbank,

 4. svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,

 5. svensk stiftelse,

 6. svensk ideell förening, och

 7. utländskt bolag.

Vid tillämpning av 11 och 12 §§ avses med företag även ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag, ägs av ett sådant företag som anges i första stycket 1–7.

Som företag räknas inte privatbostadsföretag eller investmentföretag.

Rättsfall:

Vid (s.k. oäkta) bostadsrättsförenings överlåtelse av fastighet var förhållandena vid avyttringstidpunkten avgörande för om underprisöverlåtelse kunde ske R 2003:61R 2006:74 anm. vid 2:25.

SFS 2009:1413

[Upphävd g. Lag (2008:1063).]

SFS 2008:1063

Med andelavses i detta kapitel andel i sådant företag som anges i4 § 1, 2 och 7.

I detta kapitel anses innehav av andelar i ett företag som en näringsverksamhet eller som en verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet under samma beskattningsår äger näringsbetingade andelar i företaget.

SFS 2003:224

Om inventarier som överlåts bara är en del av överlåtarens samtliga inventarier, ska som skattemässigt värde anses en skälig del av hela värdet.

SFS 2007:1419

Beskattningen vid en underprisöverlåtelse

En underprisöverlåtelse ska inte medföra uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap.

SFS 2007:1419

Om ersättning inte lämnas med ett belopp som motsvarar minst tillgångens skattemässiga värde, ska överlåtelsen behandlas som om tillgången avyttras mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet. Tillgången anses i sådant fall förvärvad för samma belopp.

Rättsfall:

Överlåtaren ej beskattad för underprisöverlåtelse av hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter mot ersättning överstigande det skattemässiga värdet men understigande taxeringsvärdet R 2004:42.

SFS 2007:1419

Om tillgången överlåts av ett företag, ska överlåtelsen inte medföra att någon som direkt eller indirekt äger en andel i företaget, eller i fråga om ideella föreningar någon som är medlem i föreningen, ska ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Överlåtelsen ska inte heller medföra att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av

 1. förvärvaren,

 2. den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget, eller

 3. den som indirekt genom innehav av en kvalificerad andel äger en andel i det förvärvande företaget.

Om tillgången överlåts till en fysisk person och ersättning inte lämnas, gäller bestämmelserna i första stycket inte för det belopp som motsvarar det skattemässiga värdet av tillgången. Om ersättning lämnas med belopp som understiger det skattemässiga värdet, gäller bestämmelserna i första stycket inte det belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattemässiga värdet och ersättningen.

Rättsfall:

Fråga om beskattning av verkställande direktören i ett dotterbolag när det familjeägda moderbolaget överlåter aktierna i dotterbolaget till bokfört värde till ett nybildat bolag delägt av denne HFD 2011:19.

SFS 2008:1063

Om tillgången förvärvas av ett företag, ska skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen inte räknas som utgift för förbättring av en andel i företaget eller av en andel i företag som, direkt eller indirekt, äger andel i det förvärvande företaget.

Om tillgången förvärvas från en andelsägare i företaget gäller följande. Lämnas inte ersättning för tillgången, gäller bestämmelserna i första stycket inte det belopp som motsvarar det skattemässiga värdet av tillgången. Lämnas ersättning med belopp som understiger det skattemässiga värdet, gäller bestämmelserna i första stycket inte det belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattemässiga värdet och ersättningen.

SFS 2007:1419

Avser underprisöverlåtelsen en näringsfastighet som är kapitaltillgång eller näringsbostadsrätt, tillämpas inte bestämmelserna i 26 kap. 2 § första stycket 5 om återföring av utgifter för förbättrande reparationer och underhåll.

Rättsfall:

Lagen 2000:78 innehåller även:

Denna lag träder i kraft d. 10 mars 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2000:78

Villkor för en underprisöverlåtelse

Överlåtaren och förvärvaren

Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag.

En svensk stiftelse eller en svensk ideell förening får inte vara förvärvare. En svensk stiftelse får dock vid ombildning av sparbank till bankaktiebolag enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) förvärva aktier från sparbanken. Vidare får en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. förvärva en tillgång från en annan ideell förening.

Ett livförsäkringsföretag får vara förvärvare bara i fråga om tillgångar som ingår i sådan verksamhet som enligt 39 kap. 4 § ska beskattas enligt reglerna för skadeförsäkringsföretag.

SFS 2008:1063

[Upphävd g. Lag (2008:1063).]

SFS 2008:1063

Skattskyldighet

Förvärvaren ska omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. En tillgång anses ingå i en näringsverksamhet bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet.

Inkomsten av näringsverksamheten eller en del av näringsverksamheten där tillgången ingår får inte vara undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal.

SFS 2008:1063

När rätt till avdrag för koncernbidrag saknas

Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, ska överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren överlåtas.

Rättsfall:

Förutsättning för underlåten uttagsbeskattning? R 2004:1 och 140 – Ett aktiebolags överlåtelse av samtliga tillgångar och skulder ansågs avse hela näringsverksamheten HFD 2012:58.

SFS 2008:1063

Kvalificerade andelar

Om överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren är ett företag, ska samtliga andelar i företaget vara kvalificerade.

SFS 2007:1419

Om överlåtaren och förvärvaren är företag och om någon andel i det överlåtande företaget är kvalificerad, ska minst samma andel av andelarna i det förvärvande företaget vara kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i det överlåtande företaget. Med kvalificerad andel avses i denna paragraf inte en sådan marknadsnoterad andel i ett överlåtande företag som anses kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b §.

SFS 2008:1063

[Upphävd g. F (2008:1063).]

SFS 2008:1063

[Upphävd g. F (2008:1063).]

SFS 2008:1063

En andel i ett sådant överlåtande eller förvärvande företag som, direkt eller indirekt, innehas av ett annat företag, ska anses kvalificerad till den del som svarar mot förhållandet mellan kvalificerade andelar i det andra företaget och övriga andelar i det andra företaget.

SFS 2007:1419

Villkoret i 18 och 19 §§ om att en andel i ett förvärvande företag ska vara kvalificerad ska anses uppfyllt även om andelen först efter förvärvet men under samma år hos samma ägare blir kvalificerad. Lämnas utdelning på andelen efter förvärvet men under samma år hos samma ägare, ska andelen vara kvalificerad vid tidpunkten för utdelningen.

SFS 2008:1063

Vid tillämpningen av 18, 19 och 22 §§ ska en andel i ett förvärvande företag som är kvalificerad bara enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inte anses som en kvalificerad andel. Sådana andelar ska dock anses kvalificerade vid tillämpning av 19 § till den del som andelarna i det överlåtande företaget är kvalificerade bara enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b §.

SFS 2008:1063

Underskott hos förvärvaren

Om förvärvaren är en fysisk person, får det under beskattningsåret före det beskattningsår då överlåtelsen sker inte ha uppkommit underskott i den näringsverksamhet hos honom som förvärvet avser. Vidare gäller att personen inte får ha rätt till avdrag för underskott i annan näringsverksamhet enligt 62 kap. 2–4 §§.

[Upphävd g. F (2008:1063).]

SFS 2008:1063

[Upphävd g. F (2008:1063).]

SFS 2008:1063

Om förvärvaren är ett företag, får det under beskattningsåret före det beskattningsår då överlåtelsen sker inte ha uppkommit underskott hos förvärvaren eller hos ett företag till vilket förvärvaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Bestämmelserna i 27 § tillämpas inte om överlåtaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag till förvärvaren under det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte om en sådan begränsning av rätt till avdrag för underskott (avdragsbegränsning) som anges i koncernbidragsspärren i40 kap. 18 § gäller om förvärvaren får koncernbidrag från överlåtaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker. Avdragsbegränsning får inte heller gälla om ett företag, till vilket förvärvaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag utan att avdragsbegränsning gäller för företaget, indirekt via förvärvaren får koncernbidrag avseende samma beskattningsår från överlåtaren.

Rättsfall:

1 st. inte tillämpligt när överlåtaren var ett kommanditbolag vars delägare visserligen kunnat lämna koncernbidrag men som självt inte kunnat göra det R 2001:24.

SFS 2000:1341

En fysisk person eller ett företag får avstå från att utnyttja underskott som avses i 24–27 §§. I sådant fall ska det bortses från underskottet vid tillämpning av dessa bestämmelser.

SFS 2007:1419

Räntor och utdelningar i inkomstslaget näringsverksamhet

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • vad som avses med ränteutgifter och ränteinkomster i 2–4 §§,

 • tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser i inkomstslaget kapital i 5 och 6 §§,

 • partiell fission i 7 §,

 • kapitalrabatt på optionslån i 8 §,

 • avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skulder i 9 §,

 • avdragsrätt för ränteutgifter på vinstandelslån i 10–15 §§,

 • avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i vissa icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner i 15 a och 15 b §§,

 • särskild avdragsbegränsning för ränteutgifter på vissa skulder till företag i intressegemenskap i 16–20 §§,

 • avdragsbegränsning för negativa räntenetton i 21–29 §§,

 • avdrag för lämnad utdelning i 30 §, och

 • skattefria utdelningar i 31–42 §§.

En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag finns i 15 kap. 4 §.

SFS 2020:1072

Tillämpning av vissa bestämmelser i inkomstslaget kapital

Rubriken införd g. SFS1999-1229

Definition av ränteutgifter och ränteinkomster

Beträffande rubriken, se SFS2018-1206

Med ränteutgifter avses i detta kapitel

 • ränta och andra utgifter för kredit, och

 • utgifter som är jämförbara med ränta.

Bestämmelser om i vilken utsträckning leasingavgifter samt ersättningar i form av livränta och liknande utbetalningar för avyttrade tillgångar behandlas som ränteutgifter finns i 24 a kap. 11–13 §§ och 44 kap. 35 och 37–39 §§.

Valutakursförluster omfattas bara vid tillämpning av 21–29 §§ och bara i den utsträckning som framgår av 4 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 5 §.

SFS 2018:1206

Med ränteinkomster avses i detta kapitel inkomster som motsvarar ränteutgifter enligt 2 §. Bestämmelser om i vilken utsträckning leasingavgifter behandlas som ränteinkomster finns i 24 a kap. 14–16 §§.

Valutakursvinster omfattas bara i den utsträckning som framgår av 4 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 6 §.

Rättsfall:

Inkomst beräknad enl. en s.k. effektivräntemetod ansågs ej vara ränteinkomst HFD 2021:62, detsamma betr. nedsättning av priset på en vara vid förtida betalning HFD 2021:63.

SFS 2018:1206

[[Ny beteckning – 7 § – g. Lag (2018:1206).]]

SFS 2018:1206

Vid tillämpning av 21–29 §§ gäller följande. Om valutarisken avseende en skuld i utländsk valuta har säkrats genom ett derivatinstrument, ska en valutakursförändring på skulden anses vara en ränteutgift respektive en ränteinkomst enligt 2 eller 3 §.

Om derivatinstrumentet är en kapitaltillgång, ska det på balansdagen värderas på motsvarande sätt som i 14 kap. 8 §. Värdeförändringen ska anses vara en ränteutgift eller en ränteinkomst enligt 2 eller 3 §. I de fall derivatinstrumentet har avyttrats före balansdagen ska den kapitalvinst eller kapitalförlust som uppkommer vid avyttringen anses vara en ränteutgift eller en ränteinkomst enligt 2 eller 3 §.

Om derivatinstrumentet utgör lager som tas upp till verkligt värde enligt 17 kap. 20 §, ska värdeförändringen anses vara en ränteutgift eller ränteinkomst enligt 2 eller 3 §. Om derivatinstrumentet utgör lager som inte tas upp till verkligt värde enligt 17 kap. 20 §, ska andra stycket tillämpas.

Första-tredje styckena gäller även i de fall skulden och derivatinstrumentet finns hos olika företag i en intressegemenskap enligt 22 §. Denna paragraf gäller även lånefordran i de fall valutarisken har säkrats genom ett derivatinstrument.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 8 §.

SFS 2018:1206

Tillämpning av vissa bestämmelser i inkomstslaget kapital

Beträffande rubriken, se SFS2018-1206

[[Ny beteckning – 9 § – g. Lag (2018:1206).]]

SFS 2018:1206

Avdragsrätt för ränta på vinstandelslån

Rubriken har denna placering enl. SFS1999-1229

Hänvisningar

Rubriken har denna placering enl. SFS1999-1229

I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget kapital om

 • utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapitalandelslån i 42 kap. 15 §,

 • utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,

 • utbetalningar vid minskning av aktiekapital, bunden överkursfond eller reservfond och liknande förfaranden i 42 kap. 17 §,

 • utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,

 • utskiftning och utbetalning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19–21 §§,

 • emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,

 • utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap. 22 §,

 • utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,

 • skattetillgodohavanden i 42 kap. 24 §,

 • spel i 42 kap. 25 §, och

 • schablonintäkt i 42 kap. 43 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 5 § nu 10 §.

Rättsfall:

Mottaget lån behandlades som utdelning som ej var undantagen från beskattning R 1998:9.

SFS 2020:990

Utdelning av vissa andelar

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Om andelarna i det utdelade bolaget i de fall som avses i 42 kap. 16 eller 20 § blir lagertillgångar hos mottagaren, ska det lägsta av andelarnas anskaffningsvärde och deras verkliga värde tas upp som intäkt av mottagaren.

I 17 kap. 6 och 7 §§ finns bestämmelser om hur anskaffningsvärdet ska bestämmas i sådana fall.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 6 § nu 11 §.

SFS 2018:1206

Partiell fission

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Vid en partiell fission ska den ersättning som andelsägaren i det överlåtande företaget erhåller från det övertagande företaget anses som utdelning från det överlåtande företaget.

Om andelarna i det överlåtande företaget är kapitaltillgångar hos andelsägaren, ska utdelning i form av andelar i det övertagande företaget inte tas upp.

Om andelarna i det överlåtande företaget är lagertillgångar hos andelsägaren, ska utdelning i form av andelar inte tas upp till ett högre belopp än vad utdelningen medför i nedskrivning av andelsägarens andelar i det överlåtande företaget.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 a §. Förutv. 7 § nu 12 §.

SFS 2018:1206

Kapitalrabatt på optionslån

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Om ett svenskt aktiebolag ger ut skuldebrev som är förenade med köp- eller teckningsoption avseende aktier, får bolaget inte dra av en sådan skillnad mellan emissionspriset och skuldebrevets marknadsvärde som beror på optionen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 8 § nu 13 §.

Rättsfall:

R 19791:97 – Jfr R 2002:77 (skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde ansågs inte utgöra någon avdragsgill kostnad för bolaget).

SFS 2018:1206

Avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skulder

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Ett företag som omfattas av någon av följande EU-förordningar får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av respektive förordning. Detta gäller företag som omfattas av

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, eller

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Ett svenskt försäkringsföretag som omfattas av 7 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av dessa lagar.

Ett utländskt försäkringsföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av nationell lagstiftning som genomför det direktivet.

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Vad som avses med ett utländskt tjänstepensionsinstitut framgår av 39 kap. 13 a §.

Lagen 2021:489, med ikraftträdande 26 juni s.å., innehåller även:

2. Lagen tillämpas första gången på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter d. 25 juni 2021.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 a §. Förutv. 9 § nu 14 §.

Rättsfall:

Ang. 1 st. HFD 2020:43.

SFS 2021:489

Avdragsrätt för ränteutgifter på vinstandelslån

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Huvudregler

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån, får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 11–15 §§.

Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån avses ett lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.

För annan ränta på vinstandelslån gäller allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamheten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 10 § nu 15 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: Tillämpning av avdragsbegränsningsreglerna i detta kap. HFD 2011:90 I–V.

Vinstandelsränta eller ej? HFD 2012:13.

SFS 2018:2040

[Upphävd g. Lag (2018:1206).]

SFS 2018:1206

[Upphävd g. Lag (2018:1206).]

SFS 2018:1206

[Upphävd g. Lag (2018:1206).]

SFS 2018:1206

[Upphävd g. Lag (2018:1206).]

SFS 2018:1206

[Upphävd g. Lag (2018:1206).]

SFS 2018:1206

[Upphävd g. Lag (2018:1206).]

SFS 2018:1206

Emissioner på den allmänna marknaden

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Vinstandelsräntan ska dras av om lånet har bjudits ut till teckning på den allmänna marknaden.

Om det låntagande företaget är ett fåmansföretag, får vinstandelsräntan dock inte dras av till den del den betalas till någon som

 1. är andelsägare i företaget,

 2. är företagsledare i företaget,

 3. är närstående till någon som avses i 1 eller 2, eller

 4. på annan grund har sådan intressegemenskap med företaget som anges i 14 kap. 20 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §. Förutv. 11 § nu 30 §.

SFS 2018:1206

Skattefria utdelningar

upphävd genom SFS2018-1206

Riktade emissioner

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1206

Om en eller flera personer har fått ens