Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

Utfärdad den 20 december 1994.

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå

  1. ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen, eller

  2. sådan ersättning som avses i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen.

SFS 2019:478

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

SFS 2015:472

Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten.

För den del av underlaget som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) tas löneavgiften ut med procenttalet minskat med tio procentenheter. Procenttalet ska dock som lägst anses vara 0 procent.

SFS 2020:124

I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen(2000:980).

SFS 2001:1237

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

SFS 2003:547

Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av löneavgift finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag.

SFS 2020:1059

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1920

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995 och tillämpas

1. på lön eller annan ersättning som betalas ut efter utgången av år 1994,

2. på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsår tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall – om den skattskyldige inte visar annat – så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 1996:683

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1997:939

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 1998.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 1998:700

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 1999.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 1999:966

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2000.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 1999:1291

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:995

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser i 1 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser i 2 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2000:1005

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2001.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2001. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2001:1237

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:974

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2003.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2003:547

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

SFS 2003:822

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2004.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2004. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2003 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2003 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2003:1197

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1057

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2005.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2005:828

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2006.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2007:285

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 30 juni 2007. På lön eller annan ersättning som betalas ut under perioden d. 1 juli 2007 till och med d. 31 dec. 2007 skall dock procenttalet enligt 3 § andra stycket vara 3,60 i stället för 2,20.

3. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2007:967

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2007.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2008:1267

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2008.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2009:1159

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2009.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2010:1828

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter d. 31 dec. 2010.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2011:1281

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2011.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2012:756

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter d. 31 dec. 2012.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2014:1466

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

SFS 2015:178

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2015.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 30 april 2015.

3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2015:472

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.

2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

3. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter d. 1 aug. 2015 respektive såväl före som efter d. 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 1 aug. 2015 respektive tiden efter d. 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

SFS 2015:774

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2015.

3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2016:1054

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2016.

3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2018:2084

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2018.

3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2019:478
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2019.

  2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som utges efter d. 31 juli 2019.

SFS 2020:124
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2020.

  2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter d. 31 mars 2020.

SFS 2020:1059

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.