Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

Till staten betalas skatt på premie för grupplivförsäkring och för utgivet belopp som motsvarar ersättning på grund av sådan försäkring enligt bestämmelserna i denna lag.

Skattskyldiga är svenska försäkringsföretag, svenska tjänstepensionsföretag, utländska försäkringsföretag i fråga om verksamhet som drivs här i landet, arbetsgivare och näringsidkare.

SFS 2019:786

Försäkrings- och tjänstepensionsföretag är skattskyldiga för premie för grupplivförsäkring i den utsträckning förmånen av försäkringen enligt 11 kap. 19 § eller 15 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp som intäkt eller premien enligt 16 kap. 25 § samma lag ska dras av.

Staten är skattskyldig för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning enligt avtal som motsvarar försäkringsavtal som avses i första stycket.

En annan arbetsgivare än staten är skattskyldig för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning, i den utsträckning ersättningen utges enligt villkor och med belopp som i huvudsak motsvarar utbetalning av staten enligt andra stycket.

Arbetsgivare och näringsidkare är skattskyldiga för premie för grupplivförsäkring som meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse i den utsträckning betalning av premie på motsvarande försäkring till ett svenskt försäkrings- eller tjänstepensionsföretag hade föranlett skattskyldighet för det svenska försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget enligt första stycket.

SFS 2019:786

För skattskyldiga som avses i 3 § första stycket inträder skattskyldighet när premie tas emot. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av mottagen premie. Skatten uppgår till 45,00 procent av underlaget.

Har ett försäkrings- eller tjänstepensionsföretag för ett visst år tagit ut för hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, ska beskattningsunderlaget för nästföljande år sättas ned med belopp som motsvarar för högt uttagen premie.

SFS 2019:786

För skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena inträder skatteplikt vid utbetalning som där sägs.

Beskattningsunderlaget utgörs av utbetalt belopp. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget.

SFS 1997:942

För skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket inträder skatteplikt vid betalning av premie. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av betald premie. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget.

SFS 1997:942

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1340

[Upphävd g. Lag (2002:413).]

SFS 2002:413

Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovisningsperiod än vad som anges i 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1340

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:1427

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991 och tillämpas

1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas och avser tid efter ikraftträdandet,

2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,

3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som betalas och avser tid efter ikraftträdandet.

Med avvikelse från vad som sägs i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall den första redovisningsperioden för skatt enligt de nya föreskrifterna omfatta tiden d. 1 jan.–d. 30 juni 1991.

SFS 1993:490

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1997:942

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och avser tid efter utgången av år 1997.

3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och avser tid efter utgången av år 1997.

4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och avser tid efter utgången av år 1997.

SFS 1999:1269

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.

SFS 2002:413

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2011:1340

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2019:786

Denna lag träder i kraft d. 15 dec. 2019.