Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1995:617.

Skatt (bekämpningsmedelsskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel.

Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

 1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara,

 2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,

 3. träskyddsmedel och

 4. ättika.

SFS 1998:1677

Skatt ska betalas med 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

SFS 2015:469

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1318

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,

 2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor.

SFS 2006:593

Skyldighet att betala skatt inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 när

  1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,

  2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,

  3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar bekämpningsmedel som då ingår i den skattskyldiges lager,

 2. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2 när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige.

SFS 2006:593

[har upphävts genom lag (1994:1706).]

SFS 1994:1706

[Upphävd g. Lag (2002:408).]

SFS 2002:408

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana bekämpningsmedel

 1. som har förts ut ur landet,

 2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,

 3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

SFS 2002:408

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:410

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1984. Den första redovisningsperioden för den som är deklarationsskyldig skall vara juli-sept. 1984, om inte riksskatteverket bestämmer något annat.

SFS 1994:1706

Denna lag träder i kraft d. 3 nov. 1994.

SFS 1995:617

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1998:824

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (1998:1677).

SFS 1998:1677

(Utkom d. 22 dec. 1998.)

SFS 1999:1252

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2002:408

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2003:806

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2006:593

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2011:1318

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2015:469

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.