Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus

Utfärdad den 21 december 1995

Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och

  1. sker med stöd av tillstånd som har lämnats enligt 11 kap. miljöbalken eller vattenlagen (1983:291), eller

  2. kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

SFS 2005:580

Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block.

Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska skatten tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017 med ett årligt tillägg av två procentenheter.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

SFS 2017:1209

Skattskyldig är den som exploaterar en naturgrustäkt.

Har föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om vem som är exploatör av täkten meddelats med stöd av 26 kap. 21 a § första stycket miljöbalken, är tillståndshavaren tillsammans med exploatören skattskyldig för tiden till dess sådan uppgift har lämnats.

SFS 2005:580

[Upphävd g. Lag (2002:424).]

SFS 2002:424

Skattskyldighet inträder när

  1. naturgrus levereras till en köpare,

  2. naturgrus tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller

  3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det naturgrus som då ingår i den skattskyldiges lager.

SFS 2002:424

Skattskyldighet inträder inte för

  1. naturgrus som används enbart för ändamål som är nödvändiga för täktverksamhetens bedrivande, eller

  2. naturgrus som används för efterbehandling av täkten.

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådant naturgrus

  1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt, eller

  2. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

SFS 2002:424

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1379

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1667

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

SFS 1998:851

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 a § andra stycket naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 4 § andra stycket anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 kap. 5 § andra stycketmiljöbalken.

SFS 2002:424

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2002:999

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2005:580

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2005.

SFS 2005:961

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2011:1379

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2015:470

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2017:1209

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.