Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1994-0200

Mervärdesskattelag (1994:200)

Momslagen

Denna lag upphör enligt Lag (2023:200) att gälla den 1 juli 2023.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2023:200).

Utkom från trycket den 22 oktober
Utfärdad den 30 mars 1994
Omtryckt i SFS 2000:500.

FÖRSTA AVDELNINGEN

Materiella bestämmelser

Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

 1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, i den utsträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från skatt på omsättningen,

 2. vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller

 3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.

Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör unionsinternt förvärv anges i 2 a kap. I vilka fall det finns skatteplikt för en omsättning, ett unionsinternt förvärv eller import anges i 3 kap. Vad som avses med beskattningsbar person anges i 4 kap. I vilka fall en omsättning anses ha gjorts inom landet anges i 5 kap. Förutsättningarna för skattebefrielse anges i 9 d kap.

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt denna lag.

SFS 2016:1069

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat följer av 1 a–4 f: den som omsätter varan eller tjänsten,

för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av varor och tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser som motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv 2019/1995, om den som omsätter varan eller tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett annat EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp): mervärdesskattegruppen,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattningsbar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

 • en beskattningsbar person,

 • en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registrerad till mervärdesskatt här, eller

 • en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte 4 kap. 8 § varit tillämplig,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan,

för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

 • en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

 • en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av sådana varor som avses i sjunde stycket: den som förvärvar varan, om beskattningsunderlaget för omsättningen av dessa varor i en faktura sammantaget överstiger 100 000 kronor och registreringsskyldigheten för förvärvaren inte endast är en konsekvens av förvärvet,

för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar varan, och

för import av varor

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om inte annat följer av c,

 3. om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räkning ombudet handlar,

 4. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet, om inte annat följer av e,

 5. om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt d är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räkning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller

 1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till

  • mark- och grundarbeten,

  • bygg- och anläggningsarbeten,

  • bygginstallationer,

  • slutbehandling av byggnader, eller

  • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

 2. byggstädning, och

 3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

Första stycket 4 e gäller

 1. avfall och skrot av järn, stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn och andra oädla metaller,

 2. omsmältningsgöt av järn och stål, och

 3. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer.

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

Första stycket 4 f gäller följande varor:

 1. mobiltelefoner, det vill säga apparater som har tillverkats eller anpassats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna frekvenser, oberoende av om de har någon annan användning eller inte,

 2. integrerade kretsanordningar, om dessa inte har integrerats i slutanvändningsprodukter, och

 3. spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

SFS 2021:1148

Skattskyldighet föreligger inte för en upphovsman eller dennes dödsbo för omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, om

 1. konstverket vid omsättningen ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo, och

 2. beskattningsunderlagen för beskattningsåret sammanlagt understiger 300 000 kronor.

SFS 1995:700

På begäran av den som enligt 2 a § inte är skattskyldig skall Skatteverket besluta att skattskyldighet skall föreligga oavsett beskattningsunderlagens storlek. Skatteverkets beslut gäller till utgången av det andra året efter det år under vilket beslutet fattades.

SFS 2003:659

Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt finns i lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund.

Anmärkt författning:

Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över ÖresundF (2000:268) i samma ämne, ändr. g. F 2003:1013.

SFS 2000:143

En utländsk beskattningsbar person som begär det har rätt att bli skattskyldig för omsättning som annars förvärvaren skulle ha varit skattskyldig för enligt 2 § första stycket 4 c. Den utländska beskattningsbara personens skattskyldighet ska därvid gälla för all sådan omsättning inom landet.

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

SFS 2013:368

Skyldighet att betala felaktigt debiterad mervärdesskatt

Rubriken införd g. SFS2007-1376

Den som anger ett sådant belopp som avses i 1 § tredje stycket på en faktura eller liknande handling är betalningsskyldig för beloppet.

Rättsfall:

C-138/12 Rusedespred se anm. vid 1 §.

SFS 2007:1376

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning inträder när varan har levererats eller tjänsten har tillhandahållits eller när varan eller tjänsten har tagits i anspråk genom uttag, om inte annat följer av andra stycket eller 3 a, 3 b, 4, 5 a eller 5 b §.

Om den som omsätter varan eller tjänsten får ersättning helt eller delvis för en beställd vara eller tjänst före den tidpunkt som avses i första stycket, inträder skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo. Detta gäller dock endast om omsättningen är skattepliktig när ersättningen kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo.

Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att den sänds till en köpare mot postförskott eller efterkrav. En överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska vid tillämpning av första stycket likställas med en leverans av de varor eller ett tillhandahållande av de tjänster som vouchern avser.

SFS 2020:1170

Vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster och av varor som omsätts i samband med sådana tjänster inträder skyldigheten att betala skatt när faktura har utfärdats. Om någon faktura inte har utfärdats när betalning erhålls, eller om faktura inte har utfärdats inom den tid som anges i 11 kap. 3 a § första stycket, inträder skattskyldigheten enligt 3 §.

SFS 2012:342

När omsättningen avser en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och fordonet levereras till en fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land och som avser att föra fordonet till en plats utanför EU, inträder skyldigheten att betala skatt vid utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

SFS 2019:373

I fråga om upplåtelse av avverkningsrätt till skog i de fall som avses i 21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträder skattskyldigheten allteftersom betalningen tas emot av upplåtaren.

SFS 2007:1376

Vid unionsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tidpunkten för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då skattskyldighet inträder enligt 3 § första stycket vid motsvarande omsättning av varor inom landet.

Vid unionsinterna förvärv av varor som levereras kontinuerligt under mer än en kalendermånad inträder skattskyldigheten för förvärvet vid utgången av varje kalendermånad, om inte leveransen upphört innan dess.

SFS 2012:342

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

I de fall som avses i 2 § första stycket 6 d eller e inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

SFS 2021:1148

Vid förvärv av tjänster som avses i 1 kap. 2 § första stycket 2 inträder skattskyldigheten den 31 december varje år, om

 1. tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt under en tidsperiod som överstiger ett år, och

 2. tillhandahållandet inte ger upphov till avräkningar eller betalningar under tidsperioden.

Första stycket gäller inte om tillhandahållandet av tjänsterna har upphört.

SFS 2009:1333

Om en beskattningsbar person har förvärvat och omsatt varor enligt 6 kap. 9 eller 10 §, inträder skyldigheten att betala skatt för både förvärvet och omsättningen när betalningen har godkänts.

Skyldigheten att betala skatt vid distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU för vilken skatt ska redovisas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster inträder när betalningen har godkänts.

SFS 2020:1170

Innebörden av vissa uttryck i denna lag

Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas.

SFS 2013:368

Vad som föreskrivs i fråga om verksamhetavser såväl hela verksamheten som en del av verksamheten. I13 kap. avses dock hela verksamheten om inte något annat anges.

Med verksamhet som medför skattskyldighetförstås en sådan verksamhet i vilken omsättning av varor eller tjänster medför skattskyldighet enligt2 § första stycket 1.

SFS 1997:502

Med utgående skattförstås sådan skatt som ska redovisas till staten vid omsättning, unionsinternt förvärv eller import enligt1 §.

Med ingående skattförstås sådan skatt vid förvärv eller import som anges i8 kap. 2 §.

SFS 2011:283

Med marknadsvärde förstås hela det belopp som köparen av en vara eller tjänst, i samma försäljningsled som det där omsättningen av varan eller tjänsten äger rum, vid tidpunkten för omsättningen och i fri konkurrens, skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för en sådan vara eller tjänst.

Om ingen jämförbar omsättning av varor eller tjänster kan fastställas, utgörs marknadsvärdet

 1. när det gäller varor, av ett belopp som inte understiger inköpspriset för varorna eller för liknande varor eller, om inköpspris saknas, självkostnadspriset, fastställt vid tidpunkten för transaktionen, eller

 2. när det gäller tjänster, av ett belopp som inte understiger den beskattningsbara personens kostnad för att utföra tjänsten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § upphävd g. Lag 1994:1798.

SFS 2013:368

Med export avses sådan omsättning utanför EU av varor eller tjänster som görs i en ekonomisk verksamhet som bedrivs här i landet.

SFS 2013:368

Med EU eller ett EU-landförstås i denna lag de territorier som tillhör en medlemsstat enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det gäller dock inte de territorier som anges i10 b §.

Vid tillämpningen av denna lag ska Furstendömet Monaco, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia likställas med sådana territorier som avses i första stycket första meningen.

SFS 2011:283

Med ett tredje territorium förstås:

 1. berget Athos,

 2. Kanarieöarna,

 3. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 4. Åland,

 5. Kanalöarna,

 6. Campione d’Italia,

 7. de italienska delarna av Luganosjön,

 8. ön Helgoland,

 9. territoriet Büsingen,

 10. Ceuta,

 11. Melilla,

 12. Livigno.

Territorierna i första stycket 1–7 ingår i unionens tullområde medan de I 8–12 samma stycke angivna territorierna inte ingår i området.

SFS 2019:789

Transaktioner med ursprung i eller avsedda för

 1. Furstendömet Monaco ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike,

 2. Isle of Man ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Förenade kungariket,

 3. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Cypern.

SFS 2010:1892

Med fastighetavses fast egendom enligt artikel 13b irådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Rättsfall:

HFD 2018:63 anm. vid 3:2.

SFS 2016:1208

[Upphävd g. Lag (2016:1208).]

SFS 2016:1208

Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.

Med personbil förstås i 2 kap. 5 § 3, 7 kap. 4 §, 8 kap. 10, 15 och 16 §§ samt 13 kap. 15 § dock inte fordon som är personbil klass II enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och har en totalvikt som

 1. överstiger 3 500 kilogram, eller

 2. är högst 3 500 kilogram, om fordonets förarhytt utgör en separat karosserienhet.

SFS 2013:1105

Med nya transportmedel förstås

 1. motordrivna marktransportmedel som är avsedda för transporter till lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym om mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt, om de omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har körts högst 6 000 kilometer,

 2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i 3 kap. 21 a §, om de omsätts inom tre månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har färdats högst 100 timmar, och

 3. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom sådana luftfartyg som anges i 3 kap. 21 §, om de omsätts inom tre månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har flugits högst 40 timmar.

SFS 2017:1196

Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i unionslagstiftningen för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras genom ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system.

SFS 2011:283

Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskattningsår

 1. kalenderåret, eller

 2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 § första och andra styckena förstås med beskattningsår det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

Med beskattningsår förstås dock kalenderåret när det gäller skatt enligt denna lag som redovisas enligt

 1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, eller

 2. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369, 369a–369k eller 369l–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

SFS 2020:1170

Med utländsk beskattningsbar person förstås en beskattningsbar person som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe här i landet och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här.

Rättsfall:

Ang. begreppet fast etableringsställe, se förenade målen C-318/11 och C-319/11 Daimler och Widex, C-323/12 E.ON Global Commodities.

SFS 2013:368

Med staten avses inte de statliga affärsverken. Med kommun förstås kommun och region enligt kommunallagen (2017:725).

SFS 2019:886

Med fakturaavses dokument eller meddelanden i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap. eller, om faktureringsreglerna i ett annat EU-land är tillämpliga enligt vad som följer av artikel 219a irådets direktiv 2006/112/EG, som uppfyller villkoren för fakturor i det landet.

SFS 2014:940

Med elektronisk fakturaavses en faktura enligt17 § som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format.

SFS 2012:342

Med investeringsguld förstås

 1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar, oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte,

 2. guldmynt som

  • har en finhalt av minst 900 tusendelar,

  • är präglade efter år 1800,

  • är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och

  • normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte av första stycket 1.

Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning ska anses uppfylla kriterierna i första stycket 2 under hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt enligt denna paragraf ska inte anses omsatta på grund av det numismatiska värdet.

SFS 2011:283

Med fri omsättningförstås detsamma som iEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 19 § upphävd g. Lag 2003:1134.

SFS 2016:261

Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller tillhandahållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation som inbegriper villkoren för användning av instrumentet.

SFS 2018:1333

Med enfunktionsvoucher avses en voucher för vilken det redan när den ställs ut är känt med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för de varor och tjänster som vouchern avser och i vilket land omsättningen av varorna eller tjänsterna ska anses ha skett.

Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktionsvoucher.

Rättsfall:

Begreppen voucher och flerfunktionsvoucher C-637/20 DSAB Destination Stockholm. Utdelning av värdekuponger, utan ersättning, till personalen i den beskattningsbara personens företag inom ramen för ett bonus- och belöningsprogram C-607/20 GE Aircraft Engine Services.

SFS 2018:1333

Omsättning och import

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1798

Med omsättning av vara förstås

 1. att en vara överlåts mot ersättning, eller

 2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.

En överföring av en vara till ett annat EU-land ska likställas med en omsättning av varan om

 • varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver inom EU,

 • överföringen görs för dennes verksamhet, och

 • överföringen ska beskattas som unionsinternt förvärv i det andra EU-landet.

Med omsättning av tjänst förstås

 1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon, eller

 2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt 5, 7 eller 8 §.

SFS 2013:368

Med import förstås att en vara förs in till Sverige från en plats utanför EU.

Rättsfall:

Ang. varor som beslagtas och samtidigt eller därefter förverkas, se C-230/08 Dansk Transport og Logistik.

SFS 2011:283

Som omsättning anses inte överlåtelse av tillgångar i en verksamhet, som sker i samband med att verksamheten överlåts eller i samband med fusion eller liknande förfarande.

Första stycket gäller under förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till avdrag för eller återbetalning av den skatt som annars skulle ha tagits ut på överlåtelsen.

Rättsfall:

Se C-497/01 Zita Modes, C-444/10 Schriever (överlåtelse av varulager och butiksutrustning vid samtidig uthyrning av butikslokaler), C-651/11 X.

Äldre rätt: Avyttring av aktierna i ett dotterbolag HFD 2014:1.

SFS 2015:888

Avropslager i ett annat EU-land

Rubriken införd g. SFS2019-0789

En överföring av en vara till ett avropslager i ett annat EU-land ska inte likställas med en omsättning av varan.

Första stycket gäller endast om

 1. varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning till ett annat EU-land för att där överlåtas mot ersättning till en annan beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem emellan har rätt att förvärva varan,

 2. den som överför varan varken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har något fast etableringsställe i det land som varan transporteras till,

 3. den som har rätt att förvärva varan är registrerad till mervärdesskatt i det land som varan transporteras till och den som överför varan har kännedom om den avsedda förvärvarens identitet och registreringsnummer till mervärdesskatt när transporten avgår, och

 4. den som överför varan registrerar överföringen i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244), samt för in uppgifter i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. samma lag om den avsedda förvärvarens registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land som varan transporteras till.

SFS 2019:789

Den som har överfört en vara till ett avropslager i ett annat EU-land enligt 1 c § ska anses ha gjort en från skatteplikt undantagen omsättning enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 när varan överlåts till den avsedda förvärvaren, eller någon som ersatt denne enligt 1 g §, om det sker inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet.

SFS 2019:789

Om varan inte har överlåtits till en sådan beskattningsbar person som avses i 1 d § inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, ska överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket. Tidpunkten för omsättningen ska vara dagen efter 12-månadersperiodens utgång.

SFS 2019:789

Vid överföring av en vara enligt 1 c § får varan skickas tillbaka till Sverige utan att överföringen ska likställas med en omsättning, om återsändandet av varan

 1. sker inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, och

 2. anges i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2019:789

Om förvärvaren som avses i 1 c § byts ut mot en annan beskattningsbar person inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, ska överföringen inte likställas med en omsättning av varan vid bytet, om

 1. övriga villkor i 1 c § är uppfyllda, och

 2. bytet registreras av den som överför varan i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2019:789

Om något av villkoren i 1 c eller 1 g § upphör att vara uppfyllt inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, ska överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket vid den tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt.

SFS 2019:789

Om en vara som överförts enligt 1 c § överlåts till någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 1 d §, ska överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket vid överlåtelsen.

Om varan transporteras från avropslagret till ett annat land än det EU-land som den ursprungligen transporterades från, ska överföringen likställas med en omsättning av varan när transporten inleds.

Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska överföringen likställas med en omsättning av varan den dag då varan förstördes eller försvann eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen.

SFS 2019:789

Distansförsäljning av varor

Rubriken införd g. SFS2020-1170

Med unionsintern distansförsäljning av varor förstås omsättning av varor som sänds eller transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU-land än det där försändningen eller transporten till köparen avslutas, om

 1. varorna levereras till

  1. en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, och förvärvet inte utgör ett unionsinternt förvärv av varor enligt 2 a kap. 2 § eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 2.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

  2. någon annan som inte är en beskattningsbar person, och

 2. varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter montering eller installation, med eller utan provning, av säljaren eller för dennes räkning.

Transporten eller försändningen ska anses utföras av säljaren eller för dennes räkning även när säljaren medverkar indirekt i den.

SFS 2020:1170

Med distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU förstås omsättning av varor som sänds eller transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett land utanför EU till en förvärvare i en medlemsstat, om

 1. varorna levereras till

  1. en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, och förvärvet inte utgör ett unionsinternt förvärv av varor enligt 2 a kap. 2 § eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 2.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

  2. någon annan som inte är en beskattningsbar person, och

 2. varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter montering eller installation, med eller utan provning, av säljaren eller för dennes räkning.

Transporten eller försändningen ska anses utföras av säljaren eller för dennes räkning även när säljaren medverkar indirekt i den.

SFS 2020:1170

Uttag av varor

  Med uttag av vara förstås att en beskattningsbar person

 1. tar ut en vara ur sin verksamhet för sitt eget eller personalens privata bruk eller, om inte annat följer av andra stycket, för överlåtelse av varan utan ersättning, eller annars för användning för annat ändamål än den egna verksamheten, eller

 2. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ till en verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet eller sådan rätt till återbetalning.

Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om varorna är gåvor av mindre värde eller varuprover och ges för den beskattningsbara personens egen verksamhet.

Rättsfall:

R 1996:10 anm. vid 1 § – Överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror till underpris ansågs ej som uttag R 2002:110 anm. även vid 8 a:4.

Uttag av varor i utbyte mot kuponger ansågs utgöra leverans av varor mot ersättning C-48/97 Kuwait Petroleum. När en skattskyldig som förvärvat mark för privat bruk, inom ramen för sin yrkesverksamhet, uppför en byggnad på denna mark utgör endast byggnaden ett skattepliktigt uttag av vara C-20/91 De Jong. Ang. möjligheten för en skattskyldig att hänföra en investeringsvara antingen till sina privata tillgångar eller till rörelsens tillgångar, se C-415/98 Bakcsi. Skattskyldighet omfattar en varas ”beståndsdelar” för vilka mervärdesskatten varit avdragsgill C-322/99 och C-323/99 Fischer och Brandenstein. Ang. begreppen varuprov och gåvor av ringa värde i sjätte mervärdesskattedirektivet, se C-581/08 EMI Group. Ang. 1 st. p. 2: I fall då skattskyldighet upphört pga. avregistrering för mervärdesskatt, se C-142/12 Marinov. Ang. att kommun i visst fall tog i bruk byggnad som byggts på egen mark utgjorde uttag, se C-92/13 Gemeente ’s-Hertogenbosch.

SFS 2013:368

Vad som sägs i 2 § om uttag av varor gäller endast om den beskattningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet av varan.

Om den omsättning genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat varan eller, när varan förts in till Sverige, den beskattningsbara personens unionsinterna förvärv eller import undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 eller 21 a § tillämpas dock 2 §.

SFS 2017:1196

Uttag av tjänster i allmänhet

Med uttag av tjänstförstås sådana åtgärder som anges i5, 7 och 8 §§.

SFS 2002:1004

Med uttag av tjänst förstås att en beskattningsbar person

 1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller personalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,

 2. använder eller låter personalen använda en vara som hör till verksamheten för privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, om omsättningen, det unionsinterna förvärvet eller importen av varan undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21, 21 a eller 21 b § eller om den beskattningsbara personen haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller förhyrningen av varan, eller

 3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verksamheten och den beskattningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående skatten som hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än ringa.

Rättsfall:

Ett bolag, som bedrev självservering med snabbmat och vars anställda till underpris fick inta maten i särskild lokal, ansågs tillhandahålla tjänster i sin verksamhet men uttagen beskattades ej eftersom tillhandahållandet skedde mot vederlag R 2005:20 – Uttagsbeskattning betr. båt har grundats på den faktiska användningen för rörelsefrämmande ändamål och ej på dispositionsrätten R 2008:72.

Användning av vara, som ingick i en rörelses tillgångar, för den skattskyldiges privata bruk kunde inte beskattas när mervärdesskatten på dessa varor inte var avdragsgill 50/88 Kühne. Vederlagsfri transport av anställda som ombesörjs av arbetsgivaren kan föranleda beskattning för uttag av tjänst C-258/95 Fillibeck. Skattskyldig som låtit en byggnad ingå i sin rörelses tillgångar och som därefter använder del av byggnaden för privat bruk har dels avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten på kostnaderna för byggnadens uppförande, dels en motsvarande skyldighet att betala skatt på de kostnader som den privata användningen har medfört C-269/00 Seeling. En skattskyldig kan välja mellan att låta en anläggningstillgång helt eller delvis ingå i rörelsens tillgångar och att behålla den i dess helhet som en del av sina privata tillgångar C-434/03 Charles och Charles-Tijmens. Mervärdesskatt som belöper på varor och tjänster som en rörelse har anskaffat för annan verksamhet än den som den skattskyldiga beskattas för är inte avdragsgill C-515/07 Vereniging Noordelijke. Ang. personalmatsals servering av måltider till företagets affärskontakter och fria måltider till personalen i företagets lokaler, se C-371/07 Danfoss och AstraZeneca. Ang. värdekuponger som ett bolag tillhandahåller sina anställda som en del av lönen, C-40/09 Astra Zeneca UK.

SFS 2017:1196

[har upphävts genom lag (1994:1798).]

SFS 1994:1798

Uttag av vissa tjänster på fastighetsområdet

Med uttag av tjänst förstås även att en beskattningsbar person i en byggnadsrörelse utför eller förvärvar sådana tjänster som anges i andra stycket och tillför dem en lägenhet som den beskattningsbara personen innehar med hyresrätt eller bostadsrätt eller en egen fastighet, om den beskattningsbara personen både tillhandahåller tjänster åt andra (byggentreprenader) och utför tjänster på sådana lägenheter eller fastigheter, och lägenheten eller fastigheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Detsamma gäller i fråga om tjänster som den beskattningsbara personen utför på en lägenhet eller fastighet som utgör en annan tillgång i byggnadsrörelsen än lagertillgång.

Första stycket gäller

 1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, och

 2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.

Första stycket gäller inte om tjänsterna hänför sig till en del av lägenheten eller fastigheten, som används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

SFS 2013:368

Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i en ekonomisk verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §. Detta gäller dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattningsåret överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på lönekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av

 1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,

 2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och

 3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.

Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäster och bostadsrättshavare som utför sådana tjänster som anges i andra stycket 1 och 2 på lägenheter som de innehar med hyresrätt eller bostadsrätt i en ekonomisk verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en beskattningsbar person som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättshavare vid tillämpning av denna paragraf.

SFS 2013:368

Omsättning vid transaktioner med enfunktionsvouchrar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1333

Varje överlåtelse mot ersättning av en enfunktionsvoucher som görs av en beskattningsbar person som agerar i eget namn ska anses som en omsättning av de varor eller tjänster som vouchern avser. Detsamma gäller om en enfunktionsvoucher tas i anspråk på motsvarande sätt som avses i 1 § första stycket 2 eller tredje stycket 2.

Det faktiska överlämnandet av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en enfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren är inte en omsättning, om inte annat följer av 11 §.

SFS 2018:1333

Om en överlåtelse av en enfunktionsvoucher görs av en beskattningsbar person i en annan beskattningsbar persons namn och för dennes räkning, ska denne anses omsätta de varor eller tjänster som vouchern avser.

SFS 2018:1333

Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster i utbyte mot en enfunktionsvoucher inte är den beskattningsbara person som i eget namn ställt ut vouchern, ska leverantören eller tillhandahållaren anses ha omsatt varorna eller tjänsterna till denna beskattningsbara person.

SFS 2018:1333

Omsättning vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1333

Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren ska anses som en omsättning enligt 2 kap. 1 §. Tidigare överlåtelser av flerfunktionsvouchern är dock inte omsättningar.

SFS 2018:1333

När en överlåtelse av en flerfunktionsvoucher görs av en annan person än den beskattningsbara person som genomför en sådan omsättning som avses i 12 §, ska alla tillhandahållanden av tjänster som kan identifieras, exempelvis distributions- eller marknadsföringstjänster, anses som omsättningar.

SFS 2018:1333

Unionsinterna förvärv

Kapitlet infört g. SFS2011-0283

I 2–9 och 11 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som ett unionsinternt förvärv.

SFS 2022:160

Unionsinterna förvärv

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0283

Med unionsinternt förvärv förstås

 1. att någon under de förutsättningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,

 2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller ett annat EU-land,

 3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inget annat följer av 7 § andra stycket eller 8 och 8 b–8 f §§,

 4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EU-land till Sverige,

 5. att någon under de förutsättningar som anges i 8 a § mot ersättning förvärvar en vara från ett avropslager i Sverige, eller

 6. att någon under de förutsättningar som anges i 11 § för över en vara från ett annat EU-land till Sverige.

Rättsfall:

R 2001:41 och 2005:70 samt HFD 2011:28 anm. vid 3 §.

Ang. unionsinterna förvärv av rätten att såsom ägare förfoga över en vara C-401/18 Herst.

SFS 2022:160

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 1

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0283

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

 1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,

 2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, eller

 3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och som inte är befriad från mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i artiklarna 282–292 i direktiv 2006/112/EG i ett annat EU-land.

Första stycket 3 avser köpare som är

 1. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9–13 §§ av sådan skatt, eller

 2. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, under förutsättning

  • att det sammanlagda värdet av dennes skattepliktiga förvärv av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

  • att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

Första stycket gäller inte förvärv av en vara avsedd för väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land, om förvärvet görs under sådana förutsättningar att det skulle medföra rätt till återbetalning enligt 10 kap. 8 a §.

Rättsfall:

Ej gemenskapsinternt förvärv av ny personbil i annat land, då det ej vid förvärvet var avsett att bilen skulle användas här (1 st. 1) R 2001:41 – Bestämmelsen i 1 st. 1 innefattar ej krav på viss minsta användningstid i Sverige R 2005:70 – Fråga om förvärvsbeskattning av segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts viss tid innan den seglats till Sverige HFD 2011:28.

Ang. p. 1: Relevanta omständigheter för att avgöra i vilken medlemsstat slutkonsumtionen av transportmedlet sker C-84/09 X.

SFS 2022:160

Skatteverket ska på begäran av en sådan köpare som anges i 3 § andra stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom ska anses som unionsinterna förvärv fastän den angivna beloppsgränsen inte överstigs. Beslutet ska gälla under två kalenderår.

SFS 2011:283

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1 även i de fall transporten påbörjas utanför EU och varan därefter importerats till ett annat EU-land av förvärvaren för vidare transport till Sverige, om förvärvaren är en juridisk person som inte är en beskattningsbar person.

I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa fall av skatt som betalas vid import.

SFS 2013:368

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 2

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0283

  En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 2, om

 • köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,

 • förvärvet görs, under angivande av köparens svenska registreringsnummer, från en säljare som är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land, och

 • köparen inte visar att han påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärvet.

I 13 kap. 25 a § finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana förvärv som avses i första stycket ska återfås, för det fall att mervärdesskatt har påförts i det andra EU-landet efter det att förvärvaren redovisat den utgående skatten i sin deklaration här i landet.

En vara ska inte anses förvärvad enligt första stycket, om köparen visar att förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EU-land och den till vilken omsättningen görs är skattskyldig där för omsättningen.

SFS 2011:283

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 3

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0283

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

 • den som för över varan är en beskattningsbar person som bedriver verksamhet i ett annat EU-land,

 • överföringen görs för dennes verksamhet, och

 • överföringen görs genom att varan transporteras från det EU-landet till Sverige av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen

 1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med avgångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,

 2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i Sverige, om transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller värderingen utförts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-land som varan ursprungligen överförts från,

 3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av tjänster i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

 4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlemsland,

 5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a §, 3 kap. 21 a, 30 a eller 30 c §,

 6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4, eller

 7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.

När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre föreligger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

Rättsfall:

Ang. p. 2, se förenade målen C-606/12 och C-607/12 Dresser-Rand.

SFS 2017:1196

Avropslager i Sverige

Rubriken införd g. SFS2019-0789

En vara som förts över till ett avropslager i Sverige ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om

 1. varan transporteras till Sverige av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från ett annat EU-land för att här överlåtas mot ersättning till en annan beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem emellan har rätt att förvärva varan,

 2. den som överför varan varken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har något fast etableringsställe i Sverige,

 3. den som har rätt att förvärva varan är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och den som överför varan har kännedom om den avsedda förvärvarens identitet och registreringsnummer till mervärdesskatt när transporten avgår, och

 4. den som överför varan registrerar överföringen i ett register enligt artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910, samt för in uppgifter om den avsedda förvärvarens svenska registreringsnummer till mervärdesskatt i en sammanställning enligt artikel 262.2 i samma direktiv.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. Lag 1995:1286.

SFS 2019:789

Vid överföring av en vara enligt 8 § ska den avsedda förvärvaren, eller någon som ersatt denne enligt 8 d §, anses ha gjort ett unionsinternt förvärv när äganderätten av varan övergår till förvärvaren, om det sker inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige.

SFS 2019:789

Om varan inte har överlåtits till en sådan beskattningsbar person som avses i 8 a § inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska den anses förvärvad enligt 2 § 3. Tidpunkten för förvärvet ska vara dagen efter 12-månadersperiodens utgång.

SFS 2019:789

Vid överföring av en vara enligt 8 § får varan skickas tillbaka till det EU-land som den skickades från utan att den ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om återsändandet av varan

 1. sker inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, och

 2. anges i ett register enligt artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910.

SFS 2019:789

Om förvärvaren som avses i 8 § byts ut mot en annan beskattningsbar person inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska varan inte anses förvärvad enligt 2 § 3 vid bytet, om

 1. övriga villkor i 8 § är uppfyllda, och

 2. bytet registreras av den som överför varan i ett register enligt artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910.

SFS 2019:789

Om något av villkoren i 8 eller 8 d § upphör att vara uppfyllt inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 vid den tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt.

SFS 2019:789

Om en vara som överförts enligt 8 § överlåts till någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 8 a §, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 vid överlåtelsen.

Om varan transporteras från avropslagret till ett annat land än det EU-land som den ursprungligen transporterades från, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 när transporten inleds.

Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska varan anses förvärvad enligt 2 § 3 den dag då varan förstördes eller försvann eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen.

SFS 2019:789

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 4

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0283

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 4, om

 • den som tar i anspråk varan är en beskattningsbar person som bedriver verksamhet här i landet,

 • den beskattningsbara personen tar i anspråk varan för ett annat ändamål än som anges i 7 § andra stycket genom att använda den för denna verksamhet efter att varan transporterats av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning till Sverige från ett annat EU-land, och

 • varan inte härrör från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver i det landet.

SFS 2013:368

Gemensam bestämmelse avseende 2 § 3 och 4

En vara ska inte anses förvärvad enligt 7 eller 9 § om motsvarande förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren inte skulle anses som ett unionsinternt förvärv enligt 3 §.

SFS 2011:283

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 6, om

 • varan används av de väpnade styrkorna i ett EU-land, för styrkornas eget bruk eller för bruk av den civilpersonal som följer med dem, och dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

 • varan inte har förvärvats enligt de allmänna regler om beskattning som gäller för ett EU-lands hemmamarknad, och

 • import av varan inte skulle omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § sjunde stycket.

SFS 2022:160

Skatteplikt för omsättning, unionsinternt förvärv och import

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0283

Generell skatteplikt

Omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga, om inget annat anges i detta kapitel.

Är omsättningen av en vara undantagen från skatteplikt enligt detta kapitel, är även import av varan undantagen från skatteplikt.

Unionsinternt förvärv är skattepliktigt om motsvarande omsättning skulle ha varit det.

Rättsfall:

Skattepliktig uthyrning av arbetskraft ansågs föreligga när en anställd på heltid utförde fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet betalade ersättning härför till arbetsgivaren R 2006:31.

Undantagen från skatteplikt i sjätte direktivet är uttömmande C-203/87 kommissionen/Italien. De ifrågavarande undantagen utgör självständiga gemenskapsrättsliga begrepp och måste ges en gemenskapsrättslig tolkning C-358/97 kommissionen/Irland, C-315/00 Maierhofer och C-284/03 Temco Europe. Vidare skall undantagen tolkas restriktivt, eftersom de utgör avvikelser från den allmänna principen att skatt skall uttas på alla varor och tjänster som en skattskyldig tillhandahåller mot vederlag C-348/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties, C-2/95 SDC och C-169/04 Abbey National. Ang. den s.k. skatteneutralitetsprincipen, se förenade målen C-259/10 och C-260/10 Rank Group, och däri angiven praxis. Ang. undantag från skatteplikt vid exportC-271/06 Netto Supermarkt. Posttjänster delvis undantagna enl. det sjätte direktivet C-357/07 TNT Post UK. Undantag från skatteplikt kan vägras när leverantören har dolt den egentlige förvärvarens identitet C-285/09 R. Ang. nationellt gjorda undantag från skatteplikten utan stöd i EU-rätten, se C-319/12 MDDP.

SFS 2011:283

I 9 c kap. finns särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt under den tid som varor är placerade i vissa lager.

SFS 1995:1286

Undantag på fastighetsområdet

Från skatteplikt undantas, med de begränsningar som följer av 3 §, omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar också underordnade tillhandahållanden, exempelvis upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhandahållandet är en del av upplåtelsen av nyttjanderätten.

SFS 2016:1208

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

 1. upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt,

 2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband med överlåtelse av marken,

 3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter samt rätt till jakt, fiske eller bete,

 4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

 5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel,

 6. upplåtelse av förvaringsboxar,

 7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,

 8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,

 9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik,

 10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,

 11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikoperatörer, och

 12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett konkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 6 a, 9, 11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 6 a, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning till en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 6 a, 9, 11, 11 e eller 12 §. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också

 1. vid uthyrning i andra och tredje hand,

 2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas med bostadsrätt, och

 3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i andra och tredje styckena.

SFS 2021:1185

Undantag för sjukvård, tandvård och social omsorg

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna.

Undantaget omfattar även

 • kontroller och analyser av prov som tagits som ett led i sjukvården eller tandvården, och

 • omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som avser sådana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker.

Undantaget gäller inte omsättning av glasögon eller andra synhjälpmedel även om varorna omsätts som ett led i tillhandahållandet av sjukvård.

Undantaget gäller inte omsättning av varor när de omsätts av apotekare eller receptarier. Beträffande omsättning av läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus finns särskilda bestämmelser i 23 § 2.

Undantaget gäller inte vid vård av djur.

SFS 2014:1492

Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd,

 • om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid inrättningar för sluten vård, eller

 • om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården.

Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för sådana transporter.

Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård.

Rättsfall:

Undantaget avseende sjukvårdstjänster ej tillämpligt i fråga om utfärdande av läkarintyg för taxiförarlegitimation eller tillstånd till färdtjänst, läkares deltagande i avstämningsmöten hos FK eller viss rådgivning via Internet R 2007:88 I, II och III – HFD 2013:67 anm. vid 4 § – Internetbaserad sjukvård undantogs från skatteplikt HFD 2016:82 – Bolags tillhandahållande av vårdpersonal ansågs ej avse sjukvård HFD 2018:41, 2020:5 – Ang. läkarmottagning som hyrde in personal HFD 2021:29.

Ang. begreppet sjukvård, se C-384/98 D (faderskapstest), C-106/05 LUP (provanalyser), C-307/01 d'Ambrumenil (läkartjänster), C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung (psykoterapeutisk behandling), C-86/09 Future Health Technologies (uppsamling, analys och behandling av navelsträngsblod), C-156/09 Verigen Transplantation (uttagande av ledbroskceller och cellodling för återtransplantation), C-458/21 CIG Pannónia Életbiztosító (sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare). Ang. formen för vårdgivarens verksamhet, se C-216/97 Gregg (tjänster som tillhandahålls av fysiska personer), C-141/00 Kügler (vård i hemmet), C-262/08 CopyGene A/S (privatägd stamcellsbank), C-228/20 I (Undantag för sjukhusvård och sjukvård – Privat sjukhus).

SFS 1996:794

Med tandvård förstås åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

Med social omsorg förstås offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg.

Rättsfall:

R 2009:95 och 2010:94 samt HFD 2012:52 anm. vid 4 §.

Ang. social omsorg och bemanningsföretag, se C-594/13 ”go fair” Zeitarbeit. Ang. bostäder som är anpassade för äldre personer, se C-335/14 Les Jardin de Jouvence.

Undantag för utbildning

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

 1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, och

 2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller till

  1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för

   • kortare studier om funktionshinder,

   • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

   • studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, eller

  2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

SFS 2020:450

Undantag för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel

Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

Med värdepappershandel förstås

 1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och

 2. förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

SFS 2013:567

Undantag för försäkringstjänster

Från skatteplikt undantas omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar.

SFS 2002:1004

Undantag för investeringsguld

Rubriken och tillhörande paragrafer, 10 a–10 c §§, införda g. se prop. 1998/99:69, bet. 1998/99:SkU18, rådets direktiv 98/80/EG. SFS1999-0640

Rubriken införd g. SFS1999-0640

Från skatteplikt undantas omsättning av investeringsguld, inbegripet investeringsguld representerat av värdepapper, om omsättningen medför en äganderätt till eller en fordran på guldet.

Från skatteplikt undantas även förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn, om förmedlingen avser en omsättning enligt första stycket.

SFS 1999:640

En beskattningsbar person har rätt att bli skattskyldig för en omsättning som annars skulle ha undantagits enligt 10 a § första stycket om den beskattningsbara personen

 1. framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något slag till investeringsguld och omsättningen görs till en annan beskattningsbar person, eller

 2. i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriellt ändamål och omsättningen avser investeringsguld enligt 1 kap. 18 § första stycket 1 och görs till en annan beskattningsbar person.

SFS 2013:368

Ett ombud har rätt att bli skattskyldigt för förmedling som annars skulle ha undantagits enligt 10 a § andra stycket om den för vars räkning förmedlingen görs är skattskyldig enligt 10 b §.

SFS 1999:640

Undantag inom kulturområdet

Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

 1. en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

 2. tillhandahållande i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

 3. förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkivhandlingar och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

 4. anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

 5. av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som tillhandahålls av studieförbund, och

 6. kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun.

Rättsfall:

Stockholms stadshus ej av museal karaktär (p. 4) R 2001:64R 2002:9 (p. 1), anm. även vid 7:1 nedan – P. 1 ej tillämplig vid förenings vidareförsäljning av utövande konstnärs framförande av konstnärligt verk R 2005:92 – En DJ-duos framförande omfattades av p. 1 HFD 2016:5 – Bolags utställningsverksamhet ansågs ej vara i museiverksamhet anordnad utställning HFD 2018:18.

Undantaget från mervärdesskatt för vissa kulturella tjänster omfattar även solister som uppträder individuellt C-144/00 Hoffmann.

SFS 1996:1327

Undantag inom idrottsområdet

Rubriken införd g. SFS1996-1327

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Från skatteplikt undantas vidare omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten.

Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 8 §.

Rättsfall:

§:en ej tillämplig vid tillhandahållande av golflektioner till golfklubb R 2005:11R 2007:39 anm. vid 7:1, HFD 2012:71, 2013:65 och 2019:37 anm. vid 7:1 – Ideell förenings tillhandahållande av tjänster i icke-yrkesmässig verksamhet skulle inte vara föremål för mervärdesskatt R 2010:54.

Undantaget omfattar även tillhandahållande av tjänster till idrottsklubbar C-253/07 Canterbury Hockey Club och Canterbury Ladies Hockey Club. Ang. idrottsföreningars verksamhet och kravet på att dessa ska sakna vinstsyfte, se C-150/99 Stockholm Lindöpark, C-495/12 The Bridport and West Dorset Golf Club. Ang. oorganiserad och osystematiserad idrottsverksamhet utan tävlingssyfte samt tillträde till bassänganläggning med verksamhet utöver idrottsverksamhet, se C-18/12 Město Žamberk. Omständigheter att beakta vid bedömningen av om en sammanslutnings verksamhet bedrivs i vinstsyfte C-174/00 Kennemer Golf & Country Club.

SFS 2013:368

Undantag inom massmedieområdet

[Upphävd g. Lag (1995:1364).]

SFS 1995:1364

Från skatteplikt undantas omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. Även införsel av en sådan publikation är undantagen från skatteplikt, om publikationen förs in till landet för att tillhandahållas på något av dessa sätt.

Från skatteplikt undantas omsättning och införsel av periodiska organisationstidskrifter.

Med en organisationstidskrift förstås en publikation

 • som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning, och

 • som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera sammanslutningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda medlemmar med funktionshinder.

Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett idrottsligt ändamål räknas endast sammanslutningar som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller som är representerade i Sveriges olympiska kommitté. Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett försvarsfrämjande ändamål räknas endast sådan sammanslutning som enligt därom gällande föreskrifter erhåller statligt stöd till sin verksamhet.

Hänvisad författning:

F (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet anm. efter lagen 1994:1809. Bih.

SFS 2005:1198

[Upphävd g. Lag (1996:1327).]

SFS 1996:1327

En publikation som anges i 13 och 14 §§ anses som periodisk endast om den enligt utgivningsplanen utkommer med normalt minst fyra nummer om året.

SFS 1996:1327

Undantagen i 13 och 14 §§ omfattar även radio- och kassetttidningar.

SFS 1996:1327

Från skatteplikt undantas omsättning av program och kataloger för egen verksamhet som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som

 1. avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter som anges i 13 och 14 §§, eller

 2. tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i 1 på uppdrag av honom, om tjänsterna

 • avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller

 • avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen.

Från skatteplikt undantas även tjänster som avser införande av annonser i sådana publikationer som anges i 18 §.

SFS 2002:1004

Från skatteplikt undantas omsättning i verksamhet för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram, om verksamheten huvudsakligen finansieras genom statsanslag.

Undantag för posttjänster och frimärken

Rubriken införd g. SFS2016-0091

Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som med stöd av samma lag är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst, och

 2. frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga som betalningsmedel för posttjänster som avses i 1.

Omsättning av posttjänster för vilka villkoren förhandlats individuellt omfattas dock inte av undantaget i första stycket 1.

Rättsfall:

Ang. privat aktör som verkställer formella delgivningar av handlingar från domstolar och andra förvaltningsmyndigheter, se C-4/18 Winterhoff.

SFS 2016:91

Undantag för fartyg och luftfartyg

Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning,

 2. tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning som avser sådana luftfartyg,

 3. delar, tillbehör eller utrustning till sådana luftfartyg, när varan

  • säljs eller hyrs ut till den som äger luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar luftfartyget enligt avtal med ägaren, eller

  • förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning, och

 4. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som anges i 3.

Rättsfall:

Ang. leveranser av vissa varor och tillhandahållande av vissa tjänster till flygplan, se C-382/02 Cimber Air. Ang. 1 st. p. 3: C-33/11 A (leverans av luftfartyg till person utan sådant ändamål men för användning uteslutande av person med sådant ändamål). Betr. 1 st. p. 4 C-97/06 Navicon (delbefraktning av fartyg). Ang. 1 st. p. 4–6 C-181/04C-183/04 Elmeka. Undantaget gäller ej upplåtelse av fartyg med besättning till fysiska personer för privata nöjesresor C-116/10 Feltgen och Bacino Charter Company.

SFS 2017:1196

Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet,

 2. fartyg som används för sjöräddning eller assistans eller för kustfiske,

 3. utrustning, inklusive fiskeriutrustning, som utgör en del av eller används i ett fartyg som anges i 1 eller 2,

 4. varor för förbrukning ombord på fartyg som anges i 1,

 5. varor för försäljning ombord på fartyg som anges i 1

  a) i andra fall än som avses i 5 kap. 2 b §,

  b) i de fall som avses i 5 kap. 2 b §, om varorna är sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/ 2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, och

 6. varor för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg som anges i 2, dock inte fartygsproviant för fartyg som används för kustfiske.

I fråga om punktskattepliktiga varor gäller första stycket 4 och 5 a endast om omsättningen uppfyller villkoren för proviantering i 7–9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Första stycket 5 b gäller inte i fråga om punktskattepliktiga varor.

Omsättning av varor för försäljning ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland undantas från skatteplikt enligt första stycket 5 endast om omsättningen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

SFS 2017:1196

Från skatteplikt undantas omsättning av

 1. tjänster i form av ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning av fartyg som anges i 21 a § första stycket 1 eller 2,

 2. tjänster i form av uthyrning, reparation och underhåll av sådan utrustning som avses i 21 a § första stycket 3,

 3. andra tjänster än de som avses i 1 eller 2 för att täcka direkta behov för de fartyg som anges i 21 a § första stycket 1 eller 2 och deras laster.

SFS 2017:1196

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls av sådana mäklare och andra förmedlare som handlar för någon annans räkning i dennes namn, om tjänsten avser en sådan omsättning som anges i 21, 21 a eller 21 b §.

SFS 2017:1196

Undantag för vissa andra varor och tjänster

Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och tjänster:

 1. sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag av samlarföremål, det vill säga guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse,

 2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

 3. modersmjölk, blod eller organ från människor,

 4. flygbensin och flygfotogen,

 5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,

 6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begravningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för eller innehavaren av begravningsplatsen, och

 7. guld som levereras till Sveriges riksbank.

Rättsfall:

Bolags försäljning av vaccin och serum till privatläkare m.fl. ansågs som skattefri omsättning enl. p. 2 R 2003:29 – Skattefrihet medgavs ej pga. risk för konkurrenssnedvridning HFD 2014:20HFD 2016:6 anm. vid 3:9.

Ang. undantag för spel, se C-283/95 Fischer, C-453/02 och C-462/02 Linneweber och Akritidis, C-89/05 United Utilities, C-58/09 Leo-Libera, C-464/10 Henfling m.fl. (spelombud), C-440/12 Metropol Spielstätten. Ang. leveranser av vissa varor och tillhandahållande av vissa tjänster till flygplan, se C-382/02 Cimber Air. Ang. växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin, se C-264/14 Hedqvist.

SFS 2007:1376

Undantag för vissa interna tjänster

Rubriken införd g. SFS1998-0346

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer, om

 • verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna,

 • tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten, och

 • ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande.

Undantaget avser endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen.

Rättsfall:

Mervärdesskatt vid olika former av facklig samverkan? R 2001:34 I och II.

Tidsbegränsat undantag från mervärdesskatteplikt kan beviljas när det föreligger tvivel om huruvida undantaget kan vålla snedvridning av konkurrensen vid en senare tidpunkt C-8/01 Taksatorringen. Ang. undantag för modersmjölk, blod eller organ från människor, se C-237/09 De Fruytier. Tillämpning på mervärdesskattegrupper, se C-77/19, Kaplan International colleges UK, C-269/20 Finanzamt T och C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie.

SFS 1998:346

Undantag för överlåtelse av vissa tillgångar

Från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar än omsättningstillgångar, om

 1. den som överlåter tillgången kan visa att han varken har haft någon rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av ingående skatt vid förvärvet av tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor eller tjänster som tillförts tillgången, eller

 2. överföring av tillgången från en verksamhet till en annan verksamhet har medfört skattskyldighet enligt 2 kap. 2 § 2.

Vid tillämpning av första stycket anses som omsättningstillgångar inte tillgångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet.

Undantaget från skatteplikt enligt denna paragraf omfattar inte försäkringsföretags överlåtelse av tillgångar som övertagits i samband med skadereglering och inte heller finansieringsföretags överlåtelse av tillgångar som företaget har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal. Undantaget gäller inte heller om den omsättning genom vilken den skattskyldige förvärvat varan eller, om varan förts in till landet, det unionsinterna förvärvet eller importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 eller 21 a §.

SFS 2017:1196

[Upphävd g. Lag (2015:888).]

SFS 2015:888

[Upphävd g. Lag (1994:1798).]

SFS 1994:1798

Undantag för överlåtelse av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.

Rubriken införd g. SFS1996-1320

Från skatteplikt undantas omsättning av motorfordon, om köparen är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt

 1. enligt 10 kap. 6 §, eller

 2. enligt 10 kap. 7 §, om fordonet är avsett för köparens personliga bruk.

Undantaget enligt första stycket gäller endast om köparen till säljaren överlämnar ett intyg som visar att de förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdepartementet. Säljaren skall till Skatteverket ge in kopia av intyget samt kopia av fakturan.

SFS 2003:1134

Har motorfordon förvärvats genom en omsättning som undantagits från skatteplikt enligt 26 a § och överlåter köparen fordonet tidigare än två år efter förvärvet, ska denne till staten betala ett belopp som motsvarar den skatt som han skulle ha fått betala, om han hade varit skattskyldig för omsättningen. Beloppet ska dock inte överstiga den skatt som skulle ha betalats vid överlåtarens förvärv, om 26 a § inte hade tillämpats. Om det inte betalas någon ersättning vid överlåtelsen av motorfordonet eller om ersättningen väsentligen understiger marknadsvärdet, ska beloppet beräknas med utgångspunkt från marknadsvärdet.

Första stycket tillämpas även om motorfordonet förvärvats genom ett unionsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.

Vid beräkning av belopp som enligt första stycket ska betalas till staten tillämpas 7 kap.

Första stycket ska inte tillämpas, om fordonet överlåts på grund av att ägaren avlidit. Inte heller ska första stycket tilllämpas, om den till vilken fordonet överlåts kan förvärva motorfordon genom en omsättning som undantas från skatteplikt enligt 26 a §. Sker sådan överlåtelse, ska den som förvärvar fordonet anses ha förvärvat detta genom en omsättning som undantas från skatteplikt enligt 26 a §.

Överlåts fordonet på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, ska första stycket inte tillämpas om ägaren innehaft fordonet minst sex månader.

SFS 2011:283

Belopp som avses i 26 b § skall betalas genom insättning på ett särskilt konto. Betalning skall ske senast 35 dagar efter överlåtelsen av motorfordonet.

SFS 1996:1320

Undantag för uttag av varor och tjänster

[Upphävd g. Lag (2007:1376).]

SFS 2007:1376

[Upphävd g. Lag (1994:1798).]

SFS 1994:1798

Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster för eget behov. Från skatteplikt undantas även statens uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 §.

Undantaget omfattar inte statens eller en kommuns uttag av tjänster när det gäller arbeten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §. Undantaget gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana boendeformer som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

SFS 2019:886

Undantag för viss import

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1798

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land enligt

 1. 30 a § första stycket 2 eller 3 eller 30 c §, eller

 2. 30 a § första stycket 1 eller andra stycket, om importören

  1. har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,

  2. har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som köparen av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och

  3. har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett annat EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.

Från skatteplikt undantas även import av

 1. gas som

  1. transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

  2. förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem eller till ett rörledningsnät uppströms,

 2. el, eller

 3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Från skatteplikt undantas import som görs av en beskattningsbar person eller en representant som har ett identifieringsbeslut och identifieringsnummer enligt 4 e och 7 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land, om identifieringsnumret har tillhandahållits Tullverket senast i samband med inlämnandet av tulldeklarationen.

Från skatteplikt undantas import av en vara som görs av väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land för användning av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

SFS 2022:160

Vissa undantag för omsättning till och förvärv från andra EU-länder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0283

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land, om

 1. följande villkor är uppfyllda:

  1. köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land,

  2. köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land och har meddelat säljaren sitt registreringsnummer, och

  3. säljaren har fullgjort sin skyldighet att lämna korrekta uppgifter om leveransen i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) eller kan förklara på ett tillfredsställande sätt varför så inte skett,

 2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson, eller

 3. varorna är nya transportmedel.

Från skatteplikt undantas en sådan överföring av vara som avses i 2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första stycket 1–3 i den här paragrafen.

Om köparen antingen är en juridisk person som inte är en beskattningsbar person eller en beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag eller återbetalning motsvarande den i 10 kap. 14 a eller 10 kap. 913 §§, gäller undantaget i första stycket 1 enbart om

 1. det sammanlagda beloppet för köparens unionsinterna förvärv i det EU-land som förvärvet äger rum i under kalenderåret eller det närmast föregående kalenderåret överstiger det belopp som landet har fastställt enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

 2. köparen har utnyttjat en möjlighet att bli skattskyldig för sina förvärv i det EU-land som avses i 1.

Detsamma gäller om köparen är en beskattningsbar person vars förvärv avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av schablonbeskattning enligt bestämmelserna i avdelning XII kapitel 2 i rådets direktiv 2006/112/EG.

Undantaget från skatteplikt i första stycket 1 eller 2 gäller inte om säljaren omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap.

Rättsfall:

Ej undantag då det ej framkommit att varorna förts från Sverige till annat EG-land R 2004:26 – Ang. säljares inblandning i skatteundandragande HFD 2021:18.

Förutsättningar för undantag från skatteplikten C-409/04 Teleos. 1 st. p. 1 utgör ej hinder för nekad rätt till undantag i vissa fall, däremot då enda skälet är att förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt i annan medlemsstat strukits med retroaktiv verkan 273/11 Mecsek-Gabona. Ang. leverantörs skyldighet att uppge förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt, se C-587/10 VSTR.

SFS 2019:789

  Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 av varor som görs av en utländsk beskattningsbar person, om

 1. den utländska beskattningsbara personen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land,

 2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,

 3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-land än det där den utländska beskattningsbara personen är registrerad till mervärdesskatt, och

 4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, som är registrerad till mervärdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen enligt 1 kap. 2 § första stycket 4.

SFS 2013:368

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land, om

 1. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

 2. köparen är ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som tillhör

  • Europeiska unionen,

  • Europeiska atomenergigemenskapen,

  • Europeiska centralbanken,

  • Europeiska investeringsbanken, eller

  • ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller, eller

 3. köparen är

  a) ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som tillhör en annan internationell organisation än som anges i 2,

  b) en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,

  c) en person med tjänst hos en sådan organisation, eller

  d) en person med uppdrag hos en sådan organisation.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls

 1. ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som avses i

  a) första stycket 2, eller

  b) första stycket 3, eller

 2. en person som i en sådan organisation som avses i första stycket 3

  a) är en medlemsstats ombud,

  b) har en tjänst, eller

  c) har uppdrag.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första eller andra stycket endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges en motsvarande omsättning i det EU-land som följer av samma bestämmelser och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i dem.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 2 och andra stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 30 c § upphävd g. Lag 1999:450.

SFS 2015:888

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv som görs av utländska beskattningsbara personer om det skulle finnas rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 13–13 b §§ av hela skatten med anledning av förvärvet.

Från skatteplikt undantas även unionsinterna förvärv som görs under sådana förutsättningar att det skulle finnas rätt till återbetalning enligt 10 kap. 6, 6 a eller 7 §.

Om villkoren för undantaget i andra stycket upphör att vara uppfyllda för att det inte längre skulle finnas rätt till återbetalning enligt 10 kap. 6 a §, ska Europeiska kommissionen eller den byrå eller det organ som har förvärvat varorna underrätta Skatteverket. Det unionsinterna förvärvet ska då beskattas enligt de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då villkoren upphörde att vara uppfyllda.

SFS 2021:1185

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som avser varutransporter till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa öar.

SFS 1994:1798

Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en beskattningsbar återförsäljare som agerar i denna egenskap och omsättningen har beskattats i det EU-land där transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar artiklarna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG.

SFS 2013:368

Från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänster och därtill anslutna tjänster i samband med distribution av brev eller paket, om tjänsterna tillhandahålls mellan ett utländskt postbefordringsföretag och någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045).

SFS 2016:91

  Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

 • omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan stat som är part i Nato än destinationslandet,

 • varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

 • styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.

Skattefriheten enligt första stycket medges i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsättning.

SFS 2011:283

Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade styrkor stationerade på ön Cypern i enlighet med Fördraget om upprättandet av Republiken Cypern av den 16 augusti 1960, om

 • omsättningen är avsedd för dessa styrkor, och

 • varorna eller tjänsterna skall användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier.

SFS 2004:1155

Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

 • omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land än destinationslandet,

 • varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

 • styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Skattefrihet enligt första stycket medges i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsättning.

SFS 2022:160

Från skatteplikt undantas omsättning av varor till Europeiska kommissionen eller en byrå eller ett organ som har inrättats enligt unionsrätten, om

 1. varorna sänds eller transporteras från Sverige till ett annat EU-land,

 2. Europeiska kommissionen, byrån eller organet förvärvar varorna för att utföra uppgifter som har tilldelats enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, och

 3. Europeiska kommissionen, byrån eller organet inte säljer de förvärvade varorna vidare, vare sig direkt eller vid en senare tidpunkt.

Om villkoren för undantaget i första stycket upphör att vara uppfyllda, ska Europeiska kommissionen, byrån eller organet som har förvärvat varorna underrätta Skatteverket. Omsättningen av varorna till Europeiska kommissionen, byrån eller organet ska då beskattas enligt de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då villkoren för undantaget upphörde att vara uppfyllda.

SFS 2021:1185

Undantag för viss omsättning i samband med import

Rubriken införd g. SFS1995-1286

Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap. 8 § tredje stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är omsättningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat EU-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG.

SFS 2021:1148

Undantag för omsättning till beskattningsbara personer som använder ett elektroniskt gränssnitt

Rubriken införd g. SFS2020-1170

Från skatteplikt undantas omsättning av en vara till en beskattningsbar person som anses ha förvärvat och omsatt varan i enlighet med 6 kap. 10 §.

SFS 2020:1170

Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0368

Vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0368

Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande vad avser arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet.

Rättsfall:

Fackförbunds verksamhet, som avsåg mätning för ackordskontroll, betraktades som yrkesmässig R 1997:16R 2001:34 I och II anm. vid 3:23 a – Hyresgästförenings förhandlingsverksamhet jämte annan verksamhet ansågs ej yrkesmässig R 2001:51R 2002:13 Vägsamfällighets verksamhet anm. under 3:3 ovan.

Begreppet ekonomisk verksamhet omfattar alla verksamheter, oavsett rättslig form, av producenter, återförsäljare och personer som tillhandahåller tjänster, i synnerhet utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav C-77/01 EDM. Ang. när en redan skattskyldig vid enstaka tillfällen bedriver annan verksamhet, se C-62/12 Kostov. Verksamhet som består i att utan ersättning tillhandahålla information åt näringsidkare utgör inte ekonomisk verksamhet 98/81 Hong Kong Trade Development Council. Principen om mervärdesskattens neutralitet kräver att de första investeringskostnaderna för att starta ett företag skall anses utgöra ekonomisk verksamhet 268/83 Rompelman, C-110/94 INZO,, C-110/98C-147/98 Gabalfrisa m.fl. och C-400/98 Breitsohl. Utauktionering av tillstånd att tillhandahålla mobiltjänster m.m. inom telekomsektorn ansågs inte utgöra ekonomisk verksamhet C-284/04 T-Mobile Austria m.fl. och C-369/04 Hutchison 3G UK m.fl. Betr. kravet på att ekonomisk verksamhet skall bedrivas självständigt, se C-23/98 Heerma, C-355/06 van der Steen samt C‑420/18, IO (Verksamhet som ledamot i en stiftelses kontrollorgan). Tillhandahållande av tjänster med nära anknytning till hjälparbete eller socialt trygghetsarbete, se C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines och de la TVA. Ang. olaglig verksamhet, se C-269/86 Mol, C-289/86 Happy Family och C-158/98 Coffeeshop ”Siberië”. Ang. holdingbolag har EG-domstolen uttalat att förvärv, överlåtelse och innehav av kapitaltillgångar i andra företag inte i sig utgör ekonomisk verksamhet eller tillhandahållande av tjänster, se C-60/90 Polysar, C-155/94 Wellcome Trust. Holdingbolags deltagande i förvaltningen av dotterbolag utgör däremot tillhandahållande av tjänst C-16/00 Cibo Participations. Investeringsbolag med rörligt kapital (SICAV-bolag), som uteslutande har som ändamål att genomföra kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper har ansetts bedriva ekonomisk verksamhet C-8/03 BBL. Ang. marknadsföringsverksamhet som en avdelning inom ett politiskt parti i en medlemsstat bedriver, se C-267/08 SPÖ Landesorganisation Kärnten. Ang. moderbolags avyttring av ett dotterbolag och av dess andelar i ett intressebolag, se C-29/08 AB SKF. Ang. rättshjälp som lämnas i ett domstolsärende, se C-246/08 kommissionen/Finland. Ang. avgifter för överföring till allmänheten av musikaliska verk, se C-501/19 UCMR – ADA (organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätt).

SFS 2013:368

Med beskattningsbar person avses även den som tillfälligtvis omsätter nya transportmedel som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2013:368 (se vid 1:1).

SFS 2015:888

[Upphävd g. Lag (2013:368).]

SFS 2013:368

[Upphävd g. Lag (2013:368).]

SFS 2013:368

[Upphävd g. Lag (2013:368).]

SFS 2013:368

Särskilt om viss offentlig verksamhet

Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun anses inte som ekonomisk verksamhet om den

 1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller

 2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning.

SFS 2013:368

Bestämmelserna i 6 § tillämpas inte om det skulle leda till betydande snedvridning av konkurrensen.

Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avloppsrening är att anse som ekonomisk verksamhet även i sådana fall som avses i 6 §, under förutsättning att åtgärderna utförs mot ersättning.

Rättsfall:

Kommun ej skattskyldig för tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark mot avgift R 2003:99, däremot skattskyldig mot bakgrund av bedömd konkurrens med övrig parkeringsverksamhet R 2010:3.

Ang. förutsättningarna för att en myndighets verksamhet skall vara undantagen från mervärdesskatt, se 235/85 kommissionen/Nederländerna (notarier och delgivningsmän), 231/87 och 129/88 Comune di Carpaneto Piacentino m.fl. (kommun), C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla (lokala uppbördsmän), C-247/95 Marktgemeinde Welden (kommuns uthyrning av fast egendom), C-276/97, C-358/97, C-359/97, C-408/97 och C-260/98 kommissionen/Frankrike m.fl. (vägtullar) samt C-446/98 Câmara Municipal do Porto (kommuns uthyrning av parkeringsplatser m.m.), C-288/07 Isle of Wight Council m.fl. (lokala myndigheters upplåtelse av parkeringsplatser), C-102/08 SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft (andrahandsuthyrning av kontorslokaler och parkeringsplatser), C-76/14 Wroclaw (offentligrättsliga organs självständighet). Ang. direkt effekt, se C-430/04 Feuerbestattungsverein Halle. Ang. snedvridning av konkurrensen enl. 2 st. C-408/06 Götz, C-102/08 SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft.

SFS 2013:368

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1999-0310

Som ekonomisk verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verksamheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger för föreningen eller trossamfundet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2013:954

Omsättningsland

I 2–18 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning ska anses som en omsättning inom landet. All annan omsättning anses som omsättning utomlands.

I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som enligt någon av 2–18 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som en omsättning inom landet ändå ska anses som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet.

Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och omsatt en vara enligt 6 kap. 9 § ska omsättningen till den beskattningsbara personen aldrig räknas som en omsättning inom landet.

SFS 2020:1170

Omsättning inom landet av varor

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-0200

Omsättning inom landet av varor

Beträffande rubriken, se SFS2010-1892

En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras till köparen är omsatt inom landet, om

 1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar transporten till köparen, under förutsättning att

  1. annat inte följer av 2 a §, eller

  2. transporten inte ska hänföras till en annan omsättning enligt 2 e §,

 2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan monteras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

 3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importeras till landet från en plats utanför EU av den som är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, under förutsättning att annat inte följer av 5 kap. 2 f § tredje stycket, eller

 4. varan inte finns här i landet när transporten påbörjas men däremot när försändningen eller transporten till köparen avslutas och det är fråga om unionsintern distansförsäljning av varor enligt 2 kap. 1 j §.

En vara är dock inte omsatt inom landet enligt första stycket 4 om den är omsatt i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artikel 59c.1 i rådets direktiv 2006/112/EG.

Rättsfall:

Ang. platsen för leverans av varor vid kedjetransaktioner, se C-254/04 EMAG, C-446/13 Fonderie 2A (bearbetning av varan). Omsättningsland vid två på varandra följande omsättningar mellan olika skattesubjekt och en enda transport inom unionen? C-430/09 Euro Tyre Holding. Leverans och installation av en fiberoptisk kabel på två medlemsstaters territorium samt utanför gemenskapens territorium C-111/05 Aktiebolaget NN.

SFS 2020:1170

Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om

 1. det är fråga om unionsintern distansförsäljning av varor och försändningen eller transporten av varan avslutas i ett annat EU-land, under förutsättning att annat inte följer av 20 §, eller

 2. varan transporteras av säljaren, köparen eller någon annan och ska installeras eller monteras i ett annat EU-land av säljaren eller för dennes räkning.

SFS 2020:1170

En vara som omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under den del av en persontransport som genomförs inom EU, ska anses omsatt i Sverige om avgångsorten är belägen i Sverige.

Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den del av en persontransport som utan uppehåll utanför EU utförs mellan avgångsorten och ankomstorten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passagerare inom EU. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts utanför EU.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare inom EU för passagerare som stigit på inom EU. Detta gäller även om en del av transporten därefter utförs utanför EU.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående transport.

Rättsfall:

Betr. innebörden av begreppet ”uppehåll”, se C-58/04 Köhler.

SFS 2011:283

Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, till en beskattningsbar återförsäljare ska anses som en omsättning inom landet, om återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, är varan omsatt inom landet, om återförsäljaren är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som återförsäljaren har utomlands.

Första och andra styckena gäller även omsättning av

 1. el, eller

 2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Med en beskattningsbar återförsäljare förstås i denna paragraf en beskattningsbar person vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas, el, värme eller kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa varor är försumbar.

SFS 2013:368

Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, ska anses som en omsättning inom landet, om köparens faktiska användning och förbrukning av varan äger rum i Sverige och omsättningen inte omfattas av 2 c §.

Om varan inte helt förbrukas av köparen, ska den återstående delen av varan ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om köparen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om köparen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, ska varan anses omsatt i Sverige, om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som köparen har utomlands.

Första-tredje styckena gäller även omsättning av

 1. el, eller

 2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

SFS 2011:283

Vid flera på varandra följande omsättningar av samma vara, där varan transporteras från ett EU-land till ett annat EU-land direkt från den första leverantören till den sista köparen i kedjan, ska transporten hänföras till den omsättning som görs till den leverantör, annan än den första, som transporterar eller låter transportera varan (mellanman).

Transporten ska dock hänföras till den omsättning som görs av mellanmannen om denne till sin leverantör har meddelat sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan transporterades från.

Första och andra styckena gäller dock inte för omsättningar som omfattas av 6 kap. 10 §.

SFS 2020:1170

Vid distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU till Sverige är varan omsatt inom landet om försändningen eller transporten till köparen avslutas här och mervärdesskatt för varorna ska redovisas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369l–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

Vid distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU till ett annat EU-land är varan omsatt inom landet om försändningen eller transporten till köparen avslutas här.

Vid distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU till Sverige är dock varan omsatt utomlands om försändningen eller transporten till köparen avslutas i ett annat EU-land.

SFS 2020:1170

Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och omsatt en vara enligt 6 kap. 9 eller 10 § ska transporten av varan hänföras till omsättningen.

SFS 2020:1170

I annat fall än som avses i 2–2 f §§ är varan omsatt inom landet, om den finns här då den tas om hand av köparen.

SFS 2020:1170

Undantag från 2, 2 a, 2 b eller 3 §

Rubriken införd g. SFS2009-1333

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en omsättning utomlands, om

 1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,

 2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör eller fraktförare,

 3. en utländsk beskattningsbar person förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,

 4. varan levereras till ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje stycket,

  4 a. varan levereras till ett luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

 5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för konsumtion ombord,

 6. det är fråga om en leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en sådan butik,

  6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 § första stycket lagen om exportbutiker,

 7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, under förutsättning att

  a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande visats i ett annat land än ett EU-land, och

  b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades, eller

 8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, under förutsättning att

  a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och

  b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats utanför EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om

 1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättningen, och

 2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in varan eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som gäller för proviantering i 79 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

SFS 2019:373

Omsättning inom landet av tjänster

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1892

Beskattningsbar person

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0368

Vid tillämpningen av 5–19 §§ ska en

 1. beskattningsbar person som även bedriver verksamhet som inte innefattar sådan omsättning som anges i 2 kap. eller som inte är ekonomisk enligt 4 kap., anses vara en beskattningsbar person för alla tjänster som denne förvärvar,

 2. juridisk person som inte är en beskattningsbar person men som är registrerad till mervärdesskatt eller som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte 4 kap. 8 § varit tillämplig, anses vara en beskattningsbar person.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 8 §.

SFS 2013:368

Huvudregler

Rubriken införd g. SFS2009-1333

En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap är omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta. Om den beskattningsbara personen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls ett fast etableringsställe som den beskattningsbara personen har utomlands.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. Lag 2009:1333.

Rättsfall:

Ang. begreppet fast driftställe, se 168/84 Berkholz (tillhandahållande av tjänster på fartyg i trafik mellan två medlemsstater), C-190/95 ARO Lease (leasing) och C-390/96 Lease Plan (leasing), C-605/12 Welmory (elektroniskt auktionssystem). Ang. begreppet skattskyldig person etablerad utomlands, se C-421/10 Stoppelkamp.

SFS 2013:368

[Upphävd g. Lag (2009:1333).]

SFS 2009:1333

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls. Om den som tillhandahåller tjänsten varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den tillhandahålls från ett fast etableringsställe utomlands.

Allmän anmärkning:

Förutv. 6 § upphävd g. Lag 2009:1333 – För EU-rättslig praxis, se anm. vid 5 §.

SFS 2013:368

[Upphävd g. Lag (2009:1333).]

SFS 2009:1333

[Upphävd g. Lag (2009:1333).]

SFS 2009:1333

Undantag från huvudreglerna

Rubriken införd g. SFS2009-1333

  En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om

 1. tjänsten utförs för någon annans räkning i dennes namn, och

 2. den omsättning som tjänsten avser görs inom landet enligt denna lag.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § upphävd g. Lag 2009:1333.

SFS 2013:368

[Upphävd g. Lag (2009:1333).]

SFS 2009:1333

En tjänst med anknytning till en fastighet är omsatt inom landet, om fastigheten är belägen i Sverige.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2009:1333.

Rättsfall:

Upplåtelse av en fiskerätt genom överlåtelse av fiskekort utgör en tjänst som har samband med fast egendom C-166/05 Heger. Ang. tjänster som syftar till att underlätta byte av nyttjanderätt till tidsdelat semesterboende mot annan sådan nyttjanderätt, C-37/08 RCI Europe.

SFS 2009:1333

En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § nu 3 a §.

Rättsfall:

Fråga om medlemsstats beskattningsrätt när transporttjänst delvis utförs på internationellt vatten utanför medlemsstatens territorium 283/84 Trans Tirreno Express, C-30/89 kommissionen/Frankrike och C-331/94 kommissionen/Grekland. Uthyrning av segelbåt utgör uthyrning av transportmedel och skall anses ha skett där uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet 51/88 Hamann. Vid personbefordran skall fördelning av beskattningsrätten mellan olika medlemsstater göras i förhållande till de avstånd som har tillryggalagts i var och en av de berörda medlemsstaterna C-116/96 Reisebüro Binder.

Brevbefordran till land utanför EU på uppdrag av näringsidkare här undantogs från skatteplikt som export HFD 2011:87.

SFS 2016:91

En unionsintern varutransporttjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.

Med unionsintern varutransport avses en transport av varor där avgångs- och ankomstorterna är belägna i två skilda EU-länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt inleds, utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt avslutas.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § upphävd g. Lag 1994:1798.

SFS 2013:368

Tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person i samband med en aktivitet som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten.

Första stycket gäller en aktivitet som är

 1. kulturell,

 2. konstnärlig,

 3. idrottslig,

 4. vetenskaplig,

 5. pedagogisk,

 6. av underhållningskaraktär, eller

 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

SFS 2013:368

En tjänst i form av tillträde till evenemang som anges i andra stycket och tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster i anknytning till tillträdet.

Första stycket gäller evenemang som är

 1. kulturella,

 2. konstnärliga,

 3. idrottsliga,

 4. vetenskapliga,

 5. pedagogiska,

 6. av underhållningskaraktär, eller

 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

SFS 2013:368

Tjänster med anknytning till transportverksamhet såsom lastning, lossning, godshantering och liknande tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, är omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige. Detsamma gäller tjänster i form av värdering av eller arbeten på en vara som är lös egendom.

Rättsfall:

Fråga om tjänster utgjorde värdering av eller arbete på lös egendomC-167/95 Linthorst (veterinärtjänster), C-429/97 kommissionen/Frankrike (insamling, sortering, transport och omhändertagande av avfall).

SFS 2013:368

En restaurang- eller cateringtjänst är omsatt inom landet, om den fysiskt utförs i Sverige och inte annat följer av 1 § tredje stycket eller 14 §.

SFS 2009:1333

En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på tåg under den del av en persontransport som genomförs inom EU är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket gäller vad som föreskrivs i 2 b § andra till femte styckena.

SFS 2011:283

En tjänst i form av korttidsuthyrning av transportmedel är omsatt inom landet om transportmedlet faktiskt ställs till förvärvarens förfogande i Sverige.

Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas eller användas under en sammanhängande period om högst

 1. 30 dagar, eller

 2. 90 dagar, när det gäller fartyg.

SFS 2009:1333

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än sådan som anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, om

 1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat EU-land än Sverige, och

 2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i det EU-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

SFS 2013:368

  En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än sådan som anges i 15 § är omsatt inom landet, om

 1. den tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,

 2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren av tjänsten i Sverige, och

 3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

SFS 2013:368

Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet, om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller inte för tjänster som är omsatta i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artikel 59c.1 i rådets direktiv 2006/112/EG.

Med telekommunikationstjänster avses tjänster för

 1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, eller

 2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning.

Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av

 1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och utrustning,

 2. programvara och uppdatering av denna,

 3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

 4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar och evenemang, och

 5. distansundervisning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § nu 18 §.

Rättsfall:

Ang. Möjlighet att genom omdefiniering hänföra platsen för tillhandahållande av telekommunikationstjänster till det egna territoriet, se C‑593/19 SK Telecom.

SFS 2020:1170

SFS 2020:1170

SFS 2020:1170

Följande tjänster är omsatta utomlands, om de tillhandahålls från Sverige och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU:

 1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

 2. reklam- och annonseringstjänster,

 3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av information,

 4. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

 5. tillhandahållande av arbetskraft,

 6. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,

 7. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

 8. tillträde till och överföring eller distribution genom

  a) ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant system,

  b) ett system för el, eller

  c) ett nät för värme eller kyla,

 9. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 8.

Tjänster som enligt första stycket är omsatta utomlands ska dock anses vara omsatta inom landet, om de faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 §. Förutv. 17 § upphävd g. Lag 2014:940.

Rättsfall:

Fråga om vissa överföringar av programkanaler var hänförliga till sådana televisionssändningar som avses i 2 st. 11 R 2005:71 – Stiftelse, vars verksamhet endast delvis medförde skattskyldighet, bedömdes som skattskyldig person och därmed som näringsidkare enl. 1 st. 1, även vid förvärv enbart för den ej skattepliktiga verksamheten R 2009:54.

Ang. tillhandahållande av reklamtjänster, se C-68/92 kommissionen/Frankrike, C-69/92 kommissionen/Luxemburg, C-73/92 kommissionen/Spanien, C-108/00 SPI, C-438/01 Design Concept, C-1/08 Athesia Druck. Ang. tillhandahållande av juristtjänster, se C-145/96 von Hoffmann. Fråga om tjänster av konsulter och ingenjörer eller andra liknande tjänsterC-41/04 Levob Verzekeringen och OV Bank (anpassning av programvara till köparens behov), C-167/95 Linthorst (veterinärtjänster), C-401/06 kommissionen/Tyskland (testamentsexekutors tjänster). Ang. tillhandahållande av telekommunikationstjänster, se C-377/08 EGN samt C-593/19 SK Telecom (tredjelandsmedborgares roaming i mobilnäten inom EU). Ang. tillhandahållande av arbetskraftC-218/10 ADV Allround (tillhandahållande av självständiga egenföretagare omfattas).

SFS 2014:940

Tjänster som anges i 17 § och som tillhandahålls från ett land utanför EU och som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet, om

 1. förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, och

 2. tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §.

SFS 2014:940

Undantag från 4–18 §§ och 9 b kap. 4 §

Rubriken införd g. SFS2010-1892

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycketanses som omsättning utomlands när det är fråga om

 1. tjänster som avser luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på sådana luftfartyg,

 2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med

  a) export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,

  b) import av varor som omfattas av

  9 c kap. 1 §, eller

  – ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från tull eller extern transitering,

  c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka införs i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullområde, om varorna

  – förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unionstransitering enligt unionens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till samma förfarande genom en deklaration när de fördes in i landet samt försändelsen eller transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller

  – när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar, om de hade importerats, eller

  d) införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas av det landets tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

 3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen efter det att arbetet utförts, transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för någonderas räkning,

 4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför EU antingen enligt 1 § första stycketeller enligt förevarande paragraf eller 3 a §, och

 5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten tillhandahålls en beskattningsbar person och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

Rättsfall:

Begränsningen i p. 2 till varor som förts in i Sverige ansågs strida mot rådets sjätte mervärdesskattedirektiv 77/388 EEG art. 15.3 R 2000:5HFD 2011:87 anm. vid 9 §.

SFS 2017:1196

Tröskelvärde för beskattningsbara personer som utför unionsintern distansförsäljning av varor och tillhandahåller vissa tjänster

Rubriken införd g. SFS2020-1170

Tjänster som anges i 16 § och varor som omfattas av 2 a § 1 är också omsatta inom landet, om

 1. säljaren är etablerad i Sverige men saknar etablering i något annat EU-land eller, om säljaren saknar etablering, är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet men inte i något annat EU-land,

 2. tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land, eller varorna sänds eller transporteras till ett annat EU-land, och

 3. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av varorna och tjänsterna inte överstiger 99 680 kronor under innevarande kalenderår och inte heller översteg detta belopp under det närmast föregående kalenderåret.

SFS 2020:1170

Om det belopp som avses i 20 § 3 överskrids är tjänsterna eller varorna omsatta utomlands. Detta gäller från och med den omsättning som medför att beloppet överskrids.

Även om villkoren i 20 § är uppfyllda får säljaren begära att omsättningarna anses gjorda där förvärvaren av tjänsterna är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas eller där försändningen eller transporten av varorna till förvärvaren avslutas. Skatteverket ska då besluta att tjänsterna eller varorna är omsatta utomlands. Beslutet gäller tills vidare. Bestämmelsen i 20 § får inte tillämpas igen förrän efter utgången av det andra kalenderåret efter det kalenderår då beslutet fattades.

SFS 2020:1170

Skattskyldighet i särskilda fall

För omsättning i den verksamhet som ett handelsbolag bedriver är bolaget skattskyldigt. För omsättning i den verksamhet som en europeisk ekonomisk intressegruppering bedriver är grupperingen skattskyldig.

SFS 1994:1893

En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. I 5 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om när Skatteverket får besluta att en av delägarna ska vara representant.

SFS 2011:1253

Om en skattskyldig har försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter konkursbeslutet.

Rättsfall:

Ang. avtal om lösöreköp HFD 2022:29.

Om en skattskyldig har avlidit, är dödsboet skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter dödsfallet.

[har upphävts genom lag (2000:500).]

SFS 2000:500

För omsättning i den verksamhet som bedrivs av ett statligt affärsverk är verket skattskyldigt.

Om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten skall vid bedömning av skattskyldigheten för omsättningen av varan eller tjänsten denna anses omsatt såväl av honom som av hans huvudman.

Rättsfall:

R 2003:39 anm. vid 7:1.

Beskattningsbar person som agerar i sitt namn men för en annans räkning C-695/20 Fenix International (leverantör av elektroniska tjänster)

Vad som sägs om skattskyldighet i 7 § skall vid ett producentföretags försäljning av en vara eller en tjänst på auktion gälla producentföretaget och producenten.

Med producentföretag förstås ett företag som har bildats av producenter för avsättning av deras produktion eller som har tillkommit i detta syfte.

Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, ska vid bedömningen av skattskyldigheten den beskattningsbara personen anses själv ha förvärvat och omsatt dessa varor.

Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en plattform, portal eller motsvarande.

SFS 2020:1170

Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör omsättning av varor inom EU från en beskattningsbar person som inte är etablerad i EU till någon som inte är en beskattningsbar person, ska vid bedömningen av skattskyldigheten den som möjliggör omsättningen anses själv ha förvärvat och omsatt dessa varor.

Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en plattform, portal eller motsvarande.

SFS 2020:1170

Mervärdesskattegrupper

Kapitlet infört g. SFS1998-0346

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera beskattningsbara personer, under de förutsättningar som anges i detta kapitel, anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet.

Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet ska anses medföra skattskyldighet följer av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 2 § första stycket 1.

Rättsfall:

En huvudetablering i tredje land tillhandahöll tjänster åt filial som ingick i en mervärdesskattegrupp HFD 2015:22 – Bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som huvudkontoret i Sverige tillhandahålls från filial ingående i mervärdesskattegrupp i annat EU-land HFD 2018:42.

Fråga om företag utgjorde mervärdesskattegrupp 181/78 och 229/78 van Paassen. Ang. situationen då en filial till en huvudetablering i tredjeland ingår i en mervärdesskattegrupp, se C-7/13 Skandia America.

SFS 2013:368

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

 1. beskattningsbara personer som står under Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen av tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap. 9 eller 10 §, och

 2. beskattningsbara personer med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla beskattningsbara personer som avses i punkt 1 varor eller tjänster, eller

 3. beskattningsbara personer som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i ett sådant kommissionärsförhållande som avses i 36 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en beskattningsbar persons fasta etableringsställe i Sverige.

Beskattningsbara personer som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i fler än en mervärdesskattegrupp.

Rättsfall:

Fackförbund som tillhandahöll helägt försäkringsbolag administrativa tjänster ansågs inte som sådan näringsidkare som avses i 1 st. 2 R 2004:34.

Begränsningen till företag i finans- och försäkringssektorn utgör ej en otillåten inskränkning av direktivet C-480/10 Kommissionen/Sverige (fördragsbrottstalan).

SFS 2013:368

En mervärdesskattegrupp får endast avse beskattningsbara personer som är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänseende.

SFS 2013:368

En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag Skatteverket beslutar att de beskattningsbara personerna ska registreras som en sådan grupp (gruppregistrering), eller den senare dag som Skatteverket därvid bestämmer. Av beslutet ska framgå vem Skatteverket utsett som huvudman för gruppen.

Till grupphuvudman ska utses

 1. i de fall som avses i 2 § första stycket 1 och 2 den beskattningsbara person i mervärdesskattegruppen som de övriga beskattningsbara personerna i gruppen föreslår, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta, eller

 2. i de fall som avses i 2 § första stycket 3 en beskattningsbar person som är kommittentföretag.

SFS 2013:368

Om Skatteverket beslutar om detta får nya beskattningsbara personer inträda i gruppen, beskattningsbara personer utträda ur gruppen eller grupphuvudmannen bytas ut.

Gruppregistreringen består till dess att Skatteverket har beslutat att den ska upphöra.

Ett beslut om ändring i registreringen enligt första stycket eller om avregistrering enligt andra stycket gäller från och med dagen för beslutet eller den senare dag som Skatteverket bestämmer.

SFS 2013:368

Skatteverket ska besluta om gruppregistrering enligt 4 §, eller om ändring eller avregistrering enligt 5 §, om berörda beskattningsbara personer ansöker om detta och det inte finns särskilda skäl som talar mot ett sådant beslut.

Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller om det annars finns särskilda skäl, får Skatteverket på eget initiativ besluta om avregistrering.

SFS 2013:368

Om ett förhållande som har legat till grund för gruppregistrering har ändrats, ska grupphuvudmannen underrätta Skatteverket om ändringen. Underrättelsen ska lämnas inom två veckor från det att ändringen inträffade.

Skatteverket får förelägga en grupphuvudman att lämna en underrättelse enligt första stycket. I fråga om sådant föreläggande gäller 44 kap. 2–4 §§ och 68 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2012:342

Skattesats och beskattningsunderlag

Skattesatsen

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

 1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

 2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

 3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9 a kap. 5–7 §§,

 4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag för

  1. annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

  2. spritdrycker, vin och starköl,

 5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl, och

 6. reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

 1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

  • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad,

  • tidningar och tidskrifter,

  • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,

  • musiknoter, samt

  • kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,

 2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 6, 7, 8 eller 11 samt annan omsättning än för egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,

 3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i en vara som omfattas av 1,

 4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för personer med läsnedsättning, om inte annat följer av 3 kap. 4 §,

 5. omsättning av sådana produkter som avses i 1–4, om de

  1. tillhandahålls på elektronisk väg,

  2. inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, och

  3. inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik,

 6. tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar,

 7. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

 8. tillträde till och förevisning av djurparker, förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden,

 9. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information,

 10. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

 11. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf, och

 12. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse.

SFS 2023:80

Beskattningsunderlaget vid omsättning och unionsinterna förvärv

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0342

Vid omsättning och förvärv som anges i 3 och 4 §§ beräknas beskattningsunderlaget med utgångspunkt i det i nämnda paragrafer angivna värdet. I beskattningsunderlaget skall ingå skatter och avgifter utom skatt enligt denna lag. I beskattningsunderlaget skall även ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som säljaren tar ut av köparen.

I 9 a kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsunderlaget vid omsättning i vissa fall av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter.

I 9 b kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsunderlaget vid omsättning i viss resebyråverksamhet.

Rättsfall:

Avgift för registrering av nya motorfordon ansågs inte ingå i beskattningsunderlaget C-98/05 De Danske Bilimportører. Skatt kopplad till leverans av en vara och som betalas av leverantören ansågs ingå i beskattningsunderlaget C-106/10 Lidl & Companhia, även viss reklamavgift, se förenade målen C-618/11, C-637/11 och C-659/11 TVI. Extraavgifter för kort-, check- eller kontantbetalning ej vederlag för tjänster fristående och självständiga i förhållande till det huvudsakliga tillhandahållandet av en mobiltelefonitjänst C-276/09 Everything Everywhere. Ang. vederlag i form av kvittning, se C-310/11 Grattan.

SFS 2002:1004

[Upphävd g. Lag (2002:1004).]

SFS 2002:1004

Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet

vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,

vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av kostnaden vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, och

vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3, 4 eller 6: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för överföringen av varorna.

Rättsfall:

Ang. beskattningsunderlaget vid ersättning i utländsk valuta R 2003:102 – Uttagsbeskattning betr. båt har grundats på den faktiska användningen för rörelsefrämmande ändamål och ej på dispositionsrätten R 2008:72 – Ang. beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand HFD 2012:56 I, 2015:69.

Beräkning av beskattningsunderlaget vid ersättning dels genom betalning, dels genom tillhandahållande av tjänst C-230/87 Naturally Yours Cosmetics och C-380/99 Bertelsmann. När ersättningen helt består av tjänster och varor, se C-549/11 Orfey Balgaria. Hänsynstagande till ränta 222/81 Bausystem och C-281/91 Muys’ en de Winter’s. Beskattningsunderlaget vid köp på kredit C-18/92 Bally och C-34/99 Primback. Ang. beskattningsunderlaget i vissa särskilda fall, se C-38/93 Glawe (spelautomater), C-440/12 Metropol Spielstätten och C-172/96 First National Bank of Chicago (valutaväxling). Beskattningsunderlaget vid användning för privat bruk av en del av en byggnad som den skattskyldige i sin helhet har hänfört till sin rörelses tillgångar C-72/05 Wollny. Ang. fråga om metod vid avrundning av mervärdesskattebelopp, se C-484/06 Koninklijke Ahold, C-302/07 Wetherspoon, C-488/07 Royal Bank of Scotland. Ang. beskattningsunderlag för varor i verksamhet som upphör att vara beskattningsbar, se C-142/12 Marinov. Att ersättningen kommer från tredje part (kortutställare) saknar betydelse C-494/12 Dixons Retail. Då avtalet inte anger om det avtalade priset är inkl. eller exkl. moms, se förenade målen C-249/12 och C-250/12 Tulică och Plavoşin; jfr C-156/20 – Zipvit (Begreppet mervärdesskatt som ’ska betalas eller har betalats’). Ang. ersättning från det allmänna för vårdtjänster vid äldreboende, se C-151/13 Le Rayon d’Or.

SFS 2022:160

  I sådana fall som avses i 3 § 1 och 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet respektive marknadsvärdet och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, om

 1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet,

 2. köparen inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§,

 3. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och

 4. den skattskyldige inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt betingad.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 a § nu 3 c §.

Rättsfall:

Ersättning från restauranganställda för personalmåltider var marknadsmässigt betingad R 2010:76 – Bevisfrågor HFD 2014:40 – Förutsättningar för att tillämpa denna § för byggherre- och entreprenadtjänster HFD 2021:53.

SFS 2011:283

I sådant fall som avses i 3 § 1 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet, om

 1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet och avser en omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

  3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 11 a eller 20 §, 23 § 3 eller 5, 24 eller 30 g §, eller är högre än marknadsvärdet,

 2. säljaren inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§,

 3. säljarens avdragsbelopp med stöd av 8 kap. 13 § första stycket andra meningen bestäms genom att den del av årsomsättningen som medför skattskyldighet eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§ sätts i relation till den totala årsomsättningen,

 4. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och

 5. säljaren inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt betingad.

SFS 2007:1376

Med ersättning enligt 3–3 b §§ förstås allt det som säljaren har erhållit eller ska erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part, inbegripet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller tjänsten.

Vid leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster mot en flerfunktionsvoucher ska den ersättning som betalas för vouchern anses som ersättning enligt första stycket. Om det saknas information om det beloppet, ska det monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i tillhörande dokumentation anses som ersättning.

Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del av de fasta och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på tjänsten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 a §.

Rättsfall:

Avdrag medgavs ej för del av ersättning som avstods till stiftelse R 2002:112R 2003:102 anm. vid 3 §.

Subventioner eller bidrag direkt kopplade till priset C-184/00 Office des produits wallons, C-353/00 Keeping Newcastle Warm, C-463/02 kommissionen/Sverige och C-412/03 Hotel Scandic Gåsabäck. Betalningar från tredje part i samband med lojalitetsprogram C-53/09 och C-55/09 Loyalty Management UK och Baxi Group. Subvention från mellanhand (resebyrå) C-300/12 Ibero Tours.

SFS 2018:1333

Säljare och köpare ska anses förbundna med varandra enligt 3 a och 3 b §§, om det föreligger familjeband eller andra nära personliga band, organisatoriska band, äganderättsliga band, finansiella band, band på grund av medlemskap, band på grund av anställning eller andra juridiska band.

Som band på grund av anställning ska även anses band mellan arbetsgivare och en arbetstagares familj eller andra personer som står arbetstagaren nära.

SFS 2007:1376

Vid uttag i form av användande av personbil för privat ändamål enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av det värde som enligt 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen (2000:980) har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt anställda. När det gäller den skattskyldiges eget nyttjande får Skatteverket på ansökan bestämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet enligt de grunder som anges i 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen. Detsamma gäller i fråga om delägare i handelsbolag.

SFS 2011:1253

  Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter, hyresrätter och bostadsrätter som avses i 2 kap. 7 eller 8 § utgörs beskattningsunderlaget av

 1. de nedlagda kostnaderna,

 2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant varulager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som används för tjänsterna, samt

 3. värdet av arbete som den skattskyldige personligen utfört.

Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs beskattningsunderlaget, om den skattskyldige begär det, i stället av lönekostnaderna, inräknat skatter och avgifter som grundas på dessa kostnader.

Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland av andra varor än sådana som avses i 5 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg utgörs beskattningsunderlaget av inköpspriset.

Rättsfall:

R 1995:60 (sjuklön till anställd fastighetsskötare ansågs skola ingå i beskattningsunderlaget).

SFS 2007:1376

I beskattningsunderlaget ska inte ingå belopp

 1. varmed priset i enlighet med vad som avtalats sätts ned på grund av betalning före förfallodagen,

 2. som svarar mot prisnedsättningar och rabatter till kunden vilka medges vid tidpunkten för tillhandahållandet, eller

 3. som svarar mot prisnedsättning som ges efter det att tillhandahållandet ägt rum om inte annat följer av andra stycket.

I beskattningsunderlaget ska ingå belopp som avses i första stycket 3 om den skattskyldige och hans kund avtalat om detta.

Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., får säljaren minska beskattningsunderlaget med vad han vid avräkning med köparen tillgodoräknar köparen för den återtagna varans värde. Denna rätt gäller dock endast om han kan visa att köparen helt saknat rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av den ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan.

Om en förlust uppkommer på den skattskyldiges fordran som avser ersättning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får han minska beskattningsunderlaget med beloppet av förlusten.

I 13 kap. finns bestämmelser om hur minskningen av beskattningsunderlaget ska redovisas av den skattskyldige.

Rättsfall:

Aktiebolags förlust genom återköp av tidigare till ett finansieringsbolag inom koncernen överlåtna kundfordringar ansågs medföra rätt till avdrag för kundförluster enl. 3 st. R 2000:63 – Jfr R 2002:41 anm. vid 13:24 – Avbrottsersättning enl. ellagen ansågs ej utgöra prisnedsättning enligt 1 st. p. 3 R 2007:24 – Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt vid överlåtelse av nedskriven fordran H 2016:1132.

En prisnedsättning med hela kostnaden för en levererad vara utgör inte en rabatt C-48/97 Kuwait Petroleum. Ang. beskattningsunderlaget vid inlösen av rabattkuponger, se C-126/88 Boots, C-288/94 Argos Distributors, C-317/94 Elida Gibbs och C-427/98 kommissionen/Tyskland. Ang. direkt effekt, se C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi, C-589/12 GMAC UK.

SFS 2010:1850

När en omsättning endast delvis medför skattskyldighet och beskattningsunderlaget för den del av omsättningen som medför skattskyldighet inte kan fastställas, skall beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Första stycket har motsvarande tillämpning i fråga om uppdelning av beskattningsunderlaget när skatt enligt denna lag tas ut med olika procentsatser.

Rättsfall:

R 1999:9 och 2001:69, båda anm. vid 1 § – Av begravningsentreprenör tillhandahållna tjänster skulle ej anses som omsättning av en enda tjänst utan som separata omsättningar R 2003:90.

När uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget vid omsättning och unionsinterna förvärv uttrycks i en annan valuta än svenska kronor, ska omräkning göras till svenska kronor med användande av

 1. den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på den mest representativa valutamarknaden i Sverige vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde, eller

 2. den senaste växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Omräkning enligt första stycket 2 mellan andra valutor än euro ska göras med användande av växelkursen i euro för varje valuta.

SFS 2012:342

För beskattningsbara personer som har sin redovisning i euro gäller, i stället för vad som anges i 7 a §, att när uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget uttrycks i en annan valuta än euro ska omräkning göras till euro. Omräkningen ska i övrigt göras på det sätt som följer av 7 a §.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk beskattningsbar person som har sin redovisning i euro.

SFS 2013:368

Beskattningsunderlaget vid import

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1798

Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg ska inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I de fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 d eller e utgörs beskattningsunderlaget i stället av varans värde för tulländamål, fastställt av det andra EU-landets tullmyndighet enligt förordning (EU) nr 952/2013, med tillägg av tull och avgifter som tas ut av det andra EU-landets tullmyndighet eller av Tullverket med anledning av införseln. I beskattningsunderlaget ska det även ingå andra statliga skatter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Tillägg av tull, skatt eller avgifter ska inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

Hänvisad författning:

Se MervärdesskatteF (1994:223)13 b § efter denna lag.

SFS 2021:1148

Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och bearbetats i ett land utanför EU på något annat sätt än genom reparation återimporteras med användning av tullförfarandet passiv förädling, ska beskattningsunderlaget beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskattningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett annat EU-land för de temporärt exporterade varorna.

Vad som sägs i första stycket ska också gälla när sådant material som utgör unionsvaror exporterats temporärt samt varor som helt eller delvis tillverkats av detta material i ett land utanför EU återimporteras med användning av tullförfarandet passiv förädling.

Med unionsvaror, temporärt exporterade varor och tullförfarandet passiv förädlingförstås detsamma som iEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

SFS 2016:261

[Upphävd g. Lag (2002:1004).]

SFS 2002:1004

Vid återimport av unionsvaror som reparerats i ett land utanför EU utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för reparationen samt tull och statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut med anledning av importen. Om den tidigare exporten av varorna har medfört en rätt till återbetalning av mervärdesskatt eller om varorna annars inte har blivit belagda med mervärdesskatt på grund av den tidigare exporten, ingår även varornas värde vid exporten i beskattningsunderlaget.

SFS 2011:283

Avdrag för ingående skatt

Avdrag för ingående skatt får göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om avdrag och jämkning av avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheter som avser vissa fastighetsupplåtelser.

SFS 2000:500

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a §, 4 e § 1 b eller 4 e § 1 c lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för ingående skatt.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 b §, 4 c §, 4 d § eller 4 e § 1 a samma lag eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG har inte rätt till avdrag för ingående skatt avseende förvärv eller import i de verksamheter som omfattas av bestämmelserna. Detsamma gäller den som är etablerad i ett annat EU-land och redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artiklarna 369l–369x i direktivet.

Den som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av bestämmelserna i första och andra styckena, får dock göra avdrag enligt detta kapitel för ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av bestämmelserna.

I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetalning av ingående skatt i de fall avdrag inte får göras enligt första eller andra stycket.

SFS 2020:1170

Ingående skatt utgörs av beloppet av den skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller tjänsterna förvärvats.

Vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–5 eller om skattskyldighet föreligger för förvärvaren enligt 9 c kap. 5 § utgörs ingående skatt av beloppet av den utgående skatt som den skattskyldige skall redovisa till staten.

I det fall en förvärvare enligt 8 a kap. 11–14 §§ övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter när det gäller jämkning utgörs förvärvarens ingående skatt för de övertagna investeringsvarorna av överlåtarens ingående skatt för varorna.

Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till

 1. förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra stycket 2,

 2. import till landet, eller

 3. skattepliktiga uttag som avses i 4 § 5.

Rättsfall:

Fråga om köpares avdragsrätt för ingående skatt när säljaren gjort sig skyldig till mervärdesskattebedrägeri HFD 2013:12.

Nekad avdragsrätt vid bedrägeri C-596/21 Finanzamt M.

SFS 2016:1208

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.

Den skattskyldiges avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import för avhjälpande av skador som uppstått i verksamheten även då den som vållat skadan eller en försäkringsgivare står för kostnaden för förvärvet eller importen.

Rättsfall:

Avdrag för ingående skatt på elkraft godtogs för leveransmånaden trots att faktura mottogs påföljande månad R 1999:16 – Ej avdrag för ingående skatt vid anskaffning av datorer för utlåning till anställda för privat bruk R 1999:37 – Moderbolag, som tillhandahöll skattepliktiga tjänster åt dotterbolag, fick ej göra avdrag för ingående skatt hänförlig till tjänster av utomstående gällande avyttring av aktier i dotterbolag (jfr 3:9) R 2003:36 – Avdrag medgavs för ingående skatt på förvärv av tjänster vid utgivning av konvertibla skuldebrev och nyemission av aktier R 2004:60 – Ej avdrag för ingående skatt vid felaktig debitering av skatt (för varor som ej omsatts här i landet) R 2004:65 – Ej avdrag för ingående skatt på bolags förvärv av egendom som tillhandahållits anställda, då det inte visats att egendomen varit avsedd för bolagets verksamhet R 2004:112 – Avdrag medgavs för skatten på avgifter för notering av bolagets aktier och på förvärv av tjänster för värdering av bolaget vid offentligt uppköpserbjudande R 2006:19 (I och II) – Avdrag medgavs för ingående skatt på avgifter till VPC för bl.a. registerhållning R 2009:6 – Ej avdrag för ingående skatt vid ett moderbolags förvärv av konsulttjänster som hade direkt och omedelbart samband med bolagets avyttring av aktier i dotterbolag R 2010:56, motsatt utgång HFD 2017:20 – Fråga om rätt till avdrag för ingående skatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet R 2010:98 – Samfällighetsförening hade avdragsrätt betr. byggnation av garage för skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser HFD 2015:54 – Ej avdragsrätt vid renovering av fastighet som inte längre skulle användas i skattepliktig verksamhet HFD 2020:44 – Avdrag får inte vägras på den grunden att skatten hänför sig till kostnader betr. tillgångar som inte ägs av den som bedriver verksamheten HFD 2021:21 – Betydelsen av en registrering till mervärdesskatt HFD 2021:52 – Avdrag medgavs vid förvärv till ett bidragsfinansierat projekt där tjänster tillhandahölls utan ersättning HFD 2022:17 – Anställds inköp av varor för arbete i hemmet ansågs avse arbetsgivarens verksamhet HFD 2022:28.

Ang. avdragsrättens inträde, se C-342/87 Genius Holding, C-97/90 Lennartz, C-62/93 BP Soupergaz, förenade målen C-110/98C-147/98 Gabalfrisa m.fl., C-378/02 Waterschap Zeeuws Vlaanderen, C-368/06 Cedilac, C-536/08 och C-539/08 X, C-153/11 Klub (avdragsrätt för förvärv av anläggningstillgång även om denna inte omedelbart används i verksamheten) och C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 (Uthyrning och uthyrning i andra hand av fast egendom som används i en industriell eller kommersiell verksamhet). Avdragsrätten för ingående skatt prövas självständigt från fakturautställarens skattskyldighet C-642/11 Stroy trans och C-643/11, C-643/11 LVK – 56, C-107/13 FIRIN. Ang. avdragsrätt för felaktigt debiterad skatt, se C-424/12 Fatorie. Krav på direkt och omedelbart samband mellan de varor eller tjänster som har förvärvats och de utgående transaktioner som ger rätt till avdrag C-4/94 BLP Group, C-98/98 Midland Bank, C-400/98 Breitsohl, C-29/08 AB SKF (tjänster som förvärvats i samband med avyttring av aktier), C-496/11 Portugal Telecom (eller direkt och omedelbart samband med den skattskyldiges samlade ekonomiska verksamhet), C-124/12 AES-3C Maritza East 1, C-26/12 PPG Holdings, C-104/12 Becker (advokatkostnader vid brottsmisstankar mot företagsledningen). Ang. inskränkning av avdragsrätten, se C-324/11 Tóth (ang. god tro samt återkallelse av fakturautställarens tillstånd att bedriva näringsverksamhet). Ang. inskränkning av avdragsrätten med retroaktiv verkan, se C-396/98 Schloßstraße, C-376/02 ”Goed Wonen”. Ang. avdragsrätt vid överlåtelse av tillgångar i företag, se C-408/98 Abbey National, C-137/02 Faxworld. Avdragsrätt vid upphörande av verksamhet C-32/03 Fini H. Ang. förfarandemissbruk, se C-255/02 Halifax, C-223/03 University of Huddersfield, C-103/09 Weald Leasing, C-277/09 RBS Deutschland Holdings. Rätten för en skattskyldig att dra av ingående mervärdesskatt för leverans av en vara påverkas inte av att en föregående eller efterföljande transaktion utgjorde bedrägeri, vilket den skattskyldige inte kände till eller kunde känna till C-354/03, C-355/03 och C-484/03 Optigen, Fulcrum och Bond House Systems, C-285/11 Bonik, C-18/13 Maks Pen. Ang. avdragsrätt vid förskott för sedermera inställd leverans, se C-107/13 Firin. Avdragsrätt för en transaktion får inte vägras om den skattskyldige varken kände till eller kunde känna till att transaktionen utgjorde bedrägeri C-439/04C-440/04 Kittel och Recolta Recycling. Ang. avdragsrätt vid godtrosförvärv, se C-78/12 Evita-K. Ang. fördelning vid beräkning av avdragsgill andel ingående skatt, se C-511/10 BLC Baumarkt. Ang. villkor för utnyttjande av avdragsrätten, se C-152/02 Terra Baubedarf-Handel. Ang. undantag föreskrivna i nationell lagstiftning, se C-371/07 Danfoss och AstraZeneca, C-414/07 Magoora, C-74/08 PARAT, C-460/07 Puffer, C-538/08 och C-33/09 X Holding, C-395/09 Oasis East. Ang. nationell lagstiftning enligt vilken en felaktig uppgift på fakturan innebär förlust av rätten till avdrag, se C-368/09 Pannon Gép Centrum, C-392/09 Uszodaépítő. Avdragsrätten gäller i vissa fall även om den skattskyldiga person som har fakturerat har underlåtit att registrera sig som skattskyldig C-438/09 Dankowski. Ang. avdragsrätt för ett bolags investeringskostnader före bolagets bildande respektive om möjligheten att se bolagsman i det framtida bolaget som beskattningsbar person C-280/10 Polski Trwertyn, C-204/13 Malburg. Preklusionsfrist ej hinder såtillvida denna inte gör det orimligt svårt att utöva avdragsrätten, se C-284/11 EMS-Bulgaria Transport. Ang. avdragsrätt för anpassningar av anläggningstillgång som skett för privat bruk, se C-334/10 X. Ang. holdingbolags avdragsrätt, se C-496/11 Portugal Telecom.

SFS 1994:1798

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får också göra avdrag

 1. om den skattskyldige från någon annan skattskyldig eller någon som har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§ har övertagit verksamheten eller en del av den: för den ingående skatt som hänför sig till den tidigare ägarens förvärv för verksamheten, om den tidigare ägaren inte har gjort avdrag för eller fått återbetalning av den ingående skatten men skulle ha varit berättigad till sådant avdrag eller sådan återbetalning om den tidigare ägaren hade fortsatt att driva verksamheten,

 2. om den skattskyldige är delägare i en samfällighet för vattenreglering, väghållning eller liknande ändamål och den fastighet som ingår i samfälligheten används i den verksamhet som medför skattskyldighet: för den ingående skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv, dock endast till den del som svarar mot den skattskyldiges andel i samfälligheten,

 3. om den skattskyldige fått en vara levererad till sig och då har betalat skatt vid importen av varan utan att vara skattskyldig för importen eller om den skattskyldige har betalat ersättning för denna skatt till den som haft sådan skattskyldighet: för den skatt som Tullverket tagit ut, dock endast under förutsättning att leverantören inte är skattskyldig enligt denna lag för annat än importen och den skattskyldige skulle ha haft avdragsrätt om den skattskyldige själv hade varit skattskyldig för importen,

 4. om den skattskyldige köper en fastighet, hyresrätt eller en bostadsrätt till en lägenhet och fastigheten eller lägenheten i säljarens byggnadsrörelse har tillförts tjänster, vilkas tillförande utgör skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §, utan att fastigheten eller lägenheten därefter har tagits i bruk av säljaren: för den utgående skatt som säljaren har redovisat eller ska redovisa för uttagen, eller

 5. om den skattskyldige i sin byggnadsrörelse tillfört en egen fastighet eller en lägenhet som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt tjänster som utgör skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 § och fastigheten eller lägenheten därefter tas i bruk av den skattskyldige i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §: för den utgående skatt som fastighetsägaren, hyresgästen eller bostadsrättshavaren har redovisat eller ska redovisa för uttagen.

Rättsfall:

1 st. p. 5 skulle tillämpas trots att ett av de berörda företagen var polskt resp. att det mellan de berörda aktiebolagen fanns ett nederländskt företag HFD 2013:25 I och II.

SFS 2015:888

Ingående skatt som är avdragsgill enligt 3 § och hänför sig till en fastighet får endast dras av i proportion till den omfattning en skattskyldig använder den i sin verksamhet, om skatten hänför sig till en fastighet som både används

 1. av den skattskyldige i verksamheten, och

 2. för

  • eget privat bruk,

  • personalens privata bruk, eller

  • annars annat ändamål än för den egna verksamheten.

Med ingående skatt avses i första stycket även sådan skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad eller reparation av en fastighet.

Första stycket gäller inte

 1. en stadigvarande bostad som omfattas av avdragsförbudet som följer av 9 och 10 §§, eller

 2. ingående skatt som är avdragsgill enligt 10 §.

SFS 2010:1892

Om den enligt 4 a § avdragsgilla delen av den ingående skatten inte kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

SFS 2010:1892

Om användningen av en sådan fastighet som avses i 4 a § ändras, ska den ingående skatten jämkas i enlighet med 8 a kap.

Bestämmelserna i 2 kap. 5 § är inte tillämpliga vid ändrad användning av en sådan fastighet som avses i 4 a §.

SFS 2010:1892

Rätt till avdrag för ingående skatt föreligger endast om den kan styrkas enligt vad som föreskrivs i 17, 19 och 20 §§.

SFS 2000:500

Den ingående skattens storlek

Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen.

I 13 kap. 23 a § finns bestämmelser om redovisning av ingående skatt när skattebeloppet angetts i flera valutor i fakturan eller när skattebeloppet måste räknas om till svenska kronor.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått prisnedsättning efter det att han gjort avdrag för skatten.

Rättsfall:

HFD 2013:12 anm. vid 2 §.

SFS 2012:342

Vid förvärv enligt 4 § första stycket 4 uppgår den ingående skatten till den där angivna utgående skatten hos säljaren.

SFS 2007:1376

Begränsningar av avdragsrätten

Staten har inte någon avdragsrätt för ingående skatt.

Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

 1. stadgivarande bostad om inte annat följer av 10 §,

 2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229),

 3. förvärv av varor för försäljning från fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland, eller

 4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats enligt 7 kap. 5 § andra stycket.

För sådana utgifter som avses i första stycket 2 får avdrag dock göras för ingående skatt som avser måltider eller liknande förtäring, om

 1. utgifterna har ett sådant omedelbart samband med verksamheten som avses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen,

 2. avdraget inte överstiger vad som kan anses skäligt, och

 3. avdraget högst uppgår till den ingående skatten på 300 kronor per person och tillfälle.

Avdragsbegränsningen i första stycket 3 gäller inte om förvärven avser spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel eller choklad- och konfektyrvaror. I fråga om punktskattepliktiga varor är det dock en förutsättning för avdrag att varorna får provianteras utan punktskatt enligt 5–9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till avdrag för ingående skatt.

Rättsfall:

Ang. 1 st. p. 1 jfr R 2002:67 (rätt till avdrag vid korttidsupplåtelser av företagsbostäder) – Ang. innebörden av begreppet stadigvarande bostad R 2003:100 I och II – Avdrag medgavs för mervärdesskatt hänförlig till fastighet använd för korttidsboende i samband med personalutbildning R 2005:34 – Ej avdrag vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avsåg att vidareuthyra bostäderna R 2010:43 – Avdrag medgavs vid installation av solcellsanläggning på bostadsbyggnad till den del skatten kunde hänföras till skattepliktig försäljning av el HFD 2019:50 – Avdrag medgavs betr. utrustning för att mäta de boendes faktiska förbrukning av el och vatten men ej för installation av el- och vattensystem HFD 2021:4 – Avdrag medgavs vid förvärv av flyttbara moduler som hyrdes ut för bostads-ändamål HFD 2021:64.

SFS 2017:1196

Avdragsförbudet i 9 § 1 gäller inte om den ingående skatten hänför sig till förvärv eller import för utförande av sådana tjänster som avses i 2 kap. 7 eller 8 § och för vilka uttagsbeskattning skall ske med stöd av bestämmelserna i 2 kap. Avdrag får också göras för ingående skatt som hänför sig till ett jordbruksarrende även till den del arrendet omfattar bostad.

I 15 § och 16 § första stycket 2 finns särskilda begränsningar av rätten till avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller hyra av personbilar eller motorcyklar.

SFS 1994:1798

Ett finansieringsföretag som har övertagit en säljares rätt enligt ett köpeavtal får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till värdet av en vara som med stöd av köpeavtalet återtas av finansieringsföretaget. Detta gäller dock endast om företaget kan visa att köparen helt saknat rätt till avdrag för ingående skatt och inte heller haft rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av någon del av sådan skatt.

[Upphävd g. Lag (1995:700).]

SFS 1995:700

Uppdelning av den ingående skatten i vissa fall

I de fall den ingående skatten endast delvis avser förvärv eller import som medför avdragsrätt eller avser förvärv eller import som görs gemensamt för flera verksamheter, av vilka någon inte medför skattskyldighet, eller görs för en verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet får avdrag göras endast för skatten på den del av ersättningen eller inköpspriset som hänför sig till den del av förvärvet eller importen som medför avdragsrätt respektive hänför sig till verksamhet som medför skattskyldighet. Om denna del inte kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 eller 16 §.

Rättsfall:

Beräkning av den avdragsgilla delen vid blandad verksamhet C-333/91 Sofitam, C-306/94 Régie dauphinoise, C-98/98 Midland Bank, C-16/00 Cibo Participations, C-77/01 EDM, C-243/03 kommissionen/Frankrike, C-536/03 António Jorge, C-437/06 Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement, C-174/08 NCC Construction Danmark. Mervärdesskatt som belöper på varor och tjänster som en rörelse har anskaffat för annan verksamhet än den som den skattskyldiga beskattas för är inte avdragsgill C-515/07 Vereniging Noordelijke. Omsättning vid filialer i andra medlemsländer får ej beaktas vid andelsberäkningen C-388/11 Crédit Lyonnais.

SFS 2007:1376

[Upphävd g. Lag (2007:1376).]

SFS 2007:1376

Om den ingående skatten avser förvärv eller import för verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, får hela den ingående skatten för ett visst förvärv eller en viss import ändå dras av

 1. om förvärvet eller importen till mer än 95 procent görs för den del av verksamheten som medför skattskyldighet, eller

 2. om skatten för förvärvet eller importen inte överstiger 1 000 kronor och mer än 95 procent av omsättningen i verksamheten medför skattskyldighet.

Om den ingående skatten avser förvärv eller import för en verksamhet som medför både skattskyldighet och återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9–13 §§ eller för både en verksamhet som medför skattskyldighet och en annan verksamhet som medför sådan återbetalningsrätt, behöver någon uppdelning av den ingående skatten enligt 13 § inte göras.

SFS 1994:1798

Personbilar och motorcyklar

  När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs för andra ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211), transporter av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt får avdrag inte göras för ingående skatt som hänför sig till

 1. förvärv av fordonet, eller

 2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning används i den verksamhet som medför skattskyldighet.

Rättsfall:

Bestämmelsen ansågs tillämplig även på tävlingsbil, s.k. STCC-bil R 2005:23.

Ang. medlemsstaternas rätt att behålla undantag från avdragsrätten, se C-43/96 kommissionen/Frankrike, C-305/97 Royscot m.fl., C-345/99 kommissionen/Frankrike, C-409/99 Metropol Treuhand, C-40/00 kommissionen/Frankrike och C-155/01 Cookies World. Användning i den skattepliktiga verksamheten? C-118/11 Eon Aset Menidjmunt.

SFS 2012:215

En skattskyldig som använder en personbil eller motorcykel i en verksamhet som medför skattskyldighet får dra av

 1. ingående skatt som hänför sig till driftskostnader för sådan användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten, och

 2. hälften av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning av fordonet för sådan användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten.

Första stycket 1 gäller endast om fordonet tillhör inventarierna i verksamheten eller har förhyrts för användning i denna. Första stycket 2 gäller inte om fordonet har förhyrts för persontransporter i taxitrafik, uthyrning, transport av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt eller om den ingående skatten omfattas av avdragsförbudet i 15 § 2.

Rättsfall:

Fråga om avdrag när den skattskyldige bedriver blandade verksamheter HFD 2021:16.

Användning i den skattepliktiga verksamheten? C-118/11 Eon Aset Menidjmunt.

SFS 2012:215

SFS 2000:500

SFS 2000:500

SFS 2000:500

SFS 2000:500

SFS 2000:500

SFS 2000:500

Hur rätten till avdrag skall styrkas

Vid förvärv av vara eller tjänst från någon som är skattskyldig eller om förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–5 ska avdragsrätten styrkas genom faktura.

Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura, om förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig dokumentation.

Rättsfall:

Ang. krav på faktura, se 123/87 och 330/87 Jeunehomme samt C-85/95 Reisdorf. Ang. fakturas tillräcklighet för styrkande, se förenade målen C-80/11 och C-142/11 Mahagében och Dávid (även vid förekomst av oegentligheter eller skatteundandragande med anknytning till utställaren).

SFS 2012:342

SFS 1995:700

Vid förvärv av en fastighet eller en lägenhet som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt ska den ingående skatten enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra stycket 2 styrkas genom en av överlåtaren utfärdad handling i pappersform eller i elektronisk form. Överlåtaren är skyldig att utfärda en sådan handling om förvärvaren begär det.

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 4 § första stycket 4, ska den innehålla uppgift om den utgående skatt som överlåtaren har redovisat eller ska redovisa för gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på fastigheten eller lägenheten.

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 9 kap. 8 § andra stycket 2, ska den innehålla uppgift om den ingående skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad och som överlåtaren inte har dragit av.

Utöver de uppgifter som anges i andra och tredje styckena ska den handling som avses där innehålla uppgift om

 1. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken de kan identifieras,

 2. transaktionens art,

 3. överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift, och

 4. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och förvärvarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

SFS 2007:1376

Den som enligt 8 a kap. 11–14 §§ skall överta överlåtarens rättighet och skyldighet när det gäller jämkning av avdrag för ingående skatt skall som grund för jämkningen i sina räkenskaper ha en av överlåtaren utfärdad handling som avses i 8 a kap. 15 §.

SFS 2003:1134

Jämkning av avdrag för ingående skatt hänförlig till investeringsvaror

Kapitlet infört g. SFS2000-0500

Avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv eller import av investeringsvaror skall jämkas enligt bestämmelserna i detta kapitel om användningen av varan ändras efter förvärvet eller om varan överlåts.

Med avdrag för ingående skatt jämställs återbetalning av skatt enligt 10 kap. 9–13 §§.

SFS 2000:500

Vad som är investeringsvara

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Med investeringsvaror avses:

 1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde minskar, om den ingående skatten på anskaffningskostnaden för tillgången uppgår till minst 50 000 kronor,

 2. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, om den ingående skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor,

 3. fastigheter och lägenheter som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt, som tillförts varor och tjänster genom skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §, om avdrag för ingående skatt medgetts enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 5 med minst 100 000 kronor, och

 4. bostadsrätt eller hyresrätt till en lägenhet, om bostadsrättshavaren eller hyresgästen utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av lägenheten och om skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor.

Har under ett beskattningsår avseende en viss fastighet både en åtgärd som avses i första stycket 2 företagits och ett avdrag enligt första stycket 3 gjorts eller mer än en åtgärd företagits eller ett avdrag gjorts ska vid tillämpning av beloppsgränsen åtgärderna och avdragen läggas samman. Avdrag och åtgärder som avses i första stycket 3 och 4 ska på motsvarande sätt läggas samman med andra avdrag och åtgärder som avser samma hyresrätt eller bostadsrätt.

Maskin, utrustning och särskild inredning ska vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel anses som sådan tillgång som avses i första stycket 1, om den

 1. tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål, och

 2. anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

Rättsfall:

Ang. begreppen investeringsvara och anläggningstillgång, se 51/76 Verbond van Nederlandse Ondernemingen (kontorsmateriel), C-98/07 Nordania Finans och BG Factoring (leasingfordon).

SFS 2016:1208

Särskilt om hyresrätter och bostadsrätter

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Vad som i 4 § första stycket 3, 4 och 5, 6 § fjärde stycket, 7 § fjärde stycket samt 12 och 13 §§ sägs om fastigheter gäller även hyresrätter och bostadsrätter. Rättighet och skyldighet att jämka vid överlåtelse och ändrad användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller i dessa fall hyresgäst eller bostadsrättshavare.

SFS 2015:888

När jämkning skall ske

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Om inte annat följer av 5 § eller 11–14 §§, skall jämkning ske i följande fall:

 1. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande helt eller delvis medfört avdragsrätt för ingående skatt ändras på så sätt att avdragsrätten minskar,

 2. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande inte medfört rätt till avdrag för ingående skatt eller endast delvis medfört sådan rätt ändras på så sätt att avdragsrätten ökar,

 3. om en annan investeringsvara än en fastighet avyttras och omsättningen är skattepliktig, under förutsättning att förvärvet av varan endast delvis medfört avdragsrätt,

 4. om en fastighet överlåts under förutsättning att avdrag gjorts för ingående skatt på kostnader för ny-, till- eller ombyggnad som avses i 2 § första stycket 2 eller 4,

 5. om en fastighet som avses i 2 § första stycket 3 överlåts eller,

 6. om en fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst försätts i konkurs, under förutsättning att han haft rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till kostnader för investeringsvaror som avses i 2 § första stycket 2, 3 eller 4.

Statens fordran på grund av jämkning enligt första stycket 6 får göras gällande i en konkurs, om fordran uppkommer på grund av att gäldenären försätts i konkurs.

Rättsfall:

Statens fordran, enl. tidigare motsvarighet till denna §, på avdragen återföringspliktig mervärdesskatt kunde inte göras gällande i fastighetsägarens konkurs sedan fastigheten överlåtits av konkursboet H 1997:787 – Ej jämkning enl. 1 st. 3 av dotterbolags avdrag för ingående mervärdesskatt vid överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror till underpris R 2002:110 anm. även vid 2:2.

Ang. förutsättningarna för jämkning, se C-97/90 Lennartz, C-291/92 Armbrecht, C-487/01 och C-7/02, Gemeente Leusden och Holin Groep, C-63/04 Centralan Property, C-184/04 Uudenkaupungin kaupunki, C-234/11 TETS Haskovo, C-257/11 Gran Via Moineşti.

SFS 2000:500

Avdrag för ingående skatt skall inte jämkas

 1. om en förändring i användandet av en investeringsvara föranleder uttagsbeskattning enligt 2 kap., eller

 2. om förändringen av avdragsrätten i förhållande till avdragsrätten vid anskaffandet är mindre än fem procentenheter.

SFS 2000:500

Korrigeringstid

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Avdrag för ingående skatt ska jämkas endast när användningen av en investeringsvara har förändrats eller överlåtelse skett inom viss tid (korrigeringstiden).

Denna tid är

 1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 tio år, räknat på det sätt som anges i tredje och fjärde styckena,

 2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 tio år från det att avdrag gjorts enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 5, och

 3. för andra investeringsvaror fem år från tidpunkten för förvärvet.

I korrigeringstiden ska räknas in det räkenskapsår under vilket ny-, tilleller ombyggnaden eller avdraget gjorts eller förvärvet skett.

Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i andra stycket 1 ska anses ha skett det beskattningsår under vilket fastigheten kunnat tas i bruk efter åtgärderna eller, vid bygg- eller anläggningsentreprenader, det beskattningsår under vilket slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Om fastigheten överlåts eller dess användning ändras dessförinnan och avdrag för ingående skatt har medgetts, anses dock ny-, till- eller ombyggnaden ha skett det år avdrag medgetts.

SFS 2015:888

Hur jämkning skall ske

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Vid ändrad användning av en investeringsvara ska avdrag för ingående skatt jämkas varje räkenskapsår under återstoden av korrigeringstiden. Vid övergång till skattebefrielse enligt 9 d kap. ska dock jämkning ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden, om inte den beskattningsbara personen motsätter sig det. Även om den beskattningsbara personen motsätter sig det ska jämkning ske vid ett enda tillfälle, om det finns särskilda skäl för det.

Vid överlåtelse av investeringsvaror samt i fall som avses i 4 § första stycket 6 ska avdrag som gjorts för ingående skatt jämkas vid ett enda tillfälle och jämkningen ska avse återstoden av korrigeringstiden.

I återstoden av korrigeringstiden ska räknas in det räkenskapsår under vilket användningen ändras eller överlåtelse sker.

Avser en ändrad användning eller en överlåtelse endast en del av en fastighet ska endast den ingående skatt som hänför sig till denna del jämkas.

SFS 2016:1069

Den ingående skatt som skall jämkas (ursprungsbeloppet) är

 1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 den ingående skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnaden,

 2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 den ingående skatt som dragits av,

 3. för övriga investeringsvaror den ingående skatten vid förvärvet av varan.

Det belopp med vilket jämkning årligen skall göras (jämkningsbeloppet) skall beräknas utifrån korrigeringstiden som en tiondel respektive en femtedel av den del av ursprungsbeloppet som motsvarar skillnaden i procentenheter mellan avdragsrätten för ingående skatt vid korrigeringstidens början och avdragsrätten efter förändringen. Om en förvärvare övertagit rättighet och skyldighet att jämka enligt 12 § skall jämkningsbeloppet för förvärvaren beräknas som en tiondel av den del av ursprungsbeloppet som motsvarar skillnaden i procentenheter mellan överlåtarens avdragsrätt vid överlåtelsen och förvärvarens avdragsrätt efter förändringen.

SFS 2000:500

Jämkningsbeloppet får i de fall som avses i 4 § första stycket 3 uppgå till högst motsvarande 25 procent av priset med anledning av avyttringen av varan. I priset skall inte inräknas kompensation för skatt enligt denna lag.

SFS 2000:500

Om avdrag för ingående skatt skall jämkas till följd av ändrad användning skall avdragsrätten under jämkningsåret bestämmas med ledning av förhållandena vid utgången av året. Om det finns särskilda skäl får avdragsrätten i stället bestämmas efter vad som är skäligt.

SFS 2000:500

Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som omfattas av frivillig skattskyldighet, i samband med att verksamhet överlåts eller vid fusion eller liknande förfarande, ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt. Detta gäller dock endast under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna lag eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

När en beskattningsbar person inträder i en mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap., övertar gruppen dennes rättighet och skyldighet att jämka. När en beskattningsbar person utträder ur en sådan grupp övertar den beskattningsbara personen gruppens rättighet och skyldighet att jämka ingående skatt hänförlig till den beskattningsbara personens investeringsvaror.

SFS 2013:368

Vid överlåtelse av fastighet i annat fall än som avses i 11 § ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt, under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna lag eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §. Vad nu sagts gäller dock inte om överlåtaren och förvärvaren har träffat avtal om att överlåtaren ska jämka.

Om förvärvaren övertar rättighet och skyldighet att jämka ska överlåtaren inte till följd av överlåtelsen jämka avdrag för ingående skatt. Vad nu sagts gäller dock inte jämkning på grund av ändringar som inträffat under överlåtarens innehavstid.

Överlåtaren ska fullgöra skyldighet att jämka som uppstått på grund av att förvärvaren ändrat användningen av fastigheten eller överlåtit den

 1. om överlåtaren dragit av ingående skatt och inte tagit upp den i sådan handling som avses i 15 §, eller

 2. om överlåtaren inte lämnat uppgift om handling som avses i 16 §.

SFS 2009:1333

Om en fastighetsägare försätts i konkurs kan konkursboet överta konkursgäldenärens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt under förutsättning att konkursboet är skattskyldigt enligt 6 kap. 3 §. Övertagandet skall ske innan konkursboet överlåter fastigheten, men gäller från det att konkursboet blivit skattskyldigt för verksamheten i fastigheten.

Konkursgäldenären skall dock alltid jämka avdrag för ingående skatt på grund av ändringar som inträffat under tiden fram till dess att han försatts i konkurs.

Om en fastighet överlåts av konkursboet skall bestämmelserna i 12 § gälla för konkursboet och förvärvaren.

SFS 2000:500

Om en hyresgäst eller bostadsrättshavare lämnar en hyresrätt eller bostadsrätt, utan att överlåta den till någon annan, skall fastighetsägaren överta rättighet och skyldighet att jämka ingående skatt på kostnaden för ny-, till- eller ombyggnad som tillförts av hyresgästen eller bostadsrättshavaren.

SFS 2000:500

Utfärdande av handling vid jämkning

Rubriken införd g. SFS2003-1134

Vid överlåtelse av en investeringsvara som medför att förvärvaren skall överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt skall överlåtaren utfärda en handling i pappersform eller i elektronisk form som innehåller de uppgifter som framgår av 17 §.

Om överlåtaren efter utfärdandet av denna handling fått förändrad ingående skatt eller avdragsrätt för denna, skall överlåtaren utfärda en kompletterande handling avseende denna ändring.

SFS 2003:1134

Innehar överlåtaren en handling som utfärdats enligt 15 § av en tidigare ägare till en investeringsvara och som innehåller uppgifter av betydelse för förvärvarens rätt och skyldighet att jämka, skall en kopia av handlingen överlämnas till förvärvaren.

SFS 2003:1134

En handling som utfärdas enligt 15 § skall innehålla uppgifter om

 1. den ingående skatt som hänför sig till överlåtarens förvärv av investeringsvaran eller ny-, till- eller ombyggnad av fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt,

 2. den del av denna skatt som överlåtaren efter eventuell jämkning gjort avdrag för,

 3. vid vilka tidpunkter förvärven och avdragen har skett,

 4. uppgift om handling som avses i 16 §,

 5. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken de kan identifieras,

 6. transaktionens art,

 7. överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift, och

 8. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och förvärvarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

Avser handlingen överlåtelse av en fastighet skall även uppgift lämnas om hur den ingående skatten fördelar sig mellan olika delar av fastigheten.

SFS 2003:1134

Frivillig skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-0500

Förutsättningar för frivillig skattskyldighet

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket 1 och 2 gäller endast för fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare, konkursbon och mervärdesskattegrupper som har angett utgående skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen (frivillig skattskyldighet).

Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som ska omfattas av den frivilliga skattskyldigheten ägs eller innehas av en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, blir mervärdesskattegruppen frivilligt skattskyldig om fakturan har utfärdats av den beskattningsbara person i mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om en hyresrätt eller bostadsrätt, av den beskattningsbara person som innehar hyresrätten eller bostadsrätten. Första stycket gäller även om fakturan har utfärdats i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning av köparen eller av en tredje person.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 § gäller endast om upplåtaren har ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har rätt till sådan återbetalning. Intyget ska vara utfärdat av Utrikesdepartementet.

En faktura som avses i första stycket ska ha utfärdats senast sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser. En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha blivit frivilligt skattskyldig enligt första stycket om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota som avses i 11 kap. 10 §. Det gäller dock endast om kreditnotan utfärdas senast fyra månader från den dag då fakturan utfärdades.

Rättsfall:

Konkursbo på begäran skattskyldigt till mervärdeskatt (äldre bestämmelser) för uthyrning av fastighet som konkursboet färdigställt R 1998:31 – Beslut om skattefrihet ansågs kunna ges retroaktiv verkan R 1999:2.

En medlemsstat som har infört en möjlighet till frivillig skattskyldighet när det gäller uthyrning av fast egendom kan senare upphäva den möjligheten C-381/97 Belgocodex.

SFS 2013:954

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket 3 gäller endast om Skatteverket har beslutat om frivillig skattskyldighet efter ansökan. En sådan ansökan får göras av en fastighetsägare, ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i 6 a kap. 4 §.

Om den fastighet som ska omfattas av den frivilliga skattskyldigheten ägs av en beskattningsbar person som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § ska ansökan göras av grupphuvudmannen med samtycke av den beskattningsbara personen.

Vad som i första stycket sägs gäller endast om

 • det finns särskilda skäl,

 • den sökande har för avsikt att använda fastigheten för sådan uthyrning eller upplåtelse som avses i 3 kap. 3 § andra stycket, och

 • det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

SFS 2013:368

Innebörden av vissa uttryck i detta kapitel

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-0500

Det som i fortsättningen i detta kapitel sägs om fastighetsägare gäller även andra som är skattskyldiga för en uthyrning eller annan upplåtelse enligt 1 § eller är skattskyldiga till följd av beslut enligt 2 §.

Det som i fortsättningen i detta kapitel sägs om fastighet gäller fastigheter eller delar av fastigheter som är eller som kan vara föremål för sådan uthyrning eller annan upplåtelse som omfattas av skattskyldighet enligt 1 eller 2 §.

SFS 2013:954

Tidpunkten för den frivilliga skattskyldighetens inträde

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-0500

Skattskyldighet enligt 1 § inträder den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser, dock tidigast den dag då hyresgästen eller bostadsrättshavaren enligt avtal tillträder den del av fastigheten som uthyrningen eller upplåtelsen avser.

Skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § inträder den dag då ansökan inkommer till Skatteverket eller den senare dag som sökanden angett.

SFS 2013:954

Frivillig skattskyldighet vid överlåtelse

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-0500

En fastighetsägare som överlåter en fastighet skall, om han fortsätter uthyrningen eller upplåtelsen av fastigheten efter försäljningen, vara skattskyldig för denna verksamhet till dess den nye ägaren tillträder fastigheten.

Från och med tillträdesdagen övergår den frivilliga skattskyldigheten på den nye ägaren som då inträder i den tidigare ägarens ställe när det gäller rättigheter och skyldigheter enligt denna lag.

SFS 2000:500

Den frivilliga skattskyldighetens upphörande

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Den frivilliga skattskyldigheten upphör

 1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ändamål än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse, eller

 2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller på grund av rivning.

Skatteverket får, innan uthyrning eller annan upplåtelse påbörjats, besluta att frivillig skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § ska upphöra, om det inte längre finns förutsättningar för en sådan skattskyldighet.

Skatteverket ska, om en fastighet överlåts, besluta att frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse ska upphöra vid tillträdet om den tidigare och den nya ägaren gemensamt ansöker om detta före tillträdesdagen. Det som nu sagts gäller endast om frivillig skattskyldighet har beslutats enligt 2 § och överlåtelsen sker innan skattepliktig uthyrning eller upplåtelse har påbörjats.

Om en fastighet överlåts i andra fall än som avses i tredje stycket upphör den frivilliga skattskyldigheten vid tillträdet, om den tidigare och den nya ägaren före tillträdesdagen ingått ett skriftligt avtal om att den frivilliga skattskyldigheten inte ska övergå.

SFS 2013:954

Anmälningsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2000-0500

En överlåtelse av en fastighet ska anmälas till Skatteverket av både den tidigare och den nya ägaren.

En fastighetsägare är skyldig att till Skatteverket anmäla ett sådant förhållande som enligt 6 § första stycket medför att skattskyldigheten upphör.

Första och andra styckena gäller endast om

 1. frivillig skattskyldighet har beslutats enligt 2 §, och

 2. överlåtelsen sker, eller det förhållande som avses i andra stycket inträffar, innan skattepliktig uthyrning eller upplåtelse påbörjats.

SFS 2013:954

Avdrag för ingående skatt

Rubriken införd g. SFS2000-0500

En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt bestämmelserna i 8 kap.

I stället för att korrigera den ingående skatten genom jämkning får fastighetsägaren göra avdrag om skattskyldighet som gäller enligt 1 § har inträtt eller, vid skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § om en skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse har påbörjats, inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket

 1. fastighetsägaren har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten, under förutsättning att den del av fastigheten som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden inte tagits i bruk efter åtgärderna, eller

 2. en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastighet.

Avdragsrätt enligt andra stycket 2 gäller endast under förutsättning

 • att den nya ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första stycket 4,

 • att den tidigare ägaren inte varit frivilligt skattskyldig, och

 • att varken den tidigare eller den nya ägaren tagit den del av fastigheten som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i bruk efter åtgärderna.

Avdrag enligt andra stycket 1 eller 2 får göras för den ingående skatt som hänför sig till byggarbetena och som motsvarar den skattepliktiga upplåtelse som omfattas av frivillig skattskyldighet. Avdrag får inte göras för ingående skatt som det gjorts avdrag för efter beslut enligt 2 §.

SFS 2013:954

Jämkning av avdrag för ingående skatt

Rubriken införd g. SFS2000-0500

Jämkning av avdrag för ingående skatt som hänför sig till fastighet som är eller har varit föremål för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse skall ske enligt vad som föreskrivs i 8 a kap. samt bestämmelserna i 10–13 §§.

SFS 2000:500

  Jämkning ska ske när frivillig skattskyldighet upphör enligt 6 §. Jämkning ska dock inte ske om

 1. den frivilliga skattskyldigheten upphör enligt 6 § första stycket 2, eller

 2. fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten i en annan verksamhet som medför skattskyldighet enligt denna lag eller rätt till återbetalning enligt

  10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

SFS 2009:1333

Om frivillig skattskyldighet som beslutats enligt 2 § upphör innan någon skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse kommit till stånd ska jämkning ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden. Dessutom ska ingående skatt, som hänför sig till tiden mellan beslutet om frivillig skattskyldighet och dennas upphörande, betalas in till staten. På jämknings- och skattebelopp ska kostnadsränta betalas. Räntan ska motsvara den fastställda basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och löpa från och med dagen för återbetalning av den ingående skatten till fastighetsägaren.

När avdragsrätt föreligger enligt 8 § andra stycket beräknas korrigeringstiden från ingången av det räkenskapsår under vilket avdragsrätten inträtt.

Att tillämpa 1 st. ansågs förenligt med mervärdesskattedirektivet HFD 2022:15.

SFS 2011:1253

Bestämmelserna i 8 a kap. 12 § gäller även vid överlåtelse av fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet, även om den nya ägaren blir skattskyldig först vid tillträdet enligt 5 § andra stycket.

Om skattskyldighet upphör enligt 6 § tredje eller fjärde stycket är den tidigare ägaren skyldig att jämka, om inte den nya ägaren övertar rättighet och skyldighet att jämka enligt 8 a kap. 12 §.

SFS 2013:954

Om frivillig skattskyldighet upphör på grund av åtgärder som vidtagits av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare är såväl denne som fastighetsägaren skyldig att jämka. Skyldigheten omfattar den ingående skatt som var och en av dem dragit av och som hänför sig till den del av fastigheten som omfattas av hyres- eller bostadsrätten.

SFS 2000:500

Särskilt om begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

Kapitlet infört g. SFS1995-0700

Tillämpningsområde

Rubriken införd g. SFS1995-0700

Detta kapitel tillämpas vid en beskattningsbar återförsäljares omsättning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som levererats till honom inom EU av

 1. någon som inte är en beskattningsbar person,

 2. en beskattningsbar person som ska redovisa mervärdesskatt enligt detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

 3. en beskattningsbar person vars omsättning är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

 4. en beskattningsbar person som undantas från skattskyldighet enligt 1 kap. 2 a §, eller

 5. en beskattningsbar person vars omsättning omfattas av skattebefrielse enligt bestämmelserna i 9 d kap. eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land och den förvärvade varan utgjort anläggningstillgång hos den beskattningsbara personen.

Detta kapitel omfattar inte omsättning av sådana transportmedel som har förvärvats enligt 2 a kap. 3 § första stycket 1.

Rättsfall:

R 2009:40 anm. vid 3:30 f.

Djur kan anses utgöra begagnade varor C-320/02 Stenholmen. Vinstmarginalbeskattning ej möjlig när återförsäljaren själv har importerat begagnade varor till unionen med tillämpning av de normala mervärdesskattereglerna C-203/10 Auto Nikolovi. Se även C-160/11 Bawaria Motors.

SFS 2016:1069

  Om en beskattningsbar återförsäljare begär det ska Skatteverket besluta att återförsäljaren ska tillämpa detta kapitel vid försäljning av

 1. konstverk, samlarföremål och antikviteter som återförsäljaren själv har importerat, eller

 2. konstverk som återförsäljaren har förvärvat från upphovsmannen eller dennes dödsbo.

Ett beslut enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter det år under vilket beslutet fattades.

SFS 2013:368

Utan hinder av 1 § eller ett beslut som avses i 2 § får en beskattningsbar återförsäljare tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en omsättning som annars skulle omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.

SFS 2013:368

Innebörden av vissa uttryck i detta kapitel

Rubriken införd g. SFS1995-0700

Med begagnade varor avses varor som har varit i bruk och som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation med undantag av

 1. fastigheter enligt 1 kap. 11 §,

 2. konstverk, samlarföremål eller antikviteter,

 3. varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina, om materialet är obearbetat eller i huvudsak obearbetat, samt skrot, avfall eller liknande som innehåller guld, silver eller platina, eller

 4. oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar.

Rättsfall:

Häst, som köpts från privatperson (annan än uppfödaren) och som efter träning till ridhäst sålts vidare, betraktades som begagnad vara R 2004:45.

SFS 2002:1004

Med konstverk förstås

 1. tavlor m.m. och konstgrafiska blad m.m. enligt KN-nummer 9701 eller 9702 00 00 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

 2. skulpturer enligt KN-nummer 9703 00 00 och avgjutningar av sådana skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar, och

 3. handvävda tapisserier enligt KN-nummer 5805 00 00 och väggbonader enligt KN-nummer 6304 00 00, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar.

SFS 1995:700

Med samlarföremål förstås

 1. frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke, under förutsättning att de är makulerade eller, om de är omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som lagligt betalningsmedel, allt enligt KN-nummer 9704 00 00, och

 2. samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse, allt enligt KN-nummer 9705 00 00.

SFS 1995:700

Med antikviteter förstås varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

SFS 1995:700

Med beskattningsbar återförsäljare förstås en beskattningsbar person som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att sälja dem vidare.

Första stycket gäller även om den beskattningsbara personen handlar i eget namn för en annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket provision ska betalas vid köp eller försäljning.

Rättsfall:

Leasingföretag, som inom ramen för sin verksamhet vidareförsäljer begagnade fordon, kan anses utgöra skattskyldig återförsäljare C-280/04 Jyske Finans.

SFS 2013:368

Beskattningsunderlag

Rubriken införd g. SFS1995-0700

Vid sådan omsättning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 1 eller 2 § utgörs beskattningsunderlaget av återförsäljarens vinstmarginal minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen.

Vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan en varas försäljningspris och varans inköpspris, om inte annat följer av 11 §.

Har en beskattningsbar återförsäljare själv importerat konstverk, samlarföremål eller antikviteter ska som inköpspris anses beskattningsunderlaget vid importen med tillägg av den mervärdesskatt som hänför sig till importen.

SFS 2013:368

Om inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset för varan får skillnaden räknas av mot vinst som uppkommit vid försäljning av andra varor endast i det fall som avses i 11 §.

SFS 1995:700

Beskattningsunderlag vid förenklad marginalbeskattning

Rubriken införd g. SFS1994-0200

När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varornas pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den sammanlagda vinstmarginalen, minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen, för sådana varor under redovisningsperioden enligt 26 kap. 10–16 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), om inte annat följer av tredje stycket. Om olika skattesatser är tillämpliga, ska beskattningsunderlaget fördelas efter skattesats. Fördelningen får om så erfordras bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den huvudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under redovisningsperioden, får även andra omsättningar som avses i 1 eller 2 § ingå i beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.

SFS 2011:1253

Om värdet av inköp av varor som avses i 11 § under en redovisningsperiod överstiger värdet av försäljningar av sådana varor under perioden, får det överskjutande beloppet läggas till värdet av inköpen under en efterföljande period, om beskattningsunderlaget bestäms enligt 11 § första eller andra stycket och inköpen är hänförliga till samma skattesats.

SFS 2001:1169

Ingående skatt

Rubriken införd g. SFS1995-0700

Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor från en beskattningsbar återförsäljare vars omsättning av varorna beskattas enligt detta kapitel eller motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

Vid sådan omsättning av varor som beskattas enligt detta kapitel får en beskattningsbar återförsäljare inte göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till

 1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har importerat, eller

 2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit honom.

SFS 2013:368

  Om en beskattningsbar återförsäljare har valt att enligt 3 § tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på omsättning som annars skulle ha omfattats av detta kapitel, ska den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import av varorna dras av för den redovisningsperiod under vilken varorna omsätts av återförsäljaren när det är fråga om

 1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har importerat, eller

 2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit honom.

SFS 2013:368

Räkenskaper

Rubriken införd g. SFS1995-0700

Den som redovisar mervärdesskatt både enligt de allmänna bestämmelserna i denna lag och enligt detta kapitel är skyldig att i sina räkenskaper särskilja de transaktioner som hänför sig till omsättning som beskattas enligt detta kapitel.

SFS 1995:700

Faktura

Rubriken införd g. SFS1995-0700

När detta kapitel tillämpas vid beskattning av en omsättning, får skattens belopp eller underlag för beräkning av beloppet inte anges i faktura.

SFS 1995:700

Övriga bestämmelser

Rubriken införd g. SFS1995-0700

Att en omsättning av en vara i vissa fall anses som en omsättning utomlands föreskrivs i 5 kap. 3 a §.

SFS 2009:1333

Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket tillämpas inte på omsättning som beskattas enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4 och andra stycket tillämpas inte i fråga om omsättning som i ett annat EU-land beskattas i enlighet med regler motsvarande dem som anges i detta kapitel.

SFS 2013:1105

Vid omsättning till annat EU-land av ett sådant transportmedel som avses i 1 kap. 13 a § tillämpas inte detta kapitel.

SFS 2011:283

Särskilt om viss resebyråverksamhet

Kapitlet infört g. SFS1995-0700

Kapitlet infört g. (se vid rubriken till 9 a kap.). SFS1995-0700

Detta kapitel tillämpas vid sådan omsättning av resor som en resebyrå tillhandahåller resenärer, om resebyrån som ett led i den omsättningen förvärvar varor och tjänster från andra beskattningsbara personer eller förmedlar varorna och tjänsterna i eget namn för deras räkning. Vad resebyrån på detta sätt tillhandahåller en resenär ska anses som omsättning av en enda tjänst (resetjänsten).

Med resebyrå avses även researrangör.

Rättsfall:

Förelåg resetjänst enl. detta kap. eller en utomlands omsatt transporttjänst? R 2003:32.

Ang. innebörden av begreppet resebyråverksamhet, se C-163/91 Van Ginkel (tillhandahållande av hotellrum), C-31/10 Minerva Kulturreisen (försäljning av operabiljetter), C-308/96 och C-94/97 Madgett och Baldwin (hotellägare som tillhandahåller vissa transporttjänster), C-200/04 iSt (anordnande av språkresor och studier i utlandet), C-557/11 Kozak (resebyrås egen transporttjänst omfattas ej).

SFS 2013:368

Vid omsättning av en resetjänst utgörs beskattningsunderlaget av resebyråns marginal.

Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersättningen för resetjänsten och resebyråns kostnader för varor och tjänster som tillhandahålls resebyrån av andra beskattningsbara personer och som kommer resenären direkt till godo.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska resebyråns kompensation för skatt enligt denna lag inte räknas in i ersättningen.

Rättsfall:

Ang. beräkning av beskattningsunderlaget, se C-308/96 och C-94/97 Madgett och Baldwin, C-149/01 First Choice Holidays och C-291/03 My Travel.

SFS 2013:368

Omsättning av resetjänsten medför inte rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo. Sådan ingående skatt ger inte heller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§.

SFS 2009:1333

En resetjänst är omsatt inom landet om resebyrån har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tillhandahållandet görs, om inte annat följer av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor och tjänster som en annan beskattningsbar person tillhandahållit resebyrån utanför EU, ska resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 19 § 4. Om förvärven avser varor och tjänster som den andra beskattningsbara personen tillhandahållit resebyrån både inom och utanför EU, gäller bestämmelserna i 5 kap. 19 § 4 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor och tjänster tillhandahållna utanför EU.

SFS 2013:368

Om mervärdesskatt ska redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel, får resebyrån underlåta att redovisa skattens belopp eller underlag för beräkning av beloppet i fakturan.

Om köparen av resetjänsten är en beskattningsbar person gäller de allmänna bestämmelserna i denna lag om en fakturas innehåll för rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt.

SFS 2013:368

Om resenären är en beskattningsbar person vars verksamhet medför rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt, får resebyrån i stället tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en sådan omsättning som omfattas av detta kapitel.

SFS 2013:368

Särskilt om varor i vissa lager

Kapitlet infört g. SFS1995-1286

Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket,

 1. omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

 2. omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,

 3. omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster, som görs i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon inom landet under den tid varorna är placerade där, och

 4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placerade i skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att omsättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av varor gäller även vid unionsinterna förvärv av varorna.

Rättsfall:

Ang. varor som förädlats i tullager, se C-165/11 Profitube. Ang. krav på att varorna placeras fysiskt på skatteupplaget, se C-272/13 Equoland.

SFS 2016:261

Med icke-unionsvara, anläggning för tillfällig lagring, tullager och frizon förstås detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

SFS 2016:261

Med skatteupplag avses

 1. för varor i 9 §, som utgör energiprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi och omfattas av de förfaranderegler som anges i 3 a § i samma kapitel, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 4 kap. 1 § i den lagen,

 2. för etylalkohol, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt, och

 3. för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 7 §.

SFS 2022:161

Skatt skall tas ut när en vara upphör att vara placerad på sådant sätt som avses i 1 §.

Inträder vid den tidpunkt som anges i första stycket även skattskyldighet enligt 1 kap. 5 § för import skall endast skatt enligt första stycket tas ut.

Rättsfall:

Ang. mervärdesskatt för tullagervaror som stulits, se C-273/12 Harry Winston.

SFS 1995:1286

Skyldig att betala den skatt som anges i 4 § första stycket är den som föranleder att varan upphör att vara placerad på sådant sätt som avses i 1 §.

SFS 1995:1286

  Skatten ska motsvara

 1. i de fall varan inte har omsatts under den tid den varit placerad på sådant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den import, den omsättning eller det unionsinterna förvärv som undantagits i 1 §, med tillägg av den skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av tjänster som undantagits enligt 1 §, eller

 2. i de fall varan har omsatts under den tid den varit placerad på sådant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den sista av dessa omsättningar, med tillägg för den skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av tjänster som undantagits enligt 1 § och som utförts efter den sista omsättningen.

SFS 2011:283

Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare och som i egenskap av beskattningsbar person i större omfattning lagrar sådana varor som avses i 3 § 3.

Upplagshavarens lagring av varor ska äga rum i godkänt skatteupplag.

SFS 2013:1105

Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas av Skatteverket på särskild ansökan.

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas av Skatteverket, om förutsättningarna för godkännande inte längre finns.

SFS 2003:659

I 1 § första stycket 1 och 4 samt i 3 § avses varor som hänförs till följande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan1) ,

1)

EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 387R0256).

 1. tenn (KN-nr 8001),

 2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),

 3. zink (KN-nr 7901),

 4. nickel (KN-nr 7502),

 5. aluminium (KN-nr 7601),

 6. bly (KN-nr 7801),

 7. indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),

 8. spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller 1007 till 1008),

 9. oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokosnöt, brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nr 0801), andra nötter (KN-nr 0802) eller oliver (KN-nr 0711 20),

 10. spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nr 1201 till 1207),

 11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),

 12. te (KN-nr 0902),

 13. kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade (KN-nr 1801),

 14. råsocker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),

 15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-nr 4001 eller 4002),

 16. ull (KN-nr 5101),

 17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),

 18. mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, naturgas, biogas, propan och butan; också inklusive råpetroleumoljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 11 00, 2711 12, 2711 13, 2711 19 00, 2711 21 00 eller 2711 29 00),

 19. silver (KN-nr 7106),

 20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller 7110 31 00),

 21. potatis (KN-nr 0701),

 22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515),

 23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10),

 24. etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nr 2207 eller 3823 90 99),

 25. fettsyrametylestrar (KN-nr 3823 90 99),

 26. råtallolja (KN-nr 3803 00 10), och

 27. tillsatser i motorbränsle (KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 eller 3811 90 00).

SFS 2013:1105

Skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning

Kapitlet infört g. SFS2016-1069

Beskattningsbara personer som omfattas av skattebefrielse

En beskattningsbar person är enligt bestämmelserna i detta kapitel befriad från skatt på omsättning av varor och tjänster som den beskattningsbara personen gör inom landet under ett beskattningsår, om omsättningen enligt 3 §

 1. inte beräknas överstiga 80 000 kronor under beskattningsåret, och

 2. inte har överstigit 80 000 kronor för något av de två närmast föregående beskattningsåren.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet enligt första stycket justeras i motsvarande mån.

Lagen 2022:404, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

SFS 2022:404

Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landet eller som är skattskyldiga för omsättning enligt 1 kap. 2 b §, 3 kap. 10 b och 10 c §§ eller 9 kap. har inte rätt till skattebefrielse.

Skattebefrielsen omfattar inte omsättning av nya transportmedel som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § eller omsättning som avses i 2 kap. 2 § 1.

SFS 2016:1069

I den omsättning som avses i 1 § ska följande inräknas:

 1. beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och tjänster inom landet,

 2. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b, 22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31, 31 a, 31 b eller 31 c §,

 3. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2, 9 eller 10 §, om omsättningen inte endast har karaktären av en bitransaktion, och

 4. ersättning för omsättning som anses gjord utomlands enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8 eller 19 § 2 a, 2 b, 3 eller 4.

Ersättning för omsättning av anläggningstillgångar ska inte ingå i omsättningen enligt första stycket.

SFS 2022:160

Ansökan och beslut om skattebefrielse

Om den beskattningsbara personen inte är registrerad till mervärdesskatt, gäller skattebefrielsen utan ansökan eller beslut.

För andra beskattningsbara personer gäller skattebefrielsen endast om Skatteverket efter ansökan av den beskattningsbara personen har beslutat om detta. Befrielsen gäller tidigast från och med den dag Skatteverket har beslutat om den.

Ett beslut om skattebefrielse gäller tidigast från ingången av det tredje beskattningsåret efter det beskattningsår då ett beslut om beskattning fattades enligt 6 §.

SFS 2016:1069

Skattebefrielsen upphör

Om förutsättningarna för skattebefrielse upphör på grund av att den omsättning som avses i 1 § överstiger 80 000 kronor under innevarande beskattningsår, ska den beskattningsbara personen ta ut skatt enligt denna lag för den omsättning som medför att beloppet överskrids och anmäla sig för registrering hos Skatteverket på det sätt som framgår av 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2022:404

Ansökan och beslut om beskattning

Om den som är skattebefriad ansöker om det, ska Skatteverket besluta att skatt ska tas ut enligt denna lag trots att det fortfarande finns förutsättningar för skattebefrielse enligt 1 §. Ett sådant beslut gäller tidigast från ingången av beskattningsåret närmast före det beskattningsår då ansökan kom in till Skatteverket.

SFS 2016:1069

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-0940

Återbetalning till utländska beskattningsbara personer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0368

Rätten till återbetalning

En utländsk beskattningsbar person har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt under förutsättning att

 1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning i verksamhet utomlands,

 2. omsättningen, i det fall den görs inom EU, är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där omsättningen görs, och

 3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c eller 4 f om omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

Rättsfall:

Ang. förutsättningarna för rätt till återbetalning av skatt till utländska företagare, se C-302/93 Debouche, C-429/97 kommissionen/Frankrike, C-136/99 Monte Dei Paschi Di Siena, C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken, C-582/08 kommissionen/Förenade kungariket, förenade målen C-318/11 och C-319/11 Daimler och Widex.

SFS 2020:1220

En utländsk beskattningsbar person som förmedlar en vara eller en tjänst för en uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import av den förmedlade varan eller tjänsten endast i det fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om uppdragsgivaren förvärvat varan eller tjänsten direkt.

I andra fall än som avses i 1 § andra stycket ger ingående skatt som avser förvärv eller import av en vara inte rätt till återbetalning, om varan förvärvas eller förs in för att inom landet levereras till en köpare.

I 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till återbetalning av ingående skatt.

SFS 2013:368

Rätten till återbetalning inträder när en vara har levererats till den som har rätt till återbetalning eller har förts in i landet eller när en tjänst har tillhandahållits den som har rätt till återbetalning. Vid förskottsbetalning innan en vara levereras eller en tjänst tillhandahålls inträder dock rätten till återbetalning när förskottet har betalats.

SFS 1994:1798

[[Ny beteckning – 19 kap. 24 § – och lydelse g. Lag 2009:1333.]]

SFS 2009:1333

Återbetalning i fråga om vissa omsättningar av varor och tjänster

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1170

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a §, 4 e § 1 b eller 4 e § 1 c lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av de bestämmelserna.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 b §, 4 c §, 4 d § eller 4 e § 1 a samma lag eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av de bestämmelserna. Detsamma gäller den som är etablerad i ett annat EU-land och redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artiklarna 369l–369x i direktivet.

Första och andra styckena gäller inte den som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av de bestämmelserna.

Det som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt till återbetalning enligt första eller andra stycket.

SFS 2020:1170

Återbetalning i andra fall än som avses i 1–4 a §§

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2003-0220

Hjälporganisationer och utländska beskickningar

Ingående skatt som hänför sig till varor som förvärvats eller förts in för att föras ut ur EU och användas för en verksamhet som bedrivs utanför EU ska på ansökan återbetalas, om verksamheten bedrivs för Förenta nationernas eller för något av dess fackorgans räkning.

Detsamma gäller om en riksomfattande hjälporganisation för ut sådana varor ur EU för att användas i en hjälpverksamhet.

SFS 2011:283

Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av

 1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som är avsedd för förvärvaren,

 2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärvaren,

 3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,

 4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på sådana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

 5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

 6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

 7. alkohol- och tobaksvaror,

 8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren, och

 9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

 • Europeiska unionen,

 • Europeiska atomenergigemenskapen,

 • Europeiska centralbanken,

 • Europeiska investeringsbanken, eller

 • ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

Rätt till återbetalning enligt andra stycket gäller endast i den omfattning återbetalningen inte leder till att konkurrensen snedvrids.

SFS 2011:283

Europeiska kommissionen eller en byrå eller ett organ som har inrättats enligt unionsrätten har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster, om

 1. Europeiska kommissionen, byrån eller organet förvärvar varorna eller tjänsterna för att utföra uppgifter som har tilldelats enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, och

 2. Europeiska kommissionen, byrån eller organet inte säljer de förvärvade varorna eller tjänsterna vidare, vare sig direkt eller vid en senare tidpunkt.

Om villkoren för återbetalning enligt första stycket upphör att vara uppfyllda, ska Europeiska kommissionen, byrån eller organet som har förvärvat varorna eller tjänsterna underrätta Skatteverket och betala tillbaka det belopp som tidigare återbetalats.

SFS 2021:1185

Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige har, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här i landet, på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av

 1. utrustning för hemmabruk avsedd för mottagning, inspelning eller uppspelning av ljud eller bild,

 2. kameror, objektiv till kameror och annan utrustning för film- eller bildåtergivning,

 3. vitvaror och hushållsmaskiner,

 4. datorer och utrustning med liknande användning,

 5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och flyglar,

 6. tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till sådana varor som anges i 1–5,

 7. tjänster på sådana varor som anges i 1–6 eller på motorfordon,

 8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor som anges i 3,

 9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och

 10. alkohol- och tobaksvaror.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges i första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

SFS 2015:888

Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 1–8 föreligger endast när fråga är om förvärv för personligt bruk och den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 1 000 kronor.

Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 9 och 10 föreligger endast när fråga är om förvärv för personligt bruk och den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 200 kronor.

Anmärkt författning:

F (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

SFS 2007:1376

Väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster, om

 • varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

 • styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

SFS 2022:160

Nystartade verksamheter

När det finns särskilda skäl kan Skatteverket efter ansökan besluta att den som har påbörjat en verksamhet skall ha rätt till återbetalning av ingående skatt i verksamheten innan sådan omsättning förekommit som avses i 1 kap. 1 § eller i 11 eller 12 §.

SFS 2003:659

SFS 1994:1798

Viss omsättning som är undantagen från skatteplikt m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1798

Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken denne saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §, 22 §, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 31 b §, 31 c §, 32 §, 33 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

 1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

 2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

 3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsättning att

 1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen görs,

 2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet, och

 3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1 eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till återbetalning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för ingående skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

Rättsfall:

Ej rätt till återbetalning vid förvärv som hänför sig till omsättning i annat EU-land när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det landet HFD 2020:17.

SFS 2022:160

Den som är en beskattningsbar person bara på grund av tillfällig omsättning av nya transportmedel enligt 4 kap. 2 § har rätt till återbetalning av ingående skatt om omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §. Denna återbetalningsrätt avser den mervärdesskatt som säljaren betalat som en del av ersättningen för sitt förvärv eller vid import eller vid ett unionsinternt förvärv av transportmedlet. Högre belopp än som motsvarar den skatt säljaren skulle ha blivit skyldig att betala om säljaren hade varit skattskyldig för omsättningen kan dock inte återbetalas.

Återbetalning enligt första stycket kan medges först sedan transportmedlet har levererats.

SFS 2015:888

Om en vara importerats till Sverige för att omsättas till ett annat EU-land, ska mervärdesskatt som betalats vid importen återbetalas till importören sedan det styrkts att varan därefter beskattats som unionsinternt förvärv i ett annat EU-land på sätt som motsvaras av 2 a kap. 5 §.

SFS 2011:283

  Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 a § har en beskattningsbar person rätt till återbetalning av ingående skatt som avser

 1. förvärv av investeringsguld om den som omsätter investeringsguldet till den beskattningsbara personen är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §,

 2. förvärv eller import av annat guld än investeringsguld som därefter av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning omvandlas till investeringsguld, eller

 3. förvärv av tjänster som innebär en förändring av form, vikt eller finhalt på guld, inbegripet investeringsguld.

SFS 2013:368

Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 a § har en beskattningsbar person, som framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något slag till investeringsguld, rätt till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv eller import av varor eller tjänster som är knutna till framställningen eller omvandlingen av guldet, som om omsättningen hade varit skattepliktig.

SFS 2013:368

Andra än utländska beskattningsbara personer har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 a, 4 b, 4 d, 4 e eller 4 f om omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

Rättsfall:

Ang. villkor för återbetalning av överskjutande skatt, se C-525/11 Mednis.

SFS 2020:1220

En beskattningsbar person som enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket likställs med en utländsk beskattningsbar person har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 eller 4 c.

SFS 2013:368

Export

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1999-0640

Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen sker utanför EU. Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §, 22 §, 23 § 2, 3 eller 4 eller 30 e §.

Rätt till återbetalning av ingående skatt enligt första stycket gäller inte den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap.

SFS 2017:1196

Gemensamma bestämmelser för återbetalning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1333

Rätten till återbetalning enligt 1–3, 4 a, 9 och 11–12 §§ omfattar endast sådan skatt som skulle ha varit avdragsgill enligt denna lag om verksamheten hade medfört skattskyldighet och, i fall som avses i 9, omsättning hade förekommit.

Rättsfall:

R 2005:81 anm. vid 11:8.

SFS 2009:1333

Om en beskattningsbar person som omfattas av 19 kap. 1 § utför både transaktioner som medför och inte medför rätt till avdrag av ingående skatt i EU-landet där denne är etablerad, omfattar rätten till återbetalning enligt 10 kap. 1, 11 eller 12 § enbart sådan skatt som hänför sig till transaktionerna som medför avdragsrätt i enlighet med tillämpningen av artikel 173 i rådets direktiv 2006/112/EG i etableringslandet.

SFS 2015:888

  Den som omfattas av 19 kap. 1, 22 eller 30 § har inte rätt till återbetalning enligt detta kapitel för ett belopp som betecknats som mervärdesskatt i en faktura eller liknande handling

 1. utan att vara sådan skatt enligt denna lag,

 2. om beloppet hänför sig till en omsättning av varor som enligt 3 kap. 30 a § första eller andra stycket är undantagen från skatteplikt, eller

 3. om beloppet hänför sig till en omsättning utomlands enligt 5 kap. 3 a § första stycket 3.

SFS 2015:888

Rätten till återbetalning enligt 9–12 §§ skall styrkas på det sätt som i 8 kap. 17–19 §§ föreskrivs om styrkande av rätt till avdrag för ingående skatt.

Rättsfall:

Ang. styrkande genom faktura av rätt till återbetalning, se C-361/96 Grandes sources d'eaux minérales françaises.

Vad som föreskrivs i 2 och 6 kap. i fråga om den som är skattskyldig gäller också för den som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 9–12 §§.

SFS 2002:1004

[Undantag för viss omsättning till utländsk företagare]

Kapitlet upphävt g. SFS1995-1286

upphävd genom

SFS 1995:1286

upphävd genom

SFS 1995:1286

upphävd genom

SFS 1995:1286

upphävd genom

SFS 1995:1286

upphävd genom

SFS 1995:1286

ANDRA AVDELNINGEN

Fakturering och redovisning samt förfarandebestämmelser

Fakturering

Kapitlet infört g. Förutv. 11 kap. samtidigt upphävt. SFS2003-1134

Faktureringsskyldighet

Beträffande rubriken, se SFS2003-1134

Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura utfärdas av den beskattningsbara personen själv eller i dennes namn och för dennes räkning av köparen eller en tredje person, för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person som inte är en beskattningsbar person.

Varje beskattningsbar person ska även säkerställa att faktura utfärdas vid omsättning av

 • nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 till en privatperson,

 • vara enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 till en köpare i Sverige, eller

 • bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av varor som omsätts i samband med sådant tillhandahållande.

SFS 2015:888

upphävd genom

SFS 2003:1134

Skyldighet att utfärda faktura föreligger inte för omsättningar som avses i 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11 eller 11 a §, 19 § första stycket 1, 20 §, 23 § 2, 3 eller 5 eller 23 a §. Sådan skyldighet föreligger inte heller för personbefordran som avses i 5 kap. 9 § första stycket när tjänsten anses omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket.

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster är inte skyldig att utfärda en faktura för unionsintern distansförsäljning av varor.

SFS 2020:1170

upphävd genom

SFS 2003:1134

Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura utfärdas av den beskattningsbara personen själv eller i dennes namn och för dennes räkning av köparen eller en tredje person, för andra betalningar i förskott eller a conto än som avses i 2 §, som gjorts till den beskattningsbara personen för en sådan omsättning som avses i 1 §.

SFS 2013:368

Faktura avseende bygg- eller anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av den andra kalendermånaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats.

Faktura avseende omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldighet inträder enligt 1 kap. 4 a § för motsvarande unionsinternt förvärv.

Faktura avseende omsättning av tjänster som omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 35 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldighet inträder enligt 1 kap. 3 och 5 a §§ för motsvarande omsättning inom landet.

SFS 2012:342

  Faktura får utfärdas av köparen om det finns

 1. ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och köparen, och

 2. ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura.

SFS 2012:342

Vid tillämpning av detta kapitel ska, i fråga om en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med beskattningsbar person förstås den person i gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.

Vad som sägs i detta kapitel om säljarens respektive köparens registreringsnummer till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket det registreringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman som avses i 6 a kap. 4 §.

SFS 2013:368

upphävd genom

SFS 2003:1134

upphävd genom

SFS 2003:1134

upphävd genom

SFS 2003:1134

upphävd genom

SFS 2003:1134

Elektronisk faktura

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0342

Elektronisk faktura enligt 1 kap. 17 a § får utfärdas endast om mottagaren godkänner det.

I 5 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling finns bestämmelser om skyldighet att ta emot elektroniska fakturor som har utfärdats till följd av offentlig upphandling.

SFS 2018:1278

Samlingsfaktura

Beträffande rubriken, se SFS2003-1134

Samlingsfaktura får utfärdas för flera särskilda leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster.

Om flera elektroniska fakturor överförs samlat till samma mottagare eller ställs till dennes förfogande, behöver gemensamma uppgifter endast anges en gång under förutsättning att alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura.

Vid utfärdande av samlingsfaktura ska tidsfristerna för utfärdande av faktura i 3 a § beaktas.

SFS 2012:342

Fakturans innehåll

Beträffande rubriken, se SFS2003-1134

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat följer av 8 a eller 9 §, innehålla följande uppgifter:

 1. datum för utfärdandet,

 2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan,

 3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,

 4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

 5. säljarens och köparens namn och adress,

 6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art,

 7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,

 8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

 9. tillämpad mervärdesskattesats,

 10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

 11. när faktura utfärdas av köparen enligt 4 §, uppgiften självfakturering,

 12. vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till

  a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,

  b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

  c) en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt,

 13. när köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, uppgiften omvänd betalningsskyldighet,

 14. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land, de uppgifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant transportmedel,

 15. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 b kap., uppgiften vinstmarginalbeskattning för resebyråer,

 16. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap., den eller de av följande uppgifter som är relevanta:

  a) vinstmarginalbeskattning för begagnade varor,

  b) vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller

  c) vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

SFS 2012:342

Uppgifterna som avses i 8 § 8, 9 och 10 får utelämnas i fakturan om köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.

Fakturan ska då i stället innehålla uppgift om beskattningsunderlaget för varorna eller tjänsterna med hänvisning till de uppgifter som avses i 8 § 6.

SFS 2012:342

Bestämmelserna i 8 § om fakturors innehåll får frångås och en förenklad faktura utfärdas, om

 1. fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor inklusive mervärdesskatt,

 2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa alla de krav som anges i 8 §, eller

 3. fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura enligt 10 § tredje stycket.

Första stycket gäller inte omsättningar som avses i 3 kap. 30 a § eller 5 kap. 2 § första stycket 4. Det gäller inte heller

 1. om

  a) den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person, eller en sådan beskattningsbar person som enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket likställs med en utländsk beskattningsbar person, och

  b) köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, eller

 2. om 13 § första stycket är tillämpligt.

En förenklad faktura ska alltid innehålla följande uppgifter:

 1. datum för utfärdandet,

 2. identifiering av säljaren,

 3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits,

 4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna, och

 5. om fakturan är en sådan kreditnota som avses i första stycket 3, en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgifter i denna som ändras.

SFS 2014:1492

Om en omsättning omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. ska mervärdesskatt inte anges i fakturan.

SFS 2016:1069

Kreditnota

Beträffande rubriken, se SFS2003-1134

Om säljaren lämnar sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap 6 § första stycket 1 eller 3 och förutsättningarna i 7 kap. 6 § andra stycket inte föreligger, ska han utfärda en handling eller ett meddelande med ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan (kreditnota). Detta gäller även vid sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap. 6 § första stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upprättad faktura.

Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket ska säljaren utfärda en kreditnota.

Varje handling eller meddelande med ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan ska likställas med en faktura.

Rättsfall:

Vad krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad? HFD 2020:59.

SFS 2012:342

Valuta

Beträffande rubriken, se SFS2003-1134

Oavsett i vilken valuta beloppen i en faktura anges ska mervärdesskattebeloppet anges också i svenska kronor om detta ska betalas till staten enligt 1 kap. 1 §. Om den som ska säkerställa att faktura utfärdas har sin redovisning i euro ska dock mervärdesskattebeloppet i stället anges också i euro.

Om mervärdesskattebeloppet vid tillämpningen av första stycket måste anges efter omräkning ska omräkningen göras på det sätt som följer av 7 kap. 7 a och 7 b §§.

SFS 2012:342

Tillämpningsområde

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0342

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på omsättningar av varor eller tjänster inom landet enligt 5 kap. och 9 b kap. 4 § första stycket.

Första stycket gäller dock inte om

 1. leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs från ett annat EU-land av en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige eller vars fasta etableringsställe här inte medverkar i omsättningen, och

 2. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.

Trots vad som anges i andra stycket gäller första stycket i de fall faktura utfärdas av köparen.

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas av en beskattningsbar person som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna 358a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § upphävd g. Lag 2012:342.

SFS 2020:1170

Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor eller tjänster som enligt avdelning V i rådets direktiv 2006/112/EG anses ha gjorts i ett annat EU-land, om

 1. säljaren

  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etableringsställe i ett annat land,

  2. har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

  3. varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe men är bosatt eller stadigvarande vistas här,

 2. säljaren inte är etablerad i det EU-land där omsättningen anses ha gjorts eller vars fasta etableringsställe i detta land inte medverkar i omsättningen, och

 3. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.

Första stycket gäller inte i de fall faktura utfärdas av köparen.

Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor och tjänster som görs i ett annat EU-land av en beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § upphävd g. Lag 2012:342.

SFS 2020:1170

Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor eller tjänster utanför EU som utgör export enligt 1 kap. 10 §, om säljaren

 1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etableringsställe i ett annat land,

 2. har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

 3. varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe men är bosatt eller stadigvarande vistas här.

SFS 2012:342

Bevarande av fakturor m.m.

Kapitlet infört g. SFS2012-0342

Den som ska säkerställa att faktura utfärdas är även skyldig att säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras. Skyldigheten att säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras gäller även fakturor som en beskattningsbar person tagit emot.

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation för fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

Den som inte är bokföringsskyldig men som omfattas av skyldigheten att bevara fakturor enligt första stycket, ska tillämpa bestämmelserna om former för bevarande av fakturor i 7 kap. 1 § och 6 § bokföringslagen samt platsen för bevarande av fakturor i 7 kap. 2–4 §§ bokföringslagen.

SFS 2013:368

Den som ska säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras ska också från tidpunkten för utfärdandet av fakturan och under hela lagringstiden säkerställa ursprungets äkthet och innehållets integritet samt att uppgifterna i fakturan är läsbara.

Med ursprungets äkthet avses säkerställande av leverantörens, tillhandahållarens eller fakturautfärdarens identitet. Med innehållets integritet avses att det innehåll som krävs i fakturan inte har ändrats.

SFS 2012:342

När en behörig myndighet i ett annat EU-land under lagringstiden begär det ska den som ska säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras medge denna myndighet omedelbar elektronisk åtkomst till en faktura som bevaras på elektronisk väg, om begäran görs för kontrolländamål och mervärdesskatt som är hänförlig till omsättning i fakturan ska betalas i detta EU-land. För en sådan begäran gäller motsvarande begränsningar som enligt 47 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med bevarande av fakturor på elektronisk väg avses att data bevaras med användning av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och med användning av kabel, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska hjälpmedel.

SFS 2012:342

En beskattningsbar person som genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör omsättning av varor eller tjänster till någon som inte är en beskattningsbar person ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för dessa omsättningar. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om den mervärdesskatt som redovisats för dessa omsättningar är korrekt.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en plattform, portal eller motsvarande.

SFS 2020:1170

Beslutande myndighet m.m.

Beslut enligt denna lag meddelas av Skatteverket.

SFS 2003:659

[Upphävd g. Lag (2003:659).]

SFS 2003:659

[Upphävd g. Lag (2003:659).]

Lagen 1997:483 inf. i Bih.

SFS 2003:659

[har upphävts enligt lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (2003:1131).]

SFS 2003:1131

Redovisning av utgående och ingående skatt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1997-0502

Allmän bestämmelse

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1997-0502

I 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Ytterligare bestämmelser om redovisningen finns i det följande i 6–28 a §§.

SFS 2020:1170

[har upphävts enligt lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[har upphävts enligt lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[har upphävts enligt lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[har upphävts enligt lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[har upphävts enligt lag (1997:502).]

SFS 1997:502

Redovisning av utgående skatt

Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för den redovisningsperiod under vilken

 1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,

 2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f är skattskyldig för förvärv av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet,

 3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a conto-betalning,

 4. Tullverket har ställt ut tullräkning eller ett tullkvitto, för en import av varor, eller

 5. skattskyldigheten har inträtt för importen i de fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 d eller e.

SFS 2021:1148

Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), skall den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken skattskyldigheten har inträtt.

SFS 1999:1103

Utgående skatt för överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern har överlämnats eller betalning dessförinnan har tagits emot.

Första stycket gäller inte om den skattskyldige redovisar utgående skatt enligt 8 §.

SFS 2018:1333

Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod under vilken beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt någon av de nämnda lagarna.

Första-tredje styckena gäller också för den som är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f.

SFS 2020:1220

En skattskyldig som tillämpar de allmänna bestämmelserna i 6 § i fråga om redovisning av utgående skatt kan inte övergå till att tillämpa bestämmelserna i 8 § utan att först ansöka om detta hos Skatteverket. En sådan ansökan får beviljas endast om det finns särskilda skäl.

SFS 2006:905

Utgående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats. Den utgående skatten ska dock redovisas senast för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldigheten för förvärvet har inträtt enligt 1 kap. 4 a §.

Omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats. Omsättningen ska dock redovisas senast för den redovisningsperiod under vilken fakturan senast ska utfärdas enligt 11 kap. 3 a § andra stycket.

SFS 2012:342

Omsättning av tjänster som omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 35 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken skattskyldighet för motsvarande omsättning inom landet inträder enligt 1 kap. 3 och 5 a §§.

SFS 2011:1253

Om den utgående skatten för fordringar avser varor som den skattskyldige har sålt med förbehåll om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., ska säljaren alltid redovisa den utgående skatten för den redovisningsperiod då fakturan enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats.

SFS 2007:1376

Om en skattskyldig som har försatts i konkurs inte för en tidigare redovisningsperiod har varit skyldig att redovisa den utgående skatt som hänför sig till omsättning, förvärv eller import för vilken skattskyldighet har inträtt före konkursbeslutet, ska han redovisa skatten för den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats.

Om den utgående skatten ändras efter konkursbeslutet till följd av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust tillämpas 24 och 25 §§.

SFS 2014:50

Om en skattskyldig har överlåtit sin verksamhet eller en del därav till någon annan, ska han redovisa utgående skatt, som hänför sig till omsättning, förvärv eller import för vilken skattskyldighet har inträtt före övertagandet, för den redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum, om han inte har varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare redovisningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter övertagandet till följd av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas 24 och 25 §§.

SFS 2014:50

Vid uttag av en tjänst som har tillhandahållits under en tid som sträcker sig över mer än en redovisningsperiod skall till varje redovisningsperiod hänföras den del av tjänsten som har tillhandahållits under perioden, om inte annat framgår av 13 eller 14 §.

Om den som bedriver byggnadsrörelse som avses i inkomstskattelagen (1999:1229) genom uttag tar i anspråk en tjänst som till större delen avser ny-, till- eller ombyggnad av en egen fastighet eller en lägenhet som han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, ska han redovisa sådan utgående skatt som hänför sig till uttaget senast för den redovisningsperiod under vilken fastigheten, lägenheten eller den del av fastigheten eller lägenheten som uttaget avser har kunnat tas i bruk.

SFS 2007:1376

Vid omsättning av bygg- eller anläggningstjänster eller av varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska den utgående skatten på omsättningen redovisas för den redovisningsperiod under vilken faktura har utfärdats. Om den som utför bygg- eller anläggningstjänsten har fått betalning i förskott eller a conto utan faktura, ska redovisning ske för den redovisningsperiod under vilken betalningen har tagits emot. Redovisning ska dock ske senast för den redovisningsperiod som omfattar den andra kalendermånaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats.

Första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av 10 eller 11 § ska redovisas tidigare eller om redovisning sker enligt 8 §.

Rättsfall:

Ang. redovisningsfrist för entreprenör när beställaren gått i konkurs R 1999:31.

SFS 2007:1376

Om den skattskyldige tar ut en tjänst genom att enligt 2 kap. 5 § själv använda eller låta någon annan använda en personbil eller en motorcykel, får redovisningen av den utgående skatten för uttaget anstå till dess redovisning skall lämnas för den sista redovisningsperioden under det kalenderår då bilen eller motorcykeln använts.

SFS 1994:1798

Om den utgående skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket angetts i flera valutor i en faktura, ska den skattskyldige vid redovisning av skatten utgå från det skattebelopp som angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk beskattningsbar person som har sin redovisning i euro.

SFS 2013:368

Redovisning av ingående skatt

  Om inget annat följer av 17–23 §§ eller av 9 a kap. 14 §, ska ingående skatt dras av för den redovisningsperiod under vilken

 1. den som förvärvar en vara eller en tjänst eller för in en vara till landet enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet, eller

 2. den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat förskotts- eller a conto-betalning.

Rättsfall:

R 1999:16 anm. vid 8:3.

SFS 2014:50

Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), skall den ingående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken varan har levererats till den skattskyldige eller tjänsten har tillhandahållits honom.

SFS 1999:1103

Ingående skatt för förvärv av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern har tagits emot eller betalning dessförinnan har lämnats.

Första stycket gäller inte om den skattskyldige redovisar utgående skatt enligt 8 §.

SFS 2018:1333

Om en skattskyldig redovisar utgående skatt enligt 8 §, skall den ingående skatten dras av först för den redovisningsperiod under vilken beskattningsåret går ut eller under vilken betalning dessförinnan har gjorts.

SFS 2006:905

Ingående skatt som hänför sig till omsättning för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f ska, om den utgående skatten redovisas enligt 8 §, tas upp för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten ska redovisas enligt 8 §.

SFS 2020:1220

Ingående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv ska dras av för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten ska redovisas enligt 8 b §.

SFS 2011:283

Om en vara har förvärvats genom kreditköp med förbehåll från säljaren om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., får den ingående skatten alltid dras av för den redovisningsperiod under vilken en faktura tagits emot.

SFS 2003:1134

Vid förvärv av sådana tjänster och varor som avses i 14 § får den ingående skatten dras av när redovisning ska ske enligt första stycket i den paragrafen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om redovisning sker enligt 8 §.

SFS 2007:1376

Om den skattskyldige har försatts i konkurs, skall han senast för den redovisningsperiod som löpte när konkursbeslutet meddelades göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv, import eller förskotts- eller a conto-betalning under tiden innan han försattes i konkurs.

SFS 1994:1798

Vid ett förvärv av avverkningsrätt till skog skall, i de fall som avses i 1 kap. 4 §, avdrag för ingående skatt göras för den redovisningsperiod under vilken betalning görs.

Ingående skatt som hänför sig till import ska dras av för den redovisningsperiod under vilken utgående skatt för den import som avdraget avser ska redovisas.

Om utgående skatt som avses i första stycket inte ska redovisas till Skatteverket, ska ingående skatt som avses i första stycket dras av för den redovisningsperiod under vilken Tullverket har ställt ut tullräkning eller tullkvitto för en import av varor.

SFS 2014:50

Om skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket angetts i flera valutor i en faktura, ska vid redovisningen av den ingående skatten det skattebelopp användas som angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro. Om skattebeloppet inte angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, i euro, ska det skattebelopp användas som angetts i den valuta i vilken fakturan är utställd.

Om skattebeloppet måste räknas om till svenska kronor ska omräkningen göras på det sätt som följer av 7 kap. 7 a och 7 b §§.

Andra stycket gäller även i de fall skattebeloppet i fakturan endast angetts i en valuta.

SFS 2012:342

Ändring av tidigare redovisad utgående eller ingående skatt

Om utgående skatt har redovisats och beskattningsunderlaget för den skatten därefter minskar på grund av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust enligt 7 kap. 6 §, får den skattskyldige i den ordning som gäller för hans redovisning av utgående skatt dra av ett belopp motsvarande den del av den tidigare redovisade skatten som är hänförlig till minskningen. Om en kundförlust har föranlett ett sådant avdrag och betalning därefter inflyter, skall det avdragna beloppet i motsvarande mån redovisas på nytt.

Om en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust uppkommit efter det att någon har övertagit en verksamhet eller del därav från den som redovisat den utgående skatten, är det dock övertagaren som får göra det i första stycket angivna avdraget.

Rättsfall:

Ersättning för överlåten kundfordran, som ansågs definitivt förlorad, ansågs ej som betalning enl. 1 st. andra meningen R 2002:41.

Om en beskattningsbar person har redovisat skatt enligt 4 a, 4 d eller 4 e § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster och därefter ska ändra de tidigare redovisade uppgifterna, ska ändringen göras för den ursprungliga redovisningsperioden, om inte annat följer av 25 eller 28 §, men får tas med i en senare deklaration. Detta förfarande får bara användas inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

Första stycket gäller också om beloppet redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

SFS 2020:1170

Ändring enligt 24 § ska, om inte annat föreskrivs i andra stycket, göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen av priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i konkurs innan en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust uppkommit, ska ändringen dock göras för den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats.

Avdrag för nedsättning av priset ska grundas på en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 §.

SFS 2020:1170

Den skattskyldige får i den ordning som gäller för hans redovisning av utgående skatt dra av ett belopp motsvarande utgående skatt som har redovisats i en deklaration, om den redovisade skatten gäller sådana unionsinterna förvärv som avses i 2 a kap. 6 § och den skattskyldige på grund av förvärvet har påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land.

SFS 2011:283

Om den skattskyldige, sedan han fått avdrag för ingående skatt, har tagit emot en sådan kreditnota som anges i 11 kap. 10 § avseende denna skatt, ska han i den ordning som gäller för hans redovisning av ingående skatt återföra den avdragna skatten med det belopp som motsvarar den del av den tidigare redovisade skatten som varit hänförlig till nedsättningen av priset.

I det fall en kreditnota avser en ändring enligt 28 § av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska hela det felaktiga skattebeloppet återföras enligt första stycket, om det inte redan skett.

Om den skattskyldige har överlåtit sin verksamhet eller del av denna efter det att han gjort avdraget för ingående skatt, ska vad som sägs i första stycket om återföring av den skatten gälla den som får tillgodogöra sig den prisnedsättning som föranleder återföringen.

SFS 2007:1376

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt

Rubriken införd g. SFS2007-1376

Ett belopp som avses i 1 kap. 2 e § ska redovisas i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Om beloppet inte motsvaras av någon underliggande leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst ska det redovisas för den period under vilken fakturan eller handlingen har utfärdats.

SFS 2011:1253

Har belopp som avses i 27 § redovisats, ska beloppet ändras om en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 § utfärdas. Ändring ska göras för den period under vilken kreditnota har utfärdats.

Första stycket gäller också om beloppet har redovisats enligt 4 a, 4 d eller 4 e § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

Om det finns särskilda skäl ska kravet på kreditnota enligt första stycket efterges av Skatteverket.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 28 § upphävd g. Lag 2000:500.

Rättsfall:

Kravet på kreditnota eftergavs ej HFD 2013:78.

SFS 2020:1170

Redovisning av sådan jämkning som avses i 8 a kap.

Rubriken införd g. och erhöll nuvarande lydelse g. SFS2000-0500

Avdrag för ingående skatt i de fall som avses i 8 a kap. 1–12 och 14 §§ samt 9 kap. 10–13 §§ skall jämkas för den första redovisningsperioden efter det räkenskapsår då användning ändrats eller överlåtelse skett. Vid överlåtelse av en fastighet skall dock överlåtaren jämka avdraget för den andra redovisningsperioden efter den då överlåtelsen skett, om inte redovisningsperioden för mervärdesskatt är beskattningsår.

När ett tidigare verkställt avdrag skall minskas jämkas det genom att skatt återförs i enlighet med bestämmelserna i 13 kap. 26 §. När den skattskyldige är berättigad till ytterligare avdrag för ingående skatt jämkas avdraget genom att redovisad ingående skatt för redovisningsperioden ökas.

Om den skattskyldige försätts i konkurs skall avdrag jämkas för den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats. Om konkursboet senare skall överta rättighet och skyldighet enligt 8 a kap. 13 §, skall även ändringen av jämkningsbeloppet göras i konkursgäldenärens redovisning för den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelades. De ändringar på grund av jämkning som konkursboet skall göra genom övertagandet, skall göras i konkursboets redovisning för de redovisningsperioder som anges i första och andra styckena.

SFS 2000:500

[Upphävd g. Lag (2013:954).]

SFS 2013:954

[har upphävts genom lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[har upphävts genom lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Registrering samt deklaration och periodisk sammanställning]

Kapitlet upphävt g. SFS1997-0502

[Beskattningsbeslut]

Kapitlet upphävt g. SFS1994-0200

[Betalning av skatt och återbetalning av skatt till skattskyldiga]

Kapitlet upphävt g. SFS1994-0200

[Skattekontroll]

Kapitlet upphävt g. SFS1994-0200

[Skattetillägg]

Kapitlet upphävt g. SFS1994-0200

Återbetalning av skatt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-0940

Återbetalning till vissa beskattningsbara personer som är etablerade i andra EU-länder

Rubriken införd g. SFS2015-0888

Ansökan

Rubriken införd g. SFS2015-0888

En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket, om denne under den återbetalningsperiod som avses i 6 §

 1. varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, om ett säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige, och

 2. inte har omsatt varor eller tjänster inom landet.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige får den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet ha omsatt

 1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b § första stycket 1, 30 c § andra stycket, 30 e, 31, 31 a, 31 b eller 32 § eller 9 c kap. 1 §,

 2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

 3. varor och tjänster om mervärdesskatten för dessa varor och tjänster redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

En ansökan enligt första stycket ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad. Om den beskattningsbara personen är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen (2011:1244), ska ansökan dock göras i enlighet med vad som föreskrivs i 34 och 35 §§.

SFS 2022:160

En ansökan om återbetalning ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

 2. en beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken varorna och tjänsterna förvärvats,

 3. uppgift om vilken återbetalningsperiod den avser,

 4. en förklaring från sökanden att denne under återbetalningsperioden inom landet inte har omsatt några andra varor eller tjänster än sådana som anges i 1 § andra stycket, och

 5. för varje faktura eller importdokument uppgift om

  a) beskattningsunderlaget och mervärdesskattebeloppet,

  b) den ingående skatt för vilken rätt till återbetalning föreligger enligt 10 kap. 1–3, 11, 12 och 13–13 b §§ uttryckt i svenska kronor, och

  c) den avdragsgilla andel som beräknats i enlighet med tillämpningen av artikel 173 i rådets direktiv 2006/112/EG i EU-landet där sökanden är etablerad, om sökanden utför transaktioner som medför respektive inte medför rätt till avdrag av ingående skatt. Den avdragsgilla andelen ska uttryckas som ett procenttal.

I ansökan ska de förvärvade varornas och tjänsternas art för varje faktura eller importdokument beskrivas med koder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de identifikationsuppgifter och koder som anges i första och andra styckena. Detsamma gäller vilka språk som får användas av sökanden i en återbetalningsansökan eller när uppgifter lämnas enligt 10 och 11 §§.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 23 §.

SFS 2011:283

En ansökan om återbetalning ska avse

 1. köp av varor eller tjänster

  a) som fakturerats under återbetalningsperioden, om redovisningsskyldigheten för skatten inträtt före eller vid tidpunkten för faktureringen, eller

  b) för vilka redovisningsskyldigheten inträtt under återbetalningsperioden, om köpen har fakturerats innan redovisningsskyldigheten har inträtt, eller

 2. import av varor under återbetalningsperioden.

Utöver de transaktioner som anges i första stycket får ansökan även avse fakturor eller importdokument som inte omfattas av en tidigare ansökan och som gäller transaktioner som genomförts under kalenderåret i fråga.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 25 §.

Rättsfall:

Ang. ansökan om återbetalning, se C-433/08 Yaesu Europe.

SFS 2009:1333

Sökanden ska på elektronisk väg lämna ytterligare uppgifter avseende var och en av de koder som följer av 2 § och används för att beskriva varornas eller tjänsternas art, i den utsträckning sådana uppgifter behövs på grund av

 1. begränsningar av avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 §, eller

 2. vad som föreskrivs i lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 26 §.

SFS 2009:1333

Sökanden ska lämna en redogörelse för sin affärsverksamhet med hjälp av de harmoniserade koder som fastställts i enlighet med artikel 34a.3 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/922) .

2)

EUT L 264, 15.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1798).

SFS 2009:1333

En ansökan om återbetalning ska avse en period om minst tre på varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta kortare tid än tre månader.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § nu 20:4.

SFS 2009:1333

Om en ansökan om återbetalning avser en återbetalningsperiod som inte är ett kalenderår men är minst tre kalendermånader, ska det sökta beloppet vara minst 4 000 kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det sökta beloppet vara minst 500 kronor.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § nu 28 §.

SFS 2009:1333

En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten endast om sökanden har lämnat samtliga uppgifter som följer av 2, 4 och 5 §§.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § nu 29 §.

SFS 2015:888

Skatteverkets underrättelseskyldighet och rätt att begära uppgifter m.m.

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Skatteverket ska på elektronisk väg och utan dröjsmål underrätta sökanden om vilket datum en ansökan om återbetalning kom in till verket.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § upphävd g. Lag 2009:1333.

SFS 2009:1333

Om Skatteverket anser att det inte har alla uppgifter som behövs för att fatta beslut i fråga om hela eller en del av en ansökan om återbetalning, får verket inom den period som anges i 13 § på elektronisk väg begära ytterligare uppgifter från

 1. sökanden,

 2. den behöriga myndigheten i det EU-land där sökanden är etablerad, eller

 3. någon annan.

Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter från någon annan än sökanden eller den behöriga myndigheten, får begäran göras på elektronisk väg endast om mottagaren har tillgång till sådana medel.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 § nu 34 §.

SFS 2011:283

Skatteverket får enligt vad som anges i 10 § begära originalet eller en kopia av den berörda fakturan eller importdokumentet, om verket hyser rimliga tvivel om giltigheten eller riktigheten av en fordran.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 § nu 34 §.

SFS 2009:1333

Uppgifter som Skatteverket har begärt enligt 10 eller 11 § ska komma in till verket senast en månad från den dag mottagaren fick begäran.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § nu 35 §.

SFS 2009:1333

Senaste tidpunkt för Skatteverkets beslut

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Skatteverket ska meddela sökanden sitt beslut avseende en ansökan om återbetalning senast fyra månader från den dag den kom in till verket.

Om Skatteverket inte meddelar sökanden sitt beslut inom den tidsfrist som anges i första stycket, ska ansökan anses ha avslagits.

SFS 2009:1333

Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 10 §, ska beslutet avseende en ansökan om återbetalning meddelas sökanden senast två månader från den dag

 1. uppgifterna kom in till verket, eller

 2. tidsfristen som anges i 12 § har löpt ut, om begäran inte har besvarats.

Skatteverket har dock alltid sex månader på sig att slutligt avgöra ärendet, räknat från den dag ansökan kom in till verket.

Om Skatteverket har begärt kompletterande ytterligare uppgifter, ska ett slutligt beslut avseende ansökan meddelas sökanden inom åtta månader från den dag den kom in till verket.

Om Skatteverket inte meddelar sökanden sitt beslut inom den tidsfrist som följer av första till tredje styckena, ska ansökan anses ha avslagits.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 14 § nu 37 §.

SFS 2009:1333

Korrigering och återkrav av återbetalt belopp m.m.

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Sökanden ska korrigera det belopp som sökts eller som redan har återbetalats, om den avdragsgilla andelen av den ingående skatten har justerats i enlighet med tillämpningen av artikel 175 i rådets direktiv 2006/112/EG i EU-landet där sökanden är etablerad, efter det att en ansökan om återbetalning gavs in.

Korrigeringen ska göras senast under kalenderåret efter den ifrågavarande återbetalningsperioden

 1. i en ansökan om återbetalning, eller

 2. genom inlämnande av en särskild anmälan genom den elektroniska portal som inrättats av det EU-land där sökanden är etablerad, om sökanden inte ger in någon återbetalningsansökan under det kalenderåret.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 15 § nu 38 §.

SFS 2011:283

Om ett belopp har korrigerats enligt 15 §, ska Skatteverket

 1. besluta att höja eller sänka det belopp som ska återbetalas enligt ett beslut avseende en ansökan om återbetalning, eller

 2. i andra fall än 1, besluta

  a) att återbetala det belopp som sökanden har att fordra, eller

  b) att sökanden ska betala tillbaka vad som betalats ut för mycket.

Ett beslut enligt första stycket 2 b får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

SFS 2009:1333

Om en återbetalning har erhållits på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att sökanden ska betala tillbaka vad denne har fått för mycket. Sökanden ska betala beloppet senast 30 dagar från den dag verket meddelade sökanden sitt beslut.

Ett belopp som den sökande ska betala tillbaka och obetalda skattetillägg får räknas av mot ingående skatt som denne har rätt att få tillbaka på grundval av en annan ansökan än den som föranlett den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

SFS 2009:1333

Åtgärder för att återkräva ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet betalats ut.

SFS 2009:1333

Tidpunkterna för utbetalning och när ränta börjar utgå samt platsen för utbetalning

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning, ska verket betala ut det beviljade beloppet till sökanden eller den som sökanden anger senast 10 arbetsdagar från den dag som

 1. tidsfristen i 13 § löpte ut, eller

 2. tidsfristerna i 14 § löpte ut, om ytterligare uppgifter eller kompletterande ytterligare uppgifter har begärts av verket.

Beloppet ska betalas ut i

 1. Sverige, eller

 2. ett annat EU-land, om sökanden begär det.

Vid utbetalning i ett annat EU-land, ska Skatteverket dra av de bankavgifter som tagits ut för överföringen dit från beloppet som ska betalas ut.

SFS 2011:283

Sökanden ska tillgodoföras ränta på det beviljade beloppet, om utbetalningen görs efter den senaste tidpunkt som anges i 19 § första stycket.

Om Skatteverket har begärt ytterligare uppgifter eller kompletterande ytterligare uppgifter, ska första stycket endast tillämpas om sökanden har kommit in till verket med uppgifterna i enlighet med 12 §.

SFS 2009:1333

Ränta ska beräknas från och med dagen efter den i 19 § första stycket angivna senaste dagen för utbetalning till den dag utbetalningen faktiskt görs.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1253

Återbetalning till utländska beskattningsbara personer som inte är etablerade i något EU-land

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0368

Ansökan

Rubriken införd g. SFS2009-1333

En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad i något EUland och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket.

En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land och som är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4 eller 5 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34 och 35 §§.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 §.

SFS 2015:888

En ansökan om återbetalning enligt 22 § ska avse en period om minst tre på varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta kortare tid än tre månader.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §.

SFS 2009:1333

Om en ansökan enligt 22 § avser en återbetalningsperiod som inte är ett kalenderår men är minst tre kalendermånader, ska det sökta beloppet vara minst 4 000 kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det sökta beloppet vara minst 500 kronor.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10:4.

SFS 2009:1333

Ansökan enligt 22 § ska göras på en blankett enligt formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv ska till ansökan fogas

 1. faktura i original,

 2. ett av en behörig myndighet utfärdat intyg om att sökanden är en beskattningsbar person, och

 3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt till återbetalning.

Andra stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12 månaderna lämnat ett sådant intyg till Skatteverket.

Avser den ingående skatten import ska till ansökan fogas en av Tullverket utfärdad tullräkning.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av dennes ombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de krav som ställs på det intyg som avses i andra stycket 2.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §.

SFS 2013:368

En ansökan enligt 22 § ska ha kommit in senast sex månader efter utgången av det kalenderår som den avser.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §.

SFS 2009:1333

Senaste tidpunkt för Skatteverkets beslut

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Skatteverket ska fatta beslut avseende en ansökan om återbetalning enligt 22 § senast sex månader från den dag en fullständig ansökan och övriga föreskrivna handlingar kom in till verket.

SFS 2009:1333

Återkrav och avräkning m.m.

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Om en återbetalning efter en ansökan enligt 22 § har erhållits på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att sökanden ska betala tillbaka vad denne har fått för mycket. Sökanden ska betala beloppet senast 30 dagar från den dag verket meddelade sökanden sitt beslut.

Ett belopp som den sökande enligt beslut ska betala tillbaka och obetalda skattetillägg får räknas av mot ingående skatt som han har rätt att få tillbaka på grundval av en annan ansökan än den som föranlett den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §.

SFS 2009:1333

Åtgärder enligt 28 § för att återkräva ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet betalats ut.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §.

SFS 2009:1333

Återbetalning i fråga om vissa omsättningar av varor och tjänster

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1170

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a § första stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. För den sökande gäller också vad som föreskrivs i 23 och 24 §§, 25 § första stycket, andra stycket 1 och 3 och fjärde och femte styckena, 26, 28 och 29 §§ samt i 20 kap. 5 §.

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a § andra stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den sökande är etablerad eller, om sökanden inte är etablerad inom EU, omfattas av ett identifieringsbeslut för tillämpning av de särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG. Dessutom gäller vad som föreskrivs i 2–21 §§ samt i 20 kap. 5 §. Vad som sägs i dessa bestämmelser om det EU-land där den sökande är etablerad ska gälla även för det EU-land där en sökande som inte är etablerad inom EU omfattas av ett identifieringsbeslut för tillämpning av de särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369k i direktivet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10 §.

SFS 2020:1170

Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder från beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige eller som omfattas av identifieringsbeslut här

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1170

En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige, men inte i det EU-land där återbetalning av mervärdesskatt söks, och som vill få återbetalning av sådan skatt i enlighet med det landets tillämpning av rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet.

Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål.

SFS 2013:368

Den som är etablerad i Sverige eller omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 c § 1 b eller 4 d § 1 b lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster och som vill få återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land avseende förvärv eller import i det EU-landet som hänför sig till sådana verksamheter som omfattas av 4 b–4 e §§ samma lag, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet. Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål. För den som är etablerad i Sverige gäller detsamma om förvärven eller importen hänför sig till sådana verksamheter som i ett annat EU-land omfattas av bestämmelser som motsvarar artiklarna 369a–369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

Den som vill få återbetalning av mervärdesskatt avseende förvärv eller import som hänför sig till verksamhet här i landet som omfattas av 4 b §, 4 c §, 4 d § eller 4 e § 1 a samma lag ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portalen.

SFS 2020:1170

En ansökan enligt 31 eller 31 a § ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.

En ansökan ska anses ha givits in endast om sökanden har lämnat samtliga uppgifter som krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11 i rådets direktiv 2008/9/EG i det EU-land som ansökan riktas till.

Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till sökanden om vilket datum ansökan kom in till verket.

SFS 2014:940

Skatteverket ska besluta att inte vidarebefordra en ansökan till det EU-land som ansökan riktats till, om sökanden under återbetalningsperioden i Sverige inte är skattskyldig i egenskap av säljare för sådan omsättning som anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 eller har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 c, 11 d, 11 e eller 12 §.

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta sökanden om ett beslut enligt första stycket.

SFS 2011:283

Återbetalning i övriga fall

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Den som utan att omfattas av 1 § vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket enligt 35 §.

Första stycket gäller även en utländsk beskattningsbar person som ansöker om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§, om denne är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vad som föreskrivs i 24 § om minsta belopp för en ansökan om återbetalning gäller även för en ansökan enligt andra stycket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

SFS 2015:888

En ansökan enligt 34 § om återbetalning ska göras i den form som föreskrivs i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) för deklaration av ingående skatt i en verksamhet som medför skattskyldighet. En ansökan som avser återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § ska dock göras i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen.

För den som ansöker enligt 34 § gäller vad som föreskrivs i 13 kap. samt vad som föreskrivs om förfarandet i skatteförfarandelagen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §.

SFS 2015:888

[Upphävd g. Lag (2011:1253).]

SFS 2011:1253

Regeringen meddelar föreskrifter om förfarandet vid återbetalning enligt 10 kap. 5–8 a §§.

SFS 2022:160

Föreskrifter som avser återbetalning av mervärdesskatt finns även i 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §.

SFS 2011:1253

Överklagande m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1333

Överklagande

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket av någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 5–8 a §§ och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § får överklagas till Förvaltningsrätten i Falun.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas till den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket.

Rättsfall:

Ang. rättskraft i mål om mervärdesskatt, se C-2/08 Fallimento Olimpiclub.

SFS 2022:160

Omprövning

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 §, 30 § andra stycket eller 31 a § andra stycket gäller 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen gäller även vid omprövning av ett beslut enligt 19 kap. 33 § första stycket.

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap. 17 och 18 §§.

SFS 2021:1148

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 10 kap. 5–8 a §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

SFS 2022:160

Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt till en utländsk beskattningsbar person som varken är etablerad i något EU-land eller ansöker om återbetalning i den form som anges i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), ska på begäran av den sökande omprövas, om beslutet inneburit att ansökan inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period för vilken beslut meddelats.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19:5. Förutv. 3 § upphävd g. Lag 1997:502 (se vid 6:2).

SFS 2013:368

En fråga som avser återbetalning av ingående skatt får inte omprövas enligt 3 § om den har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Den ska ha kommit in till Skatteverket senast två år efter utgången av det kalenderår som den tidigare ansökan gäller.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19:6. Förutv. 4 § upphävd g. Lag 1997:502 (se vid 6:2).

SFS 2009:1333

Indrivning och verkställighet

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Skatteverket ska utan dröjsmål överlämna obetalda belopp enligt ett beslut enligt 19 kap. 16 § första stycket 2 b, 17 eller 28 § för indrivning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för beslut som avser ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. Lag 1997:502 (se vid 6:2).

SFS 2009:1333

Skattetillägg

Rubriken införd g. SFS2009-1333

Bestämmelserna om skattetillägg i 49, 51 och 52 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller också i fråga om uppgifter som lämnas i en ansökan om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § upphävd g. Lag 1997:502 (se vid 6:2).

SFS 2011:1253

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Förhandsbesked]

Kapitlet upphävt g. SFS1998-0193

Hänvisad författning:

Se nu Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor inf. i Bih.

upphävd genom

SFS 1998:193

upphävd genom

SFS 1998:193

upphävd genom

SFS 1998:193

Övriga bestämmelser

Förfarandet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1997-0502

I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt förfarandet i övrigt finns det även bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller dock tullagen (2016:253).

SFS 2016:261

[Upphävd g. Lag (2002:1004).]

SFS 2002:1004

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

Annan statlig skatt eller avgift

När en statlig skatt eller avgift skall beräknas som enligt en särskild bestämmelse skall tas ut efter försäljningspriset eller något annat liknande värde skall värdet inte inbegripa kompensation för skatt enligt denna lag.

Rättsfall:

H 1999:65.

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (1997:502).]

SFS 1997:502

[Upphävd g. Lag (1994:1798).]

SFS 1994:1798