Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Reklamskattelagen

Rubriken – som tidigare var Förordning om skatt på annonser och reklam – har denna lydelse enl. Lag 1975:117.

Denna lag upphör enligt Lag (2021:1166) att gälla den 1 januari 2022.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2021:1166).

Skatt (reklamskatt) betalas enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet, och för reklam, som är avsedd att spridas inom landet i annan form än annons.

I denna lag förstås med

 1. trycksak, avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller genom screenförfarande,

 2. reklam, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst,

 3. annons, särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam,

 4. periodisk publikation, publikation som enligt utgivningsplan ska komma ut med normalt minst fyra nummer om året och som inte är att anse som reklamtrycksak, annonsblad, katalog eller program,

 5. reklamtrycksak, trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam för utgivaren,

 6. annonsblad, trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar,

 7. katalog, en efter vissa grunder upprättad förteckning över personer, föremål eller liknande,

 8. program, förteckning över personer och deras roll eller nummer vid teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang eller liknande.

SFS 2017:1202

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

Skatteplikt föreligger, om ej annat följer av 4 §, för annons som avser reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår.

Skatteplikt föreligger inte för annons i

 1. periodisk publikation,

 2. publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands,

 3. publikation eller bilaga till publikation, när annonsen avser endast publikationen eller annat nummer av denna eller, i fråga om bok, annan bokutgivning av samma förläggare.

SFS 2017:1202

Skatteplikt föreligger, om inte annat följer av 6 §, för reklam som återges

 1. i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel, butikslokal, sportanläggning, teater eller liknande lokal, på fastighet eller allmän plats eller på annat motsvarande sätt,

 2. genom visning av film eller återgivning av ljud.

Rättsfall:

Distribution av ljudband till enskilda hushåll ej skattepliktig reklam R 19801:5 – Reklamtrycksak? R 1990:80 – Visning av reklamfilm med digital teknik i biografverksamhet reklamskattepliktig R 2007:71.

SFS 1998:597

Skatteplikt föreligger inte för

 1. reklam som avses i 5 § 1, om fråga är om reklam i eller utanför företags butikslokal, arbetsplats, trafikmedel eller liknande och reklamen avser företaget, dess verksamhet eller utrymmet för reklamen,

 2. reklam som avses i 5 § 2, om reklamen avser kommande verksamhet av det slag som bedrivs där reklamen offentliggörs.

Rättsfall:

Fråga om tillämpning av p. 2 (nu p. 1) R 19811:23.

SFS 1998:597

[har upphävts genom lag (1998:597).]

SFS 1998:597

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons.

Även den som i yrkesmässig verksamhet distribuerar annonsblad som förts in till landet utan att reklamskatt betalats vid införseln är skattskyldig.

Allmän anmärkning:

(Se vidare anvisningarna.)

SFS 1998:597

En utländsk företagare som är skattskyldig enligt denna lag skall företrädas av en av beskattningsmyndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara för redovisningen av reklamskatt och i övrigt företräda den utländske företagaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Beskattningsmyndigheten kan kräva att säkerhet ställs för skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Första stycket gäller inte en utländsk företagare som är juridisk person och har ett fast driftställe här i landet.

SFS 1994:1566

Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppering är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt.

SFS 2000:469

Skattskyldigheten inträder när

 1. skattepliktig annons offentliggörs,

 2. skattepliktig reklam i annan form återges.

Erhåller den skattskyldige betalning i förskott inträder dock skattskyldighet för betalningen när den sker.

SFS 1998:597

Skatt enligt denna lag tas ut med 6,9 procent av beskattningsvärdet.

SFS 2019:1170

Beskattningsvärdet utgöres i fall som avses i 3 § samt 5 § 1 och 2 av vederlaget.

Utgår icke vederlag för skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons eller understiger vederlaget uppenbarligen vad som är skäligt, utgöres beskattningsvärdet av belopp som svarar mot skäligt vederlag.

I beskattningsvärdet inräknas ej beloppet av reklamskatt eller annan statlig skatt eller avgift.

Allmän anmärkning:

(Se vidare anvisningarna.)

Rättsfall:

Ang. 1 st. R 1987:19 – Beräkning av beskattningsvärde när den skattskyldige ej inräknat reklamskatt i vederlaget R 19781:5R 2006:4 anm. vid 1 §.

SFS 1998:597

[har upphävts genom lag (1998:597).]

SFS 1998:597

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

Redovisningsskyldighet för reklamskatt föreligger om det sammanlagda beskattningsvärdet för beskattningsåret överstiger 100 000 kronor. Om ett beskattningsår är längre eller kortare än tolv månader, ska den angivna gränsen räknas upp eller ner i motsvarande mån.

Allmän anmärkning:

(Se vidare anvisningarna.)

SFS 2019:1170

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

Lämnas återbäring, bonus eller annan förmån, som inte utgör s.k. villkorlig rabatt, i efterhand och avser förmånen något för vilket skattskyldighet inträtt, får avdrag för den del av den tidigare redovisade skatten som belöpt på förmånen göras i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning för reklamskatt.

Uppkommer förlust på fordran för vilken reklamskatt redovisats, har första stycket motsvarande tillämpning. Har avdrag för skatt för sådan fordran gjorts och inflyter därefter betalning, ska redovisning åter lämnas för den skatt som belöper på det betalda beloppet.

SFS 2017:1202

[Upphävd g. Lag (2002:401).]

SFS 2002:401

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

Redovisningsperiod omfattar två kalendermånader. Skattskyldig som för närmast föregående beskattningsår har redovisat eller skulle ha redovisat reklamskatt med minst 300 000 kronor ska dock lämna deklaration för varje kalendermånad.

SFS 2017:1202

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

[har upphävts genom lag (1998:597).]

SFS 1998:597

[Upphävd g. Lag (2017:1202).]

SFS 2017:1202

Har skattskyldig erlagt reklamskatt trots att redovisningsskyldighet icke förelegat, återbetalar beskattningsmyndigheten det sålunda erlagda beloppet.

SFS 1993:468

Skyldig att betala reklamskatt för import från tredjeland av annonsblad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.

Beskattningsvärdet vid import utgörs av varans värde för tulländamål bestämt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

SFS 2017:1202

[har upphävts genom förordning (1973:992).]

SFS 1973:992

[har upphävts genom förordning (1973:992).]

SFS 1973:992

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

[har upphävts genom lag (1984:156).]

SFS 1984:156

Skattskyldig skall under en tid av två år bevara ett exemplar av varje trycksak som han framställt.

Beslut enligt 9 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Hänvisad författning:

Ang. sista meningen se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

SFS 2017:1202

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

SFS 2016:256

I lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns särskilda bestämmelser om redovisning av reklamskatt.

SFS 2000:48

Anvisningar

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1972:266

1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1972, då förordningen (1971:170) om annonsskatt upphör att gälla.

2. Den nya förordningen gäller i fall då skattskyldighet enligt 11 § inträder den 1 nov. 1972 eller senare, om ej annat följer av 3.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om annons som införts i publikation utgiven före d. 1 nov. 1972 eller för vilken skattskyldighet enligt samma förordning inträtt före nämnda tidpunkt.

4. Den som kan antagas vara skattskyldig enligt den nya förordningen från och med den 1 nov. 1972 skall före nämnda dag anmäla sig för registrering hos riksskatteverket.

För att avgöra om anmälningsskyldighet föreligger kan riksskatteverket före d. 1 nov. 1972 infordra uppgift från den som kan antagas bli skattskyldig.

I fråga om anmälan enligt första stycket och uppgift enligt andra stycket äger 20 § motsvarande tillämpning.

5. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna förordning meddelas av Konungen.

SFS 1973:992

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1974.

SFS 1974:416

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1974.

I samband med ikraftträdandet iakttages följande.

1. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om mässa eller utställning som avslutats före utgången av juni månad 1974. De nya bestämmelserna tillämpas i fråga om annan mässa eller utställning.

2. Anvisningarna till 5 § samt äldre lydelse av 23 och 26 §§ och av anvisningarna till 1 § gäller fortfarande i fråga om reklamtrycksak som tillhandahållits eller framställts före utgången av aug. månad 1974.

3. Äldre lydelse av 16 § gäller för kalenderåret 1974.

4. I fråga om återbetalning av skatt på annonser i periodisk publikation gäller äldre bestämmelser för kalenderåret 1974, såvitt avser skattskyldig som äger rätt till sådan återbetalning för tid före ikraftträdandet.

5. Närmare föreskrifter för ikraftträdandet av denna förordning, såvitt gäller förtullning, meddelas av Kungl. Maj:t.

SFS 1975:117

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1975. Äldre lydelse av 4 § gäller för annons i publikation som utgivits före ikraftträdandet.

SFS 1977:1050

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Har skriftligt avtal om införing av annons i allmän nyhetstidning, som enligt anvisningarna till 24 § utgör annonsblad, träffats före ikraftträdandet tillämpas skattesatsen sex procent på sådan annons.

SFS 1984:156

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. De äldre bestämmelserna i 17, 21 och 22 §§ och medgivanden som lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen.

3. De äldre bestämmelserna i 29 § om att riksskatteverket skall meddela förhandsbesked gäller för ärenden, i vilka yttrande från reklamskattenämnden har avgetts före ikraftträdandet.

4. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även på ansökan om nedsättning som kommit in till beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet men som avser postorderkatalog för vilken skattskyldighet inträder efter ikraftträdandet.

SFS 1993:468

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Dalarnas län.

SFS 1994:1566

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1994:1870

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1996:962

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:597

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1999:404

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:1241

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2000:48

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2000.

SFS 2000:469

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut som avses i den äldre lydelsen av 10 § första stycket eller 24 § andra eller tredje stycket får beslutet överklagas hos Riksskatteverket.

SFS 2000:1434

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2002:401

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2004:122

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2004.

SFS 2005:957

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2006:229

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. Den nya lydelsen av 26 § tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:1167

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2007.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före d. 1 jan. 2007.

SFS 2010:108

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2011:280

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2011:1305

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2016:256

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2016:1068

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2017:1202

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2019:1170
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 3. Bestämmelsen i 16 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som avslutas efter d. 31 dec. 2019.

SFS 2021:1166
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 3. För beskattningsår som inte avslutats vid ikraftträdandet gäller redovisningsskyldighet för reklamskatt bara om det sammanlagda beskattningsvärdet under kalenderåret 2021 överstiger 100 000 kronor.