Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:1023.

Utkom från trycket den 10 juli 2001.
Utfärdad den 28 juni 2001.

Definitioner

1 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

SFS 2003:1023

Uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen

2 §

Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får det i beskattningsdatabasen behandlas uppgifter

 1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som görs med stöd av

  • kupongskattelagen (1970:624),

  • fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

  • lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  • lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

  • skatteförfarandelagen (2011:1244),

  • mervärdesskattelagen (1994:200),

  • lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

  • lagen (1999:445) om exportbutiker,

  • inkomstskattelagen (1999:1229),

  • lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

  • lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

  • lagen (2020:548) om omställningsstöd, eller

  • annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,

 2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kontroll av skatter, avgifter och stöd,

 3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten och om indrivningsresultat,

 4. om beslut om näringsförbud,

 5. om antal anställda och anställdas personnummer,

 6. om plusgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller plusgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om fullmakten och kontot,

 7. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,

 8. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsregleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om likviden föreligger,

 9. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),

 10. som behövs för

  • handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

  • handläggning av ärenden enligt 36 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

  • handläggning av ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

  • handläggning av ärenden enligt lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,

  • handläggning av ärenden enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

  • handläggning av ärenden enligt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

  • handläggning av ärenden enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, och

  • annat informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella åtaganden,

 11. från aktiebolagsregistret,

 12. från vägtrafikregistret,

 13. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och om omsättning enligt restaurangrapport,

 14. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

 15. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen och för fastställande, uppbörd eller kontroll av mervärdesskatt vid import,

 16. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

 17. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har beviljats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

 18. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

 19. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 20. om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, och

 21. som har lämnats enligt 24 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen.

SFS 2021:1235

3 §

I beskattningsdatabasen ska även de uppgifter behandlas som anges i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/20041) .

1)

EUT L 121, 8.5.2012, s. 1 (Celex 32012R0389).

SFS 2012:327

Utlämnande av uppgifter till myndigheter och andra organ

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0391

4 §

På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 1–3 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. På begäran av Kronofogdemyndigheten ska vidare sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 samma lag om en person som

 1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,

 2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,

 3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering, eller

 4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1–5, 8, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § samma lag.

SFS 2016:696

4 a §

På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 §4 och 5 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person, som omfattas av en begäran om inhämtande av bankkontoinformation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur.

SFS 2016:922

5 §

På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 1–5, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som

 1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,

 2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import,

 3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

 4. avses i 3 §, eller

 5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1–5, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § andra stycket samma lag.

SFS 2020:53

5 a §

På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 4 a § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 4 a § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § tredje stycket samma lag.

<kgp:refblock>

Förutv. 5 a § nu 5 b §.

</kgp:refblock>

SFS 2012:895

5 b §

På begäran av en enhet inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1–5, 7, 8, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut.

En enhet inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1–5, 7, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 7 § samma lag.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 5 a §.

</kgp:refblock>

SFS 2017:459

5 c §

På begäran av Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–6 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning det behövs för handläggning av folkbokföringsärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen.

SFS 2020:335

5 d §

På begäran av Skatteverkets verksamhet för evenemangsstöd ska uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning det behövs för handläggning enligt förordningen (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

SFS 2021:818

6 §

På begäran av Centrala studiestödsnämnden ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

 1. kontroll av ansökningar om uppskov med betalning av studiemedelsavgifter i fråga om studiestöd och av ansökningar om avskrivning av studieskuld,

 2. kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av årsbelopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp,

 3. kontroll av ärenden om återbetalning av lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, eller

 4. kontroll av ärenden om återbetalning av körkortslån.

De uppgifter som ska lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden med stöd av första stycket är uppgifter om

 1. överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital,

 2. arbetsinkomster enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229),

 3. nettoomsättning enligt deklarationsbilaga för enskilda näringsidkare samt för delägare i handelsbolag och kommanditbolag, och

 4. registrering i sjömansregistret.

SFS 2022:868

7 §

Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

 1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,

 2. fördelning av ålderspensionsavgifter,

 3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet för sådant stöd enligt socialförsäkringsbalken,

 4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken,

 5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift,

 6. beräkning och kontroll av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken, eller

 7. beräkning av ersättning för sjuklönekostnad enligt 17 eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första stycket är uppgifter

 1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag av 13 § tredje stycket,

 2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag av 5 § tredje stycket och 13 § första stycket 1–3,

 3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,

 4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980) och om därpå belöpande arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen, skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om löneavgift och avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår,

 5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av sådana avdrag,

 6. om schablonintäkt enligt47 kap. 11 b § inkomstskattelagen,

 7. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och kapital,

 8. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet, och

 9. om sjuklönekostnad enligt 17 b § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön.

Försäkringskassan har vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 c § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet rätt att ta del av

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

SFS 2017:391

7 a §

Till Statens tjänstepensionsverk ska vissa uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning och kontroll av

 1. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor,

 2. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare, eller

 3. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning.

De uppgifter som ska lämnas ut till Statens tjänstepensionsverk med stöd av första stycket är uppgifter om inkomster som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1715

7 b §

På begäran av Inspektionen för socialförsäkringen ska lämnas ut uppgifter som inspektionen behöver för sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 3 och 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen.

SFS 2009:605

7 c §

Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

 1. pensionsberäkning, och

 2. beräkning av inkomstindex, eller

 3. beräkning och kontroll av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd av första stycket är uppgifter

 1. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,

 2. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 59 kap. 4 § andra stycket socialförsäkringsbalken, efter avdrag för allmän pensionsavgift,

 3. om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter och som avser personer som är födda 1937 eller tidigare för vilka lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har tillämpats,

 4. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och kapital, och

 5. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

SFS 2011:1521

7 d §

På begäran av Polismyndigheten ska det lämnas ut uppgifter som myndigheten behöver för inspektioner för att kontrollera anställning av utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

SFS 2014:1204

8 §

På begäran av Statistiska centralbyrån ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning som behövs för

 1. framställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken,

 2. beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,

 3. förande av centrala företagsregistret, eller

 4. förande av registret över kontrolluppgifter.

De uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån med stöd av första stycket är uppgifter

 1. som avses i 18 § första stycket,

 2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, mervärdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i 31 kap. 7 och 10 §§ och 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt 6 kap. 9, 11 och 12 §§ skatteförfarandeförordningen (2011:1261),

 3. om kommunalt skatteunderlag,

 4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, uppgift om registrering och betalningar enligt skatteförfarandelagen, uppgifter om beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter och uppgifter per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration samt uppgift om överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital,

 5. från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §,

 6. om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom, om ägd andel, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget och betald ersättning,

 7. om bouppteckningar och dödsboanmälningar, och

 8. för enkla bolag, bolagsmännens och bolagens personnummer eller organisationsnummer.

SFS 2017:391

8 a §

På begäran av Migrationsverket ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning som behövs för handläggning av ansökningar om eller kontroll av

 1. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § första stycket 1, 10 eller 15 a § utlänningslagen (2005:716) och arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket samma lag,

 2. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § andra stycket och 10 a § utlänningslagen,

 3. uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning (EU-blåkort) enligt 6 a kap. utlänningslagen,

 4. tillstånd för företagsintern förflyttning (ICT-tillstånd) eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. utlänningslagen, eller

 5. tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. utlänningslagen.

De uppgifter som ska lämnas till Migrationsverket med stöd av första stycket är uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1–5 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

SFS 2022:307

8 b §

Till Migrationsverket ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Migrationsverket har rätt att ta del av uppgifterna vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 b § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

SFS 2017:391

8 c §

Till Arbetsförmedlingen ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av stöd till arbetsgivare enligt förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb, förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd eller förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Arbetsförmedlingens direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 d § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får endast avse uppgifter som behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare enligt de författningar som anges i första stycket. Vid direktåtkomsten har Arbetsförmedlingen rätt att ta del av sådana uppgifter som avses i andra stycket.

SFS 2018:44

8 d §

Till arbetslöshetskassorna ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

SFS 2017:391

8 e §

På begäran av Riksbanken ska uppgifter om organisationsnummer och uppgifter från resultat- och balansräkningar lämnas ut från beskattningsdatabasen till Statistiska centralbyrån. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta behövs för förande av den databas som avses i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

SFS 2017:1122

8 f §

Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att vissa uppgifter ska lämnas till socialnämnden.

Av 12 kap. 33 § och 13 kap. 30 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet framgår att vissa uppgifter ska lämnas till Statens tjänstepensionsverk.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 a §.

SFS 2020:49

8 g §

På begäran av Tillväxtverket ska sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–5 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta behövs för Tillväxtverkets handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete.

SFS 2021:942

8 h §

På begäran av en länsstyrelse ska sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–5 och 13 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta behövs för länsstyrelsens handläggning enligt

 1. förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020,

 2. förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare,

 3. förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag, eller

 4. förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021.

SFS 2022:92

8 i §

På begäran av Inspektionen för vård och omsorg ska uppgifter som är hänförliga till underskott på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning det behövs för inspektionens tillståndsgivning eller tillsyn avseende yrkesmässig enskild verksamhet som omfattas av 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SFS 2021:624

8 j §

På begäran av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–5, 10, 11 och 13 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning myndigheten behöver uppgifterna för undersökningar av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik.

SFS 2021:624

8 k §

På begäran av Kammarkollegiet ska sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–4 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning det behövs för Kammarkollegiets handläggning enligt lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

SFS 2022:854

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

9 §

Utlämnande av uppgifter enligt 10–14 §§ får göras på medium för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning.

SFS 2019:127

10 §

Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall betala samt uppgifter till ledning för beräkning av skatteavdrag för betalning av preliminär skatt, får lämnas ut till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

10 a §

Uppgifter om en uppdragstagares registrering för mervärdesskatt eller som arbetsgivare, slag av preliminär skatt som personen ska betala samt företagsform får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i samband med upphandling och under avtalstiden.

I fråga om en uppdragstagare som är registrerad som arbetsgivare får även uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter lämnas ut enligt första stycket.

SFS 2013:5

11 §

Uppgifter i beskattningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller bedriver kreditupplysningsverksamhet som är undantagen från tillståndsplikt enligt andra eller fjärde stycket nämnda paragraf. Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.

SFS 2001:786

12 §

Uppgifter som utgör underlag för beräkning av avgift till registrerat trossamfund får lämnas ut till trossamfundet.

12 a §

De uppgifter som avses i 8 d § får lämnas ut till arbetslöshetskassorna på medium för automatiserad behandling.

Uppgifter i beskattningsdatabasen får även lämnas ut till arbetslöshetskassorna på medium för automatiserad behandling vid en underrättelse enligt 3 § lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

SFS 2022:1078

13 §

Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne.

SFS 2019:127

13 a §

[[Ny beteckning – 15 § – g. F (2019:127).]]

SFS 2019:127

14 §

Uppgifter om köpare, säljare, köpeskilling, taxeringsuppgifter, överlåtelsedatum och identifikationsuppgifter beträffande fastighetsöverlåtelser som legat till grund för fastställande av riktvärden i ett värdeområde där den enskildes fastighet är belägen får lämnas ut till denne.

Uppgifter om en fastighets indelning i typ av taxeringsenhet, taxeringsvärde för varje taxeringsenhet och värde av varje värderingsenhet som ingår i en taxeringsenhet får lämnas ut till en enskild.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 14 § upphävd g. F 2018:236.

SFS 2019:127

Utlämnande av uppgifter till Europeiska kommissionen

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-0127

15 §

Skatteverket ska lämna de uppgifter som avses i 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler till Europeiska kommissionen.

Av förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler framgår att Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 a §. Förutv. 15 § upphävd g. F 2018:236.

SFS 2019:127

Direktåtkomst för enskilda

16 §

En registrerad får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 9 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Vid sådan direktåtkomst ska den registrerades identitet kontrolleras genom en säker metod för identifiering.

SFS 2013:5

17 §

Av förordning (EU) nr 904/2010 framgår att behörig myndighet i annat land inom EU får ha direktåtkomst till uppgifter om mervärdesskatt.

SFS 2011:1551

Bevarande och gallring av uppgifter i beskattningsdatabasen

18 §

Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje beskattningsår undantas uppgifter om

 • namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registrerings- och redovisningsnummer,

 • hemortskommun och församling,

 • personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker,

 • kontrolluppgifter och uppgifter per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration avseende inkomstslagen tjänst och kapital, pensionsförsäkring, pensionssparkonto och tjänstepensionsavtal,

 • intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag i beslut om slutlig skatt i fråga om statlig och kommunal inkomstskatt,

 • allmänna avdrag,

 • antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,

 • tillgångar och skulder,

 • beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), dock inte skälen för beslutet, och

 • beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet.

Bouppteckningar ska undantas från gallring.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om när, på vilket sätt och till vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas. Riksarkivet ska höra Skatteverket innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter.

SFS 2017:391

19 §

Inkomstdeklarationer och andra handlingar, som lämnats till ledning för bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift eller upprättats eller omhändertagits för granskning av Skatteverket för kontroll enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser aktiebolag eller ekonomisk förening, ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

Uppgifter och handlingar som omfattas av 12 a § första stycket 2 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Om beslut om återbetalning eller omprövning av skatt meddelats senare än ett år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut ska dock uppgifterna och handlingarna gallras tio år efter utgången av det kalenderår då beslutet meddelades. Uppgifter och handlingar som avser stickprovskontroller ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår under vilket kontrollen avslutats.

Skattedeklarationer som avser aktiebolag eller ekonomisk förening ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Detsamma gäller andra handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening och som innehåller uppgifter som avses i 42 a kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Uppgifter och handlingar som registrerats vid revision och som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under den längre tid som behövs för att verket ska kunna fullgöra sin verksamhet.

SFS 2017:290

20 §

Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska undantas från gallring om uppgifterna avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vars styrelse hade sitt säte eller, om sådant saknas, vars förvaltning utövades i Göteborgs kommun eller en kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län den 1 november året före det år då beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) fattades.

SFS 2011:1458

21 §

Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om att handlingar eller uppgifter som ska gallras enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 11 och 12 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under längre tid.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring ska överlämnas till en arkivmyndighet.

SFS 2015:913

21 a §

Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343) för uppgifter och handlingar som tillförts registret före den 1 oktober 2001.

SFS 2010:744

Avgifter

22 §

Skatteverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur beskattningsdatabasen. Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut till annan myndighet och utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning.

SFS 2003:1023

Övrigt

23 §

Bestämmelser om gallring av representativa överlåtelser och förteckning av uppgifter som avses i 2 § 8 till ledning för bestämningen av värdenivåer vid allmän fastighetstaxering och vid omräkning finns i 1 A kap. 1–5 §§ fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

SFS 2018:236

24 §

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och denna förordning.

SFS 2003:1023

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:588

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001, då skatteregisterförordningen (1980:556) skall upphöra att gälla.

SFS 2001:786

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2001.

SFS 2001:1250

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002. De nya bestämmelserna i 2 §, 8 § andra stycket och 19 § tillämpas första gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i 2 § och 8 § andra stycket tillämpas dock fortfarande beträffande kontrolluppgifter som skall lämnas enligt den upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

SFS 2002:640

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2002.

SFS 2002:819

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2 § i sin äldre lydelse gäller dock fortfarande i fråga om behandling av uppgifter som avser redovisningsperioder och skattepliktiga händelser för vilka lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter är tillämplig.

SFS 2002:899

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:1023

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1041

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år samt i fråga om uppgifter om arvsskatt och gåvoskatt.

SFS 2004:1354

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om arvsskatt och gåvoskatt.

SFS 2004:1355

(Utkom d. 27 dec. 2004.)

SFS 2005:394

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:210

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2006.

SFS 2006:590

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:789

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1454

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

SFS 2007:598

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statlig förmögenhetsskatt som avser 2007 och tidigare års taxeringar.

SFS 2007:799

(Utkom d. 20 nov. 2007.)

SFS 2007:925

(Utkom d. 27 nov. 2007.)

SFS 2007:1299

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1425

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser 2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avser 2007 och tidigare års taxeringar.

SFS 2007:1426

(Utkom d. 28 dec. 2008.)

SFS 2007:1427

(Utkom d. 28 dec. 2008.)

SFS 2008:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:605

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:1190

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1296

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:174

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:556

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:744

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1640

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1715

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:533

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1458

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. För handläggning av ärenden som sker eller har skett med stöd av taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. gäller 2 § i sin äldre lydelse.

3. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 8 § andra stycket 2, 18 § och 20 § i sin äldre lydelse.

4. I fråga om uppgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 8 § andra stycket 4 i sin äldre lydelse.

5. För självdeklarationer och andra handlingar som lämnats, upprättats eller omhändertagits enligt taxeringslagen (1990:324) eller lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller 19 § i sin äldre lydelse.

SFS 2011:1521

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2012.

SFS 2011:1551

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:327

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:849

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:895

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:5

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2013.

SFS 2013:643

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2013.

SFS 2013:899

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) och om omsättning enligt restaurangrapport.

SFS 2013:1011

(Utkom d. 13 dec. 2013.)

SFS 2014:88

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1204

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1479

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1514

(Utkom d. 19 dec. 2014.)

SFS 2015:71

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2015:913

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:696

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2016:922

Denna förordning träder i kraft d. 18 jan. 2017.

SFS 2017:187

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:215

Denna förordning träder i kraft d. 13 april 2017.

SFS 2017:290

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:391

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017 i fråga om 2 § och i övrigt d. 1 jan. 2019.

SFS 2017:459

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:1122

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:44

(Utkom d. 13 febr. 2018.)

SFS 2018:236

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:708

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1120

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018.

SFS 2019:127

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2019.

SFS 2020:49

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.

SFS 2020:53

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

SFS 2020:209

Denna förordning träder i kraft d. 7 april 2020.

SFS 2020:335

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2020.

SFS 2020:554

Denna förordning träder i kraft d. 22 juni 2020.

SFS 2020:631

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2020:896

Denna förordning träder i kraft d. 9 nov. 2020.

SFS 2021:148

Denna förordning träder i kraft d. 2 mars 2021.

SFS 2021:213

Denna förordning träder i kraft d. 29 mars 2021.

SFS 2021:323

Denna förordning träder i kraft d. 7 juni 2021.

SFS 2021:422

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

SFS 2021:588

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2021.

SFS 2021:624

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2021.

SFS 2021:779

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2021.

SFS 2021:818

Denna förordning träder i kraft d. 10 aug. 2021.

SFS 2021:942

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2021:1235

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2021:1261

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:92

Denna förordning träder i kraft d. 7 febr. 2022.

SFS 2022:307

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2022.

SFS 2022:854

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2022.

SFS 2022:810

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2022.

SFS 2022:817

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2022.

SFS 2022:868

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2022.

SFS 2022:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.