Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2003:670.

Utkom från trycket den 15 maj 2001
Utfärdad den 19 april 2001.

Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lagen (1991:1047) om sjuklön och lagen (2020:548) om omställningsstöd, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

SFS 2020:550

Definitioner

Rubriken införd g. SFS2001-1182

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2001:1182

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0228

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:228

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2018:228

Ändamål

Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för

 1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,

 2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,

 3. fastighetstaxering,

 4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

 5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

 6. handläggning

  1. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

  2. av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,

  3. enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

  4. enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet och 33 a kap. skatteförfarandelagen,

  5. enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen,

  6. enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2020:548) om omställningsstöd, och

  7. enligt lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet, lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och 22 c kap. skatteförfarandelagen,

 7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,

 8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

 9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och

 10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

SFS 2022:1684

Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

  a) fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

  b) utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,

  c) att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån, bidrag och andra stöd,

  d) pensionsberäkning,

  e) tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och

  f) aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register,

 2. att tillhandahålla information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet,

 3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och

 4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2018:228

Personuppgiftsansvar

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra.

SFS 2003:670

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.

SFS 2018:228

Gallring

Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

Beskattningsdatabasen

I beskattningsverksamheten skall det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (beskattningsdatabas).

Innehåll

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–9. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

SFS 2015:901

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,

 2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,

 3. registrering för skatter och avgifter,

 4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,

 5. bestämmande av skatter och avgifter,

 6. underlag för fastighetstaxering,

 7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,

 8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

 9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fackförening,

 10. yrkanden och grunder i ett ärende,

 11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,

 12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

 13. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2020:548) om omställningsstöd, och

 14. uppgifter om sjuklönekostnad.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

SFS 2020:550

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

SFS 2022:169

Enskilds rätt att ta del av uppgifter

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

 1. namn och personnummer,

 2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

 3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registreringseller redovisningsnummer,

 4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,

 5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,

 6. slag av näringsverksamhet,

 7. beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,

 8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (2022:156) om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt,

 9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

 10. huruvida en distansförsäljare enligt 10 kap. lagen om tobaksskatt har ställt säkerhet för skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet.

SFS 2022:169

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen får i verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet endast omfatta de uppgifter som avses i 3 § 1–5, 7, 10 och 11.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

SFS 2017:454

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse den som

 1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,

 2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,

 3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering, eller

 4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 10 och 11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller otillåten införsel eller föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 4 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta.

SFS 2022:169

En socialnämnd får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § första stycket 1, 4 och 5. Åtkomsten får endast förekomma om uppgifterna behövs i ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) eller i ärende om återkrav m.m. av sådant bistånd enligt 9 kap. samma lag. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Skatteverket har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

SFS 2008:970

Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om dagersättning åt asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Direktåtkomsten får endast omfatta

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

SFS 2017:388

Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om

 1. betalningsskyldighet för en bidragsskyldig förälder enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken,

 2. bestämmande av sjukpenninggrundande inkomst enligt 26 kap. socialförsäkringsbalken, eller

 3. beräkning av bostadsbidrag enligt 97 kap. socialförsäkringsbalken.

Direktåtkomsten får endast omfatta

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

SFS 2018:1631

Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare för anställning av en enskild person.

Direktåtkomsten får endast omfatta

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomsten.

SFS 2017:388

En registrerad får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till den registrerade, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket.

SFS 2005:1116

Sökbegrepp

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

SFS 2015:901

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen skall, om inget annat anges i 12 §, gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskattningperiod som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till gick ut.

Uppgifter och handlingar som avser

 1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och

 2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, godkända skatteupplag, certifierade mottagare, tillfälligt certifierade mottagare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare, registrerade distansförsäljare och tillfälligt registrerade distansförsäljare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt samt lagen (2022:156) om alkoholskatt ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat om de avser

 1. godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar eller lagen om tobaksskatt,

 2. registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,

 3. registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt, eller

 4. den som är godkänd för särskild hantering av proviantering till havs enligt 8 kap. 4 § lagen om skatt på energi.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 4 b kap. 4 § tredje stycket lagen om skatt på energi, 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt, den förenklade administrativa referenskoden enligt 4 e kap. 3 § tredje stycket lagen om skatt på energi, 8 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 8 kap. 4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades.

SFS 2022:1485

Vad som sägs i 11 och 12 §§ hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i 11 och 12 §§.

Avgifter

Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av enallmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:228

Enskildas rättigheter

Information till den registrerade m.fl.

Rubriken har denna lydelse enl SFS2012-0845

[Upphävd g. Lag (2018:228).]

SFS 2018:228

[Upphävd g. Lag (2018:228).]

SFS 2018:228

Rätten till information m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0228

Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska artiklarna 13 och 15–19 i EU:s dataskyddsförordning inte tillämpas, om sådana begränsningar är nödvändiga med hänsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska unionen eller en stat som ingår i unionen.

SFS 2018:228

Rätten att göra invändningar

Rubriken införd g. SFS2018-0228

Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2018:228.

SFS 2018:228

[Upphävd g. Lag (2018:228).]

SFS 2018:228

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:181

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001, då skatteregisterlagen (1980:343) skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts registret före d. 1 okt. 2001.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän d. 1 okt. 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före d. 24 okt. 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före d. 24 okt. 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

SFS 2001:327

(Utkom d. 12 juni 2001.)

SFS 2001:1182

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:431

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:670

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2004:1347

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som avser ärenden om arvsskatt, gåvoskatt och gåvoanmälan.

SFS 2005:265

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2005.

SFS 2005:1116

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:583

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:732

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:329

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:466

Denna lag träder i kraft d 1 juli 2007.

SFS 2007:468

(Utkom d. 15 juni 2007.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att i 2 kap. 8 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i dess lydelse enligt lagen (2007:466) om ändring i nämnda lag ordet ”mineraloljeprodukter” skall bytas ut mot "energiprodukter".

SFS 2007:1281

(Utkom d. 14 dec. 2007.)

SFS 2008:970

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:491

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:1508

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2011:531

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1406

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2012:775

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:845

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:645

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2013.

SFS 2013:963

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:1477

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:901

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:684

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2016:777

Denna lag träder i kraft d. 15 aug. 2016.

SFS 2016:913

(Utkom d. 25 okt. 2016.)

SFS 2016:1084

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:183

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:388

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2017:454

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:1214

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:228

1. Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som harskett före ikraftträdandet.

SFS 2018:700

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:723

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1631

(Publicerad d. 7 nov. 2018.)

SFS 2018:1678

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1889

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:34

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2020.

SFS 2020:435

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lag 2020:435 träder enl. Lag 2020:559 i kraft d. 1 juli 2020.)

SFS 2020:550

Denna lag träder i kraft d. 22 juni 2020.

SFS 2020:551

(Publicerad d. 18 juni 2020)

SFS 2020:559

(Publicerad d. 18 juni 2020)

SFS 2020:570

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2020.

SFS 2021:430

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2021.

SFS 2022:169

Denna lag träder i kraft d. 13 febr. 2023.

SFS 2022:1485

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2023.

SFS 2022:1684

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.