Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:575) mot skatteflykt

Skatteflyktslagen

Allmän anmärkning:

Denna lag innebär återinförande av den år 1992 upphävda lagen (1980:865) mot skatteflykt, som skulle alltjämt tillämpas på rättshandlingar som företagits under tiden d. 1 jan. 1981–d. 31 dec. 1992.

Utfärdad den 24 maj 1995.
Utkom från trycket den 7 juni 1995

Denna lag gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt.

SFS 2011:1372

Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om

  1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

  2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

  3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

  4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet till denna §: R 19831:35, 1990:11, R 19841:46, 19851:42, 1:51, 1:68 (ej tillämplig på föräldrars räntefria lån till hemmavarande underåriga barn), 1:69 (ej tillämplig i fall av avsiktligt framkallad realisationsförlust vid försäljning av fastighet till barn) – Lagen tillämplig betr. visst förfarande R 19841:92, 1986:54 (makes försäljning av sommarstuga till andra maken mot revers som säljaren skänker till makarnas barn) – Ang. makes köp av jordbruksfastighet från andra maken (för att kunna få skogsavdrag med hänsyn till den erlagda köpeskillingen) R 19851:13R 1987:131 (fåmansbolagsdelägares avstående från utfäst ålderspension i samband med förestående avyttring av aktierna i bolaget) – R 1989:31 (förlust hos dotterbolag har ökats genom koncernbidrag till moderbolaget men samtidigt täckts genom aktieägartillskott från detta) – R 1989:83 (förfarande i strid med grunderna för vinstbolagsbestämmelserna) – Lagen tillämplig i fall av avsiktligt framkallad realisationsförlust vid försäljning av fastighet till ett av minderåriga barn helägt aktiebolag R 1990:22R 1994:52 I (kunde förvärv av andel i kommanditbolag och försäljning därav kort efteråt godtas?) – R 1994:56 (skattekonsekvenser vid köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbolag) – Jfr R 1995:3235R 1995:84 I och II (vid ett s.k. skatteupplägg – som gått ut på att aktier förvärvade före emission av konvertibla skuldebrev kort tid efter det att företrädesrätten till teckning utnyttjats avyttrats med betydande förlust – fråga, om anskaffningskostnaden kunde i sin helhet hänföras till aktierna eller skulle fördelas mellan aktierna och konvertiblerna) – Lagen tillämplig då skattefri utdelning av vinstmedel i nyförvärvat bolag inte skulle inverka på avdrag för realisationsförlust vid försäljning av aktierna i bolaget R 1997:67.

Tillämpning av nuvarande lydelse: Lagen tillämplig på kommissionärsavtal, där kommittenten var ett förlustföretag och begränsningar förelåg i fråga om kvittning av underskott mot koncernbidrag från kommissionären R 2000:21 I, likaså på koncernbidrag, som inför en avyttring gavs med så stort belopp att underskott uppkom och som möjliggjordes genom aktieägartillskott 2000:21 II – Att räntan på ett av fåmansbolag emitterat konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till ägare av kvalificerade aktier i bolaget var hänförlig till inkomstslaget kapital och inte till någon del till inkomstslaget tjänst föranledde ej tillämpning av denna lag R 2001:12 – Lagen inte tillämplig på vissa förfaranden avseende kommunala bolag för vinnande av skattelindring genom bl.a. koncernbidrag R 2001:79; däremot tillämplig på avtal i visst fall mellan aktieägare (bl.a. bolag) för att möjliggöra koncernbidrag med skattemässig verkan 2002:24 – Fråga om tillämpning av lagen när vissa inkomstskattebestämmelser är oförenliga med gemenskapsrätten R 2007:52 – Lagen ej tillämplig beträffande avdrag för ränta på lån upptaget före lagens ikraftträdande R 2007:84; ej heller i fråga om avdrag för ränta på lån som dotterbolag betalat till moderbolaget och som finansierats med koncernbidrag R 2007:85 – Lagen tillämplig på förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier R 2009:31; likaså när ett bolag, vars aktier var tillgångar i en persons utländska kapitalförsäkring, avyttrade aktier i ett annat bolag där personen arbetade 2010:51 – Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott R 2009:47 I och II – Lagen ej tillämplig vid omläggning av lån i syfte att undgå ränteavdragsbegränsningar i 24 kap. IL HFD 2012:6, ej heller vid ett aktiebolags underprisöverlåtelse av samtliga tillgångar och skulder 2012:58 – Lagen tillämplig då ett fåmansföretags verksamhet placerats i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt företag HFD 2015:17 I och II, liksom då intäkterna från försäljningen av aktierna i ett fåmansföretag placerats i ett annat indirekt ägt företag HFD 2016:61 – Lagen ej tillämplig i fråga om avdrag för koncernbildning som gavs inför en koncernintern omstrukturering HFD 2018:59 och 2021:66, ej heller när beloppsspärren enl. 40:15 IL bestämdes HFD 2021:33.

Ang. förhållandet mellan regler om bekämpning av skatteflykt och EG-fördragets regler om fri rörlighet C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 49 ff och C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, p. 72 ff.

Ang. rättsmissbruk m.m. i samband med mervärdesbeskattning C-354/03, C-355/03 och C-484/03 Optigen m.fl., C-255/02 Halifax, C-439/04 och C-440/04 Kittel och Recolta Recycling (karusellbedrägeri), C-409/04 Teleos (gemenskapsinternt förvärv), C-271/06 Netto Supermarkt (export), C-425/06 Part Service samt C-162/07 Ampliscientifica och Amplifin.

Ang. förhållandet mellan presumtion om skatteflykt och kommersiellt godtagbara skäl, se C-126/10 Foggia – SGPS, p. 36 ff.

SFS 2011:1372

Om 2 § tillämpas ska beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

SFS 2011:1372

Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket. I fråga om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och i fråga om överklagande av beslut med anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 66 kap. 27, 29–34 §§ skatteförfarandelagen gäller för beslut om efterbeskattning.

SFS 2011:1372

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:575

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995 och tillämpas på rättshandlingar som företagits efter ikraftträdandet.

SFS 1997:777

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits efter ikraftträdandet.

SFS 2003:714

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 4 § första stycket gäller fortfarande för framställning av skattemyndighet som har getts in före ikraftträdandet.

SFS 2007:1401

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.

SFS 2009:822

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2011:1372

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Lagen tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.