Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2011-1244

Skatteförfarandelag (2011:1244)

Skatteförfarandelagen

Utkom från trycket den 13 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

AVDELNING I.

INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

Lagens innehåll

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

 • 1 kap. – Lagens innehåll

 • 2 kap. – Lagens tillämpning

 • 3 kap. – Definitioner och förklaringar

AVDELNING II. FÖRETRÄDARE

 • 4 kap. – Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

 • 5 kap. – Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare

 • 6 kap. – Ombud

AVDELNING III. REGISTRERING

 • 7 kap. – Registrering

AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT

 • 8 kap. – Preliminärskattesystemets grunder

 • 9 kap. – Godkännande för F-skatt

 • 10 kap. – Skatteavdrag för preliminär skatt

 • 11 kap. – Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

 • 12 kap. – Skattetabeller

AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE FÖR TONNAGEBESKATTNING

 • 13 kap. – Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

 • 13 a kap. – Godkännande för tonnagebeskattning

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER

 • 14 kap. – Syftet med kontrolluppgifter

 • 15 kap. – Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

 • 16 kap. – Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

 • 17 kap. – Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

 • 18 kap. – Kontrolluppgift om ränteutgifter

 • 19 kap. – Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

 • 20 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag

 • 21 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter

 • 22 kap. – Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

 • 22 a kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

 • 22 b kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

 • 22 c kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga säljare som bedriver verksamhet via digitala plattformar

 • 23 kap. – Kontrolluppgift om utländska förhållanden

 • 24 kap. – Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter

 • 25 kap. – Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

 • 26 kap. – Skattedeklaration

 • 27 kap. – Skalbolagsdeklaration

 • 28 kap. – Preliminär inkomstdeklaration

 • 29 kap. – Syftet med inkomstdeklaration

 • 30 kap. – Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • 31 kap. – Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • 32 kap. – När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?

 • 32 a kap. – Tilläggsskattedeklaration

 • 33 kap. – Särskilda uppgifter

 • 33 a kap. – Land-för-land-rapporter

 • 33 b kap. – Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang

 • 33 c kap. – Uppgifter om gränsöverskridande betalningar

 • 33 d kap. – Tilläggsskatterapport

 • 34 kap. – Informationsuppgifter

 • 35 kap. – Periodiska sammanställningar

 • 36 kap. – Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • 37 kap. – Föreläggande

 • 38 kap. – Formkrav

AVDELNING VII. DOKUMENTATION

 • 39 kap. – Dokumentationsskyldighet

AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL

 • 40 kap. – Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera

 • 41 kap. – Revision

 • 42 kap. – Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

 • 42 a kap. – Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran

AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING

 • 43 kap. – Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

AVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER

 • 44 kap. – Vitesföreläggande

 • 45 kap. – Bevissäkring

 • 46 kap. – Betalningssäkring

AVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN KONTROLL

 • 47 kap. – Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll

AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER

 • 48 kap. – Förseningsavgift

 • 49 kap. – Skattetillägg

 • 49 a kap. – Återkallelseavgift

 • 49 b kap. – Dokumentationsavgift

 • 49 c kap. – Rapporteringsavgift

 • 49 d kap. – Plattformsavgift

 • 49 e kap. – Rapportavgift

 • 50 kap. – Kontrollavgift

 • 51 kap. – Befrielse från särskilda avgifter

 • 52 kap. – Beslut om särskilda avgifter

AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER

 • 53 kap. – Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

 • 54 kap. – Beslut om särskild inkomstskatt

 • 55 kap. – Beslut om preliminär skatt

 • 56 kap. – Beslut och besked om slutlig skatt

 • 56 a kap. – Beslut och besked om tilläggsskatt

 • 57 kap. – Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

 • 58 kap. – Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

 • 59 kap. – Ansvar för skatter och avgifter

 • 60 kap. – Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

AVDELNING XIV. BETALNING OCH ÅTERBETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER

 • 61 kap. – Skattekonton

 • 62 kap. – Betalning av skatter och avgifter

 • 63 kap. – Anstånd med betalning av skatter och avgifter

 • 64 kap. – Återbetalning av skatter och avgifter

 • 65 kap. – Ränta

AVDELNING XV. OMPRÖVNING SAMT ÖVERKLAGANDE OCH ÄNDRING I BESLUT PÅ GRUND AV SKATTEAVTAL

 • 66 kap. – Omprövning

 • 67 kap. – Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal

AVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET

 • 68 kap. – Besluts verkställbarhet

 • 69 kap. – Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring

 • 70 kap. – Indrivning

 • 71 kap. – Övriga bestämmelser om verkställighet.

SFS 2023:881

Lagens tillämpning

Tillämpningsområde

Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt

 1. kupongskattelagen (1970:624),

 2. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

 3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

 4. tullagen (2016:253),

 5. lagen (2004:629) om trängselskatt,

 6. vägtrafikskattelagen (2006:227), och

 7. lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

Lagen gäller även för belopp som avses i 16 kap. 23 § mervärdesskattelagen (2023:200).

SFS 2023:208

Lagen gäller också för avgifter enligt

 1. begravningslagen (1990:1144),

 2. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

 3. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

 4. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

 5. socialavgiftslagen (2000:980),

 6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och

 7. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

SFS 2018:1896

Lagen gäller inte för punktskattepliktiga varor som

 1. är omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, eller

 2. omfattas av ett beslut om skatt enligt samma lag.

Om ett sådant beslut om omhändertagande eller om skatt upphävs, ska dock den här lagen anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats.

Lagen gäller inte heller för mervärdesskatt som ska redovisas och betalas enligt 22 eller 23 kap. mervärdesskattelagen (2023:200).

SFS 2023:208

Proportionalitetsprincipen

Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt denna lag får fattas bara om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller eller för något annat motstående intresse.

Definitioner och förklaringar

Var finns definitioner och förklaringar?

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

 • arbetsgivaravgifter i 3 §

 • arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §

 • beskattningsår i 4 och 5 §§

 • beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §

 • beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §

 • beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §

 • betaltjänstleverantör i 33 c kap. 3 §

 • byggarbetsplats i 39 kap. 2 §

 • byggverksamhet i 39 kap. 2 §

 • deklarationsombud i 6 kap. 4 §

 • europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §

 • europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §

 • europeiska politiska partier i 7 a §

 • europeiska politiska stiftelser i 7 a §

 • felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §

 • fordonsserviceverksamhet i 39 kap. 2 §

 • förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §

 • granskningsledare i 8 §

 • handling i 9 §

 • hemortskommun i 10 §

 • huvudinkomst i 11 kap. 3 §

 • journalminne i 42 kap. 2 §

 • juridisk person i 11 §

 • kassaregister i 39 kap. 2 §

 • koncernenhet i 11 a §

 • konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §

 • kontrollremsa i 42 kap. 2 §

 • kropps- och skönhetsvårdsverksamhet i 39 kap. 2 §

 • livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet i 39 kap. 2 §

 • näringsverksamhet i 14 §

 • partihandel i 39 kap. 2 §

 • punktskatt i 15 §

 • regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §

 • restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §

 • skönsbeskattning i 57 kap. 1 §

 • slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§

 • särskilda avgifter i 17 §

 • torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §

 • tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §

 • verksamhetslokal i 18 §

 • överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §

 • överskjutande punktskatt i 16 §.

SFS 2023:881

Betydelsen och tillämpningsområdet framgår av någon annan lag

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i de lagar enligt vilka en skatt eller en avgift bestäms. Detta gäller dock inte om annat anges i denna lag.

Arbetsgivaravgifter

Med arbetsgivaravgifter avses

 1. arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 2. skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, och

 3. avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Beskattningsår

Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

För

 

avses med beskattningsår

 

1. skatt eller avgift enligt

a) inkomstskattelagen (1999:1229),

b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4, 11 och 12,

d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

e) lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut, och

f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

 

beskattningsår enligt 1 kap. 1315 §§ inkomstskattelagen eller, för svenska handelsbolag, räkenskapsåret

 

2. skatt enligt lagen (2023:875) om tilläggsskatt

 

beskattningsår enligt 2 kap. 24 § lagen om tilläggsskatt

 

3. skatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 6–10 och 13

 

det kalenderår som skatten ska betalas för eller det beskattningsår då skatteunderlag för avkastningsskatt ska tas upp enligt 13 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

 

4. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

 

det kalenderår då ersättningen betalas ut

 

5. skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200) som ska redovisas för redovisningsperioder

 

beskattningsår enligt 2 kap. 36 §§ mervärdesskattelagen

 

6. annan mervärdesskatt

 

det kalenderår då den felaktiga debiteringen har gjorts, eller förvärvet eller leveransen har skett

 

7. punktskatt som ska redovisas för redovisningsperioder

 

beskattningsår enligt 2 kap. 36 §§ mervärdesskattelagen

 

8. punktskatt enligt

a) beslut som avses i 53 kap. 5 §,

b) 5 kap. 2225 och 27 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi,

c) 8 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

d) 9 kap. 2528 och 30 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt, eller

e) 9 kap. 2528 och 30 §§ lagen (2022:156) om alkoholskatt

 

det kalenderår under vilket beslutet om återbetalning eller kompensation, beslutet om beskattning vid oegentlighet eller felaktiga uppgifter, eller beslutet om ansvar vid oegentlighet, har meddelats

 

9. annan punktskatt

 

det kalenderår då den händelse som medför skattskyldighet har inträffat

 

10. övriga skatter

 

det kalenderår som skatten ska betalas för

 

11. arbetsgivaravgifter och avgifter som ingår i slutlig skatt

 

det kalenderår som avgiften ska betalas för.

 

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår.

SFS 2023:880

Om en juridisk persons beskattningsår har en annan slutdag än den 31 december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti gäller andra och tredje styckena.

I stället för det egentliga beskattningsåret avses med beskattningsår den av följande perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:

 • 1 januari–31 december,

 • 1 maj–30 april,

 • 1 juli–30 juni, eller

 • 1 september–31 augusti.

Detta gäller vid tillämpning av

SFS 2015:633

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Det som sägs om svenska handelsbolag gäller även europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

Anmärkt författning:

Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-1390

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier).

Anmärkt författning:

Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

SFS 2014:1390

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Rubriken införd g. SFS2016-1061

Det som sägs om ideella föreningar gäller även europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

SFS 2016:1061

Granskningsledare

Med granskningsledare avses den som har utsetts av Skatteverket att vara granskningsledare.

Rättsfall:

Äldre rätt: Den som av chefen för LSt:ns skatteavdelning förordnats till granskningsledare ej behörig granskningsledare i annat län R 19842:98.

Handling

Med handling avses framställning i skrift eller bild och upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas bara med tekniska hjälpmedel.

Hemortskommun

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då aktuellt beslut fattades.

För den som var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under någon del av det år då aktuellt beslut fattades, men som inte var folkbokförd i landet den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.

För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast till under året före det år då aktuellt beslut fattades.

Juridisk person

Med juridisk person avses också dödsbon, svenska handelsbolag, koncernenheter och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer.

Rättsfall:

Äldre rätt: Utmätning hos dödsbodelägare för den avlidnes skatt H 1969:418 – Fråga i vad mån tilläggspensionsavgift och arbetsgivaravgift ingick i kvarstående skatt R 1971:47 – Med delägares lott i boet förstås här de tillgångar som delägaren mottagit vid skiftet H 1975:353 – Ang. utmätning hos omyndig dödsbodelägare för dödsboets skatt H 1977:154.

SFS 2023:880

Koncernenhet

Rubriken införd g. SFS2023-0880

Med koncernenhet avses koncernenhet enligt 2 kap. 8 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

SFS 2023:880

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Det som sägs om mervärdesskatt gäller även belopp som har betecknats som mervärdesskatt och som enligt 16 kap. 23 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska betalas till staten, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt samma lag.

SFS 2023:208

Överskjutande ingående mervärdesskatt

Med överskjutande ingående mervärdesskatt avses den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

Näringsverksamhet

Med näringsverksamhet avses verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett svenskt handelsbolag, för någon delägare i bolaget.

Punktskatt

Med punktskatt avses skatt enligt

 1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

 2. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

 3. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

 4. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 5. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

 6. lagen (1999:673) om skatt på avfall,

 7. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

 8. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

 9. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

 10. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

 11. lagen (2018:1139) om skatt på spel,

 12. lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

 13. lagen (2022:155) om tobaksskatt,

 14. lagen (2022:156) om alkoholskatt, och

 15. lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el.

SFS 2023:76

Överskjutande punktskatt

Med överskjutande punktskatt avses det belopp med vilket avdragen överstiger skattens bruttobelopp.

Särskilda avgifter

Med särskilda avgifter avses förseningsavgift, skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift, plattformsavgift, rapportavgift och kontrollavgift.

SFS 2023:880

Verksamhetslokal

Med verksamhetslokal avses utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som bedrivs av en annan juridisk person än ett dödsbo.

Med verksamhetslokal avses även markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som disponeras eller kan antas disponeras i verksamheten.

AVDELNING II.

FÖRETRÄDARE

Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

Huvudregeln

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats av en behörig företrädare, anses uppgiften ha lämnats av den som företräds.

Anmärkt författning:

F (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, region, kommun, m.m.

Rättsfall:

Äldre rätt: Omyndig, som själv avgivit deklaration, ådömd ansvar för grov oaktsamhet H 1954:500H 1973:27 anm. vid 2 § skattebrottslagen (1971:69) under BrB 9: – Deklaration, som för rörelseidkare undertecknats av hans prokurist, ansågs ej avgiven i behörig ordning R 1943:33; jfr H 1952:314; R 2009:63 anm. vid 49:7.

Presumtionsregeln

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk person, anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 2009:63 anm. vid 49:7.

Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare

Ombud för en generalrepresentation

Om ett utländskt skadeförsäkringsföretag bedriver verksamhet i Sverige genom generalrepresentation, ska ett sådant ombud som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige fullgöra deklarationsskyldigheten och betala skatter och avgifter för verksamheten samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter.

Underlag för kontroll av att deklarationsskyldigheten fullgörs ska finnas tillgängligt hos ombudet.

Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi

Om en verksamhet bedrivs genom ett enkelt bolag eller ett partrederi, får Skatteverket efter ansökan av samtliga delägare besluta att den av delägarna som dessa föreslår ska vara representant. Representanten ska redovisa och betala skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt för verksamheten samt i övrigt företräda bolaget eller partrederiet i frågor som rör sådana skatter och avgifter.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

Beslutet innebär inte att övriga delägare befrias från sina skyldigheter om representanten inte fullgör sina skyldigheter.

Huvudman för en mervärdesskattegrupp

Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 4 kap. 11 § mervärdesskattelagen (2023:200) redovisa och betala mervärdesskatt för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda gruppen i frågor som rör sådan skatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen.

SFS 2023:208

Skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare

Om en utländsk försäkringsgivare inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska den skatterepresentant som avses i 3 § andra stycket lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. redovisa och betala skatt enligt den lagen och i övrigt företräda försäkringsgivaren i frågor som rör sådan skatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

Mottagare som ingått socialavgiftsavtal

Rubriken införd g. SFS2012-0835

Om den som ger ut ersättning för arbete har ingått ett avtal med mottagaren av ersättningen att denne ska fullgöra utgivarens skyldigheter i fråga om redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter på ersättningen, ska avtalet gälla om det har ingåtts med en utgivare som saknar sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos mottagaren av ersättningen.

Ett avtal enligt första stycket innebär inte att utgivaren befrias från sina skyldigheter om mottagaren av ersättningen inte fullgör sina skyldigheter.

SFS 2012:835

Ansvarig koncernenhet för kompletterande tilläggsskatt

Rubriken införd g. SFS2023-0880

Om Skatteverket har beslutat att en koncernenhet i en koncern ska vara ansvarig för kompletterande tilläggsskatt enligt 6 kap. 15 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt, ska den ansvariga koncernenhet som Skatteverket utsett för koncernenheterna redovisa och betala den kompletterande tilläggsskatten och i övrigt företräda koncernenheterna i frågor som rör sådan skatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos den ansvariga koncernenheten.

SFS 2023:880

Ombud

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • ombud för en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige (2 och 3 §§), och

 • deklarationsombud (4–8 §§).

I 38 kap. 3 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett dödsbo.

SFS 2023:208

Ombud för en utländsk beskattningsbar person

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0369

En beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige och som är skyldig att betala mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200) ska företrädas av ett ombud som är godkänt av Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av den beskattningsbara personen svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet där betalningsskyldigheten uppkommer och i övrigt företräda den beskattningsbara personen i frågor som gäller mervärdesskatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet.

SFS 2023:208

En beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige behöver inte utse ett ombud om Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det land där den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i

 1. rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och

 2. rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

SFS 2023:208

Deklarationsombud

Definition

Ett deklarationsombud är en fysisk person som den deklarationsskyldige har utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige.

Ett deklarationsombuds behörighet

Ett deklarationsombud får

 1. lämna deklaration, men bara elektroniskt,

 2. ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till,

 3. komplettera lämnade uppgifter i en deklaration, och

 4. begära anstånd med att lämna deklaration.

Om deklarationsombudet har utsetts av en sådan beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige och som är skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet dock inte företräda den beskattningsbara personen i frågor som gäller mervärdesskatt.

SFS 2023:208

Vem kan godkännas som deklarationsombud?

Skatteverket ska godkänna ett deklarationsombud om han eller hon kan antas vara lämplig för uppdraget.

Vid bedömningen av ett deklarationsombuds lämplighet ska Skatteverket särskilt beakta om ombudet

 1. kan antas ha de kunskaper och erfarenheter som ett deklarationsombud behöver med hänsyn till redovisnings- och skattefrågornas art,

 2. har dömts för brott i näringsverksamhet eller för annan ekonomisk brottslighet,

 3. har visat sig oskicklig eller annars olämplig att ha hand om redovisning av skatter eller avgifter till det allmänna, eller

 4. saknar fast adress eller annars lever under sådana omständigheter att han eller hon kan antas vara svår att nå eller ha svårt att fullgöra sitt uppdrag.

Om den deklarationsskyldige begär det, ska godkännandet begränsas till en viss tid.

Den som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte godkännas som deklarationsombud. Detsamma gäller den som

 1. är försatt i konkurs,

 2. har näringsförbud, eller

 3. har ålagts förbud enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om

 1. ombudet eller den deklarationsskyldige har begärt det,

 2. uppdraget har upphört att gälla, eller

 3. det har visat sig att ombudet inte uppfyller kraven enligt 6 och 7 §§.

AVDELNING III.

REGISTRERING

Registrering

Vem ska registreras?

Skatteverket ska registrera

 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

 2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

 3. den som är betalningsskyldig enligt mervärdesskattelagen (2023:200), med undantag för den som är betalningsskyldig bara på grund av

  1. förvärv av sådana varor som anges i 3 kap. 2 eller 3 § den lagen, eller

  2. felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 16 kap. 23 § samma lag,

 4. den som i annat fall än som avses i 3 har rätt till

  1. avdrag för ingående mervärdesskatt enligt 13 kap. 6, 9, 10 eller 11 § eller 21 kap. 10 eller 11 § mervärdesskattelagen, eller

  2. återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 14 kap. 49 § samma lag,

 5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 10 kap. 50 § mervärdesskattelagen,

 6. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och tillhandahåller tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är betalningsskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

 7. den som är skyldig att justera ingående mervärdesskatt enligt 12 kap. 2731 §§ eller 15 kap. mervärdesskattelagen,

 8. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,

 9. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats,

 10. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, och

 11. en koncernenhet som avses i 1 kap. 3 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Andra stycket gäller inte för en koncernenhet.

SFS 2023:880

Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 §, registrera

 1. den som är skattskyldig enligt

  1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

  2. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

  3. 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

  4. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

  5. lagen (1999:673) om skatt på avfall,

  6. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

  7. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

  8. 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, eller

  9. lagen (2018:1139) om skatt på spel,

 2. den som är godkänd eller registrerad som

  1. upplagshavare enligt 4 kap. 1 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt,

  2. registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 9 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 10 § lagen om alkoholskatt,

  3. godkänd lagerhållare enligt 6 kap. 2 § lagen om skatt på energi, 10 § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, 9 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 8 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar eller 10 kap. 2 § lagen om tobaksskatt,

  4. frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § lagen om skatt på energi,

  5. registrerad mottagare enligt 10 a § lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,

  6. registrerad EU-handlare enligt 10 b § lagen om kemikalier i viss elektronik,

  7. registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 10 kap. 7 § lagen om tobaksskatt, eller

  8. registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 3 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 3 § lagen om alkoholskatt, och

 3. den som är godkänd eller registrerad som

  1. tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 15 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 16 § lagen om alkoholskatt,

  2. certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 7 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 7 § lagen om alkoholskatt,

  3. tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 5 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 5 § lagen om alkoholskatt, eller

  4. tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 2 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 2 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 2 § lagen om alkoholskatt.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Allmän anmärkning:

Anm.: Här återges lydelsen enl. Lag 2022:1780.

SFS 2022:1780

Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 och 1 a §§, registrera den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

SFS 2023:76

Anmälan för registrering

Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverksamheten påbörjas eller övertas.

Den som driver flera verksamheter som medför skyldighet att betala mervärdesskatt eller rätt till avdrag för eller återbetalning av mervärdesskatt ska göra en anmälan för varje verksamhet.

En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom två veckor från det att avtalet ingicks.

SFS 2023:208

Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas.

Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.

SFS 2014:1474

En koncernenhet som avses i 1 kap. 3 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom 15 månader efter utgången av det beskattningsår då registreringsskyldigheten uppstod.

SFS 2023:880

Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister, ska anmälan innehålla uppgift om de kassaregister som finns i verksamheten.

Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade.

Föreläggande

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 2–4 §§ att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som verket behöver för att kunna avgöra om någon sådan skyldighet finns.

Avregistrering

Skatteverket får avregistrera den som inte längre ska vara registrerad. Om den som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om avregistrering.

Om den som inte längre bedriver näringsverksamhet begär att få bli avregistrerad, får Skatteverket besluta att registreringen ska bestå till dess att avvecklingen av verksamheten har slutförts.

AVDELNING IV.

PRELIMINÄR SKATT

Preliminärskattesystemets grunder

Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år.

Den preliminära skatten ska betalas enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) eller genom skatteavdrag (A-skatt).

Bestämmelser om beslut om preliminär skatt finns i 55 kap.

F-skatt ska betalas av den som är godkänd för F-skatt.

Av 10 kap. framgår att skatteavdrag i vissa fall ska göras även för den som är godkänd för F-skatt.

Skatteavdrag ska göras av den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning enligt bestämmelserna i 10 kap.

Särskild A-skatt ska betalas av den skattskyldige om Skatteverket har beslutat det.

Skatteverket får besluta om särskild A-skatt för den som inte är godkänd för F-skatt, om det leder till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten än om bara skatteavdrag görs.

Godkännande för F-skatt

Förutsättningarna för godkännande

Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt.

Första stycket gäller dock inte om

 1. det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas,

 2. ansökan bara grundar sig på en delägares intäkter från ett svenskt handelsbolag, eller

 3. den sökande eller någon som ska prövas enligt 2 §

  a) inom de senaste två åren har brutit mot villkor som har meddelats enligt 3 § eller på annat sätt missbrukat ett godkännande för F-skatt och missbruket inte är obetydligt,

  b) inte har redovisat eller betalat skatter eller avgifter enligt denna lag eller motsvarande utländska skatter eller avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig,

  c) inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration eller sådana särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 6 §, eller har lämnat eller godkänt så bristfälliga uppgifter att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning,

  d) har näringsförbud, eller

  e) är försatt i konkurs.

Om det finns särskilda skäl, får beslut om godkännande för F-skatt fattas trots vad som föreskrivs i andra stycket 3.

Rättsfall:

Äldre rätt: Verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket ansågs som näringsverksamhet R 2001:25 – Prövning av fråga om utfärdande resp. återkallelse av F-skattsedel sedan aktuellt inkomstår gått till ända R 2004:40 I och II – R 2005:42 anm. vid 66:3.

Prövningen enligt 1 § andra stycket 3 ska

 1. om den sökande är ett fåmansföretag även avse företagsledare i företaget och andra fåmansföretag som han eller hon är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i, och

 2. om den sökande är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i fåmansföretag även avse företaget.

Prövningen av fåmansföretaget ska bara avse missförhållanden som kan hänföras till företagsledaren.

Det som sägs i första och andra styckena om fåmansföretag gäller även fåmanshandelsbolag.

F-skatt med villkor

Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt för en fysisk person ska förenas med villkoret att det bara får åberopas i hans eller hennes näringsverksamhet.

Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt som inte har förenats med ett villkor enligt första stycket ska bytas ut mot ett godkännande med ett sådant villkor.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om lagligheten av föreskrivet villkor R 1998:2.

Återkallelse av godkännande för F-skatt

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om

 1. innehavaren begär det, eller

 2. förutsättningarna för godkännande för F-skatt inte är uppfyllda enligt 1 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt första stycket 2.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 2004:25 anm. vid 43:1 – R 2004:40 I och II anm. vid 1 §.

Skatteavdrag för preliminär skatt

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • skyldighet att göra skatteavdrag (2 §),

 • huvudregeln för skatteavdrag från ersättning för arbete (3 §),

 • undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete (4–13 §§),

 • anmälningsskyldighet för utbetalare (14 §),

 • huvudregeln för skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (15 §),

 • undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning (16-18 §§–18 §§),

 • skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag (19 §),

 • återbetalning av skatteavdrag (20 §),

 • föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag (21 §), och

 • åtagande att göra skatteavdrag (22 §).

SFS 2016:64

Skyldighet att göra skatteavdrag

Den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) ska göra skatteavdrag enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Skatteavdrag ska göras vid varje tillfälle då utbetalning sker.

Hänvisad författning:

Se skattebrottslagen (1971:69)6 § inf. vid BrB 9:.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fastighetsägare, som i byggmästares ställe utbetalat arbetstagares avlöning, ansvarig för därå belöpande preliminär skatt R 1952:8 – Fråga om i visst fall borgensmän på entreprenadkontrakt haft ställning som arbetsgivare R 1960:34 – Konkursbo skall verkställa skatteavdrag vid utdelning till konkursborgenär på grund av lönefordran hos konkursgäldenären R 1958:58 – Fråga om behörighet för allmän domstol att upptaga talan ang. oriktigt avdrag vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst H 1960:180 – Ang. bokförlags skyldighet att göra avdrag på ersättning för översättningsarbete R 1970:1 – Fråga om skyldighet för restaurangföretag att verkställa skatteavdrag för tamburvaktmästare R 1976:30R 1977:57 anm. vid 10:3 – R 1977:130 (aktiebolag hade genom kontrakt med företag ställt huvudaktieägarens tjänster till företagets förfogande) – R 19781:17 (företag hade för visst arbete anlitat s.k. mellanman som tillhandahållit personal) – Fråga om skyldighet för tidningsföretag att göra skatteavdrag för tidningstransportör med egen bil R 19821:38 – Ang. skatteavdrag när arbetstagares inkomst av bisyssla var högre än inkomsten från heltidsanställningen R 19791:74 – Ang. ersättning från ingenjörsbyrå till ett såsom underkonsult anlitat bolag som helt ägdes av dess ende anställde R 19841:101 – Fråga om skyldighet för domstolsverket att göra skatteavdrag för person som fått arvoden för ett stort antal personundersökningar R 19851:16 – Skatteavdrag ansågs gjort först då lönen betalades ut R 2002:96 – Se även R 1986:142 anm. vid 59:2.

Skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete – huvudregeln

Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

Som ersättning för arbete räknas i denna lag även

 1. pension,

 2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

 3. engångsbelopp på grund av personskada,

 4. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

 5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,

 6. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,

 7. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion,

 8. ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, eller vid sådan tillfällig anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap. 9 § samma lag, till den del ersättningen överstiger

  1. de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 1015, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, eller

  2. den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,

 9. andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,

 10. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och

 11. annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten.

SFS 2022:995

Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete

Begränsade belopp

Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete om

 1. ersättningen understiger 100 kronor,

 2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,

 3. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor och

  a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,

  b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver,

  c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, samt

  d) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller

 4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som föreningen sammanlagt kommer att betala ut under kalenderåret understiger ett halvt prisbasbelopp.

SFS 2013:967

Vissa ersättningar och betalningsmottagare

Skatteavdrag ska inte göras från

 1. ersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare i bolaget eller i den juridiska personen,

 2. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret,

 3. ersättning för arbete som betalas ut till staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund,

 4. ersättning som anges i 3 § andra stycket 1–7, om den som betalar ut ersättningen hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, eller

 5. ersättning som är undantagen från skatteplikt enligt 6 a § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

SFS 2020:954

Om utbetalaren hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, ska skatteavdrag från ersättning för arbete bara göras för arbete som mottagaren utför i Sverige. Detsamma gäller om utbetalaren hör hemma i Sverige och mottagaren är en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige.

Arbete ska anses utfört i Sverige även om mottagaren arbetar utomlands inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige.

I de fall som avses i första stycket andra meningen ska skatteavdrag dock alltid göras från inkomst som avses i 5 § första stycket 1 och 3 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och som inte är undantagen från skatteplikt enligt 6 § den lagen.

SFS 2020:954

Om ersättning för arbete omfattas av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet, ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i detta kapitel utan enligt bestämmelserna i 13 kap.

Om ersättning för arbete är skattepliktig enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i detta kapitel utan enligt bestämmelserna i 13 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller dock, med undantag för 6 §, om

 1. Skatteverket enligt 5 a § tredje stycket lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. har meddelat ett beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och

 2. utbetalaren känner till beslutet.

Beslut om befrielse från skatteavdrag

Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från en viss ersättning för arbete om

 1. ersättningen betalas ut till någon som inte är skattskyldig för den i Sverige och någon överenskommelse inte har träffats med den stat där ersättningen ska beskattas om att skatteavdrag ska göras i Sverige, eller

 2. skatteavdraget, med hänsyn till den skattskyldiges inkomst- eller anställningsförhållanden eller av andra särskilda skäl, skulle medföra avsevärda besvär för utbetalaren.

Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från ersättning för arbete till en mottagare som

 1. är obegränsat skattskyldig i Sverige men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för undvikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller

 2. är bosatt i en sådan stat som avses i 1 men utför arbete i Sverige.

Första stycket gäller bara om avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.

Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten ska tas ut och om Skatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten ska tas ut där, får verket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte ska göras.

Mottagare som är godkänd för F-skatt

Skatteavdrag ska inte göras om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 §, gäller första stycket bara om godkännandet åberopas skriftligen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Rättsverkningar av F-skattsedel R 2007:61 I och II.

Den som betalar ut ersättning för arbete får godta en uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren.

Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.

Även om mottagaren är godkänd för F-skatt, ska skatteavdrag göras från pension, sjukpenning och annan ersättning som avses i 3 § andra stycket samt från ersättning från semesterkassa.

Anmälningsskyldighet för utbetalare

Om skatteavdrag inte ska göras enligt 11 eller 12 § och det är uppenbart att den som utför arbetet är att anse som anställd hos utbetalaren, ska utbetalaren skriftligen anmäla detta till Skatteverket. Anmälan ska göras senast den dag då arbetsgivardeklaration ska lämnas för den redovisningsperiod då utbetalningen gjordes.

I 59 kap. 7–9 §§ finns bestämmelser om ansvar för den som inte gör anmälan enligt första stycket.

Rättsfall:

Äldre rätt: Anmälningsskyldighet enl. tidigare motsv. till denna §? R 2003:91.

Skatteavdrag ska göras från ränta, utdelning och annan avkastning – huvudregeln

Skatteavdrag ska göras från sådan ränta och utdelning som lämnas i pengar och som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap.

Skatteavdrag ska också göras från sådan annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 kap. 1 § andra stycket eller 19 kap. 1 § andra stycket, om avkastningen betalas ut tillsammans med ränta eller utdelning som avses i första stycket.

Rättsfall:

Äldre rätt: Skatteavdrag skulle göras vid inlösen av s.k. nollkupongobligation, ej vid försäljning under löptiden R 1997:44.

Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning

Skatteavdrag ska inte göras från ränta eller utdelning

 1. till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,

 2. som enligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige, eller

 3. som ett utländskt företag ska lämna kontrolluppgift om enligt 23 kap. 5 §.

Skatteavdrag ska inte göras från ränta

 1. på ett konto, om räntan understiger 100 kronor,

 2. på ett förfogarkonto som avses i 17 kap. 6 § andra stycket, om räntan understiger 1 000 kronor,

 3. på ett konto för klientmedel, eller

 4. som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om utbetalaren inte vet hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och därför ska redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 17 kap. 5 § andra stycket.

Skatteavdrag ska inte heller göras från räntekompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller delägarrätt betalar till överlåtaren för intjänad ränta som ännu inte ska betalas ut.

Skatteavdrag ska inte göras från utdelning

 1. på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), eller

 2. på andelar i en svensk ekonomisk förening.

Skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag

Den som betalar ut ersättning för arbete ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp. Det gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen ska lämna uppgift om skatteavdragets belopp till mottagaren till följd av bestämmelserna i 34 kap. 3 a §.

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna uppgift om skatteavdragets belopp, om avdraget är lika stort som vid det närmast föregående utbetalningstillfället och beslutet inte medför väsentlig olägenhet för den skattskyldige.

SFS 2017:387

Återbetalning av skatteavdrag

Om den för vars räkning skatteavdrag har gjorts kan visa att ett avdrag har gjorts med för högt belopp och beloppet ännu inte har betalats in till Skatteverket, ska den som har gjort skatteavdraget skyndsamt betala tillbaka mellanskillnaden mot kvitto.

Återbetalning som grundas på ett beslut om preliminär A-skatt i samband med konkurs eller utmätning ska göras till konkursboet respektive Kronofogdemyndigheten.

Föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sin skyldighet att göra skatteavdrag eller att lämna uppgift till mottagaren om skatteavdragets belopp att fullgöra sin skyldighet.

Åtagande att göra skatteavdrag

Rubriken införd g. SFS2016-0064

En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att göra skatteavdrag enligt 15 §, om

 1. värdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,

 2. värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,

 3. värdepapperscentralen kommer att betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och

 4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget.

Det som sägs i första stycket 2–4 och andra stycket om värdepapperscentral gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler.

SFS 2016:64

Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • definitioner (2 och 3 §§),

 • underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete (4–15 §§),

 • skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person (16–23 §§),

 • skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person (24 §),

 • skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (25 och 26 §§), och

 • skyldighet att följa och visa upp beslut (27 §).

Definitioner

Med regelbunden ersättning avses sådan ersättning för arbete som gäller en bestämd tidsperiod och som betalas ut till en fysisk person vid regelbundet återkommande tillfällen.

Med huvudinkomst avses sådan regelbunden ersättning till en fysisk person som utgör dennes huvudsakliga ersättning för arbete.

Detsamma gäller ersättning som inte är regelbunden men som betalas ut tillsammans med huvudinkomsten.

Underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete

I underlaget för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete ska det ingå

 1. kontant ersättning som en utbetalare ska göra skatteavdrag från enligt 10 kap.,

 2. värdet av förmåner som ges ut av utbetalaren och som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen (1999:1229), samt

 3. ersättning eller förmån som enligt 5–7 §§ anses utgiven av utbetalaren, om skatteavdrag enligt 10 kap. skulle ha gjorts från motsvarande ersättning eller förmån som ges ut direkt av utbetalaren.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. skatteavdrag för kostförmån för hotellanställda R 1994:49 – Riksskatteverkets efter bemyndigande fastställda schablonvärde av bilförmån kunde inte frångås R 19831:85 I och II – Fråga om jämkning av bilförmån pga. omfattande tjänstekörning R 1996:30; vid användning av servicebil 2000:43 anm. vid IL 61:19; betr. värdet av måltid med s.k. snabbmat 2002:10 anm. under IL 61:3.

Förmån av personaloption

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-1218

En förmån som utgörs av en personaloption ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats.

SFS 2017:1218

Rabatt, bonus eller annan liknande förmån

Rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande ska anses utgiven av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen.

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

  En ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § som har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska anses utgiven av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige om

 1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och

 2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren.

SFS 2017:1218

När ska förmåner och ersättningar beaktas?

En sådan förmån som avses i 5 § ska räknas med i underlaget för beräkning av skatteavdrag när den som ska anses som utgivare av förmånen har fått kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits.

Förmåner och ersättningar som avses i 6 och 7 §§ ska räknas med i underlaget när den som ska anses som utgivare har fått kännedom om dem.

Värdering av förmåner

Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i 61 kap. 2–17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat följer av 10 eller 11 §.

Värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska beräknas enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Om Skatteverket har bestämt värdet av en bostadsförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 c § socialavgiftslagen, ska detta värde användas i underlaget för beräkning av skatteavdrag.

Om Skatteverket har bestämt värdet av en bilförmån eller kostförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980), ska detta värde användas i underlaget för beräkning av skatteavdrag.

Hemresor

Om en utbetalare begär det, får Skatteverket besluta att underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnad för hemresa med allmänna kommunikationer.

Första stycket gäller bara till den del förmånen eller ersättningen inte överstiger det belopp som får dras av enligt 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Inställelseresor

Underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri resa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller till ersättning för kostnader för sådan resa.

Förmån av hushållsarbete

Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

 1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

 2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.

Skatteavdraget ska som mest reduceras med 75 000 kronor per beskattningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår.

SFS 2020:1070

Avdrag för utgifter i arbetet

Avdrag för utgifter i arbetet får göras om

 1. den som tar emot ersättning för arbete är en fysisk person som får dra av utgifterna vid beskattningen, och

 2. utgifterna kan beräknas uppgå till minst 10 procent av mottagarens ersättning från utbetalaren under beskattningsåret.

Utgifterna ska beräknas enligt sådan schablon som avses i 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980). Om Skatteverket har bestämt hur utgifterna ska beräknas enligt 2 kap. 21 § fjärde stycket socialavgiftslagen, ska denna beräkning användas.

Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person

Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras i enlighet med beslut om preliminär A-skatt. Ett beslut om att skatteavdrag ska göras enligt skattetabell ska dock inte tillämpas i de fall som avses i 20 §.

Under januari får skatteavdrag göras enligt den skattetabell som senast har tillämpats under det föregående beskattningsåret.

Allmän eller särskild skattetabell

Skatteavdrag ska, om inte annat föreskrivs i 18 eller 19 §, göras enligt en allmän skattetabell i fråga om sådan ersättning som är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag dock göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp enligt 12 kap. 6 §.

Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjukpenning m.m., om ersättningen för arbete är sådan som avses i 11 kap. 24 §, 30 § första stycket eller 31 § eller 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller inte om ersättningen är omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2018:1271

Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag dock göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp enligt 12 kap. 6 §.

Skatteavdrag med 30 procent

Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget, om ersättningen

 1. inte är mottagarens huvudinkomst och inte heller sådan sjukpenning m.m. som avses i 18 §,

 2. gäller arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka,

 3. redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration,

 4. är sådan som avses i 10 kap. 6 § första stycket första meningen, eller

 5. är sådan som avses i 10 kap. 13 § och mottagaren är godkänd för F-skatt.

SFS 2020:954

Obligatorisk förhöjning av skatteavdrag

Ett förhöjt skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person om

 1. utbetalaren inte har inhämtat uppgift från Skatteverket om vilket skatteavdrag som ska göras,

 2. den som ska ta emot ersättningen inte har visat upp ett beslut om preliminär A-skatt trots att utbetalaren har begärt detta, och

 3. ersättningen är mottagarens huvudinkomst.

Ett förhöjt skatteavdrag ska göras enligt den skattetabell som närmast motsvarar skattesatsen för kommunal inkomstskatt för den ort där utbetalaren har sitt kontor eller där ersättningen i annat fall betalas ut, ökat med 10 procent av avdraget enligt tabellen.

Frivillig förhöjning av skatteavdrag

Om den som tar emot ersättning för arbete begär det, ska utbetalaren göra ett förhöjt skatteavdrag från huvudinkomsten. Utbetalaren ska göra avdrag med det begärda beloppet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter begäran.

Utbetalaren får inte göra skatteavdrag enligt första stycket om Skatteverket har omprövat ett beslut om preliminär A-skatt på begäran av ett konkursbo eller Kronofogdemyndigheten enligt 66 kap. 15 §.

Skatteavdrag från förskott

Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut i form av förskott ska beräknas till så stor del av skatteavdraget på hela ersättningen som det utbetalda beloppet utgör av hela ersättningen.

Om hela ersättningen inte är känd när förskottet betalas ut, ska skatteavdraget beräknas som om förskottet utgör hela ersättningen för den aktuella tidsperioden.

När resterande belopp betalas ut, ska skatteavdrag göras med återstående del av det sammanlagda avdraget för hela ersättningen.

Skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person

Från ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget om inte annat följer av ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 §.

Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning

Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som avses i 10 kap. 15 § ska göras med 30 procent om inte annat följer av 26 § eller ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 §.

Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som avses i 10 kap. 15 § på utländska värdepapper ska göras med så stort belopp att det tillsammans med den skatt som dras av i utlandet uppgår till 30 procent av räntan, utdelningen eller avkastningen.

Skyldighet att följa och visa upp beslut

En utbetalare ska följa ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 § senast två veckor efter det att utbetalaren fick del av det. Detsamma gäller ett beslut om omprövning av beslut om preliminär A-skatt.

Om ett beslut om särskild beräkningsgrund meddelas efter den 18 januari beskattningsåret, ska den som beslutet gäller genast visa upp det för den som ska göra skatteavdraget. Skyldigheten att visa upp ett sådant beslut gäller oberoende av när det meddelas om beslutet gäller en juridisk person.

Skattetabeller

Allmänna och särskilda skattetabeller ska fastställas för varje kalenderår enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Allmänna skattetabeller

De allmänna skattetabellerna ska ange skatteavdraget på olika inkomstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid.

De allmänna skattetabellerna ska grundas på att

 1. inkomsten är oförändrad under kalenderåret,

 2. mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i tabellen,

 3. mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än

  1. kommunal inkomstskatt,

  2. statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,

  3. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),

  4. avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

  5. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, och

  6. public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,

 4. mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grundavdrag vid beskattningen, och

 5. mottagaren kommer att medges skattereduktion för

  1. allmän pensionsavgift och arbetsinkomst enligt 67 kap. 49 §§ inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 a § inkomstskattelagen, eller

  3. förvärvsinkomster enligt 67 kap. 4648 §§ inkomstskattelagen.

Tabellerna ska också ange skatteavdraget för

 1. den som är född 1938 eller senare och inte är skyldig att betala allmän pensionsavgift enligt 67 kap. 4 § inkomstskattelagen, och

 2. den som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 59 §§ inkomstskattelagen.

Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas för den som är född 1937 eller tidigare och har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 5–9 §§ eller för förvärvsinkomster enligt 67 kap. 4648 §§ inkomstskattelagen.

SFS 2020:1167

Särskilda skattetabeller

De särskilda skattetabellerna för sjukpenning m.m. ska för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken ange det skatteavdrag som ska göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller 3 § första stycket.

De särskilda skattetabellerna för sjömän ska grundas på att den skattskyldige har rätt till sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samma lag. I övrigt gäller 3 §.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp ska för olika årsinkomster ange det skatteavdrag som ska göras från ett visst engångsbelopp uttryckt i procent. Tabellerna ska grundas på en för Sverige genomsnittlig sammanlagd skatte- och avgiftssats.

AVDELNING V.

SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE FÖR TONNAGEBESKATTNING

Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

Skatteverket beslutar huruvida skatt för en fysisk person ska tas ut enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (beslut om särskild inkomstskatteredovisning). I ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket ange om

 1. utbetalaren av den skattepliktiga ersättningen ska göra skatteavdrag enligt 3 §, och

 2. mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt.

Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning, ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren.

Skatteavdrag för särskild inkomstskatt

Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska göra skatteavdrag för sådan skatt om

 1. Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras, och

 2. utbetalaren känner till beslutet.

SFS 2020:954

Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska göra skatteavdrag för sådan skatt.

I fråga om skatteavdrag för särskild inkomstskatt gäller bestämmelserna om

 1. befrielse från skatteavdrag i 10 kap. 10 § första stycket 2 och andra stycket,

 2. skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag i 10 kap. 19 §, och

 3. värdering av förmåner vid beräkning av underlag för skatteavdrag i 11 kap. 9–11 §§.

Första stycket 1 gäller inte skatteavdrag som avses i 4 §.

I vilka fall ska den skattskyldige redovisa och betala skatten?

Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, ska den som tar emot ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta redovisa och betala skatt som avser sådan ersättning eller annat vederlag som utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från.

SFS 2020:954

Den som är skattskyldig arrangör enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska redovisa och betala skatten.

Godkännande för tonnagebeskattning

Kapitlet infört g. SFS2016-0888

Innehåll

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

I detta kapitel finns bestämmelser om

SFS 2020:858

Förutsättningar för godkännande

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska efter ansökan godkännas av Skatteverket för tonnagebeskattning.

SFS 2016:888

Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 39 b kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska godkännas för tonnagebeskattning bara om alla de företag i koncernen som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalificerad rederiverksamhet är godkända för tonnagebeskattning eller ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning.

SFS 2016:888

Ansökan om godkännande

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

När ska en ansökan lämnas?

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska ha kommit in till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser.

SFS 2016:888

Om ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet utan att vara godkänt för tonnagebeskattning kommer att ingå i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget kom att ingå i koncernen.

SFS 2016:888

Om ett företag som ingår i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning börjar bedriva kvalificerad rederiverksamhet, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget började bedriva den kvalificerade rederiverksamheten.

SFS 2016:888

Om ett företag som inte är godkänt för tonnagebeskattning genom en fusion eller fission tar över en kvalificerad rederiverksamhet eller ett kvalificerat fartyg från ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det övertagande företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då fusionen eller fissionen blev genomförd.

SFS 2016:888

Vad ska en ansökan innehålla?

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna bedöma om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda.

SFS 2016:888

I en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska en sökande som inte är en fysisk person alltid lämna följande uppgifter:

 1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller, om sådan saknas, för registrering samt utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande om sådant nummer finns, på

  • sökanden,

  • sökandens moderföretag,

  • moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden tillhör, och

  • andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan komma att beröras av beslutet i andra stater och jurisdiktioner, och

 2. andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av beslutet.

Första stycket gäller bara när sökanden kan komma att ha transaktioner med utländska närstående parter som ger upphov till inkomst som omfattas av tonnagebeskattning.

SFS 2020:858

Från när gäller ett godkännande?

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tidigast från och med det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår då beslutet meddelades.

Ett godkännande för tonnagebeskattning efter ansökan enligt 7 § gäller dock från och med det beskattningsår som börjar samtidigt som det överlåtande företagets sista beskattningsår eller, om företagen har olika beskattningsår, från och med det beskattningsår som börjar närmast före det överlåtande företagets sista beskattningsår.

SFS 2016:888

Återkallelse av godkännande

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

Förutsättningar för återkallelse

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning, om

 1. det godkända företaget begär det,

 2. förutsättningarna för godkännande för tonnagebeskattning enligt 2 och 3 §§ inte är uppfyllda,

 3. det godkända företaget inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 2933 kap. eller en dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 3 § och detta är av betydelse för godkännandet eller för tonnagebeskattningen, eller

 4. det godkända företaget har meddelats en dom som har fått laga kraft och där lagen (1995:575) mot skatteflykt har tillämpats och detta är av betydelse för tonnagebeskattningen.

Första stycket 2 gäller inte om

 1. en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan,

 2. det beslutas att företaget ska gå i likvidation,

 3. företaget försätts i konkurs,

 4. företaget upplöses genom en fusion eller fission och det övertagande företaget är godkänt för tonnagebeskattning eller enligt 7 § ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning, eller

 5. företaget upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling.

SFS 2018:733

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från att återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning enligt 10 § första stycket 2–4.

SFS 2016:888

När ska en begäran om återkallelse lämnas eller anses ha lämnats?

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

En begäran om återkallelse enligt 10 § första stycket 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast fyra år före ingången av det sista beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske.

SFS 2016:888

Om en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan, utan att den som är godkänd för tonnagebeskattning av verksamheten begär att godkännandet ska återkallas, ska återkallelse anses ha begärts under det beskattningsår då verksamheten har avvecklats.

SFS 2016:888

Från när gäller en återkallelse?

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

En återkallelse enligt 10 § första stycket 1 gäller tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske.

SFS 2016:888

Om flera företag i en koncern har godkänts för tonnagebeskattning, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske för det företag i koncernen som senast godkändes för tonnagebeskattning.

SFS 2016:888

Om ett överlåtande företag i en fusion eller fission har godkänts för tonnagebeskattning senare än det övertagande företaget, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det överlåtande företagets första beskattningsår med tonnagebeskattning.

SFS 2016:888

En återkallelse enligt 10 § första stycket 2–4 avser godkännande för

 1. det beskattningsår då beslut om återkallelse meddelades, och

 2. tidigare beskattningsår som verksamheten har tonnagebeskattats, dock tidigast det beskattningsår som har gått ut under det sjätte kalenderåret före det kalenderår då beslut om återkallelse meddelades.

SFS 2016:888

Spärrtid

Beträffande rubriken, se SFS2016-0888

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat får inte godkännas för tonnagebeskattning igen förrän minst tio beskattningsår har gått från utgången av det senaste beskattningsår då tonnagebeskattning har skett.

SFS 2016:888

AVDELNING VI.

KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER

Syftet med kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för

 1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt

  1. inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  3. lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

  4. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–13 den lagen,

  5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

  7. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

  8. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

 2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 3. registrering av skatteavdrag,

 4. bestämmande av skattereduktion,

 5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,

 6. beskattning enligt

  1. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

  2. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

 7. beskattning utomlands.

SFS 2022:1760

Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),

 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3–7 §§),

 • undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift (8 §),

 • kontrolluppgiftens innehåll (9 och 10 §§), och

 • värdering av ersättningar och förmåner (11 §).

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av någon annan anledning än förhållandena hos mottagaren och inte heller är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Som utgiven ersättning räknas även

 1. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229) , och

 2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en bestämmelse i inkomstskattelagen eller någon annan lag ska anses som utbetalt.

I 22 kap. 10 och 11 §§ finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning i inkomstslaget tjänst av pensionsförsäkring eller av sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.

Hänvisad författning:

Se Inkomstskattelag (1999:1229)10: och 11:. Bih.

SFS 2012:835

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Den som ska lämna kontrolluppgift – huvudregeln

Kontrolluppgift ska lämnas av den som har gett ut ersättning eller förmån.

Förmån av personaloption

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-1218

Om förmånen utgörs av en personaloption, ska kontrolluppgift lämnas av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats.

SFS 2017:1218

Rabatt, bonus eller annan liknande förmån

Om förmånen utgörs av rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande, ska kontrolluppgift lämnas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen.

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

  Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska kontrolluppgift lämnas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige om

 1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och

 2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren.

SFS 2017:1218

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska inte lämnas om

 1. sådan ersättning eller förmån för arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut, under förutsättning att

  a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet, och

  b) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 1 000 kronor,

 2. sådan ersättning eller förmån för arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att

  a) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 100 kronor, och

  b) skatteavdrag inte har gjorts,

 3. sådan ersättning eller förmån som har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare av utgivaren eller den som avses i 5–7 §§ i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration, eller

 4. sådan ersättning för utgifter vid tjänsteresor som avser logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil, om det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen.

SFS 2018:524

Kontrolluppgiftens innehåll

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,

 2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen har ägt rum,

 3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

 4. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229),

 5. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats,

 6. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning, och

 7. den del av värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut som är ersättning för styrelsearbete.

Om kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

Om kontrolluppgiften avser ersättning eller förmån som inte ska tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska i kontrolluppgiften värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt.

SFS 2022:1690

Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut.

SFS 2018:524

Värdering av ersättningar och förmåner

Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än pengar ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 61 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Vid beräkning av värdet av kostförmån och bilförmån får bestämmelserna i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen tillämpas bara om Skatteverket har beslutat det enligt 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980).

Värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är en semesterbostad eller en bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen. Om Skatteverket har bestämt värdet enligt 2 kap. 10 c § socialavgiftslagen, ska detta värde användas.

Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

Ersättningar och förmåner

Kontrolluppgift ska lämnas om ersättningar och förmåner som anges i 3 § och som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration.

Kontrolluppgift ska inte heller lämnas om elstöd som betalats ut till elanvändare.

SFS 2023:21

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och, i de fall som avses i 3 § 2, även för juridiska personer av den som har gett ut ersättning eller förmån.

SFS 2017:387

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och

 2. betalning för

  a) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller

  b) upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

SFS 2017:387

Skogs-, skogsskade- och upphovsmannakonto

Kontrolluppgift ska lämnas om

 1. insättning enligt

  a) 21 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) på skogskonto eller skogsskadekonto, och

  b) 32 kap. inkomstskattelagen på upphovsmannakonto,

 2. uttag och utbetalning enligt

  a) 21 kap. 36 § inkomstskattelagen från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto, och

  b) 32 kap. 8 § inkomstskattelagen från ett upphovsmannakonto, samt

 3. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel, om dessa förhållanden är kända, enligt

  a) 21 kap. 40 och 41 §§ inkomstskattelagen på skogskonto eller skogsskadekonto, och

  b) 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen på upphovsmannakonto.

Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kreditinstitutet.

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. insatt belopp,

 2. uttaget eller utbetalt belopp, och

 3. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.

Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kontrolluppgift vid inlösen av nollkupongobligation R 1997:44.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta eller annan avkastning.

Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver inte lämnas

 1. för ett konto som det inte finns ett personnummer för och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,

 2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person,

 3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto, och

 4. för tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket 4 gäller inte ränta och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2011:1289

Kontrolluppgiftens innehåll

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta och annan avkastning.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

När två eller flera personer innehar ett konto

Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska ränta eller annan avkastning fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller i annan avkastning eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över kontot.

Kontrolluppgift om ränteutgifter

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tagit emot ränta.

Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon.

Enskild som bara har tagit emot dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift om ränteutgifter behöver inte lämnas om den sammanlagda räntan för en person understiger 100 kronor under året.

Kontrolluppgiftens innehåll

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift bara lämnas om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari året efter beskattningsåret.

När två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som kan anses som företrädare för dem.

Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska lämnas om ränta och utdelning på delägarrätter.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Hänvisad författning:

Se Inkomstskattelag (1999:1229) 48:2. Bih.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta, utdelning eller annan avkastning.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning eller annan avkastning på

 1. tillgångar på pensionssparkonto, och

 2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket 2 gäller inte ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2011:1289

Kontrolluppgiftens innehåll

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta, utdelning och annan avkastning.

När fler än fem personer innehar en depå eller ett konto

Om en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över depån eller kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över depån eller kontot.

Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0585

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i

 1. en värdepappersfond,

 2. ett sådant fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 3. en specialfond, eller

 4. en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

SFS 2013:585

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

 1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

 2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,

 3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och

 4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

SFS 2013:585

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 1 § ska lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag eller i en utländsk specialfond inte är förvaltarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av ett värdepappersinstitut i det fall detta medverkar vid avyttringen.

SFS 2013:585

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av

 1. tillgångar på pensionssparkonto, och

 2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

SFS 2011:1289

Kontrolluppgiftens innehåll

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. kapitalvinst eller kapitalförlust,

 2. slag av fond,

 3. fondens identifikationsuppgifter,

 4. om fonden är marknadsnoterad, och

 5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten.

SFS 2011:1289

Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0585

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska lämnas om

 1. avyttring av andra delägarrätter än sådana som avses i 20 kap. 1 § och av fordringsrätter, om inte kontrolluppgift ska lämnas enligt 2,

 2. slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär förvärv eller försäljning av egendom, samt

 3. utfärdande av optioner.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Kontrolluppgift ska lämnas av

 1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2–7,

 2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av options- eller terminsaffären,

 3. kreditmarknadsföretag,

 4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,

 5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,

 6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av en sådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen, och

 7. den som för eller har fört ett investeringssparkonto vid avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Rättsfall:

Äldre rätt:R 2001:67 (ang. advokatbyrå) anm. vid RB 36:5.

SFS 2011:1289

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av

 1. tillgångar på pensionssparkonto, och

 2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket 2 gäller inte avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2011:1289

Kontrolluppgiftens innehåll

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter,

 2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,

 3. delägarrätternas eller fordringsrätternas slag och sort,

 4. den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i 48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), samt

 5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen samt den ersättning som avses i den paragrafen.

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

SFS 2011:1289

Om en utbetalning avser även annat än ersättning för delägarrätter eller fordringsrätter och den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ersättning för sådana rätter, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

När delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer

Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer och det vid avyttringen har upprättats en rapport enligt 9 kap. 27 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som anges i rapporten.

SFS 2017:699

Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

 • överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

 • samfällighet (5 och 6 §§),

 • räntebidrag (7 §),

 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

 • avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

 • tjänstepensionsavtal (11 §),

 • underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar och sparande i en PEPP-produkt (12 §),

 • skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

 • elcertifikat (14 §),

 • utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

 • schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

 • schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

 • gåva (22 §),

 • investeraravdrag (23 och 24 §§),

 • skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),

 • utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och

 • avgift till arbetslöshetskassa (27 §).

Allmän anmärkning:

Lagen 2019:455, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:

2. Lagen tillämpas inte på gåvor som lämnats före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2022:1760

Överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag

Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en privatbostadsrätt.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av privatbostadsföretaget.

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. lägenhetens beteckning,

 2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,

 3. ersättningen vid överlåtelsen,

 4. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv,

 5. överlåtarens andel av innestående medel i inre reparationsfond eller liknande fond vid avyttringen och, om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973, andelen vid detta förvärv,

 6. kapitaltillskott som har lämnats efter år 1973 och som överlåtaren enligt 46 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) får räkna in i omkostnadsbeloppet, samt

 7. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten senast år 1973, överlåtarens andel av privatbostadsföretagets förmögenhet den 1 januari 1974, beräknad enligt 46 kap. 14 § inkomstskattelagen.

Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en medlems eller en delägares andel i en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att vara ett privatbostadsföretag men som tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, om det till andelen är knutet en sådan bostad.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av sådana svenska ekonomiska föreningar och svenska aktiebolag som avses i första stycket.

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. bostadens beteckning,

 2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,

 3. ersättningen vid överlåtelsen, samt

 4. om överlåtaren förvärvade andelen efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv.

[Upphävd g. Lag (2017:387).]

SFS 2017:387

Samfällighet

Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning till delägare i sådana samfälligheter som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald utdelning och hur stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk som bedrivs i samfälligheten.

Hänvisad författning:

Jfr Inkomstskattelag (1999:1229) 21:29. Bih.

Om en privatbostadsfastighet har del i en annan samfällighet än som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), ska kontrolluppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster som är avkastning av kapital.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster till den del dessa överstiger 1 500 kronor.

SFS 2023:792

Räntebidrag

Kontrolluppgift ska lämnas om statliga räntebidrag för bostadsändamål.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Boverket.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetalt räntebidrag eller eftergiven återbetalningsskyldighet.

Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och pensionssparinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalda premier och gjorda inbetalningar som avdrag får göras för enligt 59 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas om

 1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

 2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer av den försäkringsgivare som har överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet och den dag då överlåtelsen eller överföringen gjordes. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren samt för pensionsförsäkringsavtalet hos den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren och hos den mottagande försäkringsgivaren.

SFS 2019:741

Avskattning av pensionsförsäkring

Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra avskattning och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet.

SFS 2019:741

Tjänstepensionsavtal

Kontrolluppgift som avses i 9 och 10 §§ ska också lämnas av utländska tjänstepensionsinstitut om sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.

Underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar och sparande i en PEPP-produkt

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2022:1760. SFS2022-1760

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring, sådant avtal om tjänstepension eller sådant sparande i en PEPP-produkt som avses i 2 § första stycket 6–10 och 13 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, tjänstepensionsinstitut och företag som tillhandahåller PEPP-produkter.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäkringen, avtalet om tjänstepension respektive sparandet i PEPP-produkten beräknat enligt 3 a–3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Av kontrolluppgiften ska det framgå om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring eller om kontrolluppgiften avser en PEPP-produkt respektive om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring. I fråga om en pensionsförsäkring och ett sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska kontrolluppgiften även innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för dessa.

SFS 2022:1760

Skattereduktion för förmån av hushållsarbete

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om underlaget för skattereduktionen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren av förmånen i en arbetsgivardeklaration.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

SFS 2017:387

Elcertifikat

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade elcertifikat och försäljningspriset.

SFS 2015:599

Utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Schablonintäkt för investeringssparkonto

Rubriken införd g. SFS2011-1289

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan schablonintäkt för investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som för eller har fört investeringssparkontot.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på schablonintäkten.

SFS 2011:1289

Schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0585

Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 20 kap. 1 §.

SFS 2013:585

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

SFS 2011:1289

Kontrolluppgift ska lämnas av

 1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

 2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 20 kap. 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,

 3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och

 4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

SFS 2013:585

Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto.

SFS 2011:1289

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan schablonintäkt som avses i 42 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2011:1289

Gåva

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-1244

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om den som har lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den som tagit emot gåvan. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits emot under året.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 22 § upphävd g. Lag 2015:768.

SFS 2019:455

Investeraravdrag

Rubriken införd g. SFS2013-0772

Kontrolluppgift ska lämnas om investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om

 1. underlaget för investeraravdrag,

 2. fysiska personers och dödsbons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året, som kan utgöra underlag för investeraravdrag,

 3. tidpunkten för andelarnas förvärvande,

 4. regionen där det företag som investeraravdraget hänför sig till finns, vilken anges på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och

 5. verksamhetsområdet för det företag som investeraravdraget hänför sig till, som anges på Nace-gruppnivå, enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2020:571

Kontrolluppgift ska lämnas om omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229), om omständigheten är känd.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag.

SFS 2013:772

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Rubriken införd g. SFS2014-1471

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om

 1. hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året,

 2. hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, och

 3. anslutningspunktens identifikationsuppgifter.

Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen.

SFS 2014:1471

Utnyttjande av vissa personaloptioner

Rubriken införd g. SFS2017-1218

Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om uppgift om utnyttjande har redovisats eller skulle ha redovisats av den kontrolluppgiftsskyldige i en arbetsgivardeklaration.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om att en personaloption har utnyttjats.

SFS 2021:1162

Avgift till arbetslöshetskassa

Rubriken införd g. Lag 2022:446. SFS2022-0446

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan avgift till arbetslöshetskassa som avses i 67 kap. 50 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av svenska arbetslöshetskassor.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen har begärt detta hos arbetslöshetskassan.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om avgifter som har betalats till arbetslöshetskassan under året.

SFS 2022:446

Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

Kapitlet infört g. SFS2015-0069

Innehåll

Rubriken införd g. SFS2015-0069

I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (FATCA-avtalet). Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),

 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§), och

 • kontrolluppgiftens innehåll (5–8 §§).

SFS 2015:69

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Rubriken införd g. SFS2015-0069

Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

SFS 2015:69

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Rubriken införd g. SFS2015-0069

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet vars innehav av ett konto inte medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna.

SFS 2015:69

Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

SFS 2015:69

Kontrolluppgiftens innehåll

Rubriken införd g. SFS2015-0069

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga konton

Rubriken införd g. SFS2015-0069

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton:

 1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,

 2. kontots identifikationsuppgifter,

 3. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats och dess saldo eller värde omedelbart före kontots avslutande, och

 4. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

  a) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv ickefinansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

  b) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.

Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, avses med saldo eller värde i första stycket 3 kontantvärdet eller återköpsvärdet.

SFS 2018:2034

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är depåkonton

Rubriken införd g. SFS2015-0069

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet:

 1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, och

 2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

SFS 2018:2034

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är inlåningskonton

Rubriken införd g. SFS2015-0069

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året.

SFS 2018:2034

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton

Rubriken införd g. SFS2015-0069

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel sammanräknade bruttobelopp av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen.

Anmärkt författning:

Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtaletF (2015:70) i samma ämne – Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtaletF (2015:72) i samma ämne.

SFS 2018:2034

Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Kapitlet infört g. SFS2015-0918

Innehåll

Rubriken införd g. SFS2015-0918

I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning och med anledning av det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014. Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),

 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§),

 • kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton, (5–8 §§), och

 • kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton (9 §).

SFS 2015:918

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Rubriken införd g. SFS2015-0918

Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 20 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Kontrolluppgift ska också lämnas om ett sådant odokumenterat konto som avses i 2 kap. 22 § den lagen.

SFS 2015:918

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Rubriken införd g. SFS2015-0918

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet som innehar ett konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna.

SFS 2015:918

Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

SFS 2015:918

Kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton

Rubriken införd g. SFS2015-0918

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga konton

Rubriken införd g. SFS2015-0918

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton:

 1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,

 2. den eller de stater eller jurisdiktioner som den person som kontrolluppgiften lämnas för har hemvist i eller kan antas ha hemvist i på det sätt som avses i 4–8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

 3. kontots identifikationsuppgifter, och

 4. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats.

När det gäller konton som innehas av enheter ska kontrolluppgiften även innehålla uppgift om vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

 1. fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv ickefinansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

  a) på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 7 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, eller

  b) om den informationen finns tillgänglig, på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 6 kap. samma lag, och

 2. kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot samt om kontohavaren är en passiv icke-finansiell enhet eller en annan enhet.

Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde i första stycket 4 kontantvärdet eller återköpsvärdet.

SFS 2018:2034

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är depåkonton

Rubriken införd g. SFS2015-0918

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:

 1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, och

 2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

SFS 2018:2034

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är inlåningskonton

Rubriken införd g. SFS2015-0918

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året.

SFS 2018:2034

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton

Rubriken införd g. SFS2015-0918

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel det sammanräknade bruttobeloppet av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen.

SFS 2018:2034

Kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton

Rubriken införd g. SFS2015-0918

I kontrolluppgiften om odokumenterade konton ska uppgifter lämnas om kontots identifikationsuppgifter och kontots saldo eller värde vid utgången av året.

Om det odokumenterade kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde kontantvärdet eller återköpsvärdet.

Anmärkt författning:

Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kontonF (2015:921) i samma ämne – Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kontonF (2015:922) i samma ämne.

SFS 2018:2034

Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga säljare som bedriver verksamhet via digitala plattformar

Kaptilet infört g. SFS2022-1686

Innehåll

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av

 1. rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, och

 2. gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar.

Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • definitioner och förklaringar (2 §),

 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3–7 §§),

 • kontrolluppgiftens innehåll (8–12 §§), och

 • uppgifter om ersättning och valuta samt avgifter, provisioner eller skatter (13 §).

SFS 2022:1686

Definitioner och förklaringar

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

Termer och uttryck som används i detta kapitel har, om inte något annat anges, samma betydelse som de har i lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet.

SFS 2022:1686

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

Kontrolluppgift ska lämnas av sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet.

SFS 2022:1686

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska inte lämna kontrolluppgift till Skatteverket om en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör lämnat samma uppgifter till Skatteverket.

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska inte heller lämna kontrolluppgift till Skatteverket om en annan plattformsoperatör lämnat motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i en annan medlemsstat eller kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen.

SFS 2022:1686

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap. 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet är inte skyldig att i en kontrolluppgift lämna uppgifter om kvalificerad berörd verksamhet som omfattas av ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av likvärdiga upplysningar med en medlemsstat om rapporteringspliktiga säljare som har sin hemvist i den medlemsstaten.

SFS 2022:1686

Kontrolluppgift ska lämnas för den som har, eller skulle ha, identifierats som rapporteringspliktig säljare.

SFS 2022:1686

Om uppgifter lämnats av en annan plattformsoperatör ska plattformsoperatören underrätta Skatteverket om vilken annan plattformsoperatör som lämnat uppgifterna och till vilken behörig myndighet uppgifterna lämnats.

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som inte ska lämna några kontrolluppgifter enligt detta kapitel ska i stället underrätta Skatteverket om detta.

Underrättelse ska lämnas senast den 31 januari kalenderåret efter den rapporteringspliktiga perioden och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatör som lämnar underrättelsen och, vid tillämpning av första stycket, för den andra plattformsoperatören.

SFS 2022:1686

Kontrolluppgiftens innehåll

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

Uppgifter som ska lämnas om plattformsoperatörer

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

Varje rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna uppgift om vilken anknytning till Sverige som gör att plattformsoperatören är rapporteringsskyldig enligt 2 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet.

SFS 2022:1686

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som lämnar uppgifter åt en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska i kontrolluppgiften ange nödvändiga identifikationsuppgifter för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatör åt vilken uppgifter lämnas.

SFS 2022:1686

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga säljare

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

Varje rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna följande uppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare:

 1. identifikationskoden för finansiellt konto, om den finns tillgänglig för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören,

 2. namnet på innehavaren av det finansiella konto till vilket ersättning betalats ut eller tillgodoräknats om det skiljer sig från namnet på den rapporteringspliktiga säljaren, i den mån det finns tillgängligt för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, samt eventuella andra finansiella identifieringsuppgifter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har tillgång till med avseende på den kontoinnehavaren,

 3. samtliga stater eller jurisdiktioner i vilka den rapporteringspliktiga säljaren har hemvist,

 4. den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller tillgodoräknats för varje berörd verksamhet under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden samt antalet berörda verksamheter för vilka ersättningen betalats ut eller tillgodoräknats, och

 5. eventuella avgifter, provisioner eller skatter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har hållit inne eller tagit ut under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden.

SFS 2022:1686

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga säljare som är enheter

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

Varje rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna uppgift om förekomst av fast driftställe genom vilket berörd verksamhet utförs i Europeiska unionen när det gäller en rapporteringspliktig säljare som är en enhet och, när sådant finns, uppgift om i vilka medlemsstater det finns ett sådant fast driftställe.

Om uppgifter som anges i första stycket inte behöver inhämtas enligt 6 kap. 5 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet behöver de inte heller lämnas i kontrolluppgiften. I sådana fall ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ange att den använt sig av en direkt bekräftelse genom en sådan identifieringstjänst som avses i samma paragraf.

SFS 2022:1686

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga säljare som bedriver berörd verksamhet som innefattar uthyrning av fast egendom

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas om rapporteringspliktiga säljare:

 1. adress för varje förtecknad egendom, fastställd på grundval av de förfaranden som anges i 6 kap. 7 § första stycket lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och respektive fastighetsbeteckning eller motsvarighet enligt nationell rätt i den medlemsstat där egendomen är belägen, om sådana uppgifter finns tillgängliga,

 2. den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller tillgodoräknats under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden samt antalet uthyrningar som tillhandahållits med avseende på varje förtecknad egendom, och

 3. när uppgifter om det finns tillgängliga,

  1. det antal dagar som varje förtecknad egendom var uthyrd under den rapporteringspliktiga perioden, och

  2. varje typ av förtecknad egendom.

SFS 2022:1686

Uppgifter om ersättning och valuta samt avgifter, provisioner eller skatter

Rubriken införd g. Lag 2022:1686. SFS2022-1686

Upplysningar om ersättning som betalats ut eller tillgodoräknats i en valuta som är fastställd av en centralbank eller motsvarande och som inte är knuten till en specifik råvara ska rapporteras i den valuta som den betalades ut eller tillgodoräknades i.

Om ersättningen betalades ut eller tillgodoräknades i en annan form än sådan valuta ska den rapporteras i svenska kronor, omräknad eller värderad på ett konsekvent sätt som bestäms av den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören.

Upplysningar om eventuella avgifter, provisioner eller skatter som hållits inne eller tagits ut ska rapporteras på motsvarande sätt som ersättning enligt första och andra styckena.

SFS 2022:1686

Kontrolluppgift om utländska förhållanden

Betalningar till och från utlandet

Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

 1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,

 2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller

 3. inom landet mellan en obegränsat skattskyldig och en begränsat skattskyldig.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den som har förmedlat betalningen.

I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska följande uppgifter lämnas:

 1. betalningens belopp i använd valuta,

 2. betalningsdatum,

 3. valutakod,

 4. vilket land som betalningen har gjorts till,

 5. vad betalningen avser, och

 6. betalningsmottagaren.

I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska följande uppgifter lämnas:

 1. betalningens belopp i använd valuta,

 2. betalningsdatum,

 3. valutakod, och

 4. vilket land som betalningen kommer från.

Begränsat skattskyldiga

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23–27 §§, 22 a–22 c kap. ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

SFS 2022:1686

Kontrolluppgifter enligt 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 och 22 kap. 25 § ska även lämnas för juridiska personer som är begränsat skattskyldiga.

SFS 2017:387

Kontrolluppgifter enligt 22 a kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet som är begränsat skattskyldiga.

SFS 2015:69

Kontrolluppgifter enligt 22 b kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som är begränsat skattskyldiga.

SFS 2015:918

Kontrolluppgifter enligt 22 c kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 18 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och som är begränsat skattskyldiga.

SFS 2022:1686

Utländska försäkringar

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 22 kap. 12 § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

Förbindelse och åtagande att lämna kontrolluppgift

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-1289

Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet eller som tillhandahåller PEPP-produkter i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2022:1760

Försäkringsgivare som meddelar försäkring från fast driftställe utanför Sverige men i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska för varje pensionsförsäkringsavtal ge in ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkring enligt 15 och 22 kap. samt 2 §.

Detta gäller också utländska tjänstepensionsinstitut som ingår sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring.

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren, försäkringstagaren, den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet.

En kopia av försäkringsavtalet ska lämnas in tillsammans med åtagandet.

En utländsk gåvomottagare som gör en sådan ansökan som avses i 9 § lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, ska samtidigt ge in ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § upphävd g. Lag 2015:768.

SFS 2019:455

En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter enligt 17 och 19–22 kap. samt 2 §, om

 1. värdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,

 2. värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,

3. värdepapperscentralen

a) kommer att tillgodoräkna eller betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning,

b) kommer att betala ut ersättning vid avyttring genom inlösen, eller

c) kommer att vidta någon åtgärd som medför skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 20 kap. och 22 kap. 17–21 §§, och

4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget.

Det som sägs i första stycket 2–4 och andra stycket om värdepapperscentral gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler.

SFS 2016:64

Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter

När ska kontrolluppgifter lämnas?

Huvudregeln

Kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår och ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår.

Kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och tjänstepensionsavtal

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 9–11 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom 30 dagar från den dag då den omständighet som utlöste kontrolluppgiftsskyldigheten inträffade.

SFS 2019:741

Kontrolluppgifter med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Rubriken införd g. SFS2015-0918

Kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. ska ha kommit in till Skatteverket senast den 15 maj närmast följande kalenderår.

SFS 2015:918

Kontrolluppgifter om skogs-, skogsskade- och upphovsmannakonto

Kontrolluppgift enligt 16 kap. 4 § 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 juni närmast följande kalenderår.

Uppgifter som ska finnas i alla kontrolluppgifter

En kontrolluppgift ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för,

 2. uppgift om skatteavdrag och innehållen utländsk källskatt, samt

 3. uppgift om huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för är företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare, om uppgiften lämnas av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag.

Kontrolluppgifter enligt 22 a–22 c kap. ska dock bara innehålla uppgifter enligt första stycket 1.

SFS 2022:1686

Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter gäller inte uppgifter som saknar betydelse för

 1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § 1,

 2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 3. registrering av skatteavdrag,

 4. bestämmande av skattereduktion,

 5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,

 6. beskattning enligt

  a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

  b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

 7. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.

Skattedeklaration

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • vem som ska lämna en skattedeklaration (2 §),

 • vilken sorts skattedeklaration som ska lämnas (3–9 §§),

 • redovisningsperioder (10–17 §§),

 • vad de olika skattedeklarationerna ska innehålla (18–25 §§),

 • när en skattedeklaration ska lämnas (26–37 §§),

 • att viss verksamhet ska redovisas för sig (39 §), och

 • ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare (40 och 41 §§).

SFS 2017:387

Vem ska lämna en skattedeklaration?

En skattedeklaration ska lämnas av

 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,

 2. den som är betalningsskyldig enligt mervärdesskattelagen (2023:200),

 3. den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 eller 5,

 4. den som är skyldig att justera ingående mervärdesskatt enligt 12 kap. 2731 §§ eller 15 kap. mervärdesskattelagen,

 5. den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som anges i 3 kap. 15 §,

 6. den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och som ska redovisa och betala skatt enligt 13 kap. 6 och 7 §§,

 7. den som begär avdrag för ingående mervärdesskatt enligt 13 kap. 7 § mervärdesskattelagen, och

 8. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

SFS 2023:208

Vilken sorts skattedeklaration ska lämnas?

Arbetsgivardeklaration

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration för redovisningsperioder. Det gäller även ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Den som är registrerad ska lämna en arbetsgivardeklaration för varje redovisningsperiod. Om den registrerade skriftligen upplyser Skatteverket om att det varken finns skatteavdrag, arbetsgivaravgifter eller ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift att redovisa för en viss redovisningsperiod, behöver deklaration dock inte lämnas för den perioden. Det gäller även om bara en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 4 § ska lämnas för redovisningsperioden.

SFS 2017:387

Förenklad arbetsgivardeklaration

En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbete till en annan fysisk person får fullgöra skyldigheten att lämna arbetsgivardeklaration för den ersättningen genom att lämna en förenklad arbetsgivardeklaration, om ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver.

En förenklad arbetsgivardeklaration ska bara lämnas för redovisningsperioder då ersättning har betalats ut. En deklaration ska lämnas för varje betalningsmottagare.

Mervärdesskattedeklaration

Den som är skyldig att lämna en skattedeklaration enligt 2 § 2, 3 eller 4 ska, om inte annat följer av 7 § första eller andra stycket, fullgöra skyldigheten genom att lämna en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioder.

Den som är registrerad ska lämna en mervärdesskattedeklaration för varje redovisningsperiod.

SFS 2023:208

Punktskattedeklaration

Punktskatt ska redovisas i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder om inte annat följer av 8 §.

Den som är registrerad enligt 7 kap. 1 a § första stycket 1 och 2 eller 1 b § ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod.

SFS 2023:76

Särskilda skattedeklarationer

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 16 kap. 23 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska redovisa betalningen i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod då debiteringen har gjorts. Om betalningen har redovisats och en handling eller ett meddelande som avses i 17 kap. 22 § mervärdesskattelagen utfärdas, tillämpas 7 kap. 50 § i den lagen.

Den som är betalningsskyldig bara på grund av förvärv av sådana nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor som avses i 3 kap. 2 eller 3 § mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje förvärv.

Den som vid en tillfällig unionsintern leverans av ett nytt transportmedel begär avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. 7 § mervärdesskattelagen ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje leverans.

SFS 2023:208

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt

 1. lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt och ska registreras enligt 7 kap. 1 a § första stycket 3, eller

 2. lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a §.

SFS 2022:174

Den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 2 § 6 ska lämna en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig ersättning.

Redovisningsperioder

Kalendermånad är huvudregeln

En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs.

Kalenderkvartal och beskattningsår för mervärdesskatt

Om beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, exklusive unionsinterna förvärv och import, beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret, ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara ett kalenderkvartal. Om samma underlag beräknas sammanlagt uppgå till högst en miljon kronor, ska redovisningsperioden vara ett beskattningsår.

För den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 2 § 3 är redovisningsperioden ett kalenderkvartal.

Kortare redovisningsperiod än kalenderkvartal eller beskattningsår

Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal eller en kalendermånad eller ett kalenderkvartal i stället för ett beskattningsår om

 1. den deklarationsskyldige begär det, eller

 2. det finns särskilda skäl.

Ett beslut enligt första stycket 1 ska gälla minst 24 på varandra följande kalendermånader, om inte särskilda skäl talar emot det.

Från vilken tidpunkt gäller en ändring mellan kalenderkvartal och kalendermånad?

Ett beslut enligt 13 § första stycket 2 om att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal gäller från ingången av det kalenderkvartal som har gått ut närmast före dagen för beslutet. Om beslutet meddelas efter den tidpunkt då deklaration enligt 26 § ska lämnas för kalenderkvartalet eller om deklaration har lämnats för kalenderkvartalet då beslutet meddelas, ska beslutet dock gälla från ingången av det kalenderkvartal då det meddelades.

Om det finns särskilda skäl, gäller första stycket även beslut enligt 13 § första stycket 1.

Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras till en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal eller omvänt i andra fall än de som avses i 14 §, ska den nya redovisningsperioden börja gälla efter utgången av det kalenderkvartal då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.

Från vilken tidpunkt gäller en ändring från eller till beskattningsår?

Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras från eller till ett beskattningsår, ska den nya redovisningsperioden gälla från ingången respektive efter utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.

Kalendervecka som redovisningsperiod för punktskatt

Rubriken införd g. SFS2022-0174

För den som är registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 6 kap. 3 § lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 6 kap. 3 § lagen (2022:156) om alkoholskatt ska redovisningsperioden vara en kalendervecka.

SFS 2022:174

Beskattningsår som redovisningsperiod för punktskatt

För den som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst 50 000 kronor för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatten ska vara ett beskattningsår.

Redovisningsperioden för punktskatt ska bestämmas att gälla från ingången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige ansökte om att ha beskattningsår som redovisningsperiod eller från utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om en ändring av redovisningsperioden enligt 7 kap. 4 § eller verket beslutade om en sådan ändring.

Beslutet upphör att gälla om den deklarationsskyldige försätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad då konkursbeslutet har fattats.

Beslut enligt första stycket får inte fattas för den som har kalendervecka som redovisningsperiod enligt 16 a §.

SFS 2022:174

Vad ska de olika skattedeklarationerna innehålla?

Samtliga skattedeklarationer

En skattedeklaration ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

 2. uppgift om den redovisningsperiod som redovisning lämnas för, och

 3. de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten och avgifterna.

Arbetsgivardeklaration

En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift om

 1. sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,

 2. det sammanlagda beloppet av sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229) och som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för,

 3. den sammanlagda ersättning som utgörs av ränta, utdelning och annan avkastning och som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för, och

 4. det sammanlagda beloppet av bidrag som avses i 1 § första stycket 6 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

SFS 2017:387

En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om

 1. den ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för,

 2. den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för enligt 13 kap. 3 och 4 §§,

 3. skatteavdragets belopp,

 4. den ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för,

 5. ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

 6. avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980), och

 7. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden.

Arbetsgivardeklarationen ska dock inte innehålla uppgift enligt första stycket 1–4 om ersättningen är sådan som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2022:1073

En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare som uppgifter lämnas om enligt 19 a § också innehålla följande uppgifter:

 1. uppgift om annan ersättning än som avses i 19 a §, om ersättningen är sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 2 § och ersättningen eller förmånen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av denne enligt 11 kap. 5–7 §§,

 2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen har ägt rum,

 3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

 4. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats,

 5. det underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklarationsskyldige, om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag,

 6. hur stor del av underlaget enligt 5 som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen,

 7. uppgift om att en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen har utnyttjats, om personaloptionen har förvärvats i den deklarationsskyldiges tjänst,

 8. den ersättning eller förmån för upplåtelse av en privatbostad eller en bostad som innehas med hyresrätt som har getts ut av den deklarationsskyldige, och

 9. den del av värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut som är ersättning för styrelsearbete.

Om det som har betalats ut är ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i arbetsgivardeklarationen anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

Om det som har betalats ut är en ersättning eller en förmån som inte ska tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska värdet på en sådan ersättning eller förmån anges särskilt i arbetsgivardeklarationen.

SFS 2022:1686

Om den deklarationsskyldige har gett ut ersättning för utgifter vid tjänsteresor och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det trots vad som föreskrivs i 19 b § första stycket 1 tillräckligt att det i arbetsgivardeklarationen anges att sådan ersättning har getts ut.

Ersättning som avser utgift för logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil ska dock inte anges i arbetsgivardeklarationen.

SFS 2018:524

Även om det inte finns någon skyldighet enligt 19 a–19 c §§ att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration får sådana uppgifter ändå lämnas, om uppgifter om mottagaren annars ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. eller 22 kap. 13 eller 26 §§.

Det gäller dock inte uppgifter om sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2017:1226

Om en betalningsmottagare har ingått ett sådant socialavgiftsavtal som avses i 5 kap. 5 §, ska arbetsgivardeklarationen i stället för det som föreskrivs i 19–19 c §§ innehålla följande uppgifter:

 1. den ersättning som arbetsgivaravgifter ska betalas för,

 2. avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980), och

 3. periodens arbetsgivaravgifter.

SFS 2017:387

Vid särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt enligt 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag eller 5 § lagen (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare ska utbetalaren lämna

 1. uppgift om annat stöd som har beviljats utbetalaren under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i

  • kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

  • kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

  • kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och

 2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om särskild beräkning får göras.

SFS 2021:424

Förenklad arbetsgivardeklaration

En förenklad arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift om

 1. den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för och betala arbetsgivaravgifter för,

 2. verkställt skatteavdrag,

 3. periodens arbetsgivaravgifter, och

 4. avdrag för sådan preliminär skattereduktion för hushållsarbete som avses i 17 § första stycket 2 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Mervärdesskattedeklaration

En mervärdesskattedeklaration ska innehålla uppgift om

 1. utgående skatt,

 2. ingående skatt, och

 3. leveranser, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder.

En mervärdesskattedeklaration som ska lämnas av en grupphuvudman ska innehålla uppgifter för hela gruppen.

SFS 2023:208

Punktskattedeklaration

En punktskattedeklaration ska innehålla uppgift om

 1. skattens bruttobelopp,

 2. yrkade avdrag, och

 3. skattens nettobelopp.

I stället för vad som anges i 22 § ska en punktskattedeklaration från den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el innehålla uppgift om

 1. antal megawattimmar skattepliktig el som matats in under kvalificerade timmar under redovisningsperioden,

 2. summan av samtliga timintäkter under redovisningsperioden,

 3. finansiellt justeringsbelopp, och

 4. skattens nettobelopp.

För en skattskyldig som enligt 21 § lagen om skatt på överintäkter från el väljer att för en kraftproduktionsanläggning beräkna timintäkter och särskilt takbelopp separat gäller följande. Dessa uppgifter ska redovisas för sig. I deklarationen ska då även uppgift som avses i första stycket 1 redovisas separat för anläggningen. Om en skattskyldig redovisar uppgifter för flera kraftproduktionsanläggningar ska uppgifterna för dessa anläggningar läggas samman.

SFS 2023:76

Punktskatt ska redovisas för den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder.

Om skattskyldighet för energiskatt på elektrisk kraft inträder enligt 11 kap. 7 § första stycket 1 a lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska dock skatten redovisas för den redovisningsperiod som inleds en månad efter utgången av den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte om redovisningsperioden för skatten är ett beskattningsår.

SFS 2017:1218

Särskilda skattedeklarationer

En sådan särskild skattedeklaration som avses i 7 och 8 §§ ska innehålla uppgift om

 1. det förvärv eller den händelse som medför skattskyldighet eller betalningsskyldighet och skatten på grund av förvärvet eller händelsen,

 2. det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt enligt 16 kap. 23 § mervärdesskattelagen (2023:200), eller

 3. den leverans som medför rätt till avdrag och det belopp som ska betalas tillbaka.

SFS 2023:208

En sådan särskild skattedeklaration som avses i 9 § ska innehålla uppgift om

 1. den skattepliktiga ersättningen,

 2. skatten på ersättningen, och

 3. vid redovisning av skatt enligt 13 kap. 6 §, gjorda skatteavdrag.

SFS 2020:954

När ska en skattedeklaration lämnas?

Mindre företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret ska, om inte annat följer av 27–35 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning:

Arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden

Punktskattedeklaration för redovisningsperioden

Mervärdesskat tedeklaration för redovisnings perioden

ska ha kommit in till Skatteverket senast den

januari

 

december

 

oktober–december

 

12 februari

 

februari

 

januari

 
 

12 mars

 

mars

 

februari

 
 

12 april

 

april

 

mars

 

januari–mars

 

12 maj

 

maj

 

april

 
 

12 juni

 

juni

 

maj

 
 

12 juli

 

juli

 

juni

 

april–juni

 

17 augusti

 

augusti

 

juli

 
 

12 september

 

september

 

augusti

 
 

12 oktober

 

oktober

 

september

 

juli–september

 

12 november

 

november

 

oktober

 
 

12 december

 

december

 

november

 
 

17 januari

 

Om Skatteverket har beslutat enligt 13 § att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad, ska mervärdesskattedeklaration lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i 26 §.

Om den deklarationsskyldige begär det, ska Skatteverket besluta att mervärdesskattedeklaration som enligt 27 § ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i 26 § i stället ska lämnas enligt uppställningen i 30 §. Beslutet ska, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.

Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på grund av att redovisningsperioden har ändrats från beskattningsår till ett kalenderkvartal eller en kalendermånad, eller från ett kalenderkvartal till en kalendermånad, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast vid den deklarationstidpunkt som kommer närmast efter den dag då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.

Om mervärdesskattedeklarationen ska lämnas för mer än en ny redovisningsperiod, får perioderna slås samman till en period och redovisas i en skattedeklaration.

SFS 2020:858

Större företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor för beskattningsåret ska, om inte Skatteverket har beslutat något annat enligt 31 §, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning:

Arbetsgivardeklaration, mervärdesskattedeklaration och punktskattedeklaration för redovisningsperioden

ska ha kommit in till Skatteverket senast den

januari

 

26 februari

 

februari

 

26 mars

 

mars

 

26 april

 

april

 

26 maj

 

maj

 

26 juni

 

juni

 

26 juli

 

juli

 

26 augusti

 

augusti

 

26 september

 

september

 

26 oktober

 

oktober

 

26 november

 

november

 

27 december

 

december

 

26 januari

 

Tidigare deklarationstidpunkt för arbetsgivardeklaration

Om den som avses i 30 § inte har skött betalningarna av skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter, får Skatteverket besluta att han eller hon ska lämna arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, i januari senast den 17.

SFS 2013:369

Enbart arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration

Den som inte ska lämna mervärdesskattedeklaration, ska lämna arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration enligt följande uppställning:

Arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration för redovisningsperioden

ska ha kommit in till Skatteverket senast den

januari

 

12 februari

 

februari

 

12 mars

 

mars

 

12 april

 

april

 

12 maj

 

maj

 

12 juni

 

juni

 

12 juli

 

juli

 

17 augusti

 

augusti

 

12 september

 

september

 

12 oktober

 

oktober

 

12 november

 

november

 

12 december

 

december

 

17 januari

 

Särskild deklarationstidpunkt

Den som har en redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad ska, om inte annat följer av 33 a eller 33 b §, redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag för december då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 27.

Första stycket gäller inte den som enligt 11, 12 eller 13 § har kalenderkvartal som redovisningsperiod för mervärdesskatt.

Första stycket gäller inte heller sådan period som avses i 29 § andra stycket.

SFS 2013:1068

Fysiska personer och dödsbon som har beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast den 12 maj året efter utgången av beskattningsåret.

Första stycket gäller inte den som under redovisningsperioden har genomfört

 1. leveranser, förvärv eller överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder, eller

 2. tillhandahållanden eller förvärv av tjänster som förvärvaren är betalningsskyldig för i Sverige eller ett annat EU-land i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

SFS 2023:208

Juridiska personer, med undantag för dödsbon och handelsbolag, som har beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt följande uppställning:

Om beskattningsåret går ut den

ska deklarationen ha kommit in senast den

31 december

 

12 juli

 

30 april

 

12 november

 

30 juni

 

27 december

 

31 augusti

 

12 mars

 

Den som lämnar mervärdesskattedeklarationen elektroniskt får lämna den i månaden efter den månad som följer av första stycket. I januari och augusti ska deklarationen i så fall ha kommit in senast den 17, i april och december den 12.

Första och andra styckena gäller inte den som under redovisningsperioden genomfört sådana leveranser, tillhandahållanden, förvärv eller överföringar som avses i 33 a § andra stycket.

SFS 2023:208

Skatteverket ska besluta att mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in senast vid den tidpunkt som anges i 33 § i stället för vid den tidpunkt som anges i 33 a eller 33 b §, om

 1. den deklarationsskyldige begär det, eller

 2. det finns särskilda skäl.

Ett beslut enligt första stycket ska gälla minst två på varandra följande redovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det.

SFS 2013:1068

Om deklarationstidpunkten för mervärdesskatt för den som har beskattningsår som redovisningsperiod ändras från eller till vad som gäller enligt 33 a eller 33 b §, ska den nya deklarationstidpunkten gälla från ingången av beskattningsåret före det beskattningsår då

 1. den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen, eller

 2. Skatteverket beslutade om ändringen.

Skatteverket får dock besluta att den nya deklarationstidpunkten ska gälla från en senare tidpunkt.

SFS 2013:1068

Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på grund av ett beslut enligt 33 c § eller enligt 18 kap. 15 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska lämna deklarationen senast den 12 i månaden efter beslutet, i januari eller augusti senast den 17.

SFS 2023:208

Den som enligt 16 a § har kalendervecka som redovisningsperiod ska redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter redovisningsperiodens utgång.

SFS 2022:174

Den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el ska redovisa skatten i en punktskattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

SFS 2023:76

Kommuner och regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0954

Kommuner och regioner ska lämna arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration enligt uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den paragrafen. De skattedeklarationer som ska lämnas i januari och augusti ska dock ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden.

SFS 2019:954

Särskilda skattedeklarationer

Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 37 §, lämnas enligt följande uppställning:

Deklaration som avses i

ska ha kommit in till Skatteverket senast

7 § första stycket

 

den 26 i månaden efter redovisningsperiodens utgång

 

7 § andra stycket

 

35 dagar efter förvärvet

 

7 § tredje stycket

 

den 26 i andra månaden efter den månad då det nya transportmedlet levererades

 

8 §

 

fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet

 

9 §

 

den 12 i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen kom den skattskyldige till del, med undantag för januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 17

 

SFS 2022:174

[Upphävd g. Lag (2018:1890).]

SFS 2018:1890

Deklaration som avses i 8 § 2 ska ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet, om den som ska lämna deklaration är skattskyldig enligt

 1. 5 kap. 16 § 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi och som inte har ställt säkerhet för skattens betalning,

 2. 5 kap. 16 § 5 eller 18 § lagen om skatt på energi, 9 kap. 16 § första stycket 3 eller 19 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, 9 kap. 16 § första stycket 3 eller 19 § lagen (2022:156) om alkoholskatt,

 3. 5 kap. 9 § lagen om skatt på energi och inte har uppfyllt anmälningsskyldigheten enligt 4 c kap. 6 § samma lag,

 4. 9 kap. 9 § lagen om tobaksskatt och inte har uppfyllt anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 6 § samma lag, eller

 5. 9 kap. 9 § lagen om alkoholskatt och inte har uppfyllt anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 6 § samma lag.

Om de personer som anges i första stycket 3, 4 eller 5 har fullgjort sina respektive anmälningsskyldigheter ska deklarationen i stället för vad som anges i första stycket ha kommit in till Skatteverket senast vid den tidpunkt som infaller först av

 1. 5 dagar efter mottagandet av varorna, och

 2. 15 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet.

SFS 2022:174

[Upphävd g. Lag (2017:387).]

SFS 2017:387

Viss verksamhet ska redovisas för sig

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att en viss verksamhet ska redovisas för sig.

Viss verksamhet ska redovisas för sig

Beträffande rubriken, se SFS2017-0387

Ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare

Rubriken införd g. SFS2017-0387

Om en uppgift avseende en viss betalningsmottagare som har lämnats i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration är felaktig, ska den deklarationsskyldige snarast ändra uppgiften. Om en uppgift saknas, ska den deklarationsskyldige snarast genom tillägg lämna de uppgifter som behövs.

Ändring eller tillägg av uppgifter ska dock inte göras efter utgången av det sjätte året efter det kalenderår som uppgiften hänför sig till.

SFS 2017:387

Ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare ska göras skriftligen.

SFS 2017:387

Skalbolagsdeklaration

Syftet med skalbolagsdeklaration

Skalbolagsdeklaration ska lämnas för undantag från skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) och till ledning för beslut om säkerhet för slutlig skatt.

Skyldighet att lämna skalbolagsdeklaration

En skalbolagsdeklaration ska lämnas av ett avyttrat företag som är ett skalbolag och som tillämpar undantagen från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om det avyttrade företaget är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska skalbolagsdeklaration i stället lämnas av den delägare som har avyttrat andelen. Handelsbolaget eller den juridiska personen ska lämna delägaren de uppgifter som behövs för deklarationen.

Vad ska en skalbolagsdeklaration innehålla?

En skalbolagsdeklaration ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för den som har avyttrat andelen och för den som har förvärvat andelen,

 2. uppgift om det avyttrade företagets överskott eller underskott enligt ett sådant särskilt bokslut som avses i 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229),

 3. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som har tagits upp i bokslutet, och

 4. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om säkerhet för slutlig skatt.

När ska en skalbolagsdeklaration lämnas?

En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts.

SFS 2011:1512

Preliminär inkomstdeklaration

Syftet med preliminär inkomstdeklaration

Preliminär inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för bestämmande av preliminär skatt.

Skyldighet att lämna preliminär inkomstdeklaration

Preliminär inkomstdeklaration vid ansökan om godkännande för F-skatt

Den som ansöker om godkännande för F-skatt ska lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket.

Preliminär inkomstdeklaration inför beskattningsåret

Om den slutliga skatten för beskattningsåret beräknas överstiga motsvarande skatt för det föregående beskattningsåret, ska den som är godkänd för F-skatt eller har särskild A-skatt lämna en preliminär inkomstdeklaration, om

 1. skillnaden är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden, eller

 2. räkenskapsåret har lagts om enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) utan Skatteverkets tillstånd.

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad före beskattningsårets ingång.

Preliminär inkomstdeklaration under beskattningsåret

Om det kan antas att den slutliga skatten för beskattningsåret kommer att överstiga den debiterade preliminära skatten, ska den som är godkänd för F-skatt eller har särskild A-skatt lämna en preliminär inkomstdeklaration, om

 1. skillnaden är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden, eller

 2. räkenskapsåret har lagts om enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) utan Skatteverkets tillstånd.

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket inom 14 dagar från det att deklarationsskyldigheten uppkom. När mindre än en månad återstår av beskattningsåret behöver deklaration dock inte lämnas.

Preliminär inkomstdeklaration i andra fall

En preliminär inkomstdeklaration får även lämnas i andra fall än som avses i 2–4 §§.

Vad ska en preliminär inkomstdeklaration innehålla?

En preliminär inkomstdeklaration ska innehålla uppgifter om beräknade inkomster och utgifter samt övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bestämma den preliminära skatten.

Syftet med inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för

 1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt

  1. inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  3. 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

  4. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–13 den lagen,

  5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

  7. 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

  8. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

  9. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, och

  10. lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut,

 2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 3. bestämmande av skattereduktion, samt

 4. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2022:1760

Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

Fysiska personer

En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om

 1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än som avses i 2 har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet under beskattningsåret,

 2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

 3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta, utdelning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret,

 4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skatte- eller avgiftspliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

 5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, eller

 6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.

Hänvisad författning:

Ang. p. 1 se SFB 2:6–8 – Ang. p. 5 se Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt och Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, inf. efter lagen 1999:1229. Bih. samt Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader inf. efter lagen 2000:980. Bih.

Rättsfall:

Äldre rätt: Även skattskyldig i konkurs är deklarationsskyldig R 19811:7.

SFS 2012:835

Dödsbon

Det som skulle ha gällt för den avlidne i fråga om deklarationsskyldighet ska för dödsåret tillämpas på dödsboet.

För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om

 1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta, utdelning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

 2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, eller

 3. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.

SFS 2011:1289

Andra juridiska personer än dödsbon

En inkomstdeklaration ska lämnas av

 1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

 2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,

 3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag för dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och

 4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt på pensionskostnader eller riskskatt för kreditinstitut ska fastställas.

SFS 2021:1259

Skattefri inkomst

Vid bedömning av deklarationsskyldighet som är beroende av att intäkterna har uppgått till visst belopp ska hänsyn inte tas till sådan intäkt som är skattefri eller som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller inte i fråga om

 1. inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskattning i Sverige, och

 2. inkomst som ingår i avgiftsunderlaget för egenavgifter.

SFS 2012:835

Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

 • uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

 • uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),

 • uppgift om tillkommande belopp (20 §),

 • uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),

 • uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),

 • uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),

 • uppgift om tillskott och uttag (30 §),

 • uppgift om betalning till utlandet (31 §),

 • uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),

 • uppgifter om skattereduktion (33–33 d §§), och

 • uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

SFS 2022:446

Samtliga inkomstdeklarationer

En inkomstdeklaration ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

 2. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till respektive inkomstslag,

 3. uppgifter om de allmänna avdrag som den deklarationsskyldige har rätt till,

 4. de uppgifter som behövs för beräkning av skatt eller avgift enligt

  1. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  2. 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

  3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

  4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  5. 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

  6. 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229),

  7. 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

  8. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och

  9. lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut,

 5. de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, samt

 6. de uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat skattskyldig uppfyller kraven för att få allmänna avdrag enligt 62 kap. 5–8 §§ eller grundavdrag enligt 63 kap. inkomstskattelagen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Jfr R 2003:4 anm. vid 49:4.

SFS 2021:1259

Den som är deklarationsskyldig ska också lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.

Rättsfall:

Äldre rätt: Av aktiebolag, sedan ett yrkat avdrag underkänts, upprättat nytt bokslut med ytterligare nedskrivningar godtogs inte som grund för taxeringen R 19821:3.

Fysiska personer och dödsbon

Underrättelse

Skatteverket ska före den 15 april året efter utgången av beskattningsåret underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om de kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och övriga uppgifter som har kommit in till verket som underlag för beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst samt övriga uppgifter som verket känner till.

SFS 2017:387

Godkänna eller lämna uppgifter

Om en uppgift som den deklarationsskyldige har fått underrättelse om enligt 4 § är korrekt, ska den deklarationsskyldige godkänna uppgiften. Om en uppgift är felaktig eller saknas, ska den deklarationsskyldige genom ändring eller tillägg lämna de uppgifter som behövs.

Inkomstslaget tjänst

Uppgift om kostnadsersättning

Uppgift om kostnadsersättning som avses i 15 kap. 8 § 4 eller 10 § behöver bara lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade levnadskostnader.

SFS 2017:387

Inkomstslaget näringsverksamhet

Undantag

Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet, behöver uppgifterna enligt 2 och 3 §§ om näringsverksamheten bara lämnas av en av makarna.

Uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna tillämpa bestämmelserna om fördelning av inkomsten mellan makar i 60 kap. 6–11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska dock lämnas av båda makarna.

Uppgifter om näringsverksamhet enligt 33 kap. 6 § behöver inte lämnas av delägarna.

Uppgifter om årsbokslut och årsredovisning

Den som är skyldig att lämna inkomstdeklaration för inkomstslaget näringsverksamhet ska lämna uppgift om huruvida

 1. årsbokslutet eller årsredovisningen, som ligger till grund för inkomstdeklarationen, har upprättats med hjälp av en uppdragstagare, eller

 2. årsredovisningen, som ligger till grund för inkomstdeklarationen, har reviderats av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Uppgift om utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst

Om lagervärdet ska höjas enligt 17 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), ska företaget lämna uppgift om beslut om eller styrelsens förslag till utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst.

Uppgifter som dotterföretag ska lämna

Ett dotterföretag som redovisar intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet ska lämna

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för moderföretaget,

 2. nödvändiga identifikationsuppgifter för hela koncernens moderföretag om moderföretaget i sin tur är ett dotterföretag, samt

 3. uppgifter om sitt aktie- eller andelsinnehav i moderföretaget och innehavets röstvärde.

Ägaruppgifterna ska avse förhållandena vid utgången av det senast avslutade beskattningsåret.

Uppgifter om näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar

Den som har fått utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad ska lämna uppgift om utdelningen om andelen har innehafts kortare tid än ett år när utdelningen rätteligen skulle ha tagits upp i räkenskaperna.

Den som har avyttrat en näringsbetingad andel eller en näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt som är marknadsnoterad ska lämna uppgift om avyttringen om andelen eller delägarrätten har innehafts kortare tid än ett år.

Uppgifter om ersättningsfond

Den som har eller som under beskattningsåret har haft en ersättningsfond ska lämna uppgifter om

 1. fondens ändamål,

 2. fondens storlek,

 3. fondens ianspråktagande, och

 4. återfört avdrag för avsättning till fonden.

Fysiska personer ska även i fråga om en sådan ersättningsfond för byggnad eller markanläggning som avses i 31 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämna uppgift om hur stor del av fonden som har återförts enligt 26 kap. 2 och 4–7 §§ den lagen.

Uppgift om skalbolag

Den som har förvärvat tillgångar enligt 25 a kap. 18 § eller 49 a kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om detta.

Uppgifter om utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster

Den som någon gång under beskattningsåret har haft andelar i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster i sådan omfattning eller på ett sådant sätt som anges i 39 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för den juridiska personen,

 2. uppgift om sitt andelsinnehav vid beskattningsårets utgång,

 3. uppgift om röstvärdet för sina andelar vid beskattningsårets utgång, och

 4. uppgift om förändringar av andelsinnehavet eller av röstvärdet för andelarna som har inträffat under året.

Den som innehar andelarna vid beskattningsårets utgång ska även lämna sådana resultat- och balansräkningar som avses i 39 a kap. 11 § inkomstskattelagen.

Uppgift för tonnagebeskattning

Rubriken införd g. SFS2016-0888

Den som är godkänd för tonnagebeskattning och som bedriver både sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och annan verksamhet ska lämna uppgift om principerna för fördelning av tillgångar och förpliktelser samt intäkter och kostnader mellan verksamheterna.

SFS 2016:888

Inkomstslaget kapital

Uppgifter om långivare

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 18 kap., lämna nödvändiga identifikationsuppgifter för långivaren.

Uppskovsbelopp

Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt ska lämna uppgift om beteckningen på ersättningsbostaden.

Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag eller i ett företag som avses i 47 kap. 5 b § inkomstskattelagen, ska även nödvändiga identifikationsuppgifter för företaget lämnas.

Om ersättningsbostaden förvärvas efter det år då ursprungsbostaden avyttrades, ska uppgifterna lämnas i inkomstdeklarationen för det år då ersättningsbostaden förvärvades.

SFS 2018:1385

En ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska, om ersättningsbostaden är belägen utomlands, lämna uppgifter av det slag som avses i 17 § första och andra styckena samt övriga uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning.

Om äganderätten till en ersättningsbostad har övergått till någon annan genom arv, testamente eller bodelning, ska dödsboet eller överlåtaren lämna

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för den nya ägaren,

 2. de uppgifter som har lämnats enligt 17 §, och

 3. uppgift om storleken på uppskovsbelopp som enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden.

Första stycket gäller bara om äganderätten har övergått

 1. genom arv eller testamente till en make, en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år, eller

 2. vid bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död.

Investeraravdrag

Rubriken införd g. SFS2013-0772

Den som gör investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

 1. uppgift om underlaget för investeraravdrag, och

 2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till.

SFS 2013:772

Den som återför investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

 1. uppgift om hur stor del av investeraravdraget som återförs, och

 2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till.

Om investeraravdrag återförs enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska uppgift lämnas även om detta.

SFS 2013:772

Tillkommande belopp

Om kapitalvinsten vid avyttring av en tillgång inte kan beräknas på grund av att vinsten är beroende av någon händelse i framtiden, ska den skattskyldige lämna uppgift om detta. Det gäller dock inte om uppgiften ska lämnas enligt 33 kap. 6 § andra stycket.

Vissa andelsavyttringar m.m.

Den som enligt 49 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) begär uppskov med beskattningen vid ett uppskovsgrundande andelsbyte ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om uppskovet.

Den som har fått uppskov ska årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning.

Den som innehar en andel som är kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna

 1. besluta om kapitalbelopp enligt 48 a kap. 8 a § inkomstskattelagen,

 2. besluta om tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst

  a) vid partiell fission enligt 48 kap. 18 d § inkomstskattelagen, och

  b) vid andelsbyten enligt 48 a kap. 8 b § inkomstskattelagen, samt

 3. besluta om de tjänstebelopp som har fördelats enligt 48 kap. 18 e §, 48 a kap. 8 c § och 57 kap. 7 c § inkomstskattelagen.

Uppgifter om utdelning och kapitalvinst på andelarna ska också lämnas.

Om äganderätten till andelar som har förvärvats genom sådant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva och om andelen är en lagertillgång hos förvärvaren, ska denne lämna

 1. uppgift om antalet andelar som har förvärvats,

 2. uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, och

 3. nödvändiga identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.

Förvärvaren ska årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning.

Om äganderätten till andelar som är kvalificerade enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva, ska förvärvaren lämna

 1. uppgift om antalet andelar som har förvärvats,

 2. uppgift om tjänstebeloppet för varje andel, och

 3. nödvändiga identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.

Förvärvaren ska årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om tjänstebeloppet ska tas upp till beskattning.

Beräkning av egenavgifter

Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) har träffats om att arbetsgivaravgifter ska betalas på en viss ersättning, ska den som får ersättningen lämna uppgift om detta.

SFS 2012:835

[Upphävd g. Lag (2012:760).]

SFS 2012:760

Fåmansföretag

Uppgifter som fåmansföretag ska lämna

Ett fåmansföretag ska lämna

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för delägarna och närstående till dem, samt

 2. uppgifter om varje delägares andelsinnehav och innehavets röstvärde.

Uppgifter enligt första stycket 1 behöver inte lämnas för en närstående som inte har tagit emot ersättning från företaget eller träffat avtal med eller företagit någon annan rättshandling med företaget.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller 57 kap. 3 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Ett fåmansföretag ska också lämna

 1. en sådan förteckning över penninglån och säkerheter som avses i 21 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), och

 2. en förteckning över utbetald vinstandelsränta till personer som avses i 24 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Uppgifter som företagsledare och delägare ska lämna

En företagsledare och en delägare i fåmansföretag som avses i 27 § ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna tillämpa bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Skyldigheten gäller för fem beskattningsår efter det att företaget har upphört att vara ett fåmansföretag.

Tillskott och uttag

En fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag ska lämna uppgift om tillskott till och uttag från bolaget. Det gäller dock inte en medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering.

Betalning till utlandet

Fåmansföretag, delägare i fåmanshandelsbolag och enskilda näringsidkare ska lämna uppgift om utgift som har tillgodoräknats mottagare i utlandet om den avser

 1. annan ränta än dröjsmålsränta, eller

 2. betalning för

  a) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller

  b) upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Uppgiften behöver bara lämnas om utgiften ska dras av vid beskattningen.

Uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna

En ekonomisk förening ska lämna uppgift om huruvida den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 4 § första stycket eller 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

SFS 2018:733

Skattereduktion

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-1218

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete, gåva, mikroproduktion av förnybar el eller installation av grön teknik enligt 67 kap. 11–45 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.

SFS 2020:1070

Den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och som är ett företag ska även lämna

 1. uppgift om annat stöd som har beviljats företaget under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i

  • kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

  • kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

  • kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och

 2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion.

SFS 2014:1471

Den som begär att utländsk ersättning ska medräknas i underlaget för skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 b § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

SFS 2017:1218

En person som avses i 67 kap. 35 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

 1. uppgift om annat stöd överstigande sammanlagt 150 000 kronor som har beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i

  • kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

  • kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

  • kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och

 2. de övriga uppgifter om sådant stöd som avses i 1 som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 33 c § upphävd g. Lag 2019:129

SFS 2020:865

Den som begär att avgift till en utländsk arbetslöshetskassa eller motsvarande avgift enligt en utländsk stats arbetslöshetsförsäkring ska medräknas i underlaget för skattereduktion enligt 67 kap. 50 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

SFS 2022:446

Prissättningsbesked

Den som har fått ett prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska lämna uppgift om huruvida

 1. beskedet har tillämpats, och

 2. de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har angetts i beskedet har uppfyllts.

När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?

Fysiska personer och dödsbon

Fysiska personer och dödsbon ska lämna inkomstdeklaration senast den 2 maj året efter utgången av beskattningsåret.

Andra juridiska personer än dödsbon

Andra juridiska personer än dödsbon ska lämna inkomstdeklaration för ett beskattningsår enligt följande uppställning:

Om beskattningsåret går ut den

ska deklaration ha kommit in senast den

31 december

 

1 juli

 

30 april

 

1 november

 

30 juni

 

15 december

 

31 augusti

 

1 mars

 

Den som lämnar inkomstdeklaration elektroniskt får lämna deklaration en månad senare än vad som följer av första stycket.

Var ska en inkomstdeklaration lämnas?

En inkomstdeklaration ska lämnas till Skatteverket eller till ett mottagningsställe som har godkänts av verket.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1976:65.

Tilläggsskattedeklaration

Kapitlet infört g. SFS2023-0880

Syftet med tilläggsskattedeklaration

Tilläggsskattedeklaration ska lämnas till ledning för bestämmande av underlag för att ta ut skatt enligt lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

SFS 2023:880

Vem ska lämna tilläggsskattedeklaration?

En koncernenhet ska lämna en tilläggsskattedeklaration, om koncernenheten är skattskyldig för

 1. ett tilläggsskattebelopp enligt lagen (2023:875) om tilläggsskatt, eller

 2. kompletterande tilläggsskatt som fördelas till svenska koncernenheter enligt 6 kap. 12 § lagen om tilläggsskatt.

SFS 2023:880

Vad ska en tilläggsskattedeklaration innehålla?

En tilläggsskattedeklaration ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

 2. uppgift om vilken enhet som lämnar tilläggsskatterapport,

 3. uppgift om att enheten har tagit del av rapporten i 2,

 4. de uppgifter som behövs för att fördela kompletterande tilläggsskatt, och

 5. de uppgifter som behövs för beräkning av nationell tilläggsskatt enligt lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

SFS 2023:880

Den som är deklarationsskyldig ska också lämna de övriga uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna fatta ett riktigt beslut om tilläggsskatt.

SFS 2023:880

När ska en tilläggsskattedeklaration lämnas?

En koncernenhet som är deklarationsskyldig enligt 2 § ska lämna tilläggsskattedeklaration senast en månad efter den dag då tilläggsskatterapporten senast ska lämnas.

En tilläggsskattedeklaration lämnas till Skatteverket eller till ett mottagningsställe som har godkänts av verket.

SFS 2023:880

Särskilda uppgifter

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • syftet med särskilda uppgifter (2 och 2 a §§),

 • uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund (3–5 §§),

 • uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer (6 §),

 • uppgifter som ska lämnas av en fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige (6 a och 6 b §§),

 • uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),

 • uppgifter om periodiseringsfond och ersättningsfond (7 a §),

 • uppgifter som ska lämnas av redare (8 §),

 • uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §),

 • uppgifter som ska lämnas av den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat (9 a §),

 • uppgifter i fråga om vissa förhandsbesked i skattefrågor (9 b §),

 • när särskilda uppgifter ska lämnas (10–11 §§), och

 • redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §).

SFS 2020:954

Syftet med särskilda uppgifter

Särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för

 1. bedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade trossamfunds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

 2. beskattning av delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer,

 3. bedömning av skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen för fysiska eller juridiska personer som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,

 4. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i,

 5. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersättningsbostaden är belägen utomlands,

 6. kontroll av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond,

 7. beslut om avräkning av utländsk skatt, och

 8. beslut om beskattning för den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat.

SFS 2020:954

Särskilda uppgifter ska även lämnas för att Sverige ska kunna leva upp till åtaganden inom det internationella utbytet av information avseende förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

SFS 2020:858

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Undantag från skattskyldighet för inkomst

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna särskilda uppgifter om

 1. intäkter och kostnader under räkenskapsåret,

 2. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut, samt

 3. övriga omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldige är undantagen från skattskyldighet.

Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller dock inte pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter enligt 3 § om uppgifterna inte behövs för kontroll av undantag från skattskyldigheten.

Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas.

Utländska arrangörer som motsvarar ideella föreningar

Arrangörer som har inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 8 § första stycket 7 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., ska lämna särskilda uppgifter om de omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldige är undantagen från skatteplikt.

Svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

Svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska till ledning för delägarnas beskattning lämna särskilda uppgifter om

 1. näringsverksamheten enligt 31 kap. 2 och 3 §§,

 2. varje delägares andel av bolagets eller den juridiska personens inkomst av varje inkomstslag och näringsverksamhet,

 3. varje delägares andel eller lott i bolaget eller den juridiska personen,

 4. skalbolag enligt 31 kap. 14 §, och

 5. prissättningsbesked enligt 31 kap. 34 §.

Om ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med fast driftställe i Sverige har avyttrat en fastighet och kapitalvinsten inte kan beräknas på grund av att den är beroende av någon händelse i framtiden, ska bolaget eller den juridiska personen lämna uppgift om detta.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. skattskyldighet vid försäljning av andelar i handelsbolag R 1950:16.

Fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige

Rubriken införd g. SFS2020-0954

En fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska lämna särskilda uppgifter om

 1. vilken verksamhet som bedrivits i Sverige,

 2. under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige, och

 3. övriga förhållanden som behövs för bedömning av skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller endast den som inte lämnar inkomstdeklaration och som

 1. är godkänd för F-skatt,

 2. ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete, eller

 3. enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

SFS 2020:954

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter enligt 6 a § om några sådana uppgifter inte behövs för kontroll av skattskyldigheten.

Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas.

SFS 2020:954

Ersättningsbostad i utlandet

Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som äger en ersättningsbostad i utlandet med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), ska lämna särskilda uppgifter om sådana förhållanden som avses i 31 kap. 18 §.

Fondavsättningar

Rubriken införd g. SFS2019-1147

Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som har gjort avdrag för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond enligt 30 och 31 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), ska lämna särskilda uppgifter om förhållanden som rör fondavsättningen.

Om ett handelsbolag har gjort avdrag för avsättning till ersättningsfond, ska dock särskilda uppgifter lämnas av delägarna.

SFS 2019:1147

Redare

Redare ska för tillämpning av 64 kap. 2 § och 67 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämna särskilda uppgifter om

 1. storleken av de fartyg som redaren ska använda i sin näringsverksamhet,

 2. vilka entreprenörer som redaren ska anlita för sin verksamhet, och

 3. övriga förhållanden som Skatteverket behöver känna till för att kunna bestämma vilka fartområden fartygen avses gå i.

Nedsättning av utländsk skatt

Den som har fått avräkning av utländsk skatt från sin inkomstskatt enligt bestämmelser i skatteavtal eller enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och därefter har fått nedsättning av den utländska skatten, ska lämna särskilda uppgifter om nedsättningen.

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat

Rubriken införd g. SFS2016-0888

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4 ska lämna de särskilda uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om beskattning för de tidigare beskattningsår som återkallelsen avser.

SFS 2016:888

Vissa förhandsbesked i skattefrågor

Rubriken införd g. SFS2020-0858

I fråga om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor som avser direkta skatter eller avgifter ska en sökande som inte är en fysisk person eller det allmänna ombudet hos Skatteverket lämna följande uppgifter:

 1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller, om sådan saknas, för registrering samt utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande om sådant nummer finns, på

  • sökanden,

  • sökandens moderföretag,

  • moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden tillhör, och

  • andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan komma att beröras av förhandsbeskedet i andra stater och jurisdiktioner, och

 2. andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av förhandsbeskedet.

Uppgift ska även lämnas om vilket förhandsbesked uppgifterna avser.

Första och andra styckena gäller bara i fråga om förhandsbesked som avser

 1. fasta driftställen, när huvudkontoret eller det fasta driftstället finns i en annan stat eller jurisdiktion,

 2. direkta eller indirekta betalningar

  1. mellan utländska närstående parter via ett till dem närstående företag i Sverige, eller

  2. som görs av ett utländskt företag till ett närstående företag i Sverige där den verkliga huvudmannen för betalningarna har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, eller

 3. en sådan gränsöverskridande transaktion som anges i 7 b § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

SFS 2020:858

När ska särskilda uppgifter lämnas?

Särskilda uppgifter enligt 3, 6, 6 a och 7 a §§ ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 2 §. Om en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna en särskild uppgift enligt 6 a eller 7 a §, ska dock uppgiften ha kommit in senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 1 §.

SFS 2020:954

Särskilda uppgifter enligt 9 b § ska ha kommit in till Skatteverket senast en vecka efter att förhandsbeskedet fått laga kraft.

SFS 2020:858

Särskilda uppgifter enligt 5, 7 och 8–9 a §§ ska lämnas enligt följande uppställning:

Särskilda uppgifter enligt

ska ha kommit in till Skatteverket senast

5 §

 

Den 12 i månaden efter den månad då tillställningen ägde rum

 

7 §

 

den 2 maj året efter beskattningsåret

 

8 §

 

den 1 oktober året före det kalenderår uppgifterna avser

 

9 §

 

tre månader efter den dag då den som beslutet om nedsättning av utländsk skatt gäller fick del av det

 

9 a §

 

tre månader efter den dag då den som beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning gäller fick ta del av det

 

SFS 2019:1147

Redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden

Om det inträffar någon ändring av de förhållanden som avses i 8 §, ska redaren inom två veckor från den dag då förhållandena ändrades underrätta Skatteverket om detta.

Land-för-land-rapporter

Kapitlet infört g. SFS2017-0185

Innehåll

Rubriken införd g. SFS2017-0185

I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter, och rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881. Kapitlet gäller även vid utbyte enligt andra avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • definitioner och förklaringar (2–3 §§),

 • skyldighet att lämna land-för-land-rapport och underrättelse (4–9 §§),

 • land-för-land-rapportens innehåll (10 §), och

 • tidsgränser samt hur Skatteverket får använda uppgifterna (11–13 §§).

SFS 2017:185

Definitioner och förklaringar

Rubriken införd g. SFS2017-0185

I detta kapitel används följande ord med den angivna betydelsen:

Koncern: företag som är förenade genom ägande eller kontroll på ett sådant sätt att det antingen finns en skyldighet att upprätta koncernredovisning enligt tillämpliga årsredovisningsregler eller skulle finnas det om andelar i något av företagen vore föremål för handel på en reglerad marknad.

Multinationell koncern: en koncern i vilken det ingår minst två företag som hör hemma i olika stater eller jurisdiktioner eller minst ett företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion och som är skattskyldigt i en annan stat eller jurisdiktion på grund av verksamhet som bedrivs från fast driftställe där.

Enhet:

 • ett företag som omfattas av en multinationell koncerns koncernredovisning eller som skulle göra det om andelar i företaget vore föremål för handel på en reglerad marknad,

 • ett företag som inte omfattas av den multinationella koncernens koncernredovisning enbart på grund av sin ringa storlek eller väsentlighet, eller

 • ett fast driftställe till sådana företag som avses ovan förutsatt att företaget, på grund av rapporteringskrav eller intern uppföljning, upprättar särskilda räkenskaper för det fasta driftstället.

Svensk enhet:

 • en enhet som är obegränsat skattskyldig i Sverige eller är bildad enligt svensk lag,

 • ett svenskt handelsbolag, eller

 • en utländsk enhets fasta driftställe i Sverige om detta är en enhet.

Rapporteringsskyldig enhet: en enhet som är skyldig att lämna en land-för-land-rapport för en multinationell koncerns räkning där enheten är hemmahörande.

Moderföretag: en enhet som direkt eller indirekt äger en så stor andel i en eller flera andra enheter i en multinationell koncern att den är skyldig att upprätta koncernredovisning enligt redovisningsprinciper som är allmänt tillämpade inom den stat eller jurisdiktion där den hör hemma eller skulle vara skyldig att göra det om dess andelar vore föremål för handel på en reglerad marknad, förutsatt att det inte i den multinationella koncernen finns någon annan enhet som direkt eller indirekt äger en sådan andel i den förstnämnda enheten.

Ställföreträdande moderföretag:en enhet i en multinationell koncern som har blivit utsedd av den multinationella koncernen att i stället för moderföretaget lämna land-för-land-rapporten i Sverige eller i den andra stat eller jurisdiktion där enheten hör hemma för den multinationella koncernens räkning när minst ett av villkoren i5 § första stycket 1–3 är uppfyllt.

Räkenskapsår: den årliga redovisningsperiod för vilken moderföretaget i en multinationell koncern upprättar sin redovisning.

Rapporterat räkenskapsår: det räkenskapsår som redovisas i en land-för-land-rapport.

Koncernredovisning: en multinationell koncerns räkenskaper där tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöden hos moderföretaget och enheterna redovisas som en enda ekonomisk enhet.

Systembrist: att en stat eller jurisdiktion som har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter har

 1. upphävt det automatiska utbytet av upplysningar på andra grunder än enligt villkoren i avtalet, eller

 2. på annat sätt fortlöpande låtit bli att automatiskt tillhandahålla Sverige land-för-land-rapporter som jurisdiktionen har tillgång till i fråga om multinationella koncerner som har enheter i Sverige.

SFS 2017:185

Med företag avses i detta kapitel inte en fysisk person.

SFS 2017:185

Skyldighet att lämna land-för-land-rapport

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Ett svenskt moderföretag i en multinationell koncern ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket, om inte koncernen är undantagen enligt 6 §.

SFS 2017:185

En svensk enhet som inte är moderföretag i en multinationell koncern ska, om koncernen inte är undantagen enligt 6 §, lämna en land-för-land-rapport, om

 1. moderföretaget inte är skyldigt att lämna en sådan rapport i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma,

 2. den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma inte har något gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av sådana rapporter vid den tidpunkt som avses i 11 §, eller

 3. Skatteverket har anmält till enheten att det finns en systembrist i den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma.

Om det i den multinationella koncernen finns flera svenska enheter som enligt första stycket är skyldiga att lämna land-för-land-rapport, får koncernen utse en av dem att lämna rapporten för ett visst räkenskapsår för övriga svenska enheters räkning. Koncernen får även utse en svensk enhet till ställföreträdande moderföretag.

En enhet som enligt något av villkoren i första stycket är skyldig att lämna land-för-land-rapport, ska från moderföretaget begära de uppgifter som den behöver för att kunna lämna en fullständig rapport. En enhet som inte kan få tillgång till alla de uppgifter som den behöver från moderföretaget för att lämna en fullständig rapport, får inte utses att lämna rapporten för andra enheters räkning. Om den rapport som en enhet lämnar inte är fullständig, ska enheten inte anses ha lämnat rapporten för alla berörda enheters räkning.

SFS 2017:185

Undantag från skyldigheten att lämna land-för-land-rapport

Rubriken införd g. SFS2017-0185

En multinationell koncern är undantagen från skyldigheten att lämna land-för-land-rapport om den enligt sin koncernredovisning har sammanlagda intäkter på mindre än 7 miljarder kronor för det räkenskapsår som omedelbart föregår det räkenskapsår som rapporten skulle omfatta.

En enhet som avses i 5 § är undantagen från skyldigheten att lämna en land-för-land-rapport om moderföretaget är undantaget från sådan rapporteringsskyldighet i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma till följd av att de sammanlagda intäkter som avses i första stycket understiger 750 miljoner euro eller motsvarande belopp i lokal valuta.

SFS 2017:185

En enhet som avses i 5 § är inte skyldig att lämna land-för-land-rapport, om

 1. ett utländskt ställföreträdande moderföretag är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport enligt lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma och i rätt tid lämnar en fullständig sådan rapport,

 2. den stat eller jurisdiktion som avses i 1

  a) har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter vid den tidpunkt som anges i 11 §,

  b) inte har meddelat Skatteverket att det finns en systembrist, och

  c) har underrättats om att enheten är ställföreträdande moderföretag, och

 3. en underrättelse har lämnats till Skatteverket i enlighet med 9 § första stycket.

SFS 2017:185

Skyldighet att lämna underrättelse

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Varje svensk enhet i en multinationell koncern ska underrätta Skatteverket om den är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag eller i övrigt är rapporteringsskyldig enligt 5 §.

Första stycket gäller inte om koncernen är undantagen enligt 6 §.

SFS 2017:185

En svensk enhet i en multinationell koncern som varken är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag och inte heller i övrigt är rapporteringsskyldig enligt 5 §, ska underrätta Skatteverket om vilken enhet i koncernen som är den rapporteringsskyldiga enheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den rapporteringsskyldiga enhetens identitet och i vilken stat eller jurisdiktion den hör hemma.

En enhet som lämnar en ofullständig land-för-land-rapport i enlighet med 10 § andra stycket, ska underrätta Skatteverket om att moderföretaget har vägrat att lämna alla nödvändiga uppgifter till enheten.

Första och andra styckena gäller inte om koncernen är undantagen enligt 6 §.

SFS 2017:185

Land-för-land-rapportens innehåll

Rubriken införd g. SFS2017-0185

En land-för-land-rapport ska innehålla följande uppgifter om den multinationella koncernen.

 1. Sammanlagd information, som delas upp på varje stat eller jurisdiktion i vilken den multinationella koncernen har bedrivit verksamhet under det rapporterade räkenskapsåret, om storleken på

  a) intäkter,

  b) vinst eller förlust före inkomstskatt,

  c) betald inkomstskatt,

  d) årets ackumulerade inkomstskatt,

  e) aktiekapital,

  f) ackumulerade vinstmedel,

  g) antal anställda, och

  h) materiella tillgångar utom kontanter och liknande.

 2. För varje enhet som ingår i koncernen:

  • namn, eller annan uppgift som klargör dess identitet, och den stat eller jurisdiktion i vilken enheten hör hemma,

  • den stat eller jurisdiktion där enheten är bildad eller registrerad, om detta är en annan än den där enheten hör hemma, och

  • dess viktigaste verksamhet eller verksamheter.

 3. Vilken valuta som används i rapporten.

En enhet som är skyldig att lämna land-för-land-rapport enligt 5 § men inte har fått tillgång till alla de uppgifter den behöver från moderföretaget för att kunna lämna en fullständig land-för-land-rapport, ska lämna en land-för-land-rapport som innehåller alla de uppgifter som den har tillgång till och som anges i första stycket.

SFS 2017:185

När ska rapporter och underrättelser lämnas?

Rubriken införd g. SFS2017-0185

En land-för-land-rapport ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret.

SFS 2017:185

Underrättelser enligt 8 § och 9 § första stycket ska ha kommit in till Skatteverket före det rapporterade räkenskapsårets utgång.

Underrättelser enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret, men inte senare än när den land-för-land-rapport som avses i 10 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket.

SFS 2017:185

Användning av uppgifterna

Rubriken införd g. SFS2017-0185

I 7 § lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet anges hur uppgifter i sådana rapporter som Skatteverket tar emot får användas.

Anmärkt författning:

Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdetF (2017:186) i samma ämne.

SFS 2017:185

Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang

Kapitlet införd g. SFS2020-0437

Innehåll

Rubriken införd g. SFS2020-0437

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket om rapporteringspliktiga arrangemang. Vad som utgör ett rapporteringspliktigt arrangemang följer av lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang.

Bestämmelserna i kapitlet ges i följande ordning:

 • syftet med uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang (2 §),

 • definitioner och förklaringar (3–9 §§),

 • vem som ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang (10–15 §§),

 • vilka uppgifter som ska lämnas (16–18 §§),

 • när uppgifterna ska lämnas (19–21 §§), och

 • informationsskyldighet i vissa fall (22 §).

SFS 2020:437

Syftet med att uppgifter ska lämnas

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska lämnas som underlag för Skatteverkets utbyte av upplysningar enligt 12 d § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Uppgifterna ska även lämnas som underlag för skattekontroll och analys av risker i skattesystemet.

SFS 2020:437

Definitioner och förklaringar

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Definitionerna av hemvist, gränsöverskridande arrangemang, företag och anknutna personer är desamma i detta kapitel som i lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang.

SFS 2020:437

Medlemsstat

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Med medlemsstat avses i detta kapitel en medlemsstat i Europeiska unionen.

SFS 2020:437

Person och behörig myndighet

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Med person och behörig myndighet avses i detta kapitel detsamma som i 7 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

SFS 2020:437

Rådgivare

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Med rådgivare avses i detta kapitel en person som utformar, marknadsför, organiserar eller tillhandahåller ett rapporteringspliktigt arrangemang för genomförande, eller som har hand om genomförandet.

Med rådgivare avses även en person som vet eller skäligen kan förväntas veta att denne har åtagit sig att, direkt eller genom andra personer, bidra till att utforma, marknadsföra, organisera eller tillhandahålla ett rapporteringspliktigt arrangemang för genomförande, eller har hand om ett genomförande.

SFS 2020:437

En person ska anses som rådgivare enligt 6 § bara om denne

 1. har hemvist i en medlemsstat,

 2. tillhandahåller tjänster avseende arrangemanget från ett fast driftställe i en medlemsstat,

 3. är registrerad i eller lyder under lagstiftningen i en medlemsstat, eller

 4. tillhör en bransch- eller yrkesorganisation för juridiska rådgivare, skatterådgivare eller konsulter i en medlemsstat.

SFS 2020:437

Uppgiftsskyldig rådgivare

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Med uppgiftsskyldig rådgivare avses i detta kapitel en rådgivare som har sådan anknytning till Sverige som avses i 7 §.

En rådgivare ska dock bara anses vara en uppgiftsskyldig rådgivare enligt första stycket om rådgivaren inte har en starkare anknytning till någon annan medlemsstat. Anknytningens styrka avgörs i den ordning som följer av 7 §.

SFS 2020:437

Användare

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Med användare avses i detta kapitel en person som

 1. tillhandahålls ett rapporteringspliktigt arrangemang,

 2. har ett rapporteringspliktigt arrangemang som är klart för genomförande, eller

 3. har påbörjat genomförandet av ett rapporteringspliktigt arrangemang.

SFS 2020:437

Vem ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang?

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Rådgivares uppgiftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2020-0437

En uppgiftsskyldig rådgivare ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket.

SFS 2020:437

Om en uppgiftsskyldig rådgivare har lika stark anknytning till någon annan medlemsstat som till Sverige, behöver uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang inte lämnas till Skatteverket om motsvarande uppgifter redan har lämnats till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Anknytningens styrka avgörs i den ordning som följer av 7 §.

SFS 2020:437

En uppgiftsskyldig rådgivare behöver inte lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket om en annan rådgivare redan har lämnat

 1. föreskrivna uppgifter till Skatteverket, eller

 2. motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i någon annan medlemsstat.

SFS 2020:437

Användares uppgiftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Användaren ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket om

 1. det inte finns någon rådgivare, eller

 2. samtliga rådgivare är förhindrade att lämna fullständiga uppgifter om arrangemanget enligt 16 § på grund av tystnadsplikten för advokater eller liknande bestämmelser i någon annan medlemsstat.

Första stycket gäller bara om användaren har anknytning till Sverige och anknytningen inte är starkare till någon annan medlemsstat. Anknytningens styrka avgörs av, i fallande ordning, medlemsstat där användaren

 1. har hemvist,

 2. har ett fast driftställe som gynnas av arrangemanget,

 3. har inkomster eller genererar vinster, eller

 4. bedriver verksamhet.

SFS 2020:437

14 §

Om användaren är skyldig att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang både till Skatteverket och till en behörig myndighet i någon annan medlemsstat, behöver uppgifter inte lämnas till Skatteverket om motsvarande uppgifter redan har lämnats i den andra medlemsstaten.

SFS 2020:437

15 §

Om det finns flera användare som enligt 13 § ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang, behöver andra användare än som avses i 1 eller 2 inte lämna uppgifter om en sådan användare har lämnat föreskrivna uppgifter till Skatteverket eller motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i någon annan medlemsstat:

 1. En användare som har kommit överens om tillhandahållandet av arrangemanget med en rådgivare.

 2. Om det inte finns någon sådan uppgiftsskyldig användare som anges i 1, en användare som har hand om genomförandet av arrangemanget.

En användare som har hand om genomförandet av arrangemanget behöver inte lämna uppgifter om en användare som avses i första stycket 1 har lämnat uppgifter på det sätt som anges i första stycket.

SFS 2020:437

Vilka uppgifter ska lämnas?

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Huvudregel

Rubriken införd g. SFS2020-0437

16 §

Följande uppgifter ska lämnas om ett rapporteringspliktigt arrangemang:

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter, inklusive hemvist, för

  1. rådgivare,

  2. användare, och

  3. personer som är anknutna till användaren, när dessa har betydelse för det rapporteringspliktiga arrangemanget,

 2. vilken eller vilka av bestämmelserna i 1325 §§ lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang som gör arrangemanget rapporteringspliktigt,

 3. en sammanfattning av innehållet i arrangemanget och, om ett sådant finns, det namn under vilket arrangemanget är allmänt känt samt en övergripande beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang,

 4. det datum då genomförandet av arrangemanget påbörjades eller då arrangemanget ska genomföras,

 5. uppgift om de nationella bestämmelser som utgör grunden för arrangemanget,

 6. värdet av arrangemanget,

 7. uppgift om den eller de medlemsstater i vilken användaren eller användarna har hemvist och andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget, och

 8. nödvändiga identifikationsuppgifter för varje annan person i en medlemsstat än som avses i 1 som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget, samt uppgift om var varje sådan person har hemvist.

Uppgifter ska även lämnas om referensnummer om ett sådant tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget av Skatteverket eller en annan medlemsstats behöriga myndighet.

SFS 2020:437

17 §

Uppgifter enligt 16 § ska lämnas endast i den utsträckning den uppgiftsskyldige har kännedom om eller tillgång till uppgifterna.

SFS 2020:437

Undantag

Rubriken införd g. SFS2020-0437

18 §

En rådgivare ska lämna uppgifter enligt 16 § endast i den utsträckning denne inte är förhindrad att lämna uppgifterna på grund av tystnadsplikten för advokater.

SFS 2020:437

När ska uppgifterna lämnas?

Rubriken införd g. SFS2020-0437

Tidpunkt för rådgivares uppgiftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2020-0437

19 §

De uppgifter som en rådgivare ska lämna enligt 16 § ska ha kommit in till Skatteverket inom 30 dagar från och med dagen efter den av följande dagar som inträffar först:

 1. den dag rådgivaren gjorde arrangemanget tillgängligt,

 2. den dag arrangemanget blev klart för genomförande, eller

 3. den dag rådgivaren påbörjade genomförandet av arrangemanget.

Om uppgifterna ska lämnas av en rådgivare som avses i 6 § andra stycket, räknas tiden i stället från och med dagen efter den dag då denne tillhandahöll sina tjänster avseende arrangemanget.

SFS 2020:437

Tidpunkt för användares uppgiftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2020-0437

20 §

De uppgifter som en användare ska lämna enligt 16 § ska ha kommit in till Skatteverket inom 30 dagar från och med dagen efter den av följande dagar som inträffar först:

 1. den dag arrangemanget tillhandahölls användaren,

 2. den dag arrangemanget blev klart för genomförande av användaren, eller

 3. den dag användaren påbörjade genomförandet av arrangemanget.

SFS 2020:437

Kvartalsvis uppgiftsskyldighet i vissa fall

Rubriken införd g. SFS2020-0437

21 §

En rådgivare ska vid utgången av varje kalenderkvartal lämna en sammanställning av uppgifter enligt 16 § första stycket 1, 4, 7 och 8 samt andra stycket som har tillkommit sedan uppgifter senast lämnades. Detta gäller endast i fråga om ett arrangemang som inte i väsentlig utsträckning behöver anpassas för att kunna genomföras av en ny användare.

SFS 2020:437

Informationsskyldighet i vissa fall

Rubriken införd g. SFS2020-0437

22 §

Om en uppgiftsskyldig rådgivare är förhindrad att lämna de uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang som anges i 16 § på grund av tystnadsplikten för advokater, ska rådgivaren snarast informera samtliga andra rådgivare avseende arrangemanget om rådgivares skyldighet att lämna uppgifter.

Om det inte finns någon annan rådgivare som är skyldig att lämna uppgifterna om det rapporteringspliktiga arrangemanget eller om samtliga andra rådgivare är förhindrade att lämna uppgifterna på grund av tystnadsplikten för advokater eller motsvarande regler i någon annan medlemsstat, ska den uppgiftsskyldige rådgivaren informera användaren av arrangemanget om användarens skyldighet att lämna uppgifter.

SFS 2020:437

Uppgifter om gränsöverskridande betalningar

Kapitlet infört g. SFS2023-0638

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet för betaltjänstleverantörer att till Skatteverket lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar.

Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • syftet med uppgiftslämnandet (2 §),

 • definitioner (3 och 4 §§),

 • skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (5–7 §§),

 • vilka uppgifter som ska lämnas (8 och 9 §§), och

 • när uppgifterna ska lämnas (10 §).

SFS 2023:638

Syftet med uppgiftslämnandet

Uppgifterna ska lämnas för att Skatteverket ska kunna fullgöra det åtagande som följer av artikel 24b i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

SFS 2023:638

Definitioner

Med betaltjänstleverantör avses i denna lag de tillhandahållare av betaltjänster som anges i 1 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster, med undantag för myndigheter och centralbanker.

SFS 2023:638

I detta kapitel används följande ord med den angivna betydelsen:

 • Betalare: detsamma som i 1 kap. 4 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

 • Betalkonto: detsamma som i 1 kap. 4 § lagen om betaltjänster.

 • Betalning: detsamma som betalningstransaktion och penningöverföring i 1 kap. 4 § lagen om betaltjänster, om inte transaktionen eller överföringen undantas enligt 6, 6 a, 6 b eller 7 § i det kapitlet.

 • Betalningsmottagare: detsamma som i 1 kap. 4 § lagen om betaltjänster.

 • Betaltjänst: detsamma som i 1 kap. 2 § 3–6 lagen om betaltjänster.

 • BIC-kod: detsamma som i artikel 2.16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009.

 • EU-land: detsamma som i 2 kap. 21 § första stycket mervärdesskattelagen (2023:200).

 • Företagsidentifieringskod: BIC-kod eller annan kod som otvetydigt identifierar en betaltjänstleverantör och anger dennes plats.

 • IBAN-nummer: detsamma som i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012.

 • Identifieringskod: IBAN-nummer eller annan uppgift som otvetydigt identifierar en betalare eller en betalningsmottagare och anger dennes plats.

SFS 2023:638

Skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

En betaltjänstleverantör som tillhandahåller betaltjänster till en betalare eller en betalningsmottagare som finns i Sverige är skyldig att till Skatteverket lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar, om inte annat följer av andra stycket eller av 6 § första stycket.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller endast om antalet betalningar under ett kalenderkvartal uppgår till minst 26 till en och samma betalningsmottagare.

SFS 2023:638

När betalarens betaltjänstleverantör inte är skyldig att lämna uppgifter

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att lämna uppgifter om en gränsöverskridande betalning om någon av betalningsmottagarens betaltjänstleverantörer, enligt sin företagsidentifieringskod, finns i ett EU-land.

Även om betalarens betaltjänstleverantör inte är skyldig att lämna uppgift enligt första stycket, ska betalningen ingå i underlaget för beräkning av antalet gränsöverskridande betalningar enligt 5 §.

SFS 2023:638

Gränsöverskridande betalning

En betalning ska anses vara gränsöverskridande om

 • betalaren, enligt sin identifieringskod, finns i ett EU-land, och

 • betalningsmottagaren, enligt sin identifieringskod, finns i ett annat EU-land eller på en plats utanför EU.

Om betalaren saknar identifieringskod ska i stället betalarens betaltjänstleverantör, enligt sin företagsidentifieringskod, finnas i ett EU-land. Om betalningsmottagaren saknar identifieringskod ska i stället betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, enligt sin företagsidentifieringskod, finnas i ett annat EU-land eller på en plats utanför EU.

SFS 2023:638

Vilka uppgifter ska lämnas?

En betaltjänstleverantör som är uppgiftsskyldig ska lämna uppgift om

 1. sin företagsidentifieringskod,

 2. betalningsmottagarens

  1. namn eller företagsnamn,

  2. adress,

  3. registreringsnummer för mervärdesskatt eller annat nationellt skattenummer, och

  4. IBAN-nummer eller, om IBAN-nummer inte är tillgängligt, en annan identifieringskod för betalningsmottagaren,

 3. företagsidentifieringskod för betalningsmottagarens betaltjänstleverantör om betalningsmottagaren tar emot medel utan att ha ett betalkonto,

 4. datum, tidpunkt, belopp och valuta för betalningarna och för eventuella återbetalningar som är relaterade till dessa betalningar,

 5. från vilket EU-land betalningen har skett och, när det är fråga om en återbetalning, till vilket EU-land återbetalningen har skett,

 6. de uppgifter som används för att lokalisera betalningens ursprung eller återbetalningens destination,

 7. uppgift som otvetydigt identifierar betalningen och återbetalningen, och

 8. att betalningen, i förekommande fall, har initierats i näringsidkarens fysiska lokaler.

SFS 2023:638

Skyldigheten att lämna de uppgifter som avses i 8 § 2 b–d och 8 gäller endast om betaltjänstleverantören har tillgång till uppgifterna.

SFS 2023:638

När ska uppgifterna lämnas?

De uppgifter som betaltjänstleverantören ska lämna enligt 8 § ska ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av den månad som följer efter det kalenderkvartal som uppgifterna avser.

SFS 2023:638

Tilläggsskatterapport

Kapitlet infört g. SFS2023-0880

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna tilläggsskatterapport för koncernenheter som avses i 1 kap. 3 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • definitioner (2 §),

 • vem som ska lämna tilläggsskatterapport (3 och 4 §§),

 • vad en tilläggsskatterapport ska innehålla (5–8 §§),

 • tilläggsskatterapport med förenklat innehåll (9–11 §§),

 • bemyndigande (12 §), och

 • när tilläggsskatterapporten och anmälan ska lämnas (13 §).

SFS 2023:880

Definitioner

Definitionerna av stat, koncern, svensk koncernenhet, moderföretag, moderenhet, delägd moderenhet och huvudregel för tilläggsskatt är desamma i detta kapitel som i lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

SFS 2023:880

Vem ska lämna tilläggsskatterapport?

En koncernenhet som avses i 1 kap. 3 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt ska lämna en tilläggsskatterapport till Skatteverket.

Om det i en koncern finns flera koncernenheter som är skyldiga att lämna en tilläggsskatterapport till Skatteverket, får de genom en anmälan utse en koncernenhet att lämna rapporten för deras räkning.

SFS 2023:880

En koncernenhet behöver inte lämna en tilläggsskatterapport, om

 1. moderföretaget, eller en koncernenhet som moderföretaget har utsett, har lämnat en tilläggsskatterapport som innehåller de uppgifter som anges i 5–8 §§ till skattemyndigheten i den stat där den hör hemma, och

 2. Sverige har ett avtal om automatiskt utbyte av tilläggsskatterapporter med den stat där enheten som lämnar rapporten hör hemma.

Det som sägs i första stycket om moderföretag gäller varje moderföretag i en koncern med flera moderföretag som avses i 7 kap. 71 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

Koncernenheten, eller den enhet som har utsetts, ska genom en anmälan underrätta Skatteverket om vilken enhet som lämnar tilläggsskatterapporten och i vilken stat den enheten hör hemma.

SFS 2023:880

Vad ska en tilläggsskatterapport innehålla?

En tilläggsskatterapport ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för varje koncernenhet som ingår i den koncern som rapporten avser, och

 2. uppgifter om koncernens övergripande struktur, inklusive vilka ägarintressen i koncernenheter som innehas av andra koncernenheter.

Om en tilläggsskatterapport gäller en koncern med flera moderföretag enligt 7 kap. 71 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt, ska informationen enligt första stycket avse varje koncern som ingår i koncernen med flera moderföretag.

SFS 2023:880

En tilläggsskatterapport ska också innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att beräkna

 1. den effektiva skattesatsen för varje stat,

 2. tilläggsskattebeloppet för varje koncernenhet,

 3. tilläggsskattebeloppet för varje medlem i en samriskföretagskoncern, och

 4. fördelningen av tilläggsskatt enligt huvudregeln och kompletteringsregeln för varje stat.

SFS 2023:880

En tilläggsskatterapport ska innehålla en förteckning över de val som har gjorts enligt lagen (2023:875) om tilläggsskatt. Rapporten ska också innehålla en förteckning över de återkallelser av val som har gjorts.

SFS 2023:880

Om det för en koncern tillämpas ett sådant undantag som avses i 6 kap. 16 eller 17 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt, ska tilläggsskatterapporten innehålla uppgift om när koncernens inledande fas av internationell verksamhet har börjat.

SFS 2023:880

Tilläggsskatterapport med förenklat innehåll

Om moderföretaget hör hemma i en stat utanför Europeiska unionen vars nationella bestämmelser är likvärdiga med en huvudregel för tilläggsskatt ska, i stället för vad som anges i 5–7 §§, en tilläggsskatterapport med förenklat innehåll enligt 10 och 11 §§ lämnas.

SFS 2023:880

En tilläggsskatterapport med förenklat innehåll ska innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera

 1. moderföretaget,

 2. koncernenheter som hör hemma i samma stat som moderföretaget,

 3. svenska koncernenheter, och

 4. koncernenheter vars ägarintresse direkt eller indirekt innehas, eller under räkenskapsåret har innehafts, av en svensk koncernenhet som är en delägd moderenhet.

Det ska framgå hur koncernstrukturen ser ut när det gäller de berörda enheterna.

SFS 2023:880

En tilläggsskatterapport med förenklat innehåll ska, utöver vad som framgår av 10 §, innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att beräkna

 1. den effektiva skattesatsen för varje stat där koncernenheterna som avses i 10 § hör hemma,

 2. den effektiva skattesatsen för de enheter som avses i 10 § 4 om de är statslösa,

 3. tilläggsskattebeloppet för varje enhet som avses i 10 § om den är lågbeskattad,

 4. fördelningen av tilläggsskattebelopp som är hänförliga till enheter som avses i 10 § 3 och 4 till rätt koncernenhet enligt 6 kap. 28 §§ lagen (2023:875) om tilläggsskatt, och

 5. fördelningen av kompletterande tilläggsskatt för varje stat.

SFS 2023:880

Bemyndigande

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om vilka uppgifter som ska lämnas i en tilläggsskatterapport.

SFS 2023:880

När ska tilläggsskatterapporten och anmälan lämnas?

En tilläggsskatterapport och en anmälan som avses i 3 § andra stycket och 4 § tredje stycket ska ha kommit in till Skatteverket inom 15 månader efter utgången av det beskattningsår som rapporten eller anmälan avser.

Om det är första gången lagen (2023:875) om tilläggsskatt ska tillämpas på koncernen, ska rapporten och anmälan i stället ha kommit in till Skatteverket inom 18 månader efter utgången av det beskattningsår som rapporten eller anmälan avser.

SFS 2023:880

Informationsuppgifter

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • syftet med informationsuppgifter (2 §),

 • uppgifter till den deklarationsskyldige (3–5 §§), och

 • uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration (6–11 §§).

SFS 2017:387

Syftet med informationsuppgifter

Informationsuppgifter lämnas för att någon annan ska kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet.

Uppgifter till den deklarationsskyldige

Uppgifter till den som kontrolluppgiften lämnas för

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 kap. och 22 c kap. ska senast den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller informera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften.

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 22 a och 22 b kap. ska senast den 15 maj året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller informera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften.

SFS 2022:1686

Uppgifter till betalningsmottagare

Rubriken införd g. SFS2017-0387

Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 a–19 c §§ ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas i arbetsgivardeklarationen.

Den som gör en ändring eller ett tillägg av uppgifter om en viss betalningsmottagare enligt 26 kap. 40 § ska senast den dag då uppgifterna lämnas till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas till Skatteverket.

Första och andra styckena gäller även den som väljer att lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 d §.

SFS 2017:387

Uppgifter till företagsledare och delägare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

Onoterade företag som omfattas av 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt fåmanshandelsbolag ska till företagsledare och delägare lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina intäkter från företaget eller handelsbolaget.

Uppgifter till delägare i vissa svenska handelsbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

Rubriken införd g. SFS2018-1207

Andra svenska handelsbolag än fåmanshandelsbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska till delägare lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina intäkter från bolaget eller den juridiska personen.

SFS 2018:1207

Uppgifter till medhjälpande make i enskild näringsverksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-1244

Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och den ena är företagsledande make medan den andra är medhjälpande make, ska den företagsledande maken till den medhjälpande maken lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för beräkningen av överskottet eller underskottet i verksamheten.

Hänvisad författning:

Se Inkomstskattelag (1999:1229) 60:5. Bih.

Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration

Beträffande rubriken, se SFS2017-0387

Förmåner och ersättningar

Den som har utnyttjat eller överlåtit en personaloption ska till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

Allmän anmärkning:

Anm.: Paragrafens lydelse enl. Lag 2017:1226 återges här.

SFS 2017:1226

Den som har utnyttjat en sådan rabatt, bonus eller annan förmån som avses i 15 kap. 6 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

Första stycket gäller även den som har tagit emot sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 7 §.

SFS 2017:387

Betalningar till och från utlandet

Den som har gjort en sådan betalning till eller från utlandet som avses i 23 kap. 1 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

Investeringssparkonto

Rubriken införd g. SFS2011-1289

Den som för eller har fört ett investeringssparkonto ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 20 kap. 3 § med anledning av en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

SFS 2011:1289

Uppgifter om anskaffningsutgift för andelar i värdepappersfonder och specialfonder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0585

Fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en värdepappersfond eller en specialfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en värdepappersfond eller en specialfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i värdepappersfonden eller specialfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget, förvaltningsbolaget eller AIF-förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Första och andra styckena gäller inte andelar i en värdepappersfond eller i en specialfond efter det att andelarna har förtecknats på ett investeringssparkonto.

SFS 2013:585

Investeringssparkonto

Beträffande rubriken, se SFS2015-0069

Uppgifter med anledning av FATCA-avtalet

Rubriken införd g. SFS2015-0069

Sådana finansiella institut som avses i 2 kap. 6–10 §§ lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och som har antagits som kontoförande institut av en sådan svensk värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämna värdepapperscentralen de uppgifter som krävs för att denne ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 21 §lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) eller födelsedatum, ska det finansiella institutet lämna värdepapperscentralen uppgift om det.

SFS 2016:64

Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som avses i 22 a kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot. Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har uppgiften.

SFS 2015:69

Uppgifter med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0918

Sådana finansiella institut som avses i 2 kap. 6–10 §§ lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och som har antagits som kontoförande institut av en sådan svensk värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämna värdepapperscentralen de uppgifter som krävs för att den ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 20 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om skatteregistreringsnummer (TIN), födelsedatum eller födelseort, ska det finansiella institutet lämna värdepapperscentralen uppgift om det.

SFS 2016:64

Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som avses i 22 b kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot. Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har uppgiften.

SFS 2015:918

När ska uppgifterna lämnas?

Beträffande rubriken, se SFS2017-0387

Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast den 8 i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom.

Uppgifter som avses i 8 och 9 §§ ska lämnas snarast och senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller.

Uppgifter som avses i 9 a–9 d §§ ska lämnas snarast och senast den 1 maj året efter det år som uppgiften gäller.

SFS 2017:387

Anmälan om uteblivna informationsuppgifter

Om den som är skyldig att lämna uppgifter enligt 6–9 d §§ inte gör det, ska den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration snarast anmäla detta till Skatteverket.

SFS 2017:387

Periodiska sammanställningar

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • vad som ska lämnas i en periodisk sammanställning (2 §),

 • för vilken period en periodisk sammanställning ska lämnas (3 §),

 • beslut (4–8 §§), och

 • när en periodisk sammanställning ska lämnas (9 §).

Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 eller 2 § ska lämna en periodisk sammanställning över

 1. leverans, förvärv och överföring av varor som transporteras mellan EU-länder, och

 2. tillhandahållande av en tjänst som är skattepliktigt i det EU-land där tjänsten anses vara tillhandahållen om förvärvaren av tjänsten är betalningsskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som avses i 7 kap. 29 eller 30 § mervärdesskattelagen (2023:200).

I fråga om överföring av en vara till ett avropslager i ett annat EU-land enligt 5 kap. 1521 §§ mervärdesskattelagen ska uppgifterna tas upp för den period som omfattar den tidpunkt när överföringen gjordes. Om förhållandena därefter ändras, ska uppgift om detta lämnas utan dröjsmål.

SFS 2023:208

För vilken period ska en periodisk sammanställning lämnas?

En periodisk sammanställning ska lämnas för varje

 1. kalendermånad för uppgifter om varor som avses i 2 § första stycket 1, eller

 2. kalenderkvartal för uppgifter om tjänster som avses i 2 § första stycket 2.

Om uppgifter ska lämnas avseende både varor och tjänster enligt 2 §, ska sammanställningen lämnas för varje kalendermånad.

Den som övergår från att lämna en sammanställning för varje kalenderkvartal till att lämna den för varje kalendermånad ska tillämpa den nya perioden till och med det fjärde kalenderkvartalet som följer efter den tidpunkt när bytet av period gjordes.

Beslut

Skatteverket ska besluta att en periodisk sammanställning ska göras för varje kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket 1, om

 1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, och

 2. det sammanlagda värdet av leveranser och överföringar av varor enligt 2 § första stycket 1 inte överstiger 500 000 kronor exklusive mervärdesskatt för det innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast föregående kalenderkvartalen.

SFS 2023:208

Skatteverket ska besluta att en periodisk sammanställning ska göras för varje kalendermånad i stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket 2 eller 4 §, om

 1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, eller

 2. det finns särskilda skäl.

Ett beslut enligt 4 § gäller från ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den kalendermånad då beslutet fattades.

Ett beslut enligt 5 § gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades.

Skatteverket ska upphäva ett beslut enligt 4 § om de förutsättningar som anges i 4 § 2 inte längre är uppfyllda.

Ett sådant beslut gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades.

Om ett beslut har fattats enligt 5 eller 7 §, ska en sammanställning göras för varje kalendermånad som har gått sedan ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades.

När ska en periodisk sammanställning lämnas?

En periodisk sammanställning ska ha kommit in till Skatteverket senast

 1. den 25 i månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser, om den lämnas elektroniskt, eller

 2. den 20 i månaden efter den period som den avser i andra fall.

Sammanställningar som ska göras enligt 8 § ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av den månad då beslutet fattades.

Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

Ansökan om anstånd

Anstånd kan beviljas efter ansökan från den som ska lämna deklaration eller särskilda uppgifter.

Anstånd enligt 3, 6 eller 7 § kan dock beviljas efter ansökan från den som i näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp.

SFS 2023:880

Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

Fysiska personer och dödsbon

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en fysisk person eller ett dödsbo anstånd med att lämna

 1. inkomstdeklaration, och

 2. särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 a eller 7 §.

Anstånd längre än till och med den 31 maj får beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

SFS 2020:954

Anstånd med att lämna inkomstdeklaration ska beviljas för fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet. Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.

Anstånd får beviljas längst till och med den 15 juni.

Juridiska personer

Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja en annan juridisk person än ett dödsbo anstånd med att lämna

 1. inkomstdeklaration, och

 2. särskilda uppgifter enligt 33 kap. 3, 6 eller 6 a §.

SFS 2020:954

Skattedeklaration

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en deklarationsskyldig anstånd med att lämna skattedeklaration om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 a § får anstånd längre än till och med den 12 juni beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 b § får anstånd beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.

SFS 2013:1068

Anstånd med att lämna mervärdesskattedeklaration ska beviljas för fysiska personer och dödsbon som ska lämna mervärdesskattedeklaration i enlighet med 26 kap. 33 a § och som anlitar deklarationshjälp, om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet. Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.

Anstånd enligt första stycket får beviljas längst till och med den 26 juni.

SFS 2013:1068

Tilläggsskattedeklaration

Rubriken införd g. SFS2023-0880

Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket bevilja anstånd med att lämna tilläggsskattedeklaration.

Anstånd får beviljas i högst tre månader.

SFS 2023:880

Föreläggande

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om föreläggande att

SFS 2020:858

Föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet

Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. att fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får inte bara avse komplettering av arbetsställenummer enligt 15 kap. 9 § första stycket 5 eller 26 kap. 19 b § första stycket 4.

SFS 2017:387

Föreläggande att medverka personligen

Skatteverket får förelägga den som har lämnat deklaration genom ett deklarationsombud eller ett ombud för ett dödsbo att personligen eller genom behörig ställföreträdare bekräfta eller komplettera lämnade eller godkända uppgifter.

Föreläggande att lämna uppgift

Lämna deklaration

Skatteverket får förelägga den som inte är skyldig att lämna deklaration att göra det.

Kommande utbetalningar av ersättning för arbete

Skatteverket får förelägga den som ger ut ersättning för arbete att lämna uppgift om den ersättning som kan antas komma att betalas ut under mottagarens beskattningsår.

Kontroll av egen uppgifts- eller dokumentationsskyldighet

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera skyldigheten.

Skatteverket får även förelägga den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna varuprov.

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera dokumentationsskyldigheten enligt 39 kap. 3 §.

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

SFS 2021:1169

Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet eller av uppgifter vid återbetalning av eller kompensation för punktskatt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-1218

Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i andra fall än som avses i 16 och 17 kap. att lämna kontrolluppgift om

 1. sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven näringsidkare och som inte har redovisats eller skulle ha redovisats i en arbetsgivardeklaration, eller

 2. ränta från en namngiven låntagare.

SFS 2017:387

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs

 1. har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap., eller

 2. kan fullgöra sådan uppgiftsskyldighet.

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

SFS 2021:1169

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i 9 och 9 a §§ föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där.

SFS 2017:1218

Utbyte av upplysningar med en annan stat eller utländsk jurisdiktion

Rubriken införd g. SFS2012-0847

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket behöver en uppgift för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.

Skatteverket får förelägga

 1. den som de begärda upplysningarna avser, att lämna uppgift som verket behöver, eller

 2. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift som verket behöver om en rättshandling med någon annan.

Om det finns särskilda skäl, får även någon annan person än som avses i andra stycket 2 föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där.

SFS 2012:847

Skatteverket får förelägga den som ansökt om godkännande för tonnagebeskattning att lämna uppgift som skulle ha lämnats i ansökan enligt 13 a kap. 8 a §.

SFS 2020:858

Formkrav

Fastställda formulär

Fastställda formulär ska användas för att lämna

 1. kontrolluppgifter,

 2. åtagande

  1. enligt 10 kap. 22 § om att göra skatteavdrag,

  2. enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring,

  3. enligt 23 kap. 7 § om att lämna kontrolluppgifter om gåvor, och

  4. enligt 23 kap. 8 § om att lämna vissa kontrolluppgifter,

 3. deklarationer,

 4. land-för-land-rapporter,

 5. uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang,

 6. särskilda uppgifter,

 7. tilläggsskatterapporter,

 8. ändringar av eller tillägg till en tilläggsskatterapport,

 9. periodiska sammanställningar,

 10. underrättelser enligt 22 c kap. 7 §, och

 11. anmälningar enligt 33 d kap. 3 § andra stycket och 33 d kap. 4 § tredje stycket.

SFS 2023:880

Uppgifter som ska undertecknas

Följande uppgifter ska undertecknas:

 1. uppgifter i deklaration, och

 2. särskilda uppgifter som ska lämnas av

  1. stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt 33 kap. 3 §,

  2. en fysisk eller juridisk person enligt 33 kap. 6 a §,

  3. ägare av en ersättningsbostad i utlandet enligt 33 kap. 7 §, och

  4. uppgiftsskyldiga enligt 33 kap. 7 a § för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond.

SFS 2020:954

Vem ska underteckna uppgifterna?

Uppgifter enligt 2 § ska undertecknas av den uppgiftsskyldige eller behörig ställföreträdare.

Uppgifterna får undertecknas av ett ombud i följande fall:

 1. Ett deklarationsombud får underteckna uppgifter i en deklaration som lämnas elektroniskt.

 2. Ett ombud för en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige får underteckna uppgifter i en mervärdesskattedeklaration.

 3. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgifter i en deklaration.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 2009:63 anm. vid 49:7.

Anmärkt författning:

F (1993:1105) om bevarande av deklarationer m.m.

SFS 2023:208

Uppgifter som ska lämnas av betaltjänstleverantörer

Rubriken införd g. SFS2023-0638

Uppgifter om gränsöverskridande betalningar som ska lämnas enligt 33 c kap. ska lämnas i ett fastställt formulär som motsvarar ett sådant standardformulär som avses i artikel 24b.1 andra stycket b i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

SFS 2023:638

AVDELNING VII.

DOKUMENTATION

Dokumentationsskyldighet

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • definitioner (2 och 2 a §§),

 • generell dokumentationsskyldighet (3 §),

 • dokumentationsskyldighet som avser ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt (3 a §),

 • dokumentationsskyldighet som avser beräkning av skatt på överintäkter från el (3 b §),

 • dokumentationsskyldighet för betaltjänstleverantörer (3 c §),

 • dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4–10 §§),

 • dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11–12 §§),

 • dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),

 • dokumentationsskyldighet som avser leverans av investeringsguld (14 §),

 • dokumentationsskyldighet som avser avropslager (14 a §),

 • dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15–16 f §§), och

 • föreläggande (17 §).

SFS 2023:638

Definitioner

I denna lag avses med

 • kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,

 • torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa,

 • distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans,

 • hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe,

 • restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök,

 • fordonsserviceverksamhet: näringsverksamhet som avser underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

 • livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet: näringsverksamhet som avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak,

 • partihandel: vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt anskaffning, enklare bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor i samband med sådan verksamhet,

 • kropps- och skönhetsvårdsverksamhet: näringsverksamhet som avser behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre, dock inte

  1. åtgärder som normalt utförs av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659),

  2. kirurgiska ingrepp,

  3. injektionsbehandlingar, och

  4. sådan medicinskt betingad fotvård som avses i 10 kap. 7 § tredje stycket mervärdesskattelagen (2023:200),

 • tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier eller därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten,

 • byggverksamhet: näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §, samt

 • byggarbetsplats: en plats där byggverksamhet bedrivs.

Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksamhet.

SFS 2023:208

Med företag i intressegemenskap avses vid tillämpningen av 15–16 a §§ företag som är moderföretag och dotterföretag eller företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

Med koncern avses vid tillämpningen av 16 b § företag i intressegemenskap om moderföretaget inte är en fysisk person.

SFS 2017:185

Generell dokumentationsskyldighet

Den som är uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Hänvisad författning:

Bokföringslag (1999:1078). Bih.

Ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt

Rubriken införd g. SFS2017-1218

Den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för kontroll av uppgifterna i ansökan.

SFS 2017:1218

Beräkning av skatt på överintäkter från el

Rubriken införd g. . SFS2023-0076

För den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el ska underlaget som anges i 3 § även innehålla

 1. dokumentation för kontroll av skattepliktig el som framställts i Sverige,

 2. uppgift om från vilken källa elen har framställts, och

 3. en beskrivning av den skattskyldiges beräkning av finansiellt justeringsbelopp.

SFS 2023:76

Betaltjänstleverantörer

Rubriken införd g. SFS2023-0638

Vid gränsöverskridande betalningar ska en betaltjänstleverantör elektroniskt dokumentera de uppgifter i 33 c kap. 8 § som behövs för att betaltjänstleverantören ska kunna fullgöra uppgiftsskyldigheten i 33 c kap. 5 § och för att Skatteverket ska kunna kontrollera uppgiftsskyldigheten.

Uppgifterna ska vara dokumenterade senast vid utgången av den månad som följer efter det kalenderkvartal som uppgifterna avser.

SFS 2023:638

Kassaregister

Vem ska använda kassaregister?

Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister.

Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som

 1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,

 2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,

 3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),

 4. säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,

 5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal, eller

 6. tillhandahåller automatspel enligt spellagen (2018:1138).

Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Undantaget i första stycket 2 gäller inte för en näringsidkare som driver verksamhet i Sverige utan fast driftställe i landet.

SFS 2022:1673

Vid tillämpningen av 4 och 5 §§ ska självständiga verksamheter inom ramen för en näringsverksamhet bedömas var för sig.

Registrering i kassaregister

All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret.

Vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas kunden.

Rättsfall:

Tillhandahållandet av en genom kupong förskottsbetald lunch utlöste ej registreringsskyldighet HFD 2014:68.

Krav som ett kassaregister ska uppfylla

Ett kassaregister ska på ett tillförlitligt sätt visa

 1. alla registreringar som har gjorts, samt

 2. programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078).

Kassaregistret ska vara certifierat.

Undantag för näringsidkare utan fast driftställe i Sverige

Rubriken införd g. SFS2017-0194

En näringsidkare utan fast driftställe i Sverige får, i stället för ett kassaregister som uppfyller kraven enligt svenska bestämmelser, använda ett kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav.

SFS 2017:194

Beslut om undantag i enskilda fall

Skatteverket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister om

 1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller

 2. en viss skyldighet är oskälig.

Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om undantag från skyldighet att ha ett certifierat kassaregister HFD 2011:68.

Undantag medgavs ej för caféverksamhet som bedrevs endast del av året HFD 2013:16, anm. även vid 5 §.

SFS 2013:384

Bemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. krav på kassaregister,

 2. teknisk kontroll av kassaregister,

 3. användning av kassaregister, och

 4. undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om certifiering av kassaregister.

Personalliggare

Personalliggare i verksamhetslokaler

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0243

Den som bedriver restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet eller tvätteriverksamhet ska föra en personalliggare.

Skyldigheten att föra personalliggare gäller dock inte för

 1. enskild näringsverksamhet där bara näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma, eller

 2. fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.

I personalliggaren ska nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren dokumenteras. I personalliggaren ska även nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras för de personer som är verksamma i en sådan verksamhet eller i en annan verksamhet som näringsidkaren bedriver i samma verksamhetslokal.

Om en personalliggare ska föras, ska även nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som avses i andra stycket löpande dokumenteras i personalliggaren.

Rättsfall:

Äldre rätt: Uppgiftsskyldigheten omfattar ej enskild näringsidkares eget arbete R 2008:53 – Serveringsutrymme vid mässa ansågs utgöra sådan verksamhetslokal där personalliggare ska föras R 2009:18.

HFD 2016:70 anm. vid 12 §.

SFS 2018:243

Personalliggare på byggarbetsplatser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0243

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning enligt 11 b § ska föra en elektronisk personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte dokumenteras i personalliggaren.

SFS 2014:1474

En byggherre ska tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.

Skyldigheten att tillhandahålla utrustning gäller inte

 1. för en byggherre förrän den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp, eller

 2. för en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

SFS 2014:1474

Det som sägs i detta kapitel om byggherre ska i stället gälla en näringsidkare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, om byggherren och näringsidkaren skriftligen har avtalat att byggherrens samtliga skyldigheter enligt 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ ska fullgöras av näringsidkaren vid utförandet av uppdraget.

SFS 2014:1474

Personalliggarens tillgänglighet

Rubriken införd g. SFS2014-1474

Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen.

Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen.

Rättsfall:

Kontrollavgift togs ut när den personalliggare som fanns i verksamhetslokalen saknade uppgifter om förfluten tid HFD 2016:70.

SFS 2014:1474

Torg- och marknadshandel

Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel ska dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare.

Leverans av investeringsguld

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2023:208. SFS2023-0208

En beskattningsbar person som levererar investeringsguld som avses i 21 kap. 2 § mervärdesskattelagen (2023:200) i Sverige eller till ett annat EU-land ska vid en transaktion som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för kunden.

Första stycket gäller även för en transaktion som understiger 10 000 kronor men som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska nödvändiga identifikationsuppgifter dokumenteras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § första stycket, 8 och 1416 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska även tillämpas vid transaktioner som avses i första och andra styckena.

SFS 2023:208

Avropslager

Rubriken införd g. SFS2019-0790

Den som överför en vara till ett avropslager i ett annat EU-land i enlighet med 5 kap. 1521 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) ska föra ett register med de uppgifter som anges i artikel 54a.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Den som förvärvar en vara från ett avropslager i Sverige i enlighet med 5 kap. 22 § tredje stycket mervärdesskattelagen ska föra ett register med de uppgifter som anges i artikel 54a.2 i genomförandeförordningen.

SFS 2023:208

Internprissättning

Syftet med internprissättningsdokumentation

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Internprissättningsdokumentationen ska upprättas för att det ska gå att bedöma om villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap eller ett företag och dess fasta driftställe

 1. avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter,

 2. medför att inkomst ska undantas från beskattning eller att avräkning ska medges för utländsk skatt, eller

 3. medför att rätt inkomst har beräknats för det fasta driftstället.

SFS 2017:185

Vem är skyldig att ha internprissättningsdokumentation?

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Dokumentationsskyldig för internprissättning är

 1. en obegränsat skattskyldig juridisk person som har transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt om företagen är i intressegemenskap,

 2. ett svenskt handelsbolag som har transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt om

  • företagen är i intressegemenskap, och

  • handelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget och det begränsat skattskyldiga företaget,

 3. en obegränsat skattskyldig juridisk person med fast driftställe utomlands,

 4. ett svenskt handelsbolag med fast driftställe utomlands om handelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget, och

 5. en utländsk juridisk person som är skattskyldig för inkomst från fast driftställe i Sverige.

SFS 2017:185

Undantag från dokumentationsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Ett företag är inte dokumentationsskyldigt enligt 16 § om det året före beskattningsåret ingår i en intressegemenskap som har mindre än 250 anställda och antingen har en omsättning som inte överstiger 450 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 400 miljoner kronor.

SFS 2017:185

Dokumentationens innehåll

Rubriken införd g. SFS2017-0185

En internprissättningsdokumentation ska bestå av två delar: en koncerngemensam del och en företagsspecifik del.

Den koncerngemensamma delen ska innehålla en översikt av koncernen och dess verksamhet.

Den företagsspecifika delen ska innehålla information om företaget och de transaktioner som avses i 16 § 1 och 2 eller, i de fall som avses i 16 § 3–5, om de transaktioner som är hänförliga till det fasta driftstället och som anses ha skett mellan det fasta driftstället och övriga delar av företaget.

SFS 2017:185

Transaktioner som är oväsentliga behöver inte dokumenteras i den företagsspecifika delen.

Om det sammanlagda värdet av transaktionerna med det begränsat skattskyldiga företaget i fall som avses i 16 § 1 och 2 understiger 5 000 000 kronor under räkenskapsåret, räknas transaktionerna alltid som oväsentliga. Detsamma gäller om det sammanlagda värdet av de transaktioner som ska anses hänförliga till det fasta driftstället i fall som avses i 16 § 3–5 understiger 5 000 000 kronor under räkenskapsåret.

Undantagen i första och andra styckena gäller upplåtelse och överlåtelse av immateriella tillgångar endast om tillgångarna är oväsentliga för verksamheten.

SFS 2017:185

När ska internprissättningsdokumentationen upprättas?

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen ska vara upprättad vid den tidpunkt då inkomstdeklarationen eller, i fall som avses i 16 § 2 och 4, särskilda uppgifter ska lämnas. Den koncerngemensamma delen ska vara upprättad senast vid den tidpunkt då moderföretaget ska lämna sin inkomstdeklaration.

SFS 2017:185

På vilka språk får dokumentationen upprättas?

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Internprissättningsdokumentationen ska upprättas på svenska, danska, norska eller engelska.

SFS 2017:185

Skatteverkets tillgång till dokumentationen

Rubriken införd g. SFS2017-0185

Internprissättningsdokumentationen ska på begäran överlämnas till Skatteverket.

SFS 2017:185

Föreläggande

Skatteverket får förelägga

 1. den som ska använda kassaregister att fullgöra sina skyldigheter enligt 4, 7 och 8 §§,

 2. den som bedriver sådan verksamhet som avses i 11 § att fullgöra sina skyldigheter enligt 11 och 12 §§, samt

 3. byggherren och den som bedriver byggverksamhet att fullgöra sina skyldigheter enligt 11 a, 11 b och 12 §§.

SFS 2018:243

AVDELNING VIII.

UTREDNING OCH KONTROLL

Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera

Skatteverkets utredningsskyldighet

Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

Rättsfall:

Fråga om s.k. osanna fakturor HFD 2012:69, 2019:6.

Anmärkt författning:

F (2017:154) med instr. för SkatteverketLag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhetF (2001:588) i samma ämne – F (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om utredningsskyldighet R 2005:7.

Skatteverkets kommunikationsskyldighet

Ett ärende får inte avgöras till nackdel för den som ärendet gäller utan att denne har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Om det är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet gäller inte få tillfälle att yttra sig.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kommunikationsskyldigheten fullgjord? R 1995:27.

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan än den som ärendet gäller, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem.

Första stycket gäller inte om

 1. avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller,

 2. uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig,

 3. det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

 4. avgörandet inte kan skjutas upp.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rättsfall:

Innebörden av kommunikationsskyldigheten HFD 2019:51.

Om det kan antas att den som ett ärende om slutlig skatt gäller inte är deklarationsskyldig, får beslut om slutlig skatt fattas på grundval av kontrolluppgift om intäkter i inkomstslaget kapital utan att han eller hon har underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften.

Revision

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

SFS 2012:847

Syftet med en revision

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

 1. att uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. har fullgjorts,

 2. att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. som kan antas uppkomma,

 3. skatteupplag enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt,

 4. att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

 5. att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

 6. att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och marknadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §,

 7. att den som har eller kan antas ha levererat investeringsguld har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §, eller

 8. att den som har överfört en vara till eller förvärvat en vara från ett avropslager har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 a §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1–4 av någon annan än den som revideras.

Rättsfall:

Äldre rätt: Taxeringsrevision kunde ej ske hos fondkommissionär i syfte att få ut handlingar ang. dennes samtliga kunder R 1986:69.

Revision hos bank för att få ut uppgifter om klientmedelskonton ansågs oproportionerlig HFD 2012:12.

SFS 2023:208

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket behöver uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.

Skatteverket får besluta om revision för att inhämta uppgifter som verket behöver från den som de begärda upplysningarna avser.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta sådana uppgifter från någon annan än den som de begärda upplysningarna avser.

SFS 2012:847

Vem får revideras?

Revision får göras hos

 1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),

 2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,

 3. den som har anmält sig för registrering,

 4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

 5. sådant ombud för en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige och som avses i 6 kap. 2 §,

 6. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt,

 7. den som har ansökt om godkännande som registrerad varumottagare enligt lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt,

 8. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om skatt på energi eller lagen om alkoholskatt,

 9. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt,

 10. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar eller lagen om tobaksskatt,

 11. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,

 12. den som har ansökt om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt,

 13. den som har ansökt om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs enligt 8 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

 14. den som är eller kan antas vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt 2 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och hos den som åtagit sig att genomföra de åtgärder för kundkännedom som anges i 6 kap. samma lag för en rapporteringsskyldig plattformsoperatörs räkning.

Allmän anmärkning:

Anm.: Här återges lydelsen enl. Lag 2022:1691.

SFS 2023:208

Ett föreläggande enligt 37 kap. 12 § får inte förenas med vite innan beslutet om godkännande för tonnagebeskattning har fått laga kraft och det är klarlagt att Skatteverket behöver uppgifterna för att kunna fullgöra Sveriges åtaganden att lämna upplysningar till andra stater och jurisdiktioner om beslutet.

SFS 2020:858

Beslut om revision

Ett beslut om revision ska innehålla

 1. uppgift om syftet med revisionen,

 2. uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar från kontroll, och

 3. förordnande av de tjänstemän som ska verkställa revisionen (revisorer).

Av uppgift som avses i första stycket 1 behöver det inte framgå vilken person eller rättshandling som kontrollen eller uppgifterna avser om

 1. beslutet om revision gäller en sådan revision som avses i 2 § andra stycket eller 2 a § tredje stycket, och

 2. det finns särskilda skäl för att inte nämna personen eller rättshandlingen.

SFS 2017:189

Innan en revision verkställs ska den som ska revideras underrättas om beslutet om revision.

Underrättelsen får ske i samband med att revisionen verkställs om

 1. kontroll som avses i 7 § 2–6 behöver genomföras och kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska revideras underrättas i förväg,

 2. revisionen ska genomföras i samband med ett kontrollbesök enligt 42 kap. 8 § och är begränsad till handlingar som rör personalen, eller

 3. det följer av bestämmelserna om underrättelse om beslut om bevissäkring i 45 kap. 16 § andra stycket.

Samverkan

En revision ska genomföras i samverkan med den reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten hos denne.

Kravet på samverkan gäller inte om tvångsåtgärden bevissäkring har beslutats på grund av att det finns en påtaglig risk för sabotage enligt 45 kap. 2 §.

Revisorns befogenheter

Vid en revision får revisorn

 1. granska räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten,

 2. inventera kassan,

 3. granska lager, maskiner och inventarier,

 4. besiktiga verksamhetslokaler,

 5. ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verksamheten, och

 6. prova teknisk utrustning som används i verksamheten.

Den reviderades skyldigheter

Den reviderade ska lämna tillträde till verksamhetslokalerna för

 1. granskning av handlingar enligt 7 § 1 om granskningen inte utan svårighet kan genomföras på någon annan plats, och

 2. sådana åtgärder som avses i 7 § 2–6.

I andra fall än som avses i första stycket 1 får en revision genomföras i verksamhetslokalerna om den reviderade medger det. Revisionen ska genomföras i verksamhetslokalerna om den reviderade begär det och revisionen kan genomföras där utan betydande svårighet.

I de fall en revision genomförs i verksamhetslokalerna ska den reviderade, om det är möjligt, ställa en ändamålsenlig arbetsplats till revisorns förfogande.

Den reviderade ska tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Om handlingar ska granskas på någon annan plats än i verksamhetslokalerna, ska den reviderade på begäran och mot kvitto överlämna handlingarna till revisorn.

Den reviderade ska på begäran ge revisorn tillfälle att använda tekniska hjälpmedel för att granska upptagning som kan uppfattas bara med sådana hjälpmedel.

Första stycket gäller inte om

 1. den reviderade tillhandahåller en kopia av upptagningen, och

 2. kopian utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som revisorn har tillgång till.

I det fall som avses i andra stycket ska den reviderade ge revisorn möjlighet att kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose syftet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

Den reviderade ska, utöver vad som följer av 8–10 §§, ge revisorn den hjälp som behövs vid revisionen.

Föreläggande

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 8–11 §§ att fullgöra dem.

Revisionens avslutande

En revision får inte pågå under längre tid än nödvändigt.

Skatteverket ska snarast meddela den reviderade resultatet av revisionen i de delar som rör den reviderade.

Skatteverket ska lämna tillbaka räkenskapsmaterial och andra handlingar till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen har avslutats.

Om den reviderade har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska Skatteverket

 1. överlämna handlingarna till konkursförvaltaren, och

 2. underrätta den reviderade om att handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren.

Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

Definitioner

Med kontrollremsa avses dokumentation av den löpande registreringen i ett kassaregister i pappersform.

Med journalminne avses dokumentation av den löpande registreringen i ett kassaregister i elektronisk form.

Tillsyn över kassaregister

Skatteverket utövar tillsyn över att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister har kassaregister och att kassaregister som används i en verksamhet uppfyller föreskrivna krav.

Skatteverket har för tillsynen rätt att få tillträde till verksamhetslokaler där den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister bedriver verksamhet.

Polismyndigheten ska på Skatteverkets begäran lämna det biträde som behövs för tillsynen.

SFS 2014:681

Om Skatteverket begär det, ska den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för tillsynen.

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket att fullgöra dem.

Kontrollbesök

Kassaregister

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister fullgör sina eventuella skyldigheter. Verket får vid ett sådant besök göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering.

Kontrollbesöket får bara genomföras i verksamhetslokaler som allmänheten har tillträde till. Kundräkning får även göras på en allmän plats i anslutning till en sådan lokal.

Om Skatteverket begär det, ska den som verket har gjort kontrollbesök hos tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto för kontroll av hur försäljningar har registrerats i kassaregistret.

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket att fullgöra dem.

Personalliggare

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras fullgör sina eventuella skyldigheter.

Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler eller på byggarbetsplatser. Kontrollbesök på en byggarbetsplats får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

SFS 2014:1474

Skatteverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Verket får vid kontrollbesök på en byggarbetsplats även fråga en sådan person för vilken näringsidkares räkning han eller hon utför arbetsuppgifter. De uppgifter som lämnas får stämmas av mot personalliggaren.

SFS 2014:1474

Torg- och marknadshandel

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att identifiera en person som bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknadshandel. Verket får vid ett sådant besök kontrollera godkännande för F-skatt och ställa frågor om verksamheten.

Kontrollbesöket får bara genomföras där torg- och marknadshandel bedrivs.

Gemensamma bestämmelser

Den som enligt ett beslut om tillsyn eller kontrollbesök ska kontrolleras behöver inte underrättas om beslutet före tillsynen eller kontrollbesöket. Underrättelse om beslutet ska dock lämnas så snart det kan ske utan att kontrollen förlorar sin betydelse.

Tillsyn och kontrollbesök ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.

Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran

Kapitlet infört g. SFS2015-0903

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll eller beslut enligt denna lag ska på Skatteverkets begäran lämnas till verket.

Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av dessa paragrafer.

Om sekretess gäller för en uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig bara om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut.

SFS 2015:903

AVDELNING IX.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

Rätten till ersättning

Den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt har, efter ansökan, rätt till ersättning om

 1. den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis,

 2. ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen, eller

 3. det finns synnerliga skäl för ersättning.

Rätt till ersättning finns dock inte i ärenden som ska handläggas av behörig myndighet enligt

 1. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

 2. ett skatteavtal eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden, eller

 3. det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ej oskäligt R 1992:49 – Oskäligt? Även fråga om överklagande utgjorde mål om skatt R 1993:24R 1993:86 – Denna lag tillämplig i mål enl. lagen 1994:466R 1996:97 – Klagande i arvsskattemål ägde rätt till ersättning, även i överklagat mål ang. enbart kostnadsersättningen H 1998:598 – Kostnader för ombud m.m. ”som skäligen behövts”? R 1999:32R 2000:66 (I) anm. vid 49:4 – R 2001:25 anm. vid IL 13:1 – Skälig ersättning för ombudskostnader och konsultation? R 2002:56 – Mål om enbart ersättning ansågs ej som mål om skatt i lagens mening R 2002:95 (plenimål) – R 2003:34 (p. 2) – Mål om återkallelse av F-skattsedel ansett som mål om skatt R 2004:25.

Detta kap. ej tillämpligt i mål enl. lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete HFD 2017:46 I, ej heller vid ansökan om försutten tid 2023:38 – Hur ska det bestämmas vad som är skälig ersättning? HFD 2019:16 – Mål om företrädaransvar HFD 2020:64.

SFS 2012:847

Begränsningar i rätten till ersättning

Ersättning får inte beviljas för kostnader som avser skyldigheten att

 1. lämna deklaration,

 2. lämna föreskrivna uppgifter, eller

 3. genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldighet samt för kontroll av uppgiftsskyldighet.

Ersättning får inte beviljas för den sökandes eget arbete eller egen tidsspillan eller i övrigt för kostnader för sådant som den sökande själv har utfört med anledning av ärendet eller målet.

Ersättning får inte beviljas för kostnader som har ersatts eller kan komma att ersättas enligt någon annan författning eller enligt avtal.

Ersättningen får minskas om

 1. den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls bara delvis, såvida inte övriga yrkanden bara är av ringa betydelse, eller

 2. den sökande har varit försumlig eller orsakat att ärendet eller målet blivit mer omfattande än nödvändigt.

Ansökan om ersättning

En ansökan om ersättning för kostnader ska göras hos den myndighet där kostnaderna har uppkommit. Ansökan ska ha kommit in till myndigheten innan ärendet eller målet avgörs.

Rättsfall:

Äldre rätt: Vid flera omprövningar enl. 4 kap. taxeringslagen (1990:324) rörande viss skattefråga ansågs varje omprövning utgöra ett särskilt ärende vid bestämmande av ersättning R 2001:19.

En ansökan om ersättning för kostnader som har kommit in för sent får prövas om förseningen beror på något ursäktligt misstag.

AVDELNING X.

TVÅNGSÅTGÄRDER

Vitesföreläggande

När får ett föreläggande förenas med vite?

Ett föreläggande enligt 41 kap. 12 §, 42 kap. 5 § andra stycket eller 42 kap. 7 § andra stycket får förenas med vite.

Hänvisad författning:

Lag (1985:206) om viten inf. under FörvProc.

Även i andra fall än som avses i 1 § får ett föreläggande förenas med vite om det finns anledning att anta att föreläggandet annars inte följs.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 1 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. utdömande av vite då bolag försatts i konkurs R 1967:30 – När särskilda skäl föreligger kan redan första anmaningen att avge självdeklaration förenas med vite R 1989:68 – Vite ej utdömt när föreläggande att lämna självdeklaration delgivits bolag efter det att bolaget försatts i konkurs och redovisningshandlingarna omhändertagits av konkursförvaltaren R 1990:57 – Att anmaning att lämna självdeklaration ej delgivits utgjorde inte hinder mot vitesföreläggande R 1996:94.

Förbud mot att förena ett föreläggande med vite

Ett föreläggande får inte förenas med vite om

 1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift, plattformsavgift, rapportavgift eller kontrollavgift, och

 2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller första stycket även ställföreträdare för den juridiska personen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Föreläggande att inkomma med uppgifter kunde ej förenas med vite då det fanns skäl anta att utelämnandet av uppgifter skulle medföra skattetillägg R 2007:23.

SFS 2023:880

Ett föreläggande enligt 37 kap. 12 § får inte förenas med vite innan beslutet om godkännande för tonnagebeskattning har fått laga kraft och det är klarlagt att Skatteverket behöver uppgifterna för att kunna fullgöra Sveriges åtaganden att lämna upplysningar till andra stater och jurisdiktioner om beslutet.

SFS 2020:858

Behörig förvaltningsrätt

Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om utdömande görs.

Hänvisad författning:

Lag (1985:206) om viten under FörvProc.

Rättsfall:

Äldre rätt: Frågor om utdömande av vite R 1968:37, 38 – Utdömt vite föll bort när den dömde dött innan beslutet om utdömande vunnit laga kraft R 19841:7.

Bevissäkring

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • definitioner (2 §),

 • revision i den reviderades verksamhetslokaler (3 §),

 • eftersökande och omhändertagande av handlingar (4–11 §§),

 • försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (12 §),

 • beslut om bevissäkring (13–16 §§), och

 • behörig förvaltningsrätt (17 §).

Rättsfall:

Handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst kan ej bevissäkras HFD 2021:23.

Definitioner

Med bevissäkring avses följande tvångsåtgärder:

 1. revision i den reviderades verksamhetslokaler enligt 3 §,

 2. eftersökande och omhändertagande av handlingar enligt 4–11 §§, samt

 3. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme enligt 12 §.

Med risk för sabotage avses att det finns risk för att den som bevissäkringen gäller kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får kontrolleras.

Revision i den reviderades verksamhetslokaler

En revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler om den reviderade enligt 41 kap. 8 § första stycket är skyldig att lämna tillträde till lokalerna och

 1. den reviderade inte fullgör sina skyldigheter att medverka enligt 41 kap. 8–11 §§, eller

 2. det finns en påtaglig risk för sabotage.

Rättsfall:

Äldre rätt: Tillräckliga skäl för revision m.m.? R 1995:51.

Eftersökande och omhändertagande av handlingar

När en revision genomförs enligt 3 §, får handlingar som behövs för revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning.

Om revisionen genomförs enligt 3 § 1, gäller dock första stycket bara om handlingen inte har tillhandahållits inom rimlig tid eller om det finns en påtaglig risk för sabotage.

Om den reviderade har medgett att revisionen genomförs i verksamhetslokalerna enligt 41 kap 8 §, får handlingar som påträffas eller tillhandahålls och som behövs för revisionen tas om hand för granskning.

När en revision genomförs på någon annan plats än i verksamhetslokaler med stöd av 41 kap., får en handling som behövs för revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning om

 1. den reviderade inte har följt ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § om att lämna ut handlingen, eller

 2. det finns en påtaglig risk för sabotage.

Rättsfall:

Äldre rätt: Frågor bl.a. om tillämpning av art. 6 och 8 i Europakonventionen vid åtgärder enl. äldre motsv. till denna § R 1996:97.

En handling som behövs för en revision enligt 3 § eller 41 kap. får eftersökas i en lokal, på en förvaringsplats eller i ett annat utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler och tas om hand för granskning om det finns särskild anledning att anta att handlingen finns i utrymmet och

 1. den reviderade inte har följt ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § om att lämna ut handlingen, eller

 2. det finns en påtaglig risk för sabotage.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1995:51 anm. vid 3 § – Ang. eftersökning i företagsledares bostad, som även utgjorde företagets adress R 1996:97 anm. även vid 6 §.

Om ett föreläggande att lämna Om ett föreläggande att lämna ut en handling vid annan kontroll än revision inte har följts och det finns särskild anledning att anta att handlingen finns hos den som har förelagts, får handlingen eftersökas och tas om hand för granskning.

Hos den som inte får revideras men som kan föreläggas att lämna uppgift enligt 37 kap. 10 § får handling som han eller hon kan föreläggas att lämna uppgift om eftersökas och tas om hand för granskning utan ett föregående föreläggande om det finns

 1. särskild anledning att anta att handlingen kommer att påträffas hos personen,

 2. en påtaglig risk för sabotage om personen föreläggs, och

 3. ett betydande intresse av att handlingen granskas.

Granskningen ska ske på annan plats än hos den som bevissäkringen gäller.

Om det finns särskilda skäl, behöver den som uppgifterna avser eller de handlingar som eftersöks inte anges i ett beslut om åtgärd enligt 9 §.

Beslut om åtgärd enligt 9 § får inte meddelas för att samla in uppgifter för att förbereda kontroll av någon annan person än den som kontrolleras.

Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme

Lokal, förvaringsplats eller annat utrymme får förseglas för att skydda handlingar som ska

 1. granskas enligt 3 § eller tas om hand för granskning enligt 4 §,

 2. tas om hand för granskning enligt 5 § om

  a) handlingarna inte kan föras från platsen, och

  b) risk för sabotage kan befaras, eller

 3. tas om hand för granskning enligt 6–9 §§ om handlingarna inte omedelbart kan föras från platsen.

Beslut om bevissäkring

Beslut om bevissäkring enligt 3 och 6–9 §§ fattas av förvaltningsrätten på ansökan av granskningsledaren.

Beslut enligt 4, 5 och 12 §§ fattas av granskningsledaren.

Granskningsledaren får besluta om bevissäkring enligt 3 och 6–8 §§ om

 1. det finns en påtaglig risk för sabotage innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, samt

 2. åtgärden ska genomföras i en verksamhetslokal.

Om granskningsledaren har beslutat om åtgärd enligt första stycket, ska han eller hon så snart som möjligt och senast inom fem dagar ansöka om bevissäkring hos förvaltningsrätten. Om granskningsledaren inte gör någon ansökan eller om förvaltningsrätten avslår ansökan, ska omhändertagna handlingar lämnas tillbaka och övriga insamlade uppgifter förstöras.

Om den som beslutet om bevissäkringen gäller har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska handlingarna överlämnas till konkursförvaltaren och den som bevissäkringen gäller underrättas om överlämnandet.

Ett beslut om bevissäkring ska innehålla uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar från kontroll samt om vad som gäller vid verkställighet.

Den som ett beslut om bevissäkring gäller ska omedelbart underrättas om beslutet.

Underrättelse får dock ske i samband med att åtgärden verkställs om det finns en påtaglig risk för sabotage om den som beslutet gäller underrättas i förväg.

I 69 kap. 5 § finns bestämmelser om verkställighet av beslut om bevissäkring utan att den som beslutet gäller har underrättats om beslutet.

Rättsfall:

R 1995:51 anm. vid 3 §.

Behörig förvaltningsrätt

Frågor om bevissäkring prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som bevissäkringen gäller när ansökan görs.

Betalningssäkring

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • definition (2 §),

 • avgifter som undantas från betalningssäkring (3 §),

 • betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat (4 §),

 • beslut om betalningssäkring (5–13 §§),

 • tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd (14 och 15 §§),

 • beslut om att ta egendom i förvar (16 §),

 • ställande av säkerhet (17 §),

 • när ställd säkerhet får tas i anspråk (18 §),

 • behörig förvaltningsrätt (19 §), och

 • ersättning för skada (20–22 §§).

Definition

Med betalningssäkring avses att Skatteverket får ta en betalningsskyldigs egendom i anspråk för att säkerställa betalning av skatt, avgift, särskild avgift eller ränta.

Rättsfall:

Äldre rätt: Krav på kassettskatt mot företrädare för juridisk person kunde inte betalningssäkras, när den juridiska personen gått i konkurs innan skatten fastställts R 19852:16; jfr H 1982:578 – Betalningssäkring kunde ske för fordran på skattetillägg R 2004:68.

Avgifter som undantas från betalningssäkring

Betalningssäkring får inte användas för avgifter enligt

 1. begravningslagen (1990:1144),

 2. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, och

 3. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

SFS 2018:1896

Betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-1545

Om det följer av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat eller av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, får betalningssäkring även användas för att säkerställa betalning av utländsk skatt, avgift, särskild avgift eller ränta.

SFS 2011:1545

Beslut om betalningssäkring

Beslut om betalningssäkring fattas av förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket.

Rättsfall:

Äldre rätt: Skattefordringar för annat taxeringsår än de i framställningen angivna kunde ej komma under bedömande R 19811:81.

Förutsättningar för betalningssäkring

Betalningssäkring får beslutas om

 1. det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig drar sig undan skyldigheten, och

 2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.

Hänvisad författning:

Jfr Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion 2:24 och 25 och Skuldsaneringslag (2016:675)42 §, båda efter KonkL.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om förutsättningarna för betalningssäkring R 19801:75, 19842:26 (bl.a. vid tillämpning av 48 a § lagen om mervärdeskatt) – Fråga om påtaglig risk för betalningsundandragande förelåg R 2006:50 – Ej betalningssäkring för Tullverkets fordran avseende mervärdesskatt vid import, då rätt förelåg till avdrag för ingående mervärdesskatt med motsvarande belopp R 2007:79 – Jfr R 19811:81 anm. vid 5 §.

Om betalningsskyldigheten inte är fastställd, får betalningssäkring beslutas bara om det är sannolikt att skyldigheten kommer att fastställas. En betalningssäkring får i sådana fall inte avse ett högre belopp än det belopp betalningsskyldigheten sannolikt kommer att fastställas till.

Betalningssäkring får inte beslutas förrän den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut.

När förutsättningar inte längre finns

Ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis om

 1. det inte längre finns förutsättningar för beslutet, eller

 2. beslutet av någon annan anledning inte bör kvarstå.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 19802:29R 19842:97 anm. vid 29 § förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsrätten ska pröva om ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis om Skatteverket eller den betalningsskyldige begär det eller om det annars finns skäl för det.

Den betalningsskyldige ska upplysas om sin rätt att begära att ett beslut om betalningssäkring ska upphävas.

Förvaltningsrättens befogenhet att pröva om ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis gäller även beslut som har överklagats.

Ett överklagande av förvaltningsrättens beslut förfaller om förvaltningsrätten ändrar beslutet på det sätt som den betalningsskyldige begär. Om förvaltningsrätten ändrar beslutet på något annat sätt än den betalningsskyldige begär, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet.

Muntlig förhandling

Förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål om betalningssäkring om den betalningsskyldige begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om en ansökan om betalningssäkring kommer att avslås eller ett beslut om betalningssäkring kommer att upphävas.

Den betalningsskyldige ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Underrättelse om beslut

Den betalningsskyldige ska omedelbart underrättas om ett beslut om betalningssäkring.

Underrättelse får dock ske i samband med att beslutet verkställs om det finns risk för att den betalningsskyldige undanskaffar egendom som kan betalningssäkras.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 19791:80.

Tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd

Ett beslut om betalningssäkring för en betalningsskyldighet som inte är fastställd upphör att gälla sex månader efter den dag då betalningssäkringen beslutades,

 1. om Skatteverket inte har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos förvaltningsrätten, eller

 2. om betalningsskyldigheten gäller ett skattetillägg som avses i lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall och åklagaren inte har yrkat att skattetillägg ska tas ut.

Om det finns särskilda skäl, får förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket förlänga tidsfristen med tre månader i taget. Har förundersökning om brott inletts beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för skattetillägg enligt lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, får tidsfristen förlängas med sex månader i taget.

SFS 2015:633

Om ett beslut om betalningssäkring har upphört att gälla enligt 14 §, får betalningssäkring på samma grund beslutas först efter det att Skatteverket har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos förvaltningsrätten.

Beslut om att ta egendom i förvar

Om det finns en risk för att lös egendom som kan betalningssäkras undanskaffas innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, får granskningsledaren besluta att ta egendomen i förvar.

Om egendomen har tagits i förvar, ska Skatteverket så snart som möjligt och senast inom fem dagar ansöka om betalningssäkring hos förvaltningsrätten. Om Skatteverket inte gör någon ansökan eller om förvaltningsrätten avslår ansökan, ska egendomen omedelbart lämnas tillbaka. Om betalningssäkring beslutas, ska egendomen bli kvar i förvar till dess att beslutet verkställs om inte förvaltningsrätten bestämmer något annat.

Ställande av säkerhet

Kronofogdemyndigheten får efter anvisning av Skatteverket ta emot säkerhet som den betalningsskyldige eller, där den betalningsskyldige kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa innan ett beslut om betalningssäkring har fattats.

När ställd säkerhet får tas i anspråk

Ställd säkerhet får tas i anspråk när den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut eller vid den senare tidpunkt som Kronofogdemyndigheten har medgett.

Behörig förvaltningsrätt

Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som betalningssäkringen gäller när ansökan görs.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om behörig länsrätt när gäldenären ej var skattskyldig i Sverige enl. numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt R 1986:103.

Ersättning för skada

Om betalningssäkring har beslutats för en betalningsskyldighet som inte är fastställd och som inte heller senare fastställs slutligt, ska staten ersätta den betalningsskyldige för ren förmögenhetsskada. Detsamma gäller om betalningsskyldigheten fastställs slutligt men till ett väsentligt lägre belopp än det som har betalningssäkrats.

Första stycket gäller inte kostnader som omfattas av bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning.

Ersättning för skada får vägras eller sättas ned om

 1. den betalningsskyldige inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt genom vållande har medverkat till skadan, eller

 2. det annars är oskäligt att ersättning lämnas.

Frågor om ersättning för skada prövas på det sätt som gäller för skadeståndsanspråk mot staten.

AVDELNING XI.

UNDANTAG FRÅN KONTROLL

Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll

Undantag av uppgifter från föreläggande

Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- eller dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § får inte avse en uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Ett sådant föreläggande får inte heller avse en uppgift som har ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att uppgiften inte bör komma till någon annans kännedom och uppgiftens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

SFS 2012:847

Undantag av handlingar från granskning

Vilka handlingar får Skatteverket inte granska?

Vid revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök får Skatteverket inte granska

 1. en handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, eller

 2. en handling som inte omfattas av revisionen, bevissäkringen, tillsynen eller kontrollbesöket.

Skatteverket får inte heller granska en handling som har ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att handlingens innehåll inte bör komma till någon annans kännedom och handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om undantag av handlingar innehållande skatterättsliga bedömningar R 1991:75R 1998:34 (handling som ingivits till länsrätten men som genom dess dom undantagits från taxeringsrevision skulle på begäran återlämnas till den reviderade) – Ang. tidningsföretags rätt till undantag betr. uppgifter ang. transaktioner med annonsör m.h.t. tystnadsplikt enl. TF 3:3 R 2000:58 – Ang. advokatbyrås rätt till undantag R 2001:67, anm. vid RB 36:5 – Handlingar med uppgifter om anställdas samtal på mobiltelefoner som arbetsgivaren tillhandahållit ej undantagna R 2005:40.

Jfr HFD 2012:12 anm. vid 41:2.

Begäran om undantag

En handling som inte får granskas ska på begäran av den som är föremål för revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök undantas från kontrollen.

Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som begär undantag när begäran görs.

Den handling som begäran avser ska ges in till förvaltningsrätten. Om Skatteverket redan har handlingen, ska verket omedelbart försegla handlingen och överlämna den till förvaltningsrätten.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 2000:58 och 2001:67, båda anm. vid 2 §.

Gemensamma bestämmelser

Om en uppgift i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 9 § ska undantas, får förvaltningsrätten besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att uppgiften inte ska bli tillgänglig för Skatteverket.

Om den som vill att en uppgift eller en handling ska undantas från kontroll begär det, ska förvaltningsrätten pröva om beslut om undantag kan fattas utan att rätten granskar handlingen.

Om en uppgift eller en handling har undantagits från kontroll, får Skatteverket inte återge eller åberopa innehållet i uppgiften eller handlingen.

AVDELNING XII.

SÄRSKILDA AVGIFTER

Förseningsavgift

Huvudregeln för förseningsavgift

Förseningsavgift ska tas ut om den som ska lämna skattedeklaration, inkomstdeklaration, tilläggsskattedeklaration, tilläggsskatterapport, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning, inte har gjort det i rätt tid.

Förseningsavgift ska dock inte tas ut om det är fråga om

 1. en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §,

 2. en särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt enligt 26 kap. 7 § andra eller tredje stycket,

 3. särskilda uppgifter som redare ska lämna enligt 33 kap. 8 §, eller

 4. särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 9 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: Delägare i handelsbolag kunde ej påföras förseningsavgift på den grund att uppgifter om bolagets näringsverksamhet inte inkommit i rätt tid R 2003:62.

SFS 2023:880

Förseningsavgift om uppgifterna är bristfälliga

Den uppgiftsskyldige ska inte anses ha lämnat inkomstdeklaration, tilläggsskattedeklaration eller särskilda uppgifter, om uppgifterna i deklarationen eller de särskilda uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen.

SFS 2023:880

Undantagen

Fysiska personer i utlandet

Förseningsavgift får inte tas ut av en fysisk person som inte har lämnat en inkomstdeklaration i rätt tid om han eller hon

 1. är bosatt utomlands eller stadigvarande vistas utomlands den dag då deklaration ska lämnas, och

 2. lämnar deklaration senast den 31 maj.

Om uppgifterna inte är undertecknade

Om grunden för att ta ut förseningsavgift är att den som har lämnat inkomstdeklaration, tilläggsskattedeklaration eller särskilda uppgifter inte har undertecknat uppgifterna enligt 38 kap. 2 §, ska Skatteverket förelägga den uppgiftsskyldige att göra det. Förseningsavgift ska tas ut bara om föreläggandet inte följs. Avgiften ska i sådana fall bestämmas enligt 6 §.

SFS 2023:880

Inte mer än en förseningsavgift för skattedeklaration

Om en deklarationsskyldig som vid samma tillfälle ska ha kommit in med flera skattedeklarationer är försenad med mer än en deklaration, ska bara en förseningsavgift tas ut.

En koncernenhet som har anmält att en annan enhet ska lämna tilläggsskatterapport

Rubriken införd g. SFS2023-0880

Om en koncernenhet har anmält att en annan enhet lämnar tilläggsskatterapporten, ska förseningsavgift tas ut först om Skatteverket inte har tagit emot en tilläggsskatterapport inom två år från beskattningsårets utgång.

SFS 2023:880

Förseningsavgiftens storlek

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning.

Om förseningsavgiften gäller

 

uppgår den till

 

aktiebolags eller ekonomisk förenings inkomstdeklarationer

 

6 250 kronor

 

någon annans inkomstdeklaration

 

1 250 kronor

 

särskilda uppgifter

 

1 250 kronor

 

periodisk sammanställning

 

1 250 kronor

 

skattedeklaration

 

625 kronor

 

tilläggsskattedeklaration eller tilläggsskatterapport

 

25 000 kronor

 

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande.

SFS 2023:880

Flera förseningsavgifter

Om den som utan föreläggande ska lämna en inkomstdeklaration, tilläggsskattedeklaration, tilläggsskatterapport eller särskilda uppgifter inte har gjort det inom tre månader från den tidpunkt då skyldigheten enligt denna lag skulle ha fullgjorts, ska en andra förseningsavgift tas ut.

Om skyldigheten inte har fullgjorts efter ytterligare två månader, ska en tredje förseningsavgift tas ut.

Vid tillämpningen av första stycket ska hänsyn inte tas till den senarelagda deklarationstidpunkt som gäller för andra juridiska personer än dödsbon som lämnar deklaration elektroniskt.

I fall som avses i 5 a §, när en koncernenhet har anmält att en annan enhet ska lämna tilläggsskatterapport, gäller första stycket efter den tidpunkt som anges där.

Rättsfall:

Äldre rätt: Då flera tidsfrister försuttits, kunde flera förseningsavgifter påföras i samma beslut R 2007:30.

SFS 2023:880

Skattetillägg

Innehåll

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • tillämpningsområdet för skattetillägg (2 och 3 §§),

 • skattetillägg vid oriktig uppgift (4 och 5 §§),

 • skattetillägg vid skönsbeskattning (6 och 7 §§),

 • skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (8 §),

 • skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (9 §),

 • när skattetillägg inte får tas ut (10–10 e §§),

 • beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift (11, 13 och 14 §§),

 • beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning (15 och 16 §§),

 • beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (17 §),

 • beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (18 §),

 • att underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor (19 §),

 • rätträkning (20 §), och

 • när skattetillägg ska tas ut enligt mer än en procentsats (21 §).

Rättsfall:

Fråga om skattetillägg är förenligt med EU-rättens princip om ne bis in idemC-617/10 Åkerberg Fransson.

SFS 2023:880

Tillämpningsområdet för skattetillägg

Skattetillägg ska tas ut på skatter som omfattas av denna lag, dock inte på skatt som avses i 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Skattetillägg ska tas ut på följande avgifter:

 1. avgift enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 2. avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, samt

 3. avgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Det som sägs om skatt i detta kapitel gäller även dessa avgifter.

Skattetillägg vid oriktig uppgift

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen

 1. under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, eller

 2. har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning.

Skattetillägg enligt första stycket 2 får dock tas ut bara om uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.

Rättsfall:

Äldre rätt:

Rättsfall även ang. tidigare motsvarighet (116 a §) i 1956 års taxeringslag:

Skattetillägg påfört:R 1975:30 I och II; 1976:11; 1977:4, 19 (avdrag yrkat med vad som motsvarade en som traktamente betecknad ersättning utan att det angivits att denna avsett tjänstgöring på vanliga verksamhetsorten), 96 (av köpeskilling för överlåten rörelse hade endast angivits vad som influtit under beskattningsåret, ej det totala beloppet); 19781:15 (skattetillägg för huvuddelägare i fåmansbolag, då bolaget betalat högre lön till hans hustru än som svarat mot hennes arbetsinsats); 19781:35 (underlåtenhet att redovisa hemmavarande barns förmögenhet); 19801:60 (vid taxeringen fördelades byggnadskostnader mellan underhåll resp. ny-, till- eller ombyggnad på annat sätt än i deklarationen); 19831:24 (visst avdragsyrkande ansågs innebära lämnande av oriktig uppgift) – Skattetillägg för oriktig nedskrivning av anläggningstillgångar, m.m. R 2004:11.

Skattetillägg ej påfört:R 1975:5, 84 (ej sådan oriktig uppgift som skall medföra skattetillägg), 6 (oriktig uppgift men på grund av förlustavdrag ingen beskattningsbar inkomst); 1976:161 (ej tillräckligt stöd för antagande att oriktig uppgift lämnats); 1977:101 (underlåtenhet att i samband med yrkande om förlustavdrag upplysa att deklarationerna för förluståren ingetts efter taxeringsårens utgång); 19811:25 (fråga om oriktig uppgift lämnats); 19831:19 (d:o); 19811:70 I (ej tillräcklig bevisning); 1991:29 (bristfälliga räkenskaper ej tillräckligt bevis) – R 1999:17 anm. vid 66:27 – Fråga om oriktig uppgift ang. avdrag för underskott då ackord erhållits R 1999:59 – Ej förutsättning för skattetillägg då den skattskyldige efter utredning av skattemyndigheten lämnat klargörande besked R 2002:20 – Då bilförmån påförts pga. presumtion om privatkörning men det ej visats att sådan körning förekommit, saknades förutsättning för skattetillägg R 2002:31 – Att skattskyldig dömts för skattebedrägeri utgjorde ej hinder mot att i senare prövning låta påfört skattetillägg bestå (olika brott ansågs föreligga) R 2002:79 – Ej grund för skattetillägg då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar (”närmast uteslutet att avdraget skulle godtas utan närmare utredning”) R 2003:4; samma utgång när uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader saknades på därför avsedd blankett 2003:22 – Underlåtenhet att fördela realisationsvinst vid försäljning av aktier i fåmansbolag innebar ej oriktig uppgift då deklarationen innehöll behövliga uppgifter för fördelningen R 2006:18 – Ej skattetillägg då skattskyldig yrkat avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med ett tio gånger för högt belopp, motsvarande 2/3 av inkomsten R 2008:51.

Frågor om bestämmande av underlag för skattetillägg på grund av oriktig uppgift R 19821:85 I–V – Av KamR påfört skattetillägg undanröjt till den del påföringen skett utan yrkande R 19841:70 – Skattetillägg fastställt till stadgade 50 % fastän taxeringsintendenten i länsrätten yrkat 40 % R 19851:4 – När folkpensionärs extra avdrag återfördes till beskattning vid eftertaxering medräknades inte avdragsbeloppet i underlaget för skattetillägg R 1986:24 – Vid beräkning av underlag för skattetillägg togs hänsyn till det avdrag för egenavgifter som kunde ha medgivits vid beslutad höjning av rörelseinkomst R 1987:65 I och II; jfr 19841:20 – Skogsliggare ansågs inte vara ”normalt tillgängligt kontrollmaterial” R 1987:96; inte heller upplysningar om danskt banktillgodohavande enl. 1972 års nordiska konvention om handräckning i skatteärenden 1988:36 – Fråga om skattskyldig lämnat oriktig uppgift genom att yrka avdrag för bilresor mellan bostad och arbetsplats utan att upplysa om att det fanns en kortare väg än den använda R 1988:34 – Se även R 1987:119 anm. vid 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 1987:171 (oriktig uppgift om avsättning till allmän investeringsfond) – Då inkomst upptagits i inkomstslaget kapital mot rätteligen tjänst, skulle skattetillägg beräknas på den sammantagna förändringen av skatteuttaget R 2004:144.

Att taxeringsintendenten åberopat 116 b § ansågs i visst fall ej utgöra hinder att pröva frågan om skattetillägg enl. 116 a § R 1988:86 – Denna § i äldre lydelse ej tillämplig när den oriktiga uppgiften lämnats i besvärsprocess R 1976:117 – Ang. äldre rätt betr. dubbla sanktioner, se H 2013:502, HFD 2013:71, 2014:43 och 65 anm. vid art. 4 i 7:e tilläggsprotokollet i Europakonventionen (ang. tidigare praxis se bl.a. H 2000:622, R 2000:66 och R 2009:94); se också ERD Lucky Dev mot Sverige (2014, om fullföljande av rättegång om skattetillägg efter frikännande brottmålsdom) – Skatteverkets beslut att skriva av ett omprövningsärende pga. återkallelse av en begäran om omprövning hindrade ej skattetillägg HFD 2011:58HFD 2012:69 I (s.k. osanna fakturor) anm. vid 66:27 – Underlåtenhet att upplysa om att underskott omfattades av koncernbidragsspärr ansågs ej som oriktig uppgift HFD 2014:22HFD 2018:79 anm. vid 66:27.

Vederbörlig arbetsgivaruppgift ansågs inte föreligga när underskriven uppgiftsblankett saknade uppgift om utgivna lönebelopp R 1987:156.

ERD Janosevic mot Sverige (2002, förenlighet med art. 6 i Europakonventionen), ERD Estate of Nitschke mot Sverige (2007, fråga om skattetillägg när den skattskyldige avlidit under pågående förfarande).

En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att

 1. en lämnad uppgift är felaktig, eller

 2. en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.

En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om

 1. uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller

 2. uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Hänvisad författning:

Se äldre rättsfal