Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Skogskontoförordning (1954:144)

Skogskontoförordningen

Rubriken har denna lydelse enl. F 1988:1521.

Med skogskonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i ett kreditinstitut som avses i 21 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vad som sägs om skogskonto gäller även skogsskadekonto.

SFS 2004:333

[Upphävd g. F (2001:1245).]

SFS 2001:1245

[Upphävd g. F (2001:1245).]

SFS 2001:1245

[Upphävd g. F (2001:1245).]

SFS 2001:1245

Om en kontrolluppgift som har lämnats enligt 16 kap. 4 § 1 a skatteförfarandelagen (2011:1244) inte har följts vid ett beslut om avdrag för insättning på ett skogskonto eller skogsskadekonto, ska Skatteverket snarast möjligt lämna ett meddelande till kreditinstitutet om beslutet. Ett sådant meddelande ska också lämnas till kreditinstitutet om innestående medel har tagits upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 21 kap. 39 eller 40 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om den skattskyldige har överklagat beslutet, ska meddelandet lämnas först när beslutet har fått laga kraft.

SFS 2011:1264

[Upphävd g. F (2001:1245).]

SFS 2001:1245

[Upphävd g. F (2001:1245).]

SFS 2001:1245

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. av skatt för ränta på skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto enligt lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. och dröjsmålsavgift enligt nämnda lag finns i 49 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

SFS 1993:1230

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1954:144

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1954.

SFS 1988:1521

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1990:1243

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1991:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1993:1230

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 2000:923

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:1245

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2003:900

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:333

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2011:1264

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.