Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräknad enligt 2 §.

Rättsfall:

Ej löneskatt på kostnader för personal vid fast driftställe i utlandet R 2004:3.

SFS 1997:941

  Beskattningsunderlaget ska beräknas som den under beskattningsåret uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av följande poster:

 1. avgift för tjänstepensionsförsäkring,

 2. avsättning till pensionsstiftelse,

 3. ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensionerenligt lagen(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

 4. utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring,

 5. utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse,

 6. överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett sådant avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren för avdragsrätt i 28 kap. 2 § andra stycket eller 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), å andra sidan summan av följande poster:

 7. gottgörelse från pensionsstiftelse,

 8. ersättning enligt avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som avses i 28 kap. 3 § inkomstskattelagen,

 9. minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pensionerenligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i8 a § samma lag,

 10. 85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensionerenligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i8 a § samma lag vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, dock lägst 0 procent,

 11. erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,

 12. negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid tillämpning av denna paragraf.

I posten a i första stycket ska inte räknas med avgift för sådan gruppsjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket 4 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska posten j i första stycket jämkas i motsvarande mån. Detsamma ska gälla om avsättning som avses i posten j helt upplöses under beskattningsåret.

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt denna lag ska den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är högre än den utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse inte är skattskyldig enligt denna lag ska den som övertar utfästelsen under posten k i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är lägre än den erhållna ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska bokföringsmässiga grunder tillämpas.

SFS 2016:1238

En enskild person eller ett dödsbo som drar av utgifter för premier för pensionsförsäkring enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall för det beskattningsåret till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på avgiften.

Detsamma gäller för enskild person som drar av utgifter för inbetalning på pensionssparkonto enligt nämnda paragraf.

Särskild löneskatt skall dock inte betalas till den del avdraget måste göras från sådan ersättning som utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) eller, vad avser arbetstagare som vid årets ingång är 65 år eller äldre, särskild löneskatt enligt 1 § första stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

SFS 2000:993

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Med beskattningsår för staten, regioner, kommuner och kommunalförbund avses dock i denna lag kalenderår. Med beskattningsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar avses i denna lag räkenskapsåret.

SFS 2019:874

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av särskild löneskatt som staten ska betala.

SFS 2011:1343

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:687

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991 och skall avse förhållanden som inträffar fr.o.m. d. 16 mars 1991 om annat inte följer av 2 och 3. Den skall tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

2. Omfattar ett beskattningsår tid såväl före som efter d. 16 mars 1991 skall av hela beskattningsunderlaget så stor del anses hänförlig till tiden efter d. 15 mars 1991 som svarar mot förhållandet mellan vad som återstår av beskattningsåret efter d. 31 mars 1991 och hela beskattningsåret. Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser får emellertid proportioneras endast i den mån de avser tryggande av pensionsförmåner som tjänats in under beskattningsåret eller av värdetillväxt under beskattningsåret av tidigare skuldförda pensionsutfästelser på konto Avsatt till pensioner. Övriga sådana kostnader skall tas med i sin helhet i beskattningsunderlaget. Avgift för försäkring om särskild tilläggspension, STP, får dock proportioneras enligt första meningen. Om en kostnad avser att trygga en övertagen pensionsutfästelse får den likaså proportioneras enligt första meningen i den mån den motsvaras av en ökning under beskattningsåret av posten under 2 § första stycket i. Beskattningsunderlaget får vid tillämpning av 3 § proportioneras enligt första meningen.

3. Om den skattskyldige yrkar det skall hela beskattningsunderlaget i stället för att beräknas enligt 2 bestämmas till ett belopp som motsvarar det underlag som hänför sig till tiden efter d. 15 mars 1991. I detta underlag skall inte medräknas avgift för pensionsförsäkring som erlagts före d. 16 mars 1991 och avsättning till stiftelse som gjorts före nämnda dag. Även om tryggandet inte skett på sådant sätt före d. 16 mars 1991 undantas tryggandekostnaden från beskattningsunderlaget om utfästelsen om pension och beslutet om tryggande skett före nyssnämnda tidpunkt under förutsättning att beslutet följs av tryggande före tidpunkten för avlämnande av deklaration för beskattningsåret och att tryggandet avser pension intjänad före d. 16 mars 1991. Avgift för försäkring om särskild tilläggspension, STP, skall inte tas med i beskattningsunderlaget i den mån lönen som ligger till grund för beräkning av den skattskyldiges avgift hänför sig till tiden före d. 16 mars 1991. Skall kostnader för tryggande enligt bestämmelserna i denna punkt inte räknas med i beskattningsunderlaget bortses också från avgående poster vilka uppkommer som en följd av sådant tryggande.

SFS 1997:540

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997 och tillämpas från och med 1999 års taxering.

SFS 1997:941

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

2. För beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 1998:697

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1669

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

SFS 1999:634

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.

SFS 1999:1273

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2000:993

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas på ersättning som betalas ut efter ikraftträdandet.

SFS 2005:1173

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2011:1343

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2014:284

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 maj 2014.

SFS 2016:1238

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2016.

SFS 2019:874

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

Anmärkt författning:

F (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader.