Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:177) om tobaksskatt

Tobaksskatteförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2022:182) att gälla den 13 februari 2023.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2022:182).

Utkom från trycket den 23 mars 2010
utfärdad den 11 mars 2010.

Termer och uttryck

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om tobaksskatt.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0426

Skatteverket får meddela föreskrifter om

 1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

 2. godkännande av skatteupplag,

 3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,

 4. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 18 § första stycket 2 eller 39 a § 1 lagen om tobaksskatt,

 5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade systemet,

 6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 23 § lagen om tobaksskatt, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,

 7. upplagshavare eller lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

 8. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om tobaksskatt,

 9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2 och 3 lagen om tobaksskatt,

 10. upplagshavares bokföring enligt 10 a § lagen om tobaksskatt, och

 11. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d lagen om tobaksskatt.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt.

SFS 2021:1075

Underrättelse vid oegentlighetsbeskattning

Rubriken införd g. SFS2021-0426

Om Skatteverket tar ut skatt enligt 27 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, ska verket underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten.

Förverkade varor

Om en tobaksvara har förklarats förverkad enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling, ska den förstöras genom Skatteverkets försorg eller under tullkontroll.

[Upphävd g. F (2011:1476).]

SFS 2011:1476

Godkännanden och anmälningar

Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representanter vid distansförsäljning, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representanter vid distansförsäljning, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

SFS 2021:426

Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska anmäla detta till Skatteverket.

I en ansökan om godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare eller av skatteupplag, ska anges vilket eller vilka varuslag sökanden avser att godkännandet ska omfatta.

I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka varuslag godkännandet gäller.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i kommissionens förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

SFS 2021:426

Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

  1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

  2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet ändras. Detsamma gäller den som säljer varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 eller 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats till Skatteverket.

SFS 2021:426

Upplagshavare och registrerade varumottagare som avser att ta emot varor på en direkt leveransplats, ska anmäla den direkta leveransplatsen till Skatteverket. Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket innan flyttningen av varorna till den direkta leveransplatsen påbörjas.

Skatteverket får tilldela en direkt leveransplats en kod för identifiering. Identifikationskoden får ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i dokument som upprättas i samband med flyttning till Sverige enligt uppskovsförfarandet.

Upplagshavare och registrerade avsändare som avsänder varor enligt uppskovsförfarandet får i dokument som upprättas i samband med flyttningen ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i destinationsmedlemsstaten med den identifikationskod som tilldelats platsen av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

Former för ansökan och anmälan

Anmälningar som avses i 16 b, 17, 38 b och 38 e §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt och i 7 och 10 §§ denna förordning samt ansökningar som avses i 6 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

SFS 2021:426

Punktskattenummer

Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/20041) .

1)

EUT L 121, 8.5.2012, s. 1 (Celex 32012R0389).

SFS 2012:329

Dokumenthantering i det datoriserade systemet

I kommissionens förordning (EG) 684/2009 finns bestämmelser om dokument och om hanteringen av dokument i det datoriserade systemet samt om formen för pappersdokument i reservsystemet.

När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt administrativt dokument en administrativ referenskod, ska verket utan dröjsmål via det datoriserade systemet vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten eller, vid export, till de behöriga myndigheterna i det land där varorna har hänförts till förfarandet för export i enlighet med artikel 269.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

SFS 2016:307

Skatteverket ska vidarebefordra mottagningsrapporter avseende varor som tagits emot i Sverige till den behöriga myndigheten i respektive avsändarmedlemsstat via det datoriserade systemet. Om uppgifterna i en mottagningsrapport inte är giltiga, ska Skatteverket i stället utan dröjsmål underrätta den som upprättat mottagningsrapporten om detta.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska Skatteverket i stället skicka en kopia av den rapport om att varor tagits emot som avses i 24 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten.

Skatteverket ska vidarebefordra elektroniska administrativa dokument ställda till upplagshavare, registrerade varumottagare eller tillfälligt registrerade varumottagare i Sverige till mottagaren via det datoriserade systemet. Detsamma gäller mottagningsrapporter och exportrapporter ställda till upplagshavare eller registrerade avsändare i Sverige.

När Skatteverket från en annan medlemsstat får en sådan rapport om att varor tagits emot som avses i artikel 27 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG2) , ska verket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt varorna eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne.

2)

EUT L 9, 14.1.2009, s. 12 (Celex 32008L0118).

En exportrapport ska grundas på den underrättelse om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat unionens territorium som lämnas av utförseltullkontoret enligt artikel 329 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i underrättelsen. Om varorna har avsänts från ett annat EU-land, ska exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har varorna avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som avsänt varorna.

SFS 2016:307

Flyttning av beskattade tobaksvaror

Ledsagardokument som avses i 26 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska upprättas i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet ska åtfölja varorna under flyttningen.

Den som ansvarar för en flyttning enligt 26 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt ska anmäla varorna till Skatteverket innan flyttningen påbörjas.

Den som tar emot varor som flyttats enligt 26 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt ska senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket.

[Upphävd g. F (2011:387).]

SFS 2011:387

[Upphävd g. F (2011:387).]

SFS 2011:387

[Upphävd g. F (2011:387).]

SFS 2011:387

[Upphävd g. F (2011:387).]

SFS 2011:387

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:177

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1613) om tobaksskatt.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2011:387

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2011.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2011:1476

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:329

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:698

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2012.

SFS 2013:238

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2016:307

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2021:426
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2021:1075

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2021.

SFS 2022:182

(Publicerad d. 11 mars 2022)