Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Vägtrafikskatteförordning (2006:242)

Vägtrafikskatteförordningen

Utkom från trycket den 20 april 2006
utfärdad den 6 april 2006.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

2 §

Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (2006:227).

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 §

Skatteverket ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227), samordna kontrollen av vägtrafikskatt, och fastställa formulär till de blanketter som behövs.

Skatteverket får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela närmare föreskrifter om debitering och betalning av vägtrafikskatt, samt att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som behövs för debitering och betalning av vägtrafikskatt.

SFS 2008:1187

4 §

Om det finns anledning anta att ett brott har begåtts enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, skall Skatteverket anmäla detta till åklagarmyndigheten. Anmälan skall dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

Transportstyrelsens uppgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-1187

5 §

Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227),

  1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in i vägtrafikregistret,

  2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret,

  3. återbetala vägtrafikskatt, och

  4. .begära indrivning av vägtrafikskatt och avgifter som i samband med debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) och 9 kap. 9 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för Skatteverkets räkning.

SFS 2019:392

5 a §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven enligt 2 kap. 11 a § första stycket 5 eller tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

SFS 2009:1473

Debitering och återbetalning av fordonsskatt

6 §

Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

Sista siffra

Skatteår/ skatteperioder

Fordonsskatt

Betalningsmånad

1

 

skatteår:

 

maj–april

 

april

 

skatteperioder:

 

maj–augusti

 

april

 

september–december

 

augusti

 

januari–april

 

december

 

2

 

skatteår:

 

juni–maj

 

maj

 

skatteperioder:

 

juni–september

 

maj

 

oktober–januari

 

september

 

februari–maj

 

januari

 

3

 

skatteår:

 

juli–juni

 

juni

 

skatteperioder:

 

juli–oktober

 

juni

 

november–februari

 

oktober

 

mars–juni

 

februari

 

4

 

skatteår:

 

september–augusti

 

augusti

 

skatteperioder:

 

september–december

 

augusti

 

januari–april

 

december

 

maj–augusti

 

april

 

5

 

skatteår:

 

november–oktober

 

oktober

 

skatteperioder:

 

november–februari

 

oktober

 

mars–juni

 

februari

 

juli–oktober

 

juni

 

6

 

skatteår:

 

december–november

 

november

 

skatteperioder:

 

december–mars

 

november

 

april–juli

 

mars

 

augusti–november

 

juli

 

7

 

skatteår:

 

januari–december

 

december

 

skatteperioder:

 

januari–april

 

december

 

maj–augusti

 

april

 

september–december

 

augusti

 

8

 

skatteår:

 

februari–januari

 

januari

 

skatteperioder:

 

februari–maj

 

januari

 

juni–september

 

maj

 

oktober–januari

 

september

 

9

 

skatteår:

 

mars–februari

 

februari

 

skatteperioder:

 

mars–juni

 

februari

 

juli–oktober

 

juni

 

november–februari

 

oktober

 

0

 

skatteår:

 

april–mars

 

mars

 

skatteperioder:

 

april–juli

 

mars

 

augusti–november

 

juli

 

december–mars

 

november

 

SFS 2017:99

7 §

Fordonsskatt skall debiteras för ett skatteår eller en skatteperiod, om inte något annat följer av 2 kap. 18 §, 5 kap. 3 § andra eller tredje stycket, 4, 5 eller 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227). Debiteringen skall avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av skatteperioden, om inte något annat följer av 2 kap. 18 § eller 5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen.

8 §

Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om betalning enligt 5 kap. 3 § första stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), senast den 12 i betalningsmånaden.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara inbetald.

SFS 2008:1187

9 §

På begäran av den skattskyldige får fordonsskatt förskottsdebiteras. Fordonsskatt som förskottsdebiteras får avse närmast följande skatteår eller, om fordonsskatten skall betalas för skatteperiod, högst de tre närmast följande skatteperioderna.

Debitering av saluvagnsskatt

10 §

Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning har beviljats.

SFS 2019:392

11 §

Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande skatteår sändas till den skattskyldige senast den 10 december.

Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20 december.

SFS 2008:1187

Omhändertagna registreringsskyltar

12 §

Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§ vägtrafikskattelagen. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem.

SFS 2014:1209

13 §

Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska det finnas ett bevis i fordonet om en polismans eller bilinspektörs medgivande enligt tredje stycket i den paragrafen.

SFS 2015:38

Överklagande

14 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:1011

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:242

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. Genom förordningen upphävs

a) fordonsskatteförordningen (1993:1028), och

b) förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

2. I fråga om skatt som hänför sig till tiden före den 1 maj 2006 gäller fortfarande 3 § fordonsskatteförordningen.

3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 2008:1187

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1473

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1839

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:1209

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:38

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2017:99

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2018:1011

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:392

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.