Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Vägtrafikskattelag (2006:227)

Vägtrafikskattelagen

Utkom från trycket den 20 april 2006
utfärdad den 30 mars 2006.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

För vissa personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska fordonsskatt i stället betalas till staten enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

SFS 2009:1468

Beslutande myndigheter

Beslut om vägtrafikskatt enligt 4 kap. 1 § samt beslut om dröjsmålsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. Övriga beslut enligt denna lag, med undantag av beslut med stöd av ansvarsbestämmelserna i 6 kap. 4–6 §§, fattas av Skatteverket.

För Skatteverkets räkning verkställer Transportstyrelsen debitering och återbetalning av skatt, avgifter och ränta enligt denna lag.

SFS 2008:1384

Definitioner och hänvisningar

I denna lag avses med

dieselolja: de produkter för vilka skatt ska betalas enligt2 kap. 1 § första stycket 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

räddningstjänst: detsamma som i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt motsvarande verksamhet som bedrivs av annan än staten eller kommunerna, och

elhybridbuss: buss som

 1. för sin framdrivning hämtar energi från de båda följande i fordonet placerade källorna för lagrad energi:

  1. ett förbrukningsbart bränsle,

  2. en lagringsanordning för elektrisk energi,

 2. kan köras under minst 4 timmar varvid energilagret belastas med en medeleffekt om minst 10 kW, och

 3. i energilagret kan ta emot 60 kW i medeleffekt under minst 18 sekunder från bussens rörelseenergi.

Fordonsbegreppen i övrigt samt viktbegreppen och begreppet bärighetsklass i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2009:1467

Med skatteår avses

 1. i fråga om fordonsskatt, tolv kalendermånader i rad, och

 2. i fråga om saluvagnsskatt, kalenderåret.

Med skatteperiod avses fyra kalendermånader i rad.

Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret, avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk.

SFS 2006:473

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatten beräknas i vissa fall. Skattevikten är för

1. traktorer och motorredskap,

 

tjänstevikten

 

2. tunga bussar, tunga lastbilar, tunga terrängvagnar och andra släpvagnar än påhängsvagnar,

 

totalvikten, dock högst den bruttovikt som fordonet får föras med på vägar som tillhör bärighetsklass 1

 

3. påhängsvagnar

 

den del av fordonets totalvikt som vilar på dess fasta axel eller fasta axlar, dock högst den bruttovikt som fordonet får föras med på vägar som tillhör bärighetsklass 1.

 

Om en tung buss, tung lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn kan förses med två eller flera olika karosserier, beräknas skattevikten efter det karosseri som ger den högsta totalvikten för fordonet. I fråga om lastbilar som kan förses med en anordning för påhängsvagn beräknas dock skattevikten efter fordonets totalvikt med en sådan anordning.

Med skattepliktig för första gångenavses den tidpunkt då ett fordon för första gången blir skattepliktigt enligt2 kap. 1 § eller, om lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt är tillämplig, enligt 3 § den lagen.

Om ett fordon har registrerats i ett annat land än Sverige före den tidpunkt som avses i första stycket, ska i stället med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land enligt uppgift i vägtrafikregistret.

Om det vid tillämpningen av andra stycket inte går att fastställa den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land, ska i stället med skattepliktig för första gången avses den 1 januari det år som utgör fordonsåret enligt 1 kap. 5 §.

SFS 2013:965

Uppgift om fordons utsläpp av koldioxid hämtas i vägtrafikregistret.

Om det för fordon finns uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, ska den uppgiften användas. Om det finns flera sådana uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.

Om det för fordon finns uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid viktad/ blandad körning, ska den uppgiften användas. Om det finns flera sådana uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.

Om det för andra fordon än sådana som avses i andra och tredje styckena finns flera uppgifter om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning, ska det högsta av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.

SFS 2017:1215

Vad som sägs i denna lag om vägtrafikskatt, med undantag av bestämmelserna om användningsförbud i 6 kap. 1 §, gäller även ränta och dröjsmålsavgift.

I ärenden och mål om vägtrafikskatt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. föreläggande i 37 kap. 6, 7, 9 och 10 §§,

 2. dokumentationsskyldighet i 39 kap. 3 §,

 3. Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera i 40 kap. 1–3 §§,

 4. revision i 41 kap.,

 5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

 6. vitesföreläggande i 44 kap. och sådant besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §,

 7. bevissäkring och betalningssäkring i 45, 46 kap., 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 och 71 kap., samt

 8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och 68 kap. 1 och 3 §§.

SFS 2011:1260

Fordonsskatt

Skatteplikt

Följande fordon är, om annat inte följer av 2 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade:

 1. motorcyklar,

 2. personbilar,

 3. bussar,

 4. lastbilar,

 5. traktorer,

 6. motorredskap,

 7. tunga terrängvagnar, och

 8. släpvagnar.

Undantag från skatteplikt

Följande fordon, vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre, är inte skattepliktiga (veteranfordon):

 1. motorcyklar, och

 2. bussar, lastbilar och personbilar som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG 1) eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

  1)

  EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

Skattepliktiga enligt denna lag är inte heller

 1. personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som beskattas enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

 2. traktorer, motorredskap eller tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II enligt 17 §,

 3. släpvagnar som dras av tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II eller av motorredskap som hör till skatteklass II eller beskattas enligt 19 §,

 4. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 ton om de dras uteslutande av bilar som kan drivas med dieselolja eller av traktorer som avses i 16 § 5, och

 5. släpvagnar med en skattevikt av högst 750 kilogram.

SFS 2012:222

Skatteverket skall efter ansökan från den som är skattskyldig för ett fordon besluta om befrielse från skatteplikten för fordon som används uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse från skatteplikt får dock inte medges för personbilar och inte heller för sådana bussar eller lastbilar med skåpkarosseri som har en skattevikt av högst 3 ton.

Skattskyldighet

Skattskyldig är ägaren av fordonet.

Som ägare av ett fordon anses den som är antecknad i vägtrafikregistret som ägare eller den som bör vara antecknad som ägare.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet till denna §: Fråga om verkan i efterbeskattningshänseende av ofullständig anmälan till bilregistret om äganderättsövergång R 19801:70 – Fråga, om en i bilregistret upptagen bil ej bort vara registrerad, kunde ej prövas i mål om fordonsskatt R 19821:47.

Skattens storlek

Skatteår och skatteperiod

Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

Motorcyklar

Fordonsskatten för motorcyklar är 180 kronor för ett skatteår.

Personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1468

Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp för

 1. personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare,

 2. personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

 3. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.

För bilar som kan drivas med dieselolja ska, om inte annat följer av tredje stycket, summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och ett miljötillägg tas ut.

För bilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare och som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet adderas med ett bränsletillägg och ett miljötillägg.

SFS 2017:1215

Grundbeloppet är 360 kronor för ett skatteår.

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram.

För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, är koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram.

SFS 2017:1215

För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juni 2022 eller senare ska, i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet, andra stycket gälla under tid som infaller under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av

 • 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 75 gram och upp till och med 125 gram, och

 • 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 125 gram.

Första stycket gäller inte för fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol.

SFS 2022:349

Bränslefaktorn är 2,37.

Bränsletillägget är produkten av 13,52 och det antal gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer.

Miljötillägget är

 1. 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och

 2. 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.

SFS 2017:1215

För personbil klass I som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1 till denna lag ska fordonsskatten betalas endast till den del fordonsskatten för skatteår överstiger 384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §. Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt ska betalas enligt vad som i övrigt gäller i denna lag.

Allmän anmärkning:

Ang. Bilaga 1 se SFS 2007:1391.

SFS 2009:1469

[Upphävd g. Lag (2017:1215).]

SFS 2017:1215

Övriga skattepliktiga fordon

För följande fordon framgår fordonsskattens storlek för ett skatteår av bilaga 2 till denna lag:

 1. tunga bussar och tunga lastbilar,

 2. traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, samt

 3. släpvagnar.

I fråga om EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar finns kompletterande bestämmelser i 18 och 19 §§.

Allmän anmärkning:

Ang. Bilaga 2 se SFS 2009:1467, senast ändr. g. Lag 2014:1502.

SFS 2009:1468

Skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod

Om ett fordon är skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, tas fordonsskatt ut för den tid då fordonet är skattepliktigt. Om skatteplikt föreligger under en del av en kalendermånad, tas dock skatt ut för hela månaden, om inte något annat följer av andra stycket.

I fråga om fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den månad under vilken skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon har varit avställt och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller om fordonet har gått över till en ny ägare under avställningstiden, tas skatt ut för dag under den månad då avställningen började eller upphörde. För personbilar klass II gäller, om fordonet ställs av under den tid då koldioxidbeloppet bestäms enligt 9 a §, att avställningstiden ska ha omfattat minst 4 dagar i stället för minst 15 dagar.

För en kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för en dag 1/360 av skatten för ett helt år.

SFS 2020:1063

Skattens storlek när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras

Om ett fordons beskaffenhet ändras så att fordonsskatt skall tas ut med ett högre belopp än tidigare, tas den högre skatten ut från och med den kalendermånad under vilken registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde eller senast skulle ha skett. Om ändringen medför att fordonsskatt skall tas ut med ett lägre belopp än tidigare, tas den lägre skatten ut från och med kalendermånaden efter den under vilken registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde.

Om ett fordons användning ändras så att fordonsskatt skall tas ut med ett högre belopp än tidigare, tas den högre skatten ut från och med den kalendermånad då ändringen skedde. Om ändringen medför att fordonsskatt skall tas ut med ett lägre belopp än tidigare, tas den lägre skatten ut från och med kalendermånaden efter den då ändringen skedde.

Särskilt om beskattningen av EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0228

Indelning i skatteklasser

Traktorer, vissa motorredskap samt tunga terrängvagnar delas i skattehänseende in i skatteklass I och skatteklass II.

Till skatteklass I hör

 1. traktorer som har en tjänstevikt över 2 ton och som används för transport på andra vägar än enskilda, om inte något annat följer av bestämmelserna i 17 §,

 2. motorredskap som har en tjänstevikt över 2 ton och som används för transport av gods på andra vägar än enskilda, om transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 17 §,

 3. tunga terrängvagnar som används för transport av gods på andra vägar än enskilda, om transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 17 § första stycket 1, 2 a, 2 b eller 2 d,

 4. en till traktor eller till motorredskap klass II ombyggd bil, och

 5. traktorer som är särskilt konstruerade för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.

Till skatteklass II hör sådana traktorer som avses i 16 § 1, om traktorerna

 1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, när det gäller skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller

 2. används endast för transporter som är begränsade till

  a) transport av endast traktorn med förare,

  b) godstransport vid passage över en väg,

  c) transport av gods som är lastat på traktorn,

  d) transport vid färd till eller från en arbetsplats, ett försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare.

Till skatteklass II hör också

 1. traktorer och tunga terrängvagnar som inte hör till skatteklass I, och

 2. motorredskap som, utan att höra till skatteklass I enligt 16 § 4, har en tjänstevikt som inte överstiger 2 ton.

Skattens storlek i vissa fall

Om en traktor som hör till skatteklass II tillfälligt skall användas på sådant sätt som avses i 16 § 1, skall fordonsskatten tas ut på det sätt som framgår av C 1 i bilaga 2 till denna lag.

Om en tung terrängvagn som hör till skatteklass II tillfälligt skall användas på sådant sätt som avses i 16 § 3, skall fordonsskatten tas ut på det sätt som framgår av C 3 i bilaga 2 till denna lag.

Fordonsskatten enligt denna paragraf skall vid varje tillfälle betalas för en tidsperiod på 15 dagar.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 12 §.

Ett motorredskap som inte hör till skatteklass I eller skatteklass II och en EG-mobilkran beskattas på det sätt som framgår av C 2 i bilaga 2 till denna lag.

Allmän anmärkning:

Se anm. vid 12 §.

SFS 2009:228

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i vissa fall

Skatteverket skall efter ansökan av den som är skattskyldig för ett fordon besluta om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i fråga om fordon som

 1. uteslutande skall användas på sådana öar som saknar bro- eller färjeförbindelser och helt eller nästan helt saknar vägar som bekostas av allmänna medel, eller

 2. varaktigt har förts ut ur Sverige.

Ett beslut enligt första stycket 2 får avse skatt för tid efter det att fordonet har registrerats i ett annat land eller för tid under vilken skatt eller avgift för trafik med eller innehav av fordonet har tagits ut även i ett annat land än Sverige.

Om det finns synnerliga skäl skall Skatteverket, självmant eller efter ansökan av den som är skattskyldig för ett fordon, även i annat fall än som avses i 20 § besluta om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt.

Rättsfall:

Äldre rätt: Befrielse medgavs för tid före den dag då ansökan kom in R 1987:40.

Ett beslut enligt 20 eller 21 § får förenas med särskilda villkor

Saluvagnsskatt

Skatteplikt

Motorcyklar och bilar samt släpvagnar med skattevikt över 750 kilogram är skattepliktiga för saluvagnsskatt om de får användas med stöd av en saluvagnslicens som har meddelats enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

SFS 2019:375

Skattskyldighet

Skattskyldig är den för vilken saluvagnslicensen har meddelats.

Skattens storlek

Saluvagnsskatt skall för ett helt skatteår betalas för varje fordon som den skattskyldige samtidigt önskar använda med stöd av licensen. Skatten per fordon uppgår för ett helt skatteår till

 1. 125 kronor för motorcyklar,

 2. 715 kronor för bilar, och

 3. 200 kronor för släpvagnar.

Om skatteplikt gäller under endast en del av ett skatteår, tas saluvagnsskatt ut för den del av året som återstår när skatteplikten börjar gälla. Om skatteplikt gäller under en del av en kalendermånad, tas dock skatt ut för hela månaden.

Beskattningsbeslut

Beslut om vägtrafikskatt

Vägtrafikskatt beslutas av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.

Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet.

Bestämmelserna i 36–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om rättelse och ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt första stycket.

SFS 2018:824

Beslut som kan omprövas

Äldre rätt:1:6, 1:39, 1:17, 1:70, 1:12 och 64. SFS2006-0227

Skatteverket skall ompröva ett beslut enligt denna lag i en fråga som kan ha betydelse för betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt, om den skattskyldige begär det eller om det finns andra skäl.

Av 7 kap. 1 och 4 §§ följer att omprövning skall göras när den skattskyldige har överklagat ett beslut.

Om något beslut i en fråga enligt denna lag inte har fattats, får Skatteverket besluta i frågan på det sätt och inom den tid som gäller för omprövning.

Om en fråga som avses i 2 § har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan.

Trots bestämmelsen i första stycket får en fråga som har avgjorts av en förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som fått laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats efter beslutet.

SFS 2010:1505

Omprövning på initiativ av den skattskyldige

En begäran om omprövning skall, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket, ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut.

Även efter den tid som anges i första stycket får omprövning begäras av ett beslut som är till den skattskyldiges nackdel, om den skattskyldige gör sannolikt att han eller hon inte inom 60 dagar före utgången av denna tid har fått kännedom om beslutet eller om ett skattebesked eller en annan handling som innehåller uppgift om vad som skall betalas. Begäran skall ha kommit in inom 60 dagar från den dag då den skattskyldige fick sådan kännedom.

Om den skattskyldige vill begära omprövning av ett beslut enligt 1 § på den grunden att fordonet före den tidpunkt som är avgörande för skattskyldigheten har gått över till en ny ägare, skall framställningen göras hos Skatteverket senast 60 dagar efter den dag då skatten senast skulle ha betalats. Om den skattskyldige har fått ett krav på skatten först sedan den skulle ha betalats, räknas dock tiden från mottagningsdagen.

Omprövning på initiativ av Skatteverket

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut som är till fördel för den skattskyldige meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter denna tid, om det av material som är tillgängligt för Skatteverket framgår att ett beskattningsbeslut är felaktigt.

Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige får inte meddelas senare än under andra året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut, utom i de fall som avses i 6 §.

Efterbeskattning

Förutsättningar för efterbeskattning

Skatteverket får meddela ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 5 § under de förutsättningar och på det sätt som anges i 7–9 §§ (efterbeskattning).

Efterbeskattning får ske, om ett beskattningsbeslut blivit felaktigt eller inte har fattats på grund av att den skattskyldige

 1. har använt ett fordon i strid mot vad som är föreskrivet om registrering eller avställning av fordon,

 2. inte har lämnat föreskriven anmälan till Transportstyrelsen om ändrad användning av fordonet,

 3. har lämnat någon oriktig uppgift i en anmälan eller i en ansökan till Transportstyrelsen eller Skatteverket eller annars under förfarandet till ledning för beskattningen,

 4. inte har registreringsbesiktigat fordonet i föreskriven ordning efter en sådan ändring som avses i 2 kap. 14 §, eller

 5. har lämnat någon oriktig uppgift i ett mål vid domstol om betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt.

En uppgift skall anses vara oriktig, om det klart framgår att den är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för beskattningen som han eller hon har varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig, om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig, om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1998:705 anm. vid 6:4.

SFS 2008:1384

Efterbeskattning får inte ske, om det skattebelopp som den avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt. Om prövningen beträffande fordonsskatt avser flera skatteperioder för samma skatteår, skall frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna.

Tidsfrister för efterbeskattning

Skatteverkets beslut om efterbeskattning ska, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket, meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut.

Beslut om efterbeskattning på grund av en oriktig uppgift i ett omprövningsärende eller i ett mål om betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt får meddelas efter den tid som anges i första stycket, men senast ett år från utgången av den månad då Skatteverkets eller domstolens beslut i ärendet eller målet fått laga kraft.

Vid efterbeskattning gäller i övrigt bestämmelserna i 66 kap. 29 och 32–34 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Om den skattskyldige har avlidit, ska efterbeskattningen påföras dödsboet.

SFS 2011:1260

Gemensam bestämmelse om beskattningsbeslut

Om vägtrafikskatten inte kan bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i vägtrafikregistret eller med stöd av en verkställd utredning, skall den beräknas efter skälig grund.

Betalning av vägtrafikskatt

Hur vägtrafikskatten skall betalas

Vägtrafikskatten skall betalas genom att sättas in på ett särskilt konto för skatteinbetalningar enligt denna lag. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot.

Vem som skall betala och betalningstider

Fordonsskatt

Om inte något annat följer av andra eller tredje stycket, skall fordonsskatten betalas av den som enligt 2 kap. 4 § är skattskyldig för fordonet vid ingången av den månad under vilken skatten enligt 3 § skall betalas eller skulle ha betalats.

När ett fordon blir skattepliktigt skall fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när skatteplikten började gälla. Om en sådan ändring som avses i 2 kap. 14 § sker, skall fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde eller senast skulle ha skett eller, i fråga om ändrad användning av fordonet, när användningen ändrades.

Fordonsskatt som fastställs genom ett beslut om efterbeskattning skall betalas av den som var skattskyldig under den tid skatten avser.

Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod skall betalas under månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden (betalningsmånaden).

Om fordonet har blivit skattepliktigt efter ingången av den månad som avses i första stycket, skall fordonsskatten betalas senast tre veckor efter det att skatteplikten började gälla.

Om fordonsskatt i det fall som avses i andra stycket skall betalas för högst en kalendermånad under skatteåret eller skatteperioden, skall fordonsskatt för närmast följande skatteår eller skatteperiod betalas samtidigt.

Hänvisad författning:

Se VägtrafikskatteF (2006:242)6–9 §§ efter denna lag.

Om skatten enligt 2 kap. 14 § skall tas ut med ett högre belopp än tidigare, skall skatten betalas

 1. vid ändring av fordonets beskaffenhet, senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett, och

 2. vid ändring av fordonets användning, senast tre veckor efter den dag då ändringen skedde.

Tillkommande fordonsskatt enligt 13 § skall betalas senast 30 dagar efter det att skatteändringen har trätt i kraft.

Om en traktor eller tung terrängvagn som hör till skatteklass II tillfälligt skall användas på sådant sätt som avses i 2 kap. 16 § 1 eller 16 § 3, skall fordonsskatten enligt 2 kap. 18 § betalas inom tre veckor efter det att användningen anmäldes.

Saluvagnsskatt

Saluvagnsskatt skall betalas senast tre veckor efter det att saluvagnslicens har meddelats.

Om skattskyldighet gäller vid ingången av december månad, skall skatten betalas före ingången av det skatteår som skatten avser.

Hänvisad författning:

Se VägtrafikskatteF (2006:242)10 och 11 §§ efter denna lag.

Gemensam bestämmelse om betalningstider

Vägtrafikskatt som har fastställts genom beslut om omprövning enligt 4 kap. skall betalas inom 30 dagar från beslutsdagen.

Anstånd med betalning av skatt

Anstånd vid omprövning eller överklagande

Skatteverket får bevilja anstånd med betalning av vägtrafikskatt om

 1. den skattskyldige har begärt omprövning av eller har överklagat ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om betalningsskyldighet kommer att gälla, eller

 2. det i andra fall kan antas att den skattskyldige kommer att bli helt eller delvis befriad från skatten.

Bestämmelserna i 65 kap. 4 § första stycket och 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om kostnadsränta vid anstånd ska då tillämpas.

Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den dag då beslut fattades med anledning av begäran om befrielse eller omprövning eller med anledning av överklagandet.

SFS 2011:1260

Anstånd i övriga fall

Om det finns synnerliga skäl, skall Skatteverket bevilja anstånd med att betala vägtrafikskatt även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 8 §.

Gemensamma bestämmelser om anstånd

En ansökan om anstånd med att betala vägtrafikskatt skall ges in till Skatteverket.

Om de förhållanden som ligger till grund för anstånd har förändrats väsentligt sedan anstånd beviljats eller om det finns andra särskilda skäl, får beslutet om anstånd omprövas.

Återbetalning samt betalning av tillkommande skatt i vissa fall

Om skatteplikten för fordonsskatt för ett fordon upphör under tid för vilken skatt har betalats, skall den överskjutande skatten återbetalas till den som var skattskyldig när skatteplikten upphörde.

Om skatten i det fall som avses i 2 kap. 14 § sänks, skall den överskjutande skatten återbetalas till den som var skattskyldig när registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde eller, om sänkningen beror av ändrad användning, när användningen ändrades.

Om skatteplikt för saluvagnsskatt upphör under tid för vilken skatt har betalats, skall överskjutande belopp efter ansökan återbetalas till den skattskyldige sedan utlämnad saluvagnsskylt har återställts.

Om fordonsskatten för ett fordon på grund av ändring i denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tiden efter ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser, skall tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med dagen för ändringen till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt har beslutats för en skatteperiod, till utgången av skatteperioden. För samma tid skall överskjutande skattebelopp som har betalats återbetalas.

Den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen skall betala tillkommande skattebelopp och är berättigad till återbetalning av överskjutande skattebelopp.

Om skatt som enligt 12 och 13 §§ skall återbetalas inte har betalats skall den utestående skatten sättas ned.

Fordonsskatt enligt beslut som anges i 13 § behöver inte betalas om den understiger 200 kronor. Återbetalning skall inte göras av belopp som understiger 100 kronor.

Om en lastbil eller en släpvagn har transporterats på järnväg inom Sverige skall Skatteverket, om förutsättningarna i andra stycket är uppfyllda, efter ansökan besluta att hela eller halva den fordonsskatt som har betalats för fordonet för det skatteår då transporten har ägt rum skall återbetalas.

Skatten återbetalas

 1. helt, om fordonet har transporterats på järnväg sammanlagt minst 120 dygn under skatteåret, och

 2. med hälften, om fordonet har transporterats på järnväg under minst 60 dygn men mindre än 120 dygn.

Berättigad till återbetalning enligt 15 § är den som är skattskyldig för fordonet vid utgången av skatteåret eller, om skatteplikten för fordonet har upphört dessförinnan av någon annan anledning än avställning, den som då var skattskyldig för fordonet.

Ansökan om återbetalning prövas endast om den har kommit in till Skatteverket inom fyra månader efter skatteårets utgång. För Skatteverkets beslut tillämpas 4 kap. 2 §.

Dröjsmålsavgift

En avgift (dröjsmålsavgift) ska tas ut för varje fordon där vägtrafikskatt inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.

Om anstånd med betalning av skatten har beviljats enligt 8 eller 9 §, ska dröjsmålsavgift tas ut endast på det skattebelopp som inte har betalats senast vid anståndstidens slut.

Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.

I övrigt gäller bestämmelserna i 1–5 och 7 §§ lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

SFS 2008:186

Effekter av att skatt inte har betalats

Förbud att använda fordon på grund av att skatt inte har betalats

Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag. Användningsförbudet gäller till dess skatten har betalats.

Fordonet får dock användas, om det är fråga om

 1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,

 2. skatt som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 4 kap. 6 § eller avser ytterligare skatt som har beslutats efter ägarbytet, eller

 3. skatt för vilken anstånd med betalningen gäller.

Om det finns särskilda skäl, skall Skatteverket medge att ett visst fordon får användas trots bestämmelserna i första stycket.

Om ett fordon har sålts vid en exekutiv försäljning, av ett konkursbo eller enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får det användas av den nya ägaren även om fordonsskatt, som en tidigare ägare är skattskyldig för, inte har betalats. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

SFS 2022:1233

Användning av fordon trots att skatt inte har betalats

Omhändertagande av registreringsskyltar

Om ett fordon används i strid mot 1 § och två månader har gått från den dag, då den skatt som har föranlett användningsförbudet senast skulle ha betalats, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar.

En polisman eller bilinspektör ska ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat enligt första stycket, om fordonet hade varit skattepliktigt.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

Hänvisad författning:

Se VägtrafikskatteF (2006:242)12 och 13 §§ efter denna lag.

SFS 2014:1413

Ansvarsbestämmelser

En fordonsägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder fordonet eller låter det användas i strid mot 1 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 3 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller även när ett avställt fordon används, om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 3 §, och användningsförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 1 §, om fordonet hade varit skattepliktigt.

En fordonsägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder fordonet eller låter det användas på något annat sätt i strid mot 1 § döms till penningböter.

Hänvisad författning:

Se VägtrafikskatteF (2006:242)4 § efter denna lag.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ej ansvar enl. denna § för brukande av personbil, som väl varit avställd men inte efterbeskattad H 1998:705.

Den som uppsåtligen använder någon annans fordon utan lov döms i ägarens ställe enligt 4 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren utsett.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 4 §.

Bestämmelserna i 4 § gäller även föraren, om han eller hon kände till att fordonet inte fick användas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574).

Hänvisad författning:

Se anm. vid 4 §.

Ansvarsbestämmelserna för ägare eller användare av fordon skall i fråga om fordon som tillhör eller används av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom eller henne för att hindra att ett brott mot lagen begås men sker detta ändå på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

I fråga om fordon som tillhör eller används av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen. Om Transportstyrelsen på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 4 §.

SFS 2008:1384

Överklagande

Överklagbara beslut

Beslut enligt denna lag får, utom i de fall som avses i andra stycket, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket om inte något annat följer av andra föreskrifter. Transportstyrelsens beslut om vägtrafikskatt genom automatiserad behandling med stöd av 4 kap. 1 § får dock överklagas av den skattskyldige först när beslutet har omprövats av Skatteverket enligt 4 kap. 2 §. En skattskyldigs överklagande av ett sådant beslut innan beslutet har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.

Beslut om revision får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

SFS 2011:1260

Om det är den skattskyldige som överklagar, ska Skatteverket vara den skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till förvaltningsrätten. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tilllämpas dock bestämmelserna i 67 kap. 11 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

SFS 2011:1260

Den skattskyldiges överklagande

Den skattskyldiges överklagande skall, om inte något annat följer av andra stycket, ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut. Om beslutet har meddelats efter den 30 september tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut och den skattskyldige har fått del av beslutet efter utgången av november samma år, eller om beslutet avser efterbeskattning, får överklagandet dock komma in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om en part har överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om efterbeskattning, får också motparten överklaga beslutet, även om den för motparten gällande tiden för överklagande har gått ut. Ett sådant överklagande skall ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha skett. Om det första överklagandet förfaller av någon anledning, förfaller också det senare.

Vid en begäran om omprövning av Transportstyrelsens automatiserade beslut enligt 4 kap. 1 § gäller 67 kap. 19–21 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vid överklagande av Skatteverkets omprövningsbeslut enligt 4 kap. 2 § gäller 67 kap. 19–22 §§ skatteförfarandelagen.

SFS 2011:1260

Det allmänna ombudets överklagande

Det allmänna ombudets överklagande skall ha kommit in till Skatteverket inom den tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om omprövning på initiativ av Skatteverket eller efter sådan tid men inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Om ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning överklagas och det begärs ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Förfarandet vid överklagande

Vid överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut tillämpas 67 kap. 29 och 30 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Rättsfall:

Lagen 2013:108, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2013:108

Övriga bestämmelser

Avrundning

Belopp som avser skatt enligt denna lag skall avrundas till närmaste lägre hela krontal.

Om det till följd av ett skattebeslut uppkommer ett skattebelopp under 50 kronor, bortfaller beloppet och behöver inte betalas in till staten. Sådant belopp återbetalas inte heller.

Avräkning

Vid återbetalning av vägtrafikskatt ska räknas av

 1. sådan vägtrafikskatt som är förfallen till betalning och som inte har betalats, och

 2. sådana avgifter för registrering enligt vägtrafikdatalagen (2019:369) som ska betalas i samband med betalning av vägtrafikskatt.

I fråga om avräkningen ska bestämmelserna i 4 kap. 1–5 och 10 §§ och i 7 kap. tillämpas på motsvarande sätt.

SFS 2019:375

Verkställighet

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den vägtrafikskatt som omprövningen eller överklagandet avser.

Om vägtrafikskatt inte betalas i rätt tid, skall den lämnas för indrivning. Sådan får dock inte begäras för ett belopp som omfattas av anstånd. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Bilaga 1

Förteckning över kommuner som avses i 2 kap. 11 §

Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns, Vännäs och Åsele kommuner.

Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Åre kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Vansbro och Älvdalens kommuner.

Värmlands län: Torsby kommun.

SFS 2007:1391

Bilaga 2

Fordonsskatt

Fordonsslag

Skattevikt, kilogram

Skatt, kronor

 
 
 

grundbelopp

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen

A

 

Tunga bussar

 
 
 
 

1.

 

Tunga bussar som inte kan drivas med dieselolja samt tunga elhybridbussar

 

3 501–

 

984

 

 

2.

 

Tunga bussar som kan drivas med dieselolja utom tunga elhybridbussar

 
 
 
 

2.1 med två hjulaxlar

 

3 501–3 999

 

2 510

 

 

4 000–4 999

 

2 615

 

 

5 000–5 999

 

2 825

 

 

6 000–6 999

 

3 089

 

 

7 000–7 999

 

3 329

 

 

8 000–8 999

 

3 569

 

 

9 000–9 999

 

3 809

 

 

10 000–10 999

 

4 037

 

 

11 000–11 999

 

4 797

 

 

12 000–12 999

 

5 574

 

 

13 000–13 999

 

6 292

 

 

14 000–14 999

 

8 949

 

 

15 000–15 999

 

12 575

 

 

16 000–16 999

 

13 769

 

 

17 000–17 999

 

16 622

 

 

18 000–18 999

 

18 932

 

 

19 000–

 

23 532

 

 

2.2 med tre hjulaxlar

 

3 501–3 999

 

2 315

 

 

4 000–4 999

 

2 415

 

 

5 000–5 999

 

2 615

 

 

6 000–6 999

 

2 819

 

 

7 000–7 999

 

3 009

 

 

8 000–8 999

 

3 199

 

 

9 000–9 999

 

3 389

 

 

10 000–10 999

 

3 579

 

 

11 000–11 999

 

3 769

 

 

12 000–12 999

 

4 011

 

 

13 000–13 999

 

4 221

 

 

14 000–14 999

 

5 871

 

 

15 000–15 999

 

7 521

 

 

16 000–16 999

 

9 171

 

 

17 000–17 999

 

10 146

 

 

18 000–18 999

 

10 402

 

 

19 000–19 999

 

10 444

 

 

20 000–20 999

 

10 485

 

 

21 000–21 999

 

12 462

 

 

22 000–22 999

 

13 641

 

 

23 000–23 999

 

14 471

 

 

24 000–24 999

 

15 777

 

 

25 000–25 999

 

16 457

 

 

26 000–26 999

 

17 137

 

 

27 000–27 999

 

19 537

 

 

28 000–28 999

 

21 937

 

 

29 000–

 

24 337

 

 

2.3 med fyra eller flera hjulaxlar

 

3 501–3 999

 

2 315

 

 

4 000–4 999

 

2 415

 

 

5 000–5 999

 

2 615

 

 

6 000–6 999

 

2 819

 

 

7 000–7 999

 

3 009

 

 

8 000–8 999

 

3 199

 

 

9 000–9 999

 

3 389

 

 

10 000–10 999

 

3 579

 

 

11 000–11 999

 

3 769

 

 

12 000–12 999

 

4 010

 

 

13 000–13 999

 

4 251

 

 

14 000–14 999

 

4 492

 

 

15 000–15 999

 

5 492

 

 

16 000–16 999

 

6 492

 

 

17 000–17 999

 

8 074

 

 

18 000–18 999

 

9 074

 

 

19 000–19 999

 

9 152

 

 

20 000–20 999

 

10 052

 

 

21 000–21 999

 

10 952

 

 

22 000–22 999

 

11 852

 

 

23 000–23 999

 

12 752

 

 

24 000–24 999

 

13 667

 

 

25 000–25 999

 

14 990

 

 

26 000–26 999

 

16 313

 

 

27 000–27 999

 

17 636

 

 

28 000–28 999

 

18 959

 

 

29 000–29 999

 

20 282

 

 

30 000–30 999

 

21 605

 

 

31 000–31 999

 

22 928

 

 

32 000–

 

24 251

 

 

B

 

Tunga lastbilar

 
 
 
 

1.

 

Tunga lastbilar som inte kan drivas med dieselolja

 

3 501–

 

984

 

 

2.

 

Tunga lastbilar som kan drivas med dieselolja

 
 
 
 

2.1 med anordning för påhängsvagn, med två hjulaxlar,

 
 
 
 

2.1.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–5 999

 

3 094

 

 

6 000–6 999

 

3 426

 

 

7 000–7 999

 

5 413

 

 

8 000–8 999

 

6 430

 

 

9 000–9 999

 

8 429

 

 

10 000–10 999

 

8 857

 

 

11 000–11 999

 

11 775

 

 

12 000–12 999

 

13 365

 

 

13 000–13 999

 

16 875

 

 

14 000–

 

17 737

 

 

2.1.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

7 000–7 999

 

1 727

 

 

8 000–8 999

 

2 084

 

 

9 000–10 999

 

3 423

 

 

11 000–12 999

 

4 751

 

 

13 000–

 

7 213

 

 

2.2 med anordning för påhängsvagn, med tre eller flera hjulaxlar,

 
 
 
 

2.2.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–4 999

 

2 669

 

 

5 000–5 999

 

2 826

 

 

6 000–6 999

 

3 525

 

 

7 000–7 999

 

8 453

 

 

8 000–8 999

 

11 021

 

 

9 000–9 999

 

11 811

 

 

10 000–10 999

 

15 676

 

 

11 000–11 999

 

16 476

 

 

12 000–12 999

 

17 486

 

 

13 000–13 999

 

18 496

 

 

14 000–14 999

 

19 506

 

 

15 000–

 

20 015

 

 

2.2.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för tunga fordon

 

7 000–17 999

 

4 638

 

 

18 000–19 999

 

6 416

 

 

20 000–

 

9 491

 

 

2.3 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med två hjulaxlar,

 
 
 
 

2.3.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–8 999

 

2 420

 

 

9 000–9 999

 

2 547

 

 

10 000–10 999

 

2 821

 

 

11 000–11 999

 

3 801

 

 

12 000–12 999

 

4 781

 

 

13 000–13 999

 

5 261

 

 

14 000–14 999

 

5 937

 

 

15 000–15 999

 

6 480

 

 

16 000–16 999

 

8 210

 

 

17 000–

 

9 908

 

 

2.3.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

7 000–

 

300

 

 

2.4 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med tre eller flera hjulaxlar,

 
 
 
 

2.4.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–11 999

 

2 232

 

 

12 000–12 999

 

3 041

 

 

13 000–13 999

 

3 811

 

 

14 000–14 999

 

4 581

 

 

15 000–15 999

 

5 351

 

 

16 000–16 999

 

6 711

 

 

17 000–17 999

 

7 571

 

 

18 000–18 999

 

8 943

 

 

19 000–19 999

 

10 451

 

 

20 000–

 

11 024

 

 

2.4.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

7 000–

 

500

 

 

2.5 utan draganordning, med två hjulaxlar,

 
 
 
 

2.5.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–8 999

 

2 420

 

 

9 000–9 999

 

2 547

 

 

10 000–10 999

 

2 821

 

 

11 000–11 999

 

3 801

 

 

12 000–12 999

 

4 781

 

 

13 000–13 999

 

5 261

 

 

14 000–14 999

 

5 937

 

 

15 000–15 999

 

6 480

 

 

16 000–16 999

 

8 210

 

 

17 000–

 

9 908

 

 

2.5.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

12 000–12 999

 

317

 

 

13 000–13 999

 

879

 

 

14 000–14 999

 

1 236

 

 

15 000–

 

2 799

 

 

2.6 utan draganordning, med tre hjulaxlar,

 
 
 
 

2.6.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–11 999

 

2 232

 

 

12 000–12 999

 

3 041

 

 

13 000–13 999

 

3 811

 

 

14 000–14 999

 

4 581

 

 

15 000–15 999

 

5 351

 

 

16 000–16 999

 

6 711

 

 

17 000–17 999

 

7 571

 

 

18 000–18 999

 

8 943

 

 

19 000–19 999

 

10 451

 

 

20 000–

 

11 024

 

 

2.6.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

12 000–16 999

 

552

 

 

17 000–18 999

 

1 134

 

 

19 000–20 999

 

1 471

 

 

21 000–22 999

 

2 268

 

 

23 000–

 

3 525

 

 

2.7 utan draganordning, med fyra eller flera hjulaxlar,

 
 
 
 

2.7.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–11 999

 

2 232

 

 

12 000–12 999

 

3 041

 

 

13 000–13 999

 

3 811

 

 

14 000–14 999

 

4 581

 

 

15 000–15 999

 

5 351

 

 

16 000–16 999

 

6 711

 

 

17 000–17 999

 

7 571

 

 

18 000–18 999

 

8 943

 

 

19 000–19 999

 

10 451

 

 

20 000–

 

11 024

 

 

2.7.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

12 000–16 999

 

552

 

 

17 000–18 999

 

1 134

 

 

19 000–22 999

 

1 471

 

 

23 000–24 999

 

1 492

 

 

25 000–26 999

 

2 329

 

 

27 000–28 999

 

3 698

 

 

29 000–

 

5 486

 

 

C

 

EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar

 
 
 
 

1.

 

Traktorer och motorredskap som hör till skatteklass I

 

0–1 300

 

370

 

0

 

1 301–3 000

 

425

 

55

 

3 001–7 000

 

1 360

 

95

 

7 001–

 

5 160

 

168

 

2.

 

Motorredskap som inte beskattas enligt punkt 1 och mobilkranar

 

2 001–

 

1 000

 

0

 

3.

 

Tunga terrängvagnar som hör till skatteklass I

 
 
 
 

3.1 med två hjulaxlar

 

2 001–6 000

 

300

 

35

 

6 001–14 000

 

1 700

 

70

 

14 001–

 

7 300

 

200

 

3.2 med tre eller flera hjulaxlar

 

2 001–6 000

 

300

 

30

 

6 001–14 000

 

1 500

 

50

 

14 001–18 000

 

5 500

 

130

 

18 001–

 

10 700

 

170

 

D

 

Släpvagnar

 
 
 
 

1.

 

Släpvagnar med skattevikt över 750 men högst 3 000 kilogram

 

751–2 000

 

360

 

0

 

2 001–3 000

 

380

 

21

 

2.

 

Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja,

 
 
 
 

2.1 med en hjulaxel

 

3 001–

 

580

 

11

 

2.2 med två hjulaxlar

 

3 001–13 000

 

580

 

9

 

13 001–

 

1 480

 

0

 

2.3 med tre eller flera hjulaxlar

 

3 001–13 000

 

580

 

6

 

13 001–

 

1 180

 

0

 

3.

 

Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil som kan drivas med dieselolja, om det är fråga om

 
 
 
 

3.1 styraxel för påhängsvagn,

 
 
 
 

3.1.1 med en hjulaxel

 

3 001–5 000

 

630

 

78

 

5 001–8 000

 

2 190

 

107

 

8 001–

 

5 400

 

198

 

3.1.2 med två eller flera hjulaxlar

 

3 001–8 000

 

610

 

42

 

8 001–11 000

 

2 710

 

76

 

11 001–14 000

 

4 990

 

114

 

14 001–

 

8 410

 

160

 

3.2 andra släpvagnar,

 
 
 
 

3.2.1 med en hjulaxel

 

3 001–8 000

 

320

 

36

 

8 001–

 

2 120

 

64

 

3.2.2 med två hjulaxlar

 

3 001–8 000

 

310

 

23

 

8 001–11 000

 

1 460

 

38

 

11 001–14 000

 

2 600

 

58

 

14 001–17 000

 

4 340

 

76

 

17 001–

 

6 620

 

84

 

3.2.3 med tre eller flera hjulaxlar

 

3 001–11 000

 

300

 

14

 

11 001–17 000

 

1 420

 

30

 

17 001–25 000

 

3 220

 

50

 

25 001–

 

7 220

 

65

 

4.

 

Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn skatteklass I,

 
 
 
 

4.1 med en hjulaxel

 

3 001–8 000

 

550

 

45

 

8 001–

 

2 800

 

120

 

4.2 med två hjulaxlar

 

3 001–8 000

 

550

 

20

 

8 001–11 000

 

1 550

 

50

 

11 001–17 000

 

3 050

 

170

 

17 001–

 

13 250

 

250

 
 

4.3 med tre eller flera hjulaxlar

 

3 001–11 0000

11 001–14 000

14 001–20 000

20 001–25 000

25 001–30 000

30 001–

 

550

2 150

3 350

7 850

13 100

19 100

 

20

40

75

105

120

45

 

SFS 2014:1502

Bilaga 3

SFS 2009:1468

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:227

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2006. Genom lagen upphävs fordonsskattelagen (1988:327) och lagen (1976:339) om saluvagnsskatt.

2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av sept. 2006 skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt äldre bestämmelser.

3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor. Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger 100 kronor.

4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen om befrielse eller nedsättning av fordonsskatt för vissa fordon gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.

5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § i denna lag.

6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse i fordonsskattelagen eller lagen om saluvagnsskatt som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 2006:473

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2006 i fråga om 12 § och i övrigt d. 1 juli 2006.

SFS 2007:1391

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:186

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:1384

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:228

Denna lag träder i kraft d. 29 april 2009.

SFS 2009:846

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2009:1467

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 11 a § tillämpas även på bilar som för första gången blivit skattepliktiga under tiden d. 1 juli–d. 31 dec. 2009. För sådana bilar återbetalas utan ansökan erlagd fordonsskatt för perioden med avdrag för belopp som återbetalats på grund av avställning eller avregistrering. Återbetalning sker till den som vid lagens ikraftträdande var antecknad i vägtrafikregistret som ägare av fordonet.

SFS 2009:1468

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre lydelse av 2 kap 11 a § gäller fortfarande för personbilar som blivit skattepliktiga för första gången före lagens ikraftträdande.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 12 § gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2009:1469

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 10 § tredje och fjärde styckena samt äldre lydelse av 2 kap. 11 § gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2010:1505

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:478

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2011.

2. Lagen ska tillämpas från och med d. 1 maj 2011 i fråga om bilar som från och med detta datum är klassificerade i utsläppsklassen El enligt avgasreningslagen (2011:318).

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som avser tid före d. 1 juni 2011.

SFS 2011:1260

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 1 kap. 8 § 5 tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

3. Bestämmelserna om ränta i 5 kap. 8 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

4. Den nya lydelsen av 7 kap. 1 § tillämpas på vitesförlägganden som meddelas efter utgången av 2011.

SFS 2012:222

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:759

(Utkom d. 4 dec. 2012)

SFS 2012:761

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. I fråga om 2 kap. 11 a § gäller äldre bestämmelser fortfarande för personbilar som blivit skattepliktiga för första gången före lagens ikraftträdande.

SFS 2013:108

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2013:965

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 6 a § ska inte tillämpas vid befrielse från fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § om fordonet före ikraftträdandet var befriat från fordonsskatt.

3. I övrigt gäller fortfarande äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som avser tid före d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:671

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1413

Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2015.

SFS 2014:1502

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. I fråga om 2 kap. 9 och 10 §§ gäller äldre bestämmelser fortfarande för vägtrafikskatt som avser tid före d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:1215

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

2. För fordon som blir skattepliktiga för första gången före d. 1 jan. i 2020, ska i stället för vad som sägs i 1 kap. 6 b § om det högsta värdet, det lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.

3. För vägtrafikskatt som avser tid före d. 1 juli 2018 gäller 2 kap. 7, 9 och 10 §§ i dess äldre lydelse.

4. För bilar som för första gången blivit skattepliktiga före d. 1 juli 2018 gäller 2 kap. 11 a § i den äldre lydelsen.

SFS 2018:824

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:375

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2020:1063
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid bestämmande av fordonsskatt för fordon som har ställts av före ikraftträdandet.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2021:164
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före ikraftträdandet.

 3. För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2022:349
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2022.

 2. För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2022:1233

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.