Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag

Barnbidragslagen

Denna lag upphör enligt Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011.

Utfärdad: 1947-06-26

Omtryckt i SFS 1973:449

För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 12 600 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas.

<kgp:refblock>

Ang. kompensation för uteblivet barnbidrag FT 1952:153 – Fråga om barn skulle anses vara bosatt i riket R 1976:213, 2008:9 anm. vid lagen 1999:799 2:6. Bih. – Ang. 1 § 3 st. i tidigare lydelse R 1996:31 (anställning hos statlig arbetsgivare förelåg ej) – Barn, som tidvis gick i skola utomlands, ansågs med ledning av folkbokföringens regler bosatt i Sverige R 2004:21.

</kgp:refblock>

SFS 2005:824

Frågor om allmänna barnbidrag handhas av Försäkringskassan.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m.

SFS 2004:799

Allmänt barnbidrag utgår från och med månaden efter den, då barnet fötts eller rätt till sådant bidrag annars uppkommit, till och med det kvartal, under vilket barnet fyller 16 år.

SFS 1986:382

Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för två eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som avses i 4 § tredje stycket eller 7 §.

Flerbarnstillägg lämnas med

  1. 1 800 kronor om året för det andra barnet,

  2. 5 448 kronor om året för det tredje barnet,

  3. 12 120 kronor om året för det fjärde barnet,

  4. 15 000 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Vid beräkningen av flerbarnstillägget ska de barn för vilka någon uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket ska anmäla detta till Försäkringskassan.

Om inte annat föreskrivs ska bestämmelserna om allmänt barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg.

SFS 2010:681

Med de barn som berättigar till flerbarnstillägg enligt 2 a § skall jämställas barn som fyllt 16 år, men i övrigt uppfyller kraven för barnbidrag enligt denna lag, och som bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395).

Som barn enligt första stycket räknas studerande från och med det kvartal under vilket barnet börjar studera och längst till och med det andra kvartalet det år under vilket den studerande fyller 20 år. Den studerande skall stadigvarande sammanbo med den bidragssökande för att berättiga till flerbarnstillägg.

Studerande som deltar i undervisning som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsundervisning inräknas inte i barnantalet. Detsamma gäller studerande som är gifta.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av bestämmelserna i denna paragraf skall anmäla detta till Försäkringskassan.

<kgp:refblock>

Förutv. 2 b § upphävd g. Lag 1995:1494.

</kgp:refblock>

SFS 2004:799

Avlider barn, för vilket allmänt barnbidrag utgår, eller inträffar annars före utgången av det kvartal då barnet fyller 16 år omständighet, på grund varav sådant bidrag inte längre skall utgå för barnet, skall bidraget dras in från och med månaden efter den då dödsfallet inträffade eller förändringen ägde rum.

Utges allmänt barnbidrag och sker ändring i förhållande som är avgörande för rätten att uppbära bidraget skall ändringen ha verkan från och med månaden efter den då ändringen ägde rum.

SFS 1995:1494

En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget. Är den nu avsedde föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att delta i vårdnaden, övergår rätten att uppbära bidraget till den andre föräldern. Bor barnet varaktigt tillsammans med endast en av föräldrarna, har efter anmälan den föräldern rätt att uppbära bidraget. Om föräldrarna inte bor tillsammans, men barnet är varaktigt bosatt hos båda föräldrarna (växelvis boende), får rätten att uppbära barnbidraget efter anmälan av båda föräldrarna delas så att bidraget utbetalas med hälften till vardera föräldern. Har barnet två särskilt förordnade vårdnadshavare, skall vad som sagts om barnets föräldrar och moder i stället gälla barnets vårdnadshavare respektive den kvinnliga vårdnadshavaren. Är barnets föräldrar eller för barnet särskilt förordnade vårdnadshavare av samma kön, skall vad som sagts om barnets moder i stället gälla den äldre av kvinnorna eller männen.

I fråga om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs med föräldrar de, som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt barn för vård och fostran i syfte att adoptera det.

Försäkringskassan får på framställning av socialnämnd förordna att allmänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens försorg placerats i enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats i enskilt hem av annan än socialnämnd, får sådant förordnande meddelas på framställning av den som enligt första stycket uppbär bidraget.

Allmänt barnbidrag lämnas endast om bidragsmottagaren är bosatt i Sverige.

<kgp:refblock>

Ej krav på bosättning i Sverige för rätten att uppbära barnbidrag R 1997:51 – Bidrag för barn med växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad vilket uppbärs av fadern skall betalas till modern efter anmälan av henne R 2005:79.

</kgp:refblock>

SFS 2006:179

Rätten att uppbära flerbarnstillägget tillkommer den som uppbär allmänt barnbidrag för de barn som flerbarnstillägget avser. Om barnbidrag har slutat utges för alla de barn som flerbarnstillägget avser, tillkommer rätten att uppbära flerbarnstillägget barnens vårdnadshavare. Om alla barn som berättigar till flerbarnstillägget är myndiga, eller om barnen saknar vårdnadshavare, tillkommer rätten den eller de föräldrar som barnen stadigvarande sammanbor med.

Skulle enligt första stycket två personer kunna uppbära flerbarnstillägget, betalas detta till den person som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av personerna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs betalas flerbarnstillägget till kvinnan eller, om personerna är av samma kön till den äldre av dem.

Om barnbidraget delas enligt 4 § första stycket för ett eller flera barn skall flerbarnstillägget beräknas enligt följande.

Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag utges för divideras med samma antal barn. Denna kvot multipliceras med det antal barn för vilka det utges ett helt barnbidrag.

Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag utges för divideras med samma antal barn. Denna kvot divideras med talet två och multipliceras därefter med det antal barn för vilka det utges ett halvt barnbidrag.

Det belopp respektive person får utgör summan av de belopp som erhålls vid beräkning enligt fjärde och femte styckena.

<kgp:refblock>

Förutv. 4 a § upphävd g. Lag 1995:1494.

</kgp:refblock>

SFS 2006:179

Om synnerliga skäl föreligga, får bidraget på framställning av socialnämnd utbetalas till den andre av föräldrarna eller annan lämplig person eller till nämnden att användas för barnets bästa.

SFS 1981:18

[har upphävts genom lag (1986:379).]

SFS 1986:379

När ett barn vid ingången av en viss månad vårdas i ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten, får det kommunala organ, som svarar för vårdkostnaden, uppbära på månaden belöpande allmänt barnbidrag för barnet och därav gottgöra sig för nämnda kostnad. Uppkommer överskott, skall detta redovisas till den bidragsberättigade.

SFS 1994:561

[har upphävts genom lag (1973:449).]

SFS 1973:449

[har upphävts genom lag (1973:449).]

SFS 1973:449

[har upphävts genom lag (1973:449).]

SFS 1973:449

Barnbidrag utbetalas månadsvis genom Försäkringskassan. Det månadsbelopp som skall utbetalas i barnbidrag eller flerbarnstillägg avrundas till närmast högre hela krontal. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sättet och tiden för utbetalningen.

Har barnbidrag ej utbetalats före utgången av året näst efter det, till vilket bidraget hänför sig, föreligger ej längre rätt till bidraget, såvida ej den bidragsberättigade inom nämnda tid hos Försäkringskassan gjort gällande rätt till bidraget.

Har barnbidraget ej lyfts före utgången av året näst efter det, under vilket bidraget förfallit till betalning, skall bidraget vara förverkat.

Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i ärenden enligt denna lag.

SFS 2004:799

Har någon genom oriktiga uppgifter eller annorledes förorsakat att allmänt barnbidrag för visst barn obehörigen utgått eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och har han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad för mycket utbetalats, där ej i särskilt fall Försäkringskassan finner anledning föreligga att helt eller delvis eftergiva återbetalningsskyldighet.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, må vid senare utbetalning till honom i avräkning å vad för mycket utgått innehållas skäligt belopp.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Om det i särskilt fall finns anledning, får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena.

<kgp:refblock>

R 1973:32.

</kgp:refblock>

SFS 2007:195

Rätt till allmänt barnbidrag må ej överlåtas och kan förty icke tagas i mät för gäld.

De närmare föreskrifter, som behövs för tillämpningen av denna lag, meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas i ärenden enligt denna lag:

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

20 kap. 8 § första–tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder.

SFS 2004:799

Bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt om överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut har motsvarande tillämpning i ärende enligt denna lag.

SFS 2004:799

[har upphävts genom lag (1978:34).]

SFS 1978:34

[har upphävts genom lag (1978:34).]

SFS 1978:34

Ett beslut i ett ärende enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte något annat anges i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet.

SFS 1991:216

Regeringen får träffa överenskommelse med främmande makt om utsträckt tillämpning av denna lag eller om undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.

<kgp:refblock>

Se förf:ar om social trygghet anm. vid AFL 20:15.

</kgp:refblock>

SFS 1986:379

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1947:529

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 1947, dock att allmänna barnbidrag icke skola utgå för tid före 1948 års ingång.

SFS 1973:449

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1974.

SFS 1978:34

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.

SFS 1981:18

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1981:702

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1986:379

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986.

SFS 1986:382

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1991:216

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 1994:561

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1441

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelsen i dess nya lydelse.

SFS 1995:1494

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. har upphävts genom lag (1997:1316)

SFS 1997:276

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1997.

SFS 1997:1316

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:88

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1999:805

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

SFS 1999:1359

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1368

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

SFS 1999:1396

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2000:1394

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1395

(Utkom d. 22 dec. 2000.)

SFS 2002:606

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2002:606 har enligt F 2002:771 trätt i kraft d. 1 feb. 2003.)

SFS 2002:771

(Utkom d. 12 nov. 2002.)

SFS 2004:799

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

SFS 2005:824

1. Denna lag träder i kraft d. 5 dec. 2005 och tillämpas på allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg som lämnas för tid efter utgången av år 2005.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg för tid före utgången av år 2005 om inte annat följer av 3 och 4.

3. För månaderna okt.–dec. 2005 lämnas ytterligare allmänt barnbidrag med 100 kronor per månad och barn.

4. För månaderna okt.–dec. 2005 lämnas flerbarnstillägg med 100 kronor per månad för det andra barnet, med 354 kronor per månad för det tredje barnet, med 860 kronor per månad för det fjärde barnet samt med 1 050 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Har för en eller flera av dessa månader flerbarnstillägg lämnats enligt äldre bestämmelser, skall vid en senare utbetalning av flerbarnstillägg enligt denna punkt, avräknas vad som för aktuell månad redan har lämnats i flerbarnstillägg.

SFS 2006:179

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall anmälan har gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2007:195

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

SFS 2010:681

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.