Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1955:698) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.

Utfärdad: 1955-12-09.
Utkom från trycket den 30 dec 1955

Vid tillämpning av förordningen den 17 juni 1955 (nr 470) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m. skall i fråga om avdrag från sjukpenning eller livränta till den, som åtnjuter däremot svarande understöd av statsmedel, vad som stadgas i 25 § lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring äga motsvarande tillämpning.

Avdrag för pension eller annat årligt understöd av statsmedel göres, ändå att understödet ej var utfäst vid skadans inträffande, och beräknas, där rätt till understödet inträtt före utgången av år 1955, med hänsyn till understödets storlek den 31 december 1955 och eljest med hänsyn till understödets storlek vid den tidpunkt, då det börjar utgå.

Till sådan framtida höjning av understödet, som tillkommer ersättningstagaren på grund av generell höjning av sådan förmån, skall hänsyn icke tagas vid avdrags bestämmande.

Avdrag, som avses i 1 §, må icke föranleda, att lägre ersättning utbetalas till ersättningstagaren än som skulle hava tillkommit honom, om de för honom vid utgången av år 1955 gällande grunderna för beräkning av ersättningen och avdrag för däremot svarande understöd alltjämt ägt giltighet.

Vad i 1 och 2 §§ stadgas rörande sammanträffande av livränta av statsmedel och däremot svarande understöd skall äga motsvarande tillämpning med avseende å sammanträffande av dylik livränta, som skadad tillerkänts eller framdeles tillerkännes jämlikt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete eller lagen den 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller enligt grunderna i någon av dessa lagar, och sådan pension för av den skadade innehavd anställning, som utgår av statsmedel och som tillkommer den skadade på grund av viss ålder och anställningstid eller eljest av annan anledning än skadan; dock skall vad sålunda stadgats icke gälla, där pensionen utgår på grund av anställning i någon av krigsmaktens reserver.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1955:698

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1956.