Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1956:492) om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 1980:439.

Denna förordning upphör enligt F (2012:27) att gälla vid utgången av februari 2012.

Utfärdad: 1956-10-05

Har någon, som ej är svensk medborgare, här i riket omhändertagits för samhällsvård enligt barnavårdslagen (1960:97) och kan behovet av omhändertagandet antagas bli varaktigt, skall vederbörande kommun inom fjorton dagar efter den dag, då omhändertagandet skedde, till länsstyrelsen inkomma med anmälan därom. Vid anmälan skall fogas bestyrkta avskrifter av dels utredningsprotokoll, till vilket formulär fastställs av chefen för socialdepartementet, dels tillgängliga handlingar till styrkande av utlänningens medborgarrättsliga ställning, dels ock, om omhändertagandet föranletts av sjukdom, intyg av legitimerad läkare om sjukdomens art och sannolika varaktighet.

Är utlänningen dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, skall såsom varaktigt behov anses endast sådant behov, som kan antagas vara minst ett år.

SFS 1980:493

Har anmälan, som i 1 § sägs, icke blivit gjord av den anledning, att behovet av omhändertagandet ansetts vara tillfälligt, åligger det kommunen att, om behovet skulle visa sig bliva varaktigt, ofördröjligen till länsstyrelsen inkomma med anmälan därom.

SFS 1980:493

Sedan anmälan inkommit, åligger det länsstyrelsen att utan dröjsmål granska handlingarna samt pröva, huruvida framställning om utlänningens hemsändande bör göras hos regeringen.

Har fall av omhändertagande, som avses i denna förordning, annorledes

än genom anmälan kommit till länsstyrelsens kännedom, skall länsstyrelsen jämväl, efter erforderlig utredning, pröva, huruvida framställning som nyss sagts bör göras.

SFS 1980:493

I fall, där frågor rörande hemsändning av nödställda regleras i konvention som biträtts av Sverige, skall länsstyrelsen iakttaga, att framställning om utlänningens hemsändande icke skall göras, om länsstyrelsen finner hemsändning med hänsyn till konventionens bestämmelser icke böra ske.

I fall, varå sådan konvention icke är tillämplig, skall länsstyrelsen iakttaga, att i regel framställning om hemsändning icke bör göras, om denna skulle medföra, att nära anhöriga skiljs från varandra, om hemsändning icke kan företagas utan men för utlänningens hälsa eller om eljest humanitära skäl talar emot hemsändningen.

SFS 1980:493

Vid framställning om hemsändning av utlänning skall länsstyrelsen foga samtliga handlingar i ärendet. I fall, varå konvention är tillämplig, skall länsstyrelsen därjämte bilägga avskrift av handlingarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1956:492

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 nov. 1956; dock att för tiden till d. 1 jan. 1957 vad i kungörelsen stadgas om socialhjälp i stället skall avse fattigvård.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen d. 9 mars 1951 (nr 124) angående anmälan om fattigvård åt utlänningar m.m.

SFS 1960:544

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott d. 15 sept. 1960.

SFS 1980:493

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1980.

SFS 2012:27

(Utkom d. 31 jan. 2012.)