Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1962:304) om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.

Utfärdad: 1962-06-06

1 §

Livränta eller sjukpenning, som av statsmedel utgår jämlikt någon av de författningar vilka angivas i 2 § skall förhöjas enligt de grunder, som stadgas i lagen den 6 juni 1962 (nr 303) om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m. Ersättning, som efter Konungens förordnande utgives med tillämpning av grunderna i någon av de i 2 § avsedda författningarna, förhöjes i motsvarande mån, där Konungen icke annat föreskriver.

Kostnad för förhöjning enligt denna förordning bestrides av statsmedel.

2 §

De författningar, som avses i 1 §, äro:

 1. lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete;

 2. förordningen den 1 juni 1923 (nr 138) angående ersättning av statsmedel för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsförhållandena under 1914 1919 års världskrig;

 3. förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring;

 4. lagen den 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar;

 5. lagen den 11 juni 1937 (nr 348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer;

 6. förordningen den 24 mars 1938 (nr 102) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetare m.fl.;

 7. förordningen den 24 mars 1938 (nr 103) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt fångar m.fl.;

 8. förordningen den 13 april 1940 (nr 213) om ersättning av statsmedel i vissa fall för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsåtgärd;

 9. förordningen den 28 juni 1941 (nr 593) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under hemvärnstjänstgöring;

 10. förordningen den 28 juni 1941 (nr 595) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret;

 11. förordningen den 21 april 1943 (nr 183) om ersättning i vissa fall i anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt;

 12. kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 344) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.;

 13. militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261);

 14. lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring;

 15. lagen den 14 maj 1954 (nr 246) om krigsförsäkring för sjömän m.fl.;

 16. förordningen den 14 maj 1954 (nr 247) om ersättning av statsmedel vid olycksfall, som till följd av krigsåtgärd drabba sjömän m.fl.;

 17. förordningen den 14 maj 1954 (nr 249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret;

 18. förordningen den 14 maj 1954 (nr 250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m.; samt

 19. kungörelsen den 26 maj 1954 (nr 492) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.

3 §

Förhöjning enligt denna förordning utgår icke å ersättning, varå förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring äger tillämpning.

4 §

Är den skadade berättigad jämväl till livränta, som avses i lagen den 6 juni 1962 (nr 303), skall förhöjning av livränta, varå denna förordning äger tillämpning, ske så, att livräntornas sammanlagda årsbelopp motsvarar vad som skulle hava tillkommit den skadade, därest de skilda livräntorna skolat förhöjas enligt nämnda lag.

5 §

Där ej annat följer av vad ovan stadgats, skall i fråga om förhöjning enligt denna förordning i tillämpliga delar gälla vad som finnes föreskrivet beträffande den ersättning, som förhöjts genom förordningen.

6 §

De närmare föreskrifter, som finnas, erforderliga för tillämpningen av denna förordning, meddelas av Konungen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1962:304

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1963 men äger icke tillämpning å ersättning, som belöper å tid dessförinnan.