Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. F 2009:1176.

Utfärdad: 1962-09-14

Omtryckt i SFS 1976:1048

Pensionsmyndigheten ska fastställa de försäkringstekniska grunderna för den frivilliga pensionsförsäkringen och administrera den frivilliga försäkringen för temporär ålderspension eller livsvarig ålderspension.

Försäkring för livsvarig ålderspension får lämnas

  1. för beredande av pension att betalas ut omedelbart,

  2. för beredande av pension från en i enlighet med 3 § tredje stycket vald tidpunkt.

SFS 2017:1183

Om vid försäkring för temporär ålderspension eller vid försäkring för livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) sådan nedsättning av arbetsförmågan som anges i 33 kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringsbalken inträder före den månad, när den försäkrade fyller femtiofem år, får den från nämnda ålder tillförsäkrade pensionen, enligt de av Pensionsmyndigheten fastställda grunderna, utges med reducerat belopp i form av förtidspension.

SFS 2017:1183

Temporär ålderspension utgår från och med den månad då ansökan om pension göres, dock tidigast från och med den månad, varunder den försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med den månad, varunder han fyller sextiotvå år.

Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket a) utgår från och med den månad, då avgiften inbetalats.

Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) utgår från och med den månad då ansökan göres, dock tidigast från och med den månad, varunder den försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med den månad, varunder han fyller sjuttio år.

SFS 1976:1048

Temporär ålderspension utgår till och med månaden näst före den, varunder den försäkrade fyller sextiofem år eller till och med den tidigare månad, under vilken den försäkrade avlider.

Livsvarig ålderspension utgår till och med den månad, då den försäkrade avlider.

Förtidspension utgår till och med den månad, varunder den försäkrade avlider eller rätten till pension eljest upphör.

SFS 1976:1048

[Upphävd g. F (2004:883).]

SFS 2004:883

[Upphävd g. F (2004:883).]

SFS 2004:883

Det pensionsbelopp, som varje betald avgift berättigar till, framgår av tariffer som utfärdas av Pensionsmyndigheten enligt de av myndigheten fastställda grunderna.

När pensionsbeloppet fastställs får pensionens belopp höjas så, att pensionen kan betalas ut månadsvis i helt krontal.

SFS 2017:1183

Pensionen utbetalas månadsvis om dess årliga belopp uppgår till etthundratjugo kronor eller därutöver, kvartalsvis om beloppet uppgår till åttio men inte till etthundratjugo kronor, halvårsvis om beloppet uppgår till femtio men inte till åttio kronor samt en gång om året, om beloppet inte uppgår till femtio kronor. På framställning av den försäkrade får Pensionsmyndigheten medge längre utbetalningstermin än vad nu angivits. Är utbetalningsterminen längre än en månad, sker utbetalningen under terminens sista månad.

Tillkommer pensionen någon som flyttat utomlands, utbetalas pensionen en gång om året, om inte Pensionsmyndigheten med beaktande av vad i första stycket stadgas beslutar om kortare utbetalningstermin. För utbetalning utom riket får krävas bevis att rätt till pension alltjämt föreligger.

SFS 2009:1176

[Upphävd g. F (2004:883).]

SFS 2004:883

[har upphävts genom förordning (1985:973).]

SFS 1985:973

[Upphävd g. F (2004:883).]

SFS 2004:883

[Upphävd g. F (2004:883).]

SFS 2004:883

Försäkrad, som önskar komma i åtnjutande av pension, ska hos Pensionsmyndigheten göra ansökan härom på fastställt formulär.

Har en försäkrad avlidit efter ingången av den månad, då han eller hon uppnått eller skulle ha uppnått vid försäkring för temporär ålderspension en ålder av sextiotvå år och vid försäkring för livsvarig ålderspension en ålder av sjuttio år, och har den försäkrade inte sökt pension, får den försäkrades dödsbo skriftligen hos Pensionsmyndigheten framställa sina rättsanspråk.

Vid ansökan eller framställning som nu sagts ska fogas personbevis angående den försäkrade samt hans eller hennes försäkringsbok.

SFS 2009:1176

På framställning av en försäkrad ska återköp av försäkring medges om återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder uppgår till högst 10 000 kronor och pension inte har beviljats. Återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder beräknas efter de vid återköpstidpunkten fastställda förmånerna. Till grund för återköpsvärdet läggs samtliga avgifter som den försäkrade betalat till den frivilliga pensionsförsäkringen.

Har pension beviljats ska återköp medges om pensionen enligt 8 § första stycket ska betalas ut en gång om året.

Om det framräknade återköpsvärdet enligt första stycket överstiger 10 000 kronor får Pensionsmyndigheten medge återköp av försäkring i särskilda undantagsfall om

  • återköpsvärdet vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, och

  • återköpet är förenligt med de försäkringstekniska grunderna.

Om Pensionsmyndigheten funnit att återköp utifrån de försäkringstekniska grunderna kan medges men återköpsvärdet enligt tredje stycket överstiger ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp ska ärendet överlämnas till Skatteverket för prövning enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Återköpsvärdet beräknas enligt grunder som Pensionsmyndigheten har fastställt.

SFS 2017:1183

En försäkring enligt denna förordning får inte pantsättas eller belånas.

Bestämmelserna i 107 kap. 9 och 10 §§, 112 kap. 5 § samt 113 kap. 10, 12, 1417, 19 och 20 §§ socialförsäkringsbalken gäller i tillämpliga delar i fråga om en försäkring enligt denna förordning.

SFS 2018:928

De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av Pensionsmyndigheten.

SFS 2009:1176

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1962:521

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1963, då kungörelsen d. 30 dec. 1947 (nr 981) angående anordnandet av den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (pensionsstyrelsens frivilliga försäkring) upphör att gälla; dock skola beträffande avgifter som erlagts enligt äldre bestämmelser samt beträffande pensioner för sådana avgifter de äldre bestämmelserna alltjämt tillämpas.

Vid bestämmandet av det belopp, som enligt 6 § högst må inbetalas, skall hänsyn tagas jämväl till avgift som erlagts till den frivilliga statliga pensionsförsäkringen enligt äldre bestämmelser, såvida ej sådant fall är för handen som avses i sista stycket övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 30 december 1947 (nr 981).

Vad i 14 § stadgas skall äga tillämpning jämväl i fråga om försäkring enligt äldre bestämmelser.

Hava avgifter erlagts av arbetsgivare för arbetstagares pensionering under minst fem år före år 1961 och med sammanlagt minst ettusen kronor, må på ansökan av arbetsgivaren riksförsäkringsverket med den försäkrades samtycke ändra försäkringen, så att de mot sådana avgifter svarande förmånerna utbytas mot dels en temporär ålderspension enligt denna kungörelse, varvid den månad från och med vilken pensionen skall börja utgå bestämmes, dels en livsvarig ålderspension utgående från och med den månad då den försäkrade fyller sextiofem år. Härvid må den temporära ålderspensionen bestämmas till högst ett så stort belopp som motsvarar sex gånger den livsvariga ålderspensionens belopp.

Vid ändring av pension enligt vad i föregående stycke sägs skola de ursprungliga försäkringsvillkoren gälla till och med månaden näst före den, från och med vilken den temporära ålderspensionen skall börja utgå. Pension för avgifterna må dock icke uttagas, såvida ej sådan nedsättning av arbetsförmågan som avses i 7 kap. 1 § första stycket lagen om allmän försäkring inträder. Avtal om ändring förfaller, därest pension uttages före den månad från och med vilken den temporära pensionen enligt avtal skall börja utgå.

Beträffande ändring av pension skola i övrigt gälla de grunder som fastställas av regeringen.

Det åligger arbetsgivare att vid ansökan om ändring foga intyg om att avgifterna erlagts av arbetsgivaren och att de avse tjänstepension.

SFS 1971:947

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972.

SFS 1972:568

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1973.

SFS 1975:1368

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976.

2. I fråga om avgifter som har erlagts enligt äldre bestämmelser och pensioner för sådana avgifter gäller fortfarande de äldre bestämmelserna. Vid återköp av försäkring som har meddelats enligt äldre bestämmelser tillämpas dock 14 § andra stycket i sin nya lydelse.

SFS 1976:1048

(Omtryck)

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977.

2. I fråga om avgifter som har erlagts enligt äldre bestämmelser och pensioner för sådana avgifter gäller fortfarande de äldre bestämmelserna. Vid utbetalning av pension och återköp av försäkring som har meddelats enligt äldre bestämmelser tillämpas dock 8 § och 14 § andra stycket i sin nya lydelse. Användes överskottsmedel inom försäkringen till höjning av pension, skall sådan höjning ej beaktas vid tillämpning av sistnämnda bestämmelser.

3. Om avgift till försäkring för temporär ålderspension har betalats före utgången av år 1976, får mot avgiften svarande förmåner efter ansökan av den försäkrade bytas ut mot temporär ålderspension enligt de nya bestämmelserna. Sådan ändring får ske senast den månad då den försäkrade fyller 62 år och endast om pension för avgiften ej har börjat utgå. Ändringen skall ske enligt grunder som fastställes av regeringen.

SFS 1985:973

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1986.

SFS 1986:877

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1993:1725

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1994.

SFS 2004:883

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2009:1176

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1650

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:392

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2017:1183

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:928

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.