Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1969:205) om pensionstillskott

Denna lag har enligt Lag (2001:498) upphört att gälla vid utgången av år 2002.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelse:

Lagen gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före upphörandet.

Till folkpension i form av förtidspension, omställningspension eller särskild efterlevandepension utges pensionstillskott enligt denna lag. Sådant tillskott utges också till folkpension i form av änkepension, som uppbärs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och handläggning av ärenden, m.m.

SFS 1999:807

Om inte annat följer av bestämmelserna i andra och tredje styckena eller i 2 c § är pensionstillskottet till ålderspension 56,9 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

För den som har börjat att ta ut sin ålderspension tidigare eller senare än den månad under vilken han fyller sextiofem år är pensionstillskottet det belopp som framkommer om det i första stycket angivna procenttalet minskas eller ökas i motsvarande mån som pensionen skall minskas eller ökas enligt 6 kap. lagen om allmän försäkring.

Pensionstillskottet till partiell ålderspension är motsvarande andel av det pensionstillskott som angetts i första eller andra stycket.

<kgp:refblock>

Se Lag(1999:264) om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner.

</kgp:refblock>

SFS 2000:777

Om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket eller i 2 c § är pensionstillskottet till förtidspension 112,9 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

För den som har partiell förtidspension är pensionstillskottet motsvarande andel av det pensionstillskott som anges i första stycket. För den som får förtidspension för tid efter det att ålderspension upphört att betalas ut enligt 6 kap. 3 § lagen om allmän försäkring skall pensionstillskottet minskas i motsvarande mån som förtidspensionen minskas enligt 7 kap. 4 § andra stycket lagen om allmän försäkring.

<kgp:refblock>

Se Lag(1999:264) om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner.

</kgp:refblock>

SFS 2000:777

Om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket eller i 2 c § är pensionstillskottet till omställningspension, särskild efterlevandepension eller änkepension 62,9 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Pensionstillskottet till änkepension, som enligt 8 kap. 4 § andra eller tredje stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989 betalas ut med minskat belopp, är det belopp som framkommer om det i första stycket angivna procenttalet minskas i motsvarande mån. För den som har partiell särskild efterlevandepension eller har änkepension, som med tillämpning av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring betalas ut med viss andel av en oreducerad sådan pension, är pensionstillskottet motsvarande andel av det pensionstillskott som angetts i första stycket.

<kgp:refblock>

Förutv. 2 b § nu 2 c §.

Se Lag (1999:264) om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner, inf. efter denna lag.

</kgp:refblock>

SFS 2000:777

Pensionstillskottet till ålderspension, omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension eller förtidspension som enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utges med viss andel av oavkortad sådan pension utgör motsvarande andel av det pensionstillskott som anges i 2, 2 a eller 2 b §.

<kgp:refblock>

Beteckning – förut 2 b § – och lydelse g. Lag 1996:1589.

</kgp:refblock>

SFS 1996:1589

Den som utöver folkpension har tilläggspension i form av ålderspension, änkepension, omställningspension, särskild efterlevandepension eller förtidspension har rätt till pensionstillskott endast i den mån tilläggspensionen inte uppgår till det belopp som följer av 2, 2 a, 2 b eller 2 c §. Med tilläggspension avses även sådan tilläggspension som utges enligt 6 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, beräknad utan sådant tillägg som avses i 2 § 2 och utan sådan minskning som avses i 8 § det kapitlet.

Om pensionstillskott till ålderspension, omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension eller förtidspension utges med viss andel av oavkortat sådant tillskott till följd av 2 c §, skall avräkning enligt första stycket göras på ett oavkortat pensionstillskott och andelsberäkning enligt 2 c § göras på det belopp som framkommer efter denna avräkning.

<kgp:refblock>

R 1996:23 anm. vid AFL 18:5 och där inf. F.

</kgp:refblock>

SFS 2000:777

Vid tillämpning av 3 § skall, då pensionspoäng enligt 4 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension på grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning inte tillgodoräknats den försäkrade till fullo, hänsyn tas till den tilläggspension, som skulle ha utgetts om full avgift betalats. Därvid skall inte beaktas sådan tilläggspension i form av änkepension, omställningspension eller särskild efterlevandepension som skulle ha utgetts om full avgift betalats.

SFS 1998:690

Pensionstillskott till änkepension skall utgå efter samma grunder som änkepensionen. Minskning av pensionstillskottet med hänsyn till den pensionsberättigades inkomst skall göras först sedan bostadstillägg helt bortfallit men innan minskning sker av änkepensionen.

SFS 1996:1589

I den mån ej annat följer av denna lag skall vad i lagen om allmän försäkring eller i annan författning är föreskrivet om folkpension äga motsvarande tillämpning på pensionstillskott.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av riksförsäkringsverket.

SFS 1974:785

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1969:205

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1969.

Bestämmelserna i 4 § skall ej tillämpas på undantagande som återkallats med verkan från och med d. 1 jan. 1963.

Till den, som åtnjuter folkpension i form av ålderspension eller förtidspension och vars pension enligt 18 § andra stycket lagen angående införande av lagen om allmän försäkring utgår med högre belopp än som skolat utges med tillämpning av 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring, skall pensionstillskott utgå utan hinder av bestämmelserna i sistnämnda lagrum.

Beslut om pensionstillskott för juli 1969 meddelas av riksförsäkringsverket om icke pensionen för ifrågavarande månad utbetalas av försäkringskassa. Motsvarande gäller då pensionstillskott ökas på grund av bestämmelserna i 2 § andra stycket.

SFS 1974:785

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1975 såvitt avser 7 § och i övrigt d. 1 juli 1976.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före d. 1 juli 1976.

3. Har pension minskats eller ökats med tillämpning av punkten 3 eller 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall pensionstillskott till pensionen minskas eller ökas i motsvarande mån.

SFS 1992:1278

Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 § första och andra styckena samt 2 a § första stycket d. 1 jan. 1993 och i övrigt d 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. Lagen tillämpas första gången på pensionstillskott som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.

SFS 1992:1739

(Utkom d. 7 jan. 1993.)

SFS 1996:1589

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997. De nya bestämmelserna i 5 § skall dock tillämpas först för tid från och med d. 1 april 1997. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

SFS 1997:795

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1997. Den skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:1041

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:548

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:690

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. Äldre bestämmelser gäller i fråga om pensionspoäng som tillgodoräknats före år 1999.

SFS 1998:705

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

t.o.m. 2003-01-01.

2. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet. För tid därefter skall äldre bestämmelser fortsätta att gälla för personer som är födda år 1937 eller tidigare.

2. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet. .

SFS 1998:1764

(Utkom d. 29 dec. 1998.)

SFS 1999:807

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

SFS 2000:777

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2000 i fråga om 2, 2 a och 2 b §§ och i övrigt d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2000:800

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2001:498

(Utkom d. 19 juni 2001.)