Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd

Denna lag upphör enligt Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011.

Utfärdad: 1977-04-28

Tillämpningsområde m.m.

Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas på

  1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller inställer sig till mönstring, eller annan uttagning enligt den lagen eller rekryt som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten,

  2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med en kommunal organisation för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller i räddningstjänst enligt 10 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen (2010:500),

  3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,

  4. den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som meddelats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a § brottsbalken,

  5. den som utför ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1 brottsbalken, och

  6. den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen ska tillämpas även på den som i annat fall än som avses i första stycket frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.

<kgp:refblock>

Jfr F (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd6 §, här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 2010:512

Omfattas skada även av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, utgår ersättning enligt denna lag endast i den mån ersättningen därigenom blir högre.

Personskadeskyddet handhas av Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten handhar dock ärenden som gäller ersättning vid dödsfall.

SFS 2009:989

Skyddstid

Personskadeskyddet inträder när den första färden påbörjas till verksamhet eller intagning som avses i 1 § 1–3 och gäller till dess den sista färden från verksamheten eller intagningen avslutats.

Vid sådan verksamhet som avses i 1 § 4–6 inträder personskadeskyddet när den dömde påbörjar resa till platsen för verksamheten och upphör när resa från platsen avslutats.

SFS 1998:613

Vistas någon under tid som sägs i 4 § i annat land än Sverige, Danmark utan Färöarna och Grönland, Finland och Norge, gäller personskadeskyddet endast om staten har anordnat eller bekostat resan.

SFS 1981:1251

Om skada

Personskadeskyddet omfattar skada som någon som avses i 1 § har ådragit sig under skyddstiden.

Om någon har varit utsatt för ett olycksfall under skyddstiden, skall skada som han har ådragit sig anses vara orsakad av olycksfallet, om övervägande skäl talar för det.

SFS 1992:1699

Visar sig under skyddstiden skada till följd av annat än olycksfall, skall skadan anses vara ådragen under skyddstiden. Detta skall dock ej gälla, om skälig anledning finns att antaga att skadan har orsakats av annat än verksamheten eller intagningen i fråga och att denna icke har väsentligt bidragit till skadan.

Visar sig sådan skada efter skyddstidens slut, skall den anses vara ådragen under skyddstiden, om verksamheten eller intagningen skäligen kan antagas ha väsentligt bidragit till skadan.

<kgp:refblock>

Fråga om tillämpning av 1 st. på den som under tjänstgöring vid den svenska FN-kontingenten i Libanon begått självmord R 1995:75.

</kgp:refblock>

Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§ lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har motsvarande tillämpning i fråga om skada enligt denna lag.

Ersättningar

Ersättning enligt denna lag utges vid sjukdom, bestående nedsättning av arbetsförmågan och dödsfall. Därvid tillämpas 3 kap. 1–4, 7, 9 och 10 §§ och 4–6 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, om inte annat följer av 11–14 §§ denna lag.

SFS 2002:229

Sjukvårdsersättning utgår endast i den mån staten ej tillhandahåller motsvarande förmån på annat sätt.

Sjukpenning och livränta enligt denna lag utges inte under skyddstiden. Sjukpenning utges inte i något fall för den dag då skadan inträffade.

SFS 1993:358

För den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under militär utbildning inom Försvarsmakten ska sjukpenningunderlag inte beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid före 21 års ålder, fyra och en halv gånger prisbasbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och fem gånger prisbasbeloppet för tid från och med 25 års ålder.

För den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under militär utbildning inom Försvarsmakten, utgör livränteunderlaget minst sju prisbasbelopp.

För den som avses i 1 § första stycket 3 och som när skadan inträffade hade varit intagen längre tid än sex månader ska sjukpenningunderlag och livränteunderlag inte beräknas till lägre belopp än som anges i 4 kap. 10 § andra stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Detta gäller även för den som avses i 1 § andra stycket om regeringen föreskriver det.

<kgp:refblock>

Se vid 1 § anm. F 7 §.

</kgp:refblock>

SFS 2010:466

Den som avses i 1 § första stycket 1 har rätt till särskild sjukpenning, om han eller hon under militär utbildning inom Försvarsmakten som är längre än 60 dagar, har ådragit sig sjukdom som efter skyddstidens slut sätter ned hans eller hennes förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel. Detta gäller även vid sjukdom som har ådragits under utryckningsmånaden eller månaden efter denna.

Särskild sjukpenning beräknas på ersättningsunderlag som uppgår till belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid före 21 års ålder, fyra och en halv gånger prisbasbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och fem gånger prisbasbeloppet för tid från och med 25 års ålder.

Hel särskild sjukpenning utgör för dag 80 procent av ersättningsunderlaget, delat med 365.

Om den som har rätt till särskild sjukpenning samtidigt har rätt till annan ersättning enligt denna lag, sjukpenning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller sjukpenning enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, utges den särskilda sjukpenningen endast i den mån den är högre. För den period sjukpenning har beräknats med tillämpning av 3 kap. 10–10 b §§ lagen om allmän försäkring utges den särskilda sjukpenningen endast i den mån den är högre för sådan period.

SFS 2010:466

Den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under militär utbildning inom Försvarsmakten, har efter skyddstidens utgång rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård samt läkemedel under högst tre års tid. I kostnader för vård inräknas nödvändiga kostnader för resor.

SFS 2010:466

Ersättning till den som avses i 1 § första stycket 3 får sättas ned eller dragas in även i annat fall än som avses i 20 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, om särskilda skäl talar för det.

Övriga bestämmelser

Underrättelse om skada skall omedelbart lämnas till chef eller annan enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Har skadan visat sig efter skyddstidens slut, skall underrättelsen lämnas till Försäkringskassan.

SFS 2004:808

Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring angående ansökan, anmälan om skada, bestämmande och utbetalning av ersättning, uppgiftsskyldighet, ansvar och besvär m.m. gäller i tillämpliga delar i ärende enligt denna lag.

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § andra stycket lagen om arbetsskadeförsäkring gäller inte i ärende enligt denna lag.

<kgp:refblock>

Se vid 1 § anm. F 16–20, 23–27 §§.

</kgp:refblock>

SFS 2002:229

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:265

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1977.

Genom lagen upphäves

a) militärersättningslagen (1950:261),

b) förordningen (1954:249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,

c) förordningen (1954:250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m.

I fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser, dock med undantag av 6 § 2 mom. andra stycket militärersättningslagen såvitt avser avdrag på sjukpenning vid sjukhusvård. Vid tillämpning av 11 § 2 mom. andra stycket militärersättningslagen skall med pension enligt lagen om allmän försäkring likställas pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension. Bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket andra meningen och 6 § andra stycket andra meningen lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i bestämmelsernas lydelse före d. 1 juli 1993 skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om sjukpenning och särskild sjukpenning enligt de upphävda författningarna.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. Med grundutbildning som avses i 12 och 13 §§ jämställes motsvarande utbildning enligt 27 § 1 mom. D värnpliktslagen (1941:967) i dess lydelse före d. 1 juni 1972.

SFS 1981:1251

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1992:278

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992 och tillämpas i sin nya lydelse i fråga om ersättning för tid från och med d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:1699

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före den dagen och som anmälts till allmän försäkringskassa senast d. 30 juni 1993.

SFS 1993:358

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993. Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1994:2073

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på tjänstgöring före ikraftträdandet.

SFS 1997:568

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1997:1189

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

2. Äldre bestämmelser i fråga om sjukpenningunderlag tillämpas fortfarande vid beräkning av sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna om livränteunderlag skall tillämpas på livräntor som fastställts från och med d. 1 jan. 1998.

SFS 1997:1190

(Utkom 22 dec. 1997.)

SFS 1998:613

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:814

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:229

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:279

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukpenning och sjukvårdsersättning som avser tid efter ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna om livränteunderlag tillämpas endast på livräntor som fastställs efter ikraftträdandet.

SFS 2003:783

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:808

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:895

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. Den äldre bestämmelsen skall fortfarande gälla den som utför ungdomstjänst på grund av en föreskrift som meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2009:989

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:466

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet inställt sig till antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning.

SFS 2010:512

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010.