Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Utfärdad: 1977-04-28

Inledning

I denna förordning ges verkställighetsföreskrifter till socialförsäkringsbalkens bestämmelser om arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd och krigsskadeersättning till sjömän.

SFS 2010:1655

Arbetsskadeförsäkring vid utbildning

Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

 1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, eller som, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, antingen deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,

 2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av Försäkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,

 3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sökandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte före en anvisning till stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning eller anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och är under 18 år, eller

 4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken.

Arbetsskadeförsäkring enligt första stycket 1 gäller även när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, och när deltagaren inte får sådan ersättning på grund av att ersättningen minskas med de belopp som han eller hon för samma dag får lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom gälla den som

 1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande sådan utbildning, eller

 2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkesskola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

SFS 2017:1173

Arbetsskadeförsäkringen gäller ej vid utbildning av den som omfattas av det statliga personskadeskyddet.

Arbetsskadeförsäkringen gäller i de fall som avses i 2 § tredje stycket under moment i utbildningen då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete.

SFS 2014:873

Arbetsskada genom smitta

Som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § socialförsäkringsbalken anses

 1. sjukdom som har framkallats genom smitta och som har ådragits i sysselsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs,

 2. smittsam sjukdom som anges i bilagan till denna förordning samt resistenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor, lepra, mul- och klövsjuka, papegojsjuka och andra ornithoser, primär icke varig hjärn- och hjärnhinneinflammation, rots, trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjukdom och andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits

  • i arbete vid sjukvårdsinrättning,

  • i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material, och

 3. sjukdom som är eller som när skadan inträffade var klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) och sjukdomen har ådragits i arbetet.

SFS 2022:204

Statligt personskadeskydd för frivilliga

Det statliga personskadeskyddet skall även gälla

 1. hemvärnspersonal,

 2. krigsfrivillig,

 3. medlem i en frivillig försvarsorganisation,

 4. den som genomgår frivillig utbildning eller antagningsprövning vid Försvarsmakten,

 5. praktikant vid Försvarsmakten,

 6. ledamot av en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när denne inte fullgör plikttjänstgöring,

 7. avgående ledamot i en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när denne tjänstgör för inskolning av nya ledamöter.

SFS 1997:1195

Bestämmelsen i 43 kap 12 § socialförsäkringsbalken om lägsta sjukpenningunderlag ska även gälla den som genomgår utbildning till officer. Bestämmelsen ska även tillämpas för beräkning av livränteunderlag.

SFS 2010:1655

Anmälan om arbetsskada

Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada ska göras om skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från socialförsäkringen eller sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Anmälan ska även göras om skadan har föranlett eller kan antas föranleda sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men.

SFS 2010:1655

Anmälan om arbetsskada ska göras på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1209

Arbetsgivare eller arbetsföreståndare skall samråda med skyddsombudet om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av denna.

Om arbetsskada har inträffat utomlands, får skadeanmälan göras hos svensk beskickning eller svenskt konsulat. Beskickningen eller konsulatet skall omedelbart ombesörja undersökning som kan behövas och därefter sända handlingarna i ärendet till Försäkringskassan.

SFS 2004:885

Försäkringskassan ska sända en kopia av arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1209

Försäkringskassan ska hämta in läkarutlåtande när en arbetsskada har anmälts om det behövs för bedömningen av rätten till ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 38–42 och 86–88 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1655

Blanketter som avses i 9 och 13 §§ tillhandahålls av Försäkringskassan och svenska beskickningar och konsulat.

SFS 2004:885

Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen kan påkalla polisundersökning om arbetsskada som har inträffat.

SFS 2008:1209

Anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd

Underrättelse om skada som omfattas av statligt personskadeskydd och som visar sig under skyddstiden ska lämnas

 1. beträffande tjänstgöring i Försvarsmakten enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt:

  till kompanichefen eller motsvarande chef eller befäl,

 2. beträffande mönstring eller annan utredning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller under antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning:

  till den som ansvarar för utredningen,

 3. beträffande tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt i annat fall än under 1:

  till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller myndighet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer,

 4. beträffande räddningstjänst eller övning med kommunal organisation för räddningstjänst:

  till räddningschefen, räddningsledaren eller länsstyrelsen,

 5. beträffande hemvärnstjänstgöring:

  till hemvärnskompanichefen,

 6. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 § 2–6 deltar i:

  till kompanichefen eller motsvarande befäl i fråga om verksamhet i Försvarsmakten, och i fråga om övrig verksamhet till Arbetsförmedlingen såvitt avser frivillig försvarsverksamhet och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap såvitt avser medinflytandeverksamhet,

 7. beträffande intagning i anstalt, hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, häkte eller polisarrest:

  till föreståndaren.

Kompanichef eller motsvarande befäl inom Försvarsmakten ska omedelbart underrätta regementschefen eller motsvarande chef om skada som han blivit underrättad om eller på annat sätt har fått kännedom om.

SFS 2008:1209

Chef eller annan som avses i 16 § vilken genom underrättelse eller på annat sätt har fått kännedom om att skada har inträffat är skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Skada under verksamhet vid Försvarsmakten skall anmälas av regementschefen eller motsvarande chef.

Vid anmälan enligt första stycket har 8 § motsvarande tillämpning.

SFS 2004:885

Skadeanmälan skall göras på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter.

Försäkringskassan skall sända en kopia av skadeanmälan till Kammarkollegiet.

SFS 2004:885

Bestämmelserna i 11–14 §§ har motsvarande tillämpning beträffande anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd.

Ersättning för läkarutlåtande m.m.

Utgifter för läkarutlåtande och läkarundersökning för skadereglering samt för resa och kost i samband med undersökningen ersättes med skäligt belopp.

Ersättningen utgår vid arbetsskada från arbetsskadeförsäkringen och annars av statsmedel.

Statlig arbetsskadeersättning

Om en arbetsskada har ådragits i utbildning som har anordnats av staten, utgår ersättning av statsmedel.

SFS 1995:902

I fråga om skador som avses i 21 § svarar staten för arbetsskadeförsäkringens förvaltningskostnader.

Utbetalning av ersättning

[Upphävd g. F (2010:1655).]

SFS 2010:1655

Bestämmelser om utbetalning av sjukpenning finns i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan.

Livränta betalas ut en gång i månaden.

SFS 2004:885

Ersättning till efterlevande ska betalas ut i den ordning som föreskrivs i 7, 9 och 10 §§ förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner.

SFS 2009:1177

Livränta för förfluten tid och annan ersättning än som sägs i 24 § betalas ut så snart det kan ske.

Uppkommer öretal vid utbetalning av sjukpenning eller livränta jämkas öretalet till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmast högre krontal.

SFS 1986:859

Omräkning av livränta

Rubriken införd g. SFS2002-0784

Det tal som den fastställda livräntan ska räknas om med enligt 41 kap. 21 § första stycket första meningen socialförsäkringsbalken ska ha fyra decimaler.

<kgp:refblock>

Förutv. 27 § upphävd g. F 1992:1192.

</kgp:refblock>

SFS 2010:1655

Arbetsgivarinträde

Bestämmelserna i 42 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om arbetsgivares rätt att erhålla ersättning med belopp som svarar mot vad han eller hon har utgivit tillämpas på arbetsgivare för sjöman.

Inträde i rätt till begravningshjälp får ske till högst halva beloppet.

SFS 2010:1655

Bemyndiganden

Försäkringskassan får i fråga om arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd och krigsskadeersättning till sjömän meddela

 1. föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 110 kap. 13 § andra stycket socialförsäkringsbalken,

 2. ytterligare föreskrifter för verkställighet av socialförsäkringsbalken.

Innan föreskrifter om statligt personskadeskydd meddelas enligt första stycket 2 ska Försäkringskassan samråda med berörda centrala förvaltningsmyndigheter.

SFS 2010:1655

Bilaga

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen

 • covid-19

 • difteri

 • fläckfeber

 • gula febern

 • hepatit A

 • hepatit B

 • hepatit C

 • hepatit D

 • hepatit E

 • hepatit non A non B non C non D non E

 • meningokockinfektion

 • polio

 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

 • tuberkulos

 • virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica

 • återfallsfeber

 • kolera

 • mjältbrand

 • paratyfoidfeber

 • pest

 • rabies

 • salmonellainfektion

 • shigellainfektion

 • tyfoidfeber

SFS 2020:245

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:284

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1977.

Genom förordningen upphäves

a) kungörelsen (1950:334) med tillämpningsföreskrifter till militärersättningsförordningen d. 2 juni 1950 (nr 261),

b) kungörelsen (1954:278) angående tillämpning av lagen om krigsförsäkring för sjömän m.fl.,

c) kungörelsen (1954:644) med föreskrifter enligt 6 § första stycket c) lagen om yrkesskadeförsäkring,

d) kungörelsen (1954:715) angående tillämpning av lagen om yrkesskadeförsäkring å vissa elever m.fl.,

e) kungörelsen (1954:716) angående undantagande av vissa arbetstagare i statens tjänst från försäkringen enligt lagen om yrkesskadeförsäkring,

f) kungörelsen (1954:800) med föreskrifter angående tillämpningen av förordningen d. 14 maj 1954 (nr 249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,

g) kungörelsen (1954:801) med föreskrifter angående tillämpningen av förordningen d. 14 maj 1954 (nr 250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m.,

h) kungörelsen (1959:4) med föreskrift enligt 5 § andra stycket lagen om yrkesskadeförsäkring,

i) kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen d. 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m.,

j) kungörelsen (1968:595) angående anmälan om yrkesskada.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet, med undantag av 4 § kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen d. 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m.

SFS 1982:367

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

SFS 1986:859

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1986:1112

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1990:206

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i 2 och 4 §§ gäller fortfarande beträffande skada som har inträffat före ikraftträdandet.

SFS 1992:28

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1992.

SFS 1992:1192

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

SFS 1994:568

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:428

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1995:726

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1995:902

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om skador som inträffat före d. 1 juli 1995.

SFS 1997:1195

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2000:642

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skadefall som inträffatföre ikraftträdandet.

SFS 2000:958

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:1283

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2002.

SFS 2002:243

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:526

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:784

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. Den nya föreskriften i 27 § tillämpas första gången vid omräkning av livränta för år 2004.

SFS 2003:790

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:493

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:885

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1380

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:821

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:670

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2006.

SFS 2006:1548

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som anvisats friåret.

SFS 2007:900

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:116

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 3 dec. 2007.

SFS 2008:1209

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:6

Denna förordning träder i kraft d. 2 mars 2009.

SFS 2009:1177

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1148

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2010.

SFS 2010:1655

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:873

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2017:1173

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som när skadefallet inträffade hade en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

SFS 2020:245
 1. Denna förordning träder i kraft d. 25 april 2020.

 2. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas även på skada som har inträffat före ikraftträdandet.

SFS 2022:204
 1. Denna förordning träder i kraft d. 19 april 2022.

 2. Den nya bestämmelsen i 5 § 3 tillämpas även på skada i form av sjukdomen covid-19 som har inträffat före ikraftträdandet. Detta gäller utan hinder av att frågan om sådan skada föreligger enligt 5 § 1 eller 2 tidigare avgjorts av Försäkringskassan eller domstol genom beslut som fått laga kraft.