Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

Rubriken har denna lydelse enl. F 2009:1180.

Utfärdad: 1980-12-04
<kgp:reprint>Omtryck SFS 1981:429</kgp:reprint>

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skyldiga att lämna uppgifter till andra myndigheter enligt denna förordning.

SFS 2009:1180

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna uppgifter om enskilda till domstol, Statens tjänstepensionsverk eller en arbetsmarknadsmyndighet, om uppgifterna behövs där i ärenden enligt socialförsäkringsbalken eller annan jämförbar lagstiftning om ekonomisk förmån för enskilda eller enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader.

SFS 2010:1659

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt enskildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:

 1. Polismyndigheten,

 2. Säkerhetspolisen,

 3. åklagarmyndighet,

 4. Kronofogdemyndigheten,

 5. Skatteverket,

 6. Brottsoffermyndigheten,

 7. socialnämnd,

 8. Kriminalvården,

 9. studiestödsmyndighet,

 10. myndighet som har hand om ärenden om bostadsbidrag,

 11. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden om avgift för vård på enskild sjukvårdsinrättning.

 12. Migrationsverket.

Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett ärende där.

<kgp:refblock>

Förutv. 5. upphävd g. F (1991:784).

</kgp:refblock>

SFS 2020:50

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:995

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1981. Vad som sägs om socialnämnd skall under år 1981 gälla även nykterhetsnämnd och barnavårdsnämnd.

SFS 1991:784

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1993:837

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1995:429

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 2003:931

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:915

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:1001

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:764

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:1180

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:546

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1659

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:1289

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2020:50

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.