Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Utfärdad: 1981-12-22

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter om att socialnämnderna ska lämna ut sådana personuppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) för statistiska ändamål.

SFS 2018:454

2 §

Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,

annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som avser insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som debiterats för sådana insatser,

förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen,

vistelse i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende och stödboende samt den ersättning som utgetts av kommunen för vård och fostran av barn i familjehem,

åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och

bistånd enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen som avser sådan hemtjänst till äldre som beviljats utan föregående behovsprövning.

SFS 2019:596

3 §

Socialnämnderna ska till Socialstyrelsen lämna även andra personuppgifter än som avses i 2 §, när uppgifterna begärs för en särskild statistisk undersökning som syftar till att tillgodose angelägna samhällsbehov.

Uppgifterna får begäras först efter att Sveriges Kommuner och Regioner har getts tillfälle att yttra sig.

SFS 2020:128

4 §

Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning.

SFS 2020:128

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:1370

(Utkom d. 19 jan. 1982.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den nya förordningen tillämpas för uppgifter som avser tid från och med d. 1 jan. 1982.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1968:492) om socialvårdsstatistiska uppgifter från kommun m.fl. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om uppgiftslämnande från vårdanstalter för alkoholmissbrukare för uppgifter som avser tiden intill utgången av år 1982 och i övrigt för uppgifter som avser tiden intill utgången av år 1981.

SFS 1994:363

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:1074

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 1995.

SFS 2001:942

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2006:95

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2007:865

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2012:783

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2015:989

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2018:454

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2019:596

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2019.

SFS 2020:128

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.