Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Utfärdad: 1982-09-09

Den ersättning som en arbetsgivare för sjömän enligt 27 kap. 56–59 §§ socialförsäkringsbalken har rätt till och som avser kostnader som han eller hon har haft enligt sjömanslagen (1973:282) eller enligt kollektivavtal för en anställd till följd av dennes sjukdom eller skada, ska utges med viss procent av dessa kostnader. Ersättningen ska beräknas på den lön arbetsgivaren betalat till den anställde under sjukdomstiden och de kostnader som arbetsgivaren haft för fri kost och logi för den anställde under denna tid. Ersättningen ska utges för varje dag som arbetsgivaren betalat sådan lön eller haft sådana kostnader. Vid beräkning av ersättningen ska dock bortses från lön och kostnader som för dag räknat tillsammans överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, delat med 365.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt sjömanslagen ska ersättning till arbetsgivaren enligt första stycket lämnas med 30 procent av den lön och de kostnader som avser de första 14 dagarna i en sjukperiod och 90 procent av den lön och de kostnader som avser tiden därefter.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt ett sådant kollektivavtal som avses i 27 kap. 56 § socialförsäkringsbalken ska ersättning enligt första stycket lämnas med 80 procent av lönen och kostnaderna. Därvid ska 27 kap. 59 § socialförsäkringsbalken tillämpas på motsvarande sätt.

SFS 2010:1662

[Upphävd g. F (2004:887).]

SFS 2004:887

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:842

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1998:67

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1998. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1998:1266

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2003:428

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden börjar efter utgången av juni 2003.

SFS 2004:887

(Utkom d. 23 nov. 2004.)

SFS 2005:193

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden börjar efter utgången av dec. 2004.

SFS 2006:363

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:1544

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2010:1662

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.