Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag

Denna lag upphör enligt Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011.

Utfärdad: 1986-06-05

En elev i grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag av allmänna medel med 1 050 kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket eleven fyllt 16 år. Detsamma gäller elever som deltar i motsvarande utbildning i sameskolan, en riksinternatskola eller en sådan fristående skola som avses i 9 kap. 1 eller 2 § skollagen (1985:1100).

SFS 2005:825

Rätt till förlängt barnbidrag enligt 1 § har även elever i särskolan eller specialskolan och elever som deltar i motsvarande utbildning i en fristående skola som är statsunderstödd eller står under statlig tillsyn.

Förlängt barnbidrag lämnas till och med den månad eleven slutför utbildningen eller avbryter studierna.

SFS 1986:383

Förlängt barnbidrag kan lämnas till en elev vid sådan skola utomlands som åtnjuter svenskt statsbidrag under förutsättning att eleven deltar i utbildning som i huvudsak motsvarar den som ges vid grundskolan här i riket.

Förlängt barnbidrag lämnas endast till elever som är bosatta i Sverige.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m.

SFS 2004:815

Frågor om förlängt barnbidrag handhas av Försäkringskassan.

SFS 2004:815

Ansökan om förlängt barnbidrag enligt 4 § görs hos Försäkringskassan. Annat förlängt barnbidrag lämnas utan ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver en skola att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag.

SFS 2004:815

I fråga om förlängt barnbidrag tillämpas även följande bestämmelser i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

4 § om rätt att uppbära barnbidraget, m.m.,

5 § om utbetalning av barnbidrag till annan på framställning av socialnämnd,

7 § om rätt för kommunalt organ att uppbära allmänt barnbidrag,

11 § om tid och sätt för utbetalning av barnbidrag, m.m.,

12 § om återbetalningsskyldighet m.m.,

13 § om överlåtelse och utmätning av rätt till allmänt barnbidrag,

14 § om verkställighetsföreskrifter, indragning eller nedsättning av ersättning, skyldighet att lämna uppgifter och utredningsåtgärder,

15 § om ändring av beslut samt om överklagande,

18 § om verkställighet av Försäkringskassans och domstols beslut, och

19 § om överenskommelser med främmande makt.

<kgp:refblock>

Ordet ”uppbära” saknas i SFS 2004:815.

</kgp:refblock>

SFS 2004:815

Centrala studiestödsnämnden skall till Försäkringskassan lämna uppgifter om vilka studerande som beviljats studiehjälp i form av studiebidrag för det andra kvartalet varje år.

SFS 2004:815

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:378

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1986.

SFS 1986:383

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1994:140

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:1495

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1997:277

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1997.

SFS 1997:1317

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1999:812

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

SFS 1999:1360

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1396

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:1151

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2004:815

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:825

1. Denna lag träder i kraft d. 5 dec. 2005 och tillämpas på förlängt barnbidrag som lämnas för tid efter utgången av år 2005.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på förlängt barnbidrag för tid före utgången av år 2005 om inte annat följer av 3.

3. För månaderna okt.–dec. 2005 lämnas förlängt barnbidrag med ytterligare 100 kronor per månad.