Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

Utfärdad: 1987-05-14
Utkom från trycket den 15 juni 1987

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter om schablonberäkning av

  1. årsarbetstid enligt 25 kap. 25–30 §§ socialförsäkringsbalken, och

  2. ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid enligt 28 kap. 13–16 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1670

2 §

Schablonberäkning skall ske för försäkrade som vid frånvaro på grund av sjukdom från sitt huvudsakliga förvärvsarbete får vidkännas lika stort löneavdrag varje dag.

3 §

Årsarbetstiden ska anges i dagar och bestämmas till det antal dagar för år som den försäkrade kan antas komma att tills vidare ha i förvärvsarbete eller därmed likställd ledighet som avses i 25 kap. 26 och 28 §§ socialförsäkringsbalken. Om den försäkrade har sitt arbete förlagt till fem dagar i veckan, ska dagantalet utgöra 260. Har den försäkrade andra arbetstidsförhållanden än som nu sagts ska talet 260 anpassas i motsvarande mån.

SFS 2010:1670

4 §

Vid beräkning enligt de lagrum som nämns i 1 § 2 skall såsom uttryck för ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid för dag användas talet ett.

5 §

Ytterligare föreskrifter om schablonberäkning av arbetstid enligt de lagrum som nämns i 1 § får meddelas av Försäkringskassan i fråga om mindre bisysslor. Försäkringskassan får även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2004:892

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:361

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1987.

SFS 1993:354

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 2004:892

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2010:1670

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.