Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2006:490.

Denna lag upphör enligt Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011.

Utfärdad den 2 juni 1988.

Statligt bidrag till personer med funktionshinder och föräldrar till barn med funktionshinder för att anskaffa ett motorfordon lämnas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

SFS 2006:490

Frågor om bidrag som avses i 1 § handhas av Försäkringskassan.

SFS 2004:816

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m.

SFS 2004:816

[Upphävd g. Lag (2006:1564).]

SFS 2006:1564

[Upphävd g. Lag (2005:331).]

SFS 2005:331

I ärenden om bidrag som avses i 1 § tillämpas följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

20 kap. 4 § första och andra styckena om återbetalningsskyldighet,

20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,

20 kap. 10–13 §§ om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstolsbeslut.

SFS 2007:196

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:360

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1988.

SFS 1994:1752

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på en ansökan som gjorts under år 1994.

SFS 1998:92

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1999:813

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2004:816

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

SFS 2005:331

(Utkom d. 31 maj 2005.)

SFS 2006:490

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1564

(Utkom d. 29 dec. 2006.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 § lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006.

SFS 2007:196

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.