Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:1241.

Utfärdad: 1988-12-15

Inledande bestämmelser

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet för en arbetstagare i samband med att han eller hon vårdar en närstående svårt sjuk person.

Lagen innehåller också bestämmelser om vad som gäller i vissa fall när en arbetstagare begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl.

SFS 2022:1292

Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt denna lag.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 21 §. Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Rätt till ledighet

Rubriken införd g. Lag SFS2022-1292

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon får hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon får tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 20 §. Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet ska han eller hon så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen ska arbetstagaren om möjligt ange hur länge ledigheten är planerad att pågå.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §. Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 23 §. Förutv. 5 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Begäran om flexibla arbetsformer

Rubriken införd g. SFS2022-1292

Med flexibla arbetsformer avses förändringar av arbetsmönstret genom t.ex. distansarbete och flexibel arbetstid.

Förutv. 6 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Om en arbetstagare som vårdar en svårt sjuk person begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl, ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid. Om begäran avslås eller den begärda förändringen senareläggs, ska arbetsgivaren motivera beslutet. Rätten till svar gäller om personen som vårdas är en son, dotter, far, mor, make, maka eller registrerad partner till arbetstagaren eller bor i samma hushåll som arbetstagaren.

Rätten till svar gäller endast om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader när begäran görs.

Om en begäran avser ledighet tillämpas i stället lagens bestämmelser om ledighet.

Förutv. 7 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Om arbetsmönstret förändras till följd av en begäran enligt 7 § och förändringen gäller för en bestämd tid, har arbetstagaren rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden löper ut.

Om arbetstagaren på grund av ändrade omständigheter begär att få återgå till det ursprungliga arbetsmönstret innan tiden har löpt ut, ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid.

Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Förbud mot missgynnande behandling och repressalier

Rubriken införd g. SFS2022-1292

En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag eller begär flexibla arbetsformer eller i övrigt tar sina rättigheter enligt 7 och 8 §§ i anspråk.

Om en uppsägning eller ett avskedande ändå sker enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag, ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras om arbetstagaren begär det.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 24 §. Förutv. 9 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag eller begär flexibla arbetsformer eller i övrigt tar sina rättigheter enligt 7 och 8 §§ i anspråk är inte skyldig att enbart av detta skäl godta

  1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade arbetsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten, eller

  2. någon annan omplacering än en sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

En arbetstagare som återvänder från ledighet enligt denna lag har rätt att återgå till samma eller ett likvärdigt arbete och har även rätt att ta del av eventuella förbättringar i arbetsförhållandena.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 25 §. Förutv. 10 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Om en arbetstagare gör gällande att han eller hon har blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet eller en begäran om flexibla arbetsformer enligt denna lag, är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen eller avskedandet.

Uppgiften ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det och gör gällande ett samband med ledighet.

Förutv. 11 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Förutv. 12 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Skadestånd

Rubriken införd g. SFS2022-1292

En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala arbetstagaren skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 26 §. Förutv. 13 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

Rättegång

Rubriken införd g. SFS2022-1292

Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Om talan förs med anledning av uppsägning eller avskedande ska 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39–42 §§ och 43 § första stycket andra meningen lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 6466 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 27 §. Förutv. 14 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1293

Bevisbörda

Rubriken införd g. SFS2022-1292

Om en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har missgynnats genom att ha blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet för vård av närstående, är det arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande.

Förutv. 15 § upphävd g. Lag 2010:1241.

SFS 2022:1292

17–19 §§

SFS 2010:1241

SFS 2010:1241

SFS 2010:1241

SFS 2010:1241

20–27 §§

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

SFS 2022:1292

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1465

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

SFS 1991:1053

Denna lag träder i kraft den 1 jan. 1992.

SFS 1991:1980

Denna lag träder i kraft den 1 jan. 1992.

SFS 1993:333

Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 och 6 §§ den 1 juni 1993 och i övrigt den 1 juli 1993.

SFS 1994:47

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1994:318

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1995:1482

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

SFS 1998:94

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.

SFS 1999:815

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning för tid före ikraftträdandet.

SFS 2000:380

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2002:196

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:818

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

SFS 2007:198

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

SFS 2008:483

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:863

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2008:940

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:992

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Under åren 2010 och 2011 ska de äldre bestämmelserna fortfarande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten ska därvid i stället gälla Pensionsmyndigheten.

SFS 2009:1049

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. De nya bestämmelserna tillämpas även för vård som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2010:419

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1241

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2017:1125

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2022:1292

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2022.

SFS 2022:1293

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2022.