Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Utfärdad: 1991-05-30

1 §

Regioner och kommuner som inte tillhör någon region (sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader

  1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av en region eller en kommun som inte ingår i en region eller i samband med sjukhusvård,

  2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

  3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.,

  4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person med funktionsnedsättning,

  5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

  6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,

  7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

  8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

  9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

SFS 2019:870

2 §

Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer.

SFS 1995:1488

3 §

Frågor om resekostnadsersättning enligt denna lag prövas, efter ansökan om sådan ersättning, av den sjukvårdshuvudman inom vars område sökanden är bosatt. Ersättningen betalas av sjukvårdshuvudmannen.

4 §

Om en internationell överenskommelse om social trygghet innefattar åtagande för Sverige att svara för resekostnader i samband med sjukresor, skall ersättning för dessa kostnader lämnas av den sjukvårdshuvudman inom vars område vård för sjukdomen har getts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:419

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992 och tillämpas på ersättning för kostnader för resa som påbörjas efter ikraftträdandet.

SFS 1995:844

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för resor som påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 1995:1488

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för resor som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 1995:1489

(Utkom 27 dec. 1995.)

SFS 2008:150

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2010:1245

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:937

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:1144

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning för resekostnader som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2017:36

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2019:870

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.