Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Rubriken har denna lydelse enl. F 2010:1676.

Utfärdad: 1991-06-13

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant bidrag till arbetshjälpmedel som avses i 30 kap. 5 § socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1676

Bidrag till arbetshjälpmedel

2 §

Bidrag får lämnas till arbetsgivaren eller den försäkrade och får avse kostnaden för

  1. att köpa eller, om det är ekonomiskt mera förmånligt, att hyra sådana arbetshjälpmedel eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den försäkrade skall kunna utföra sitt arbete,

  2. expertundersökningar i ärenden om sådana anpassningsåtgärder som avses i 1, och

  3. att reparera arbetshjälpmedlet.

3 §

Bidrag får inte lämnas för

  1. att skaffa ett hjälpmedel eller en anordning som normalt behövs i verksamheten eller som krävs för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande, eller

  2. reparation av en fast anordning, en maskin eller en byggnad.

Bidrag får inte heller lämnas för kostnader för hjälpmedel eller en anordning som kan ersättas genom annat statligt bidrag.

SFS 2014:1058

4 §

Arbetsgivaren och den försäkrade kan vardera få bidrag med högst 50 000 kronor. Bidrag till datorbaserade hjälpmedel får dock beviljas med högre belopp än 50 000 kronor. Om det finns synnerliga skäl, kan Försäkringskassan medge att bidrag även i ett annat fall lämnas med ett högre belopp.

Bidrag till arbetsgivaren lämnas med hälften av den kostnad för hjälpmedlet eller anordningen som överstiger 10 000 kronor. Om det finns särskilda skäl och det har avgörande betydelse för om en försäkrad skall kunna ha kvar sitt arbete, får dock bidrag lämnas för mer än hälften av kostnaden.

Bidrag till den försäkrade lämnas för hela kostnaden, om hjälpmedlet eller anordningen saknar värde för någon annan än den försäkrade. I andra fall lämnas bidrag med lägst halva kostnaden.

SFS 2004:895

5 §

Bidraget skall betalas tillbaka, om hjälpmedlet eller anordningen inte längre används för avsett ändamål. Återbetalningsbeloppet skall minskas med högst en femtedel för varje helt år som har gått sedan bidraget beviljades. Om det finns särskilda skäl, kan återbetalningsskyldigheten jämkas eller efterges.

Om den försäkrade blir arbetsoförmögen eller det finns andra liknande skäl, kan återbetalningsskyldigheten fullgöras genom att hjälpmedlet eller anordningen överlåts till Försäkringskassan.

SFS 2004:895

Övriga bestämmelser

6 §

Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel skall göras hos Försäkringskassan innan anskaffningen sker. En ansökan som har gjorts senare får beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

SFS 2004:895

7 §

Bidrag enligt denna förordning lämnas längst till och med månaden före den då den försäkrade fyller 68 år.

SFS 2020:61

8 §

Innan ett ärende om bidrag till en arbetsgivare avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.

9 §

Bestämmelser om ändring och omprövning av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och en domstols beslut finns i 113 kap. 3–17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2013:394

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1046

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1998:1268

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1998.

SFS 2004:895

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2009:1484

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1676

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:394

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2014:1058

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2014.

SFS 2020:61
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.

  2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2020.