Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:737) om bostadsbidrag

Denna lag upphör enligt Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011.

Utfärdad: 1993-06-10

Inledande bestämmelser

Bostadsbidrag lämnas av allmänna medel i form av

 • bidrag till kostnader för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd,

 • särskilt bidrag för hemmavarande barn samt

 • umgängesbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem.

Om det finns särskilda skäl, får bidrag dock lämnas till kostnaderna för en bostad där sökanden inte är folkbokförd.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m.

SFS 2005:465

Rätten till bostadsbidrag och bidragets storlek är beroende av den sökandes bidragsgrundande inkomst och de andra faktorer som anges i denna lag.

Bostadsbidrag betalas ut löpande som preliminärt bidrag, beräknat efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst. Bostadsbidraget bestäms slutligt i efterhand på grundval av den fastställda bidragsgrundande inkomsten.

SFS 1996:441

I lagen förstås med

 1. hushåll: barnfamiljer, makar utan barn och ensamstående utan barn,

 2. barn: den som är under 18 år eller som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp,

 3. makar: makar som lever tillsammans.

SFS 1996:441

Vid tillämpningen av denna lag ska två personer som är gifta med varandra anses bo tillsammans om inte den som ansöker om bostadsbidrag eller den som bidrag betalas ut till visar annat.

Sambor ska likställas med makar.

Kommer det fram omständigheter som gör det sannolikt att två personer är sambor, ska dessa likställas med sambor, om inte den som ansöker om bostadsbidrag eller som sådant bidrag betalas ut till visar att de inte är sambor.

SFS 2009:259

Bidragsgrundande inkomst

Rubriken införd genom lag 1996:441. SFS1996-0441

Bidragsgrundande inkomst beräknas med utgångspunkt i

 1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),

 2. överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat enligt 4 a §, och

 3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 4 b §.

Till de sammanlagda överskotten ska läggas belopp enligt tredje stycket samt 5 och 7 §§. Det på så sätt framräknade beloppet är den bidragsgrundande inkomsten.

Överskottet enligt första stycket ska ökas med

 1. inkomst som på grund av 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital,

 2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbidrag,

 3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,

 4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

 5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, och

 6. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

SFS 2010:200

Överskottet eller underskottet av en näringsverksamhet enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall

ökas med

 • avdrag enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen för utgift för egen pension intill ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

 • avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap. inkomstskattelagen,

 • avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap. inkomstskattelagen, och

 • avdrag för underskott från tidigare beskattningsår enligt 40 kap. inkomstskattelagen,

minskas med

 • återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond, och

 • återfört avdrag för avsättning till expansionsfond.

SFS 1999:1278

  Överskottet eller underskottet i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ökas respektive minskas med andra gjorda avdrag i inkomstslaget än

 • avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,

 • avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av bostad, och

 • avdrag för negativ räntefördelning enligt 33 kap. inkomstskattelagen.

Föreligger ett överskott enligt första stycket ska detta minskas med schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.

SFS 2009:1487

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för förmögenhet beräknad per den 31 december det år som bostadsbidraget avser enligt vad som anges i denna paragraf. Tillägg ska göras för varje sökande och varje barn som avses i 10 § med undantag av första stycket 2 och 3 samt tredje stycket. Som förmögenhet räknas sådan förmögenhet som anges i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner. Vid beräkningen ska dock sådan tillgång som anges i 5 a och 5 b §§ inte beaktas. Tillägg ska göras med 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor, avrundat till helt tiotusental kronor.

Tillägg för barns förmögenhet ska fördelas lika mellan makar.

SFS 2009:1055

Ett belopp som motsvarar den ersättning som tillkommit ett barn med anledning av personskada eller kränkning och som inte avser ersättning för kostnader skall undantas vid beräkningen av barnets förmögenhet enligt 5 §. Detsamma gäller ersättning, som inte avser ersättning för sakskada, som utfallit till barnet från en försäkring med anledning av att barnet åsamkats skada genom olycksfall eller sjukdom.

Första stycket gäller även fordran som avser sådana ersättningar. Är ersättningen till någon del skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) gäller undantaget beloppet före beskattning.

SFS 2003:78

Tillgångar som ett barn har förvärvat genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall undantas vid beräkningen av barnets förmögenhet enligt 5 §. Ett sådant undantag förutsätter dock att förvärvet har skett från någon annan än barnets förmyndare och att det är förenat med villkor

 1. som innebär att egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för denne, och

 2. som anger vem som i stället skall utöva förvaltningen.

Första stycket gäller även avkastning av och sådant som trätt i stället för sådan egendom.

SFS 2004:477

[har upphävts genom lag (1996:441).]

SFS 1996:441

Om ett eller flera barn som avses i 10 § första stycket 1, andra och fjärde styckena har överskott i inkomstslaget kapital, skall till sökandens bidragsgrundande inkomst läggas varje barns överskott i inkomstslaget kapital till den del överskottet överstiger 1 000 kronor.

Vid beräkning av överskott i inkomstslaget kapital tillämpas 4 b § första stycket.

Tillägg enligt denna paragraf skall fördelas lika mellan makar.

SFS 1999:1278

Bidragsgrundande inkomst skall avse samma kalenderår som bostadsbidraget och skall anses vara lika fördelad på varje månad i kalenderåret.

SFS 1996:441

Bostadskostnader

Rubriken införd genom lag 1996:441. SFS1996-0441

Vid tillämpningen av denna lag beaktas bostadskostnader i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 2004:828

Bidragsberättigade hushåll

Barnfamiljer

Rätt till bostadsbidrag har den som

 1. har vårdnaden om barn och varaktigt bor tillsammans med barnet,

 2. efter en myndighets beslut har tagit emot barn för vård i familjehem, om barnet beräknas bo i hemmet under minst tre månader, eller

 3. på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem.

Bostadsbidrag lämnas även för barn som för vård eller undervisning inte varaktigt bor hemma men vistas i hemmet under minst så lång tid varje år som motsvarar normala skolferier.

Om barnet bor i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende, får föräldern eller föräldrarna bidrag även i andra fall, om det finns särskilda skäl att bidrag lämnas.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas även i fråga om den som är över 18 år och som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp.

Bostadsbidrag enligt första stycket 3 lämnas inte för bostäder som omfattar mindre än två rum utöver kök eller kokvrå, eller med en bostadsyta understigande 40 kvadratmeter.

SFS 1996:441

Om ett barns föräldrar inte lever tillsammans men har gemensam vårdnad om barnet, har den förälder som barnet är folkbokfört hos rätt till bostadsbidrag enligt 10 § första stycket 1, samt andra och tredje styckena.

Hushåll utan barn

Rätt till bostadsbidrag har den som

 1. har fyllt 18 år men inte 29 år och

 2. bor i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt.

  Bostadsbidrag enligt första stycket lämnas inte om sökanden eller dennes make

 3. har barn som berättigar till bostadsbidrag till barnfamiljer eller

 4. får bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. eller på grund av bestämmelserna om inkomstprövning inte får sådant tillägg.

Har sökandens make fyllt 29 år lämnas inte bostadsbidrag enligt första stycket.

Rätt till bostadsbidrag enligt första stycket har också den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem även om hinder mot bostadsbidrag enligt 10 § första stycket 3 föreligger på grund av att bostaden omfattar mindre än två rum utöver kök eller kokvrå eller har en bostadsyta som understiger 40 kvadratmeter.

SFS 2005:465

Beräkning av bostadsbidrag

Barnfamiljer

Bostadsbidrag bestäms enligt 14–15 a §§, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger för en sökande 117 000 kronor eller för makar 58 500 kronor för var och en av dem. Om den bidragsgrundande inkomsten är högre, skall bidraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt år betalas inte ut.

SFS 1996:441

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som

 1. särskilt bidrag med

  • 950 kronor för ett barn,

  • 1 325 kronor för två barn och

  • 1 750 kronor för tre eller flera barn,

 2. bidrag till kostnader för bostad med 50 procent av den del av bostadskostnaden per månad som för familjer med

  • ett barn överstiger 2 000 kronor men inte 5 300 kronor,

  • två barn överstiger 2 000 kronor men inte 5 900 kronor,

  • tre eller flera barn överstiger 2 000 kronor men inte 6 600 kronor, samt

 3. umgängesbidrag med

  • 300 kronor för ett barn,

  • 375 kronor för två barn, och

  • 450 kronor för tre eller flera barn.

Om det i hushållet finns såväl hemmavarande barn som sådana barn som avses i 1 § första stycket tredje strecksatsen lämnas umgängesbidrag med 75 kronor per månad för varje barn som berättigar till umgängesbidrag.

Bostadsbidrag får inte lämnas för fler än tre barn.

Högre bostadskostnad än som anges i första stycket 2 får beaktas, om sökanden eller någon medlem av familjen är funktionshindrad.

SFS 2005:465

Rätt till särskilt bidrag enligt 14 § första stycket 1 har endast familjer med barn som avses i 10 § första stycket 1 och 2 samt andra och tredje styckena.

Är föräldern under 29 år och får denne inte bidrag enligt första stycket, skall bidrag enligt 14 § första stycket 2 beräknas på den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 1 800 kronor.

Bidrag enligt 14 § första stycket 2 och 3 får lämnas endast till den som bor i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt.

SFS 2005:465

Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 14 § skall bortses från bostadskostnader som belöper på bostadsytor överstigande

 1. för hushåll med ett barn 80 kvadratmeter,

 2. för hushåll med två barn 100 kvadratmeter,

 3. för hushåll med tre barn 120 kvadratmeter,

 4. för hushåll med fyra barn 140 kvadratmeter, och

 5. för hushåll med fem eller flera barn 160 kvadratmeter.

Utan hinder av första stycket skall vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader beaktas sådana kostnader upp till följande belopp per månad,

 1. för hushåll med ett barn 3 000 kronor,

 2. för hushåll med två barn 3 300 kronor,

 3. för hushåll med tre barn 3 600 kronor,

 4. för hushåll med fyra barn 3 900 kronor, och

 5. för hushåll med fem eller flera barn 4 200 kronor.

Större bostadsytor än som anges i första stycket får beaktas, om sökanden eller någon medlem av familjen är funktionshindrad.

SFS 1997:563

Hushåll utan barn

Bostadsbidrag bestäms till det belopp som följer av 17 § första och andra styckena, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 41 000 kronor för en ensamboende och 58 000 kronor för makar. Om den bidragsgrundande inkomsten är högre, skall bidraget minskas med en tredjedel av den överskjutande inkomsten.

Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt år betalas inte ut.

SFS 1996:441

Bostadsbidrag lämnas med 75 procent av den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 1 800 kronor men inte 2 600 kronor.

Om bostadskostnaden överstiger det belopp som anges i första stycket lämnas bostadsbidrag med 50 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till 3 600 kronor.

Högre bostadskostnad än som anges i andra stycket får beaktas, om sökanden eller maken är funktionshindrad.

SFS 1995:473

Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 17 § skall bortses från bostadskostnader som belöper på bostadsytor överstigande 60 kvadratmeter.

Större bostadsyta än som anges i första stycket får beaktas, om sökanden eller maken är funktionshindrad.

SFS 1996:441

Gemensamma förfarandebestämmelser m.m.

Beslut om bostadsbidrag

Frågor om bostadsbidrag handhas av Försäkringskassan.

SFS 2004:828

Ansökan om bidrag eller om ändring av bidrag görs skriftligen hos Försäkringskassan. Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den sökandes rätt till bidrag.

Ansökan som avser makars bostad skall vara gemensam, om det inte finns särskilda skäl att ansökan görs av ena maken. Barn som avses i 10 § första stycket 1 eller andra stycket och som är över 18 år skall, om det inte finns särskilda skäl, på ansökningshandlingen själva intyga de uppgifter som rör barnet.

Uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete.

SFS 2004:828

Är en ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning av bidraget, får Försäkringskassan förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ansökningen annars inte tas upp till prövning. Ett sådant föreläggande får delges. Följs inte föreläggandet får ansökan avvisas.

SFS 2004:828

Banker och andra penninginrättningar skall på begäran lämna domstol eller Försäkringskassan uppgift för namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för tillämpningen av denna lag.

SFS 2004:828

Bidrag lämnas från och med månaden efter den då rätten till bidrag har uppkommit samt till och med den månad då rätten till bidrag har ändrats eller upphört dock längst tolv månader. Om rätten till bidrag uppkommit eller upphört den första dagen i en månad, skall dock bidraget lämnas eller upphöra från och med den månaden. Bidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden. Bidrag får dock lämnas för en längre tid tillbaka, om en ansökan om bidrag avseende höjning av hyra eller avgift ges in till Försäkringskassan inom en månad från den dag den sökande fick kännedom om hyres- eller avgiftshöjningen.

Om ett barn avlider i en barnfamilj som avses i 10–11 §§, och familjen dessförinnan har ansökt om eller får bostadsbidrag, får bidraget lämnas till och med den sjätte månaden efter dödsfallet. Bidrag får dock lämnas längst till och med den månad då familjen flyttar från bostaden.

SFS 2004:828

Preliminärt bostadsbidrag

Rubriken införd genom lag 1996:441. SFS1996-0441

Preliminärt bostadsbidrag beräknas efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst och skall så nära som möjligt motsvara det slutliga bostadsbidrag som kan antas komma att bestämmas enligt denna lag.

Vid tillämpningen av 21 § andra stycket skall bostadsbidraget dock beräknas som om barnet fortfarande levde och grundas på barnets ekonomiska förhållanden månaden före dödsfallet.

Preliminärt bostadsbidrag betalas ut med ett månadsbelopp, som avrundas nedåt till närmast jämna hundratal kronor.

SFS 2007:1008

Slutligt bostadsbidrag

Rubriken införd genom lag 1996:441. SFS1996-0441

Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preliminärt bidrag har betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt då taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) senast skall ha meddelats.

SFS 1996:441

Bestäms det slutliga bostadsbidraget till högre belopp än vad som för samma år har betalats ut i preliminärt bidrag, skall skillnaden betalas ut. Bestäms det slutliga bostadsbidraget till lägre belopp än vad som för samma år har betalats ut i preliminärt bidrag, skall skillnaden betalas tillbaka.

Belopp under 1 200 kronor skall inte betalas ut eller betalas tillbaka.

På belopp som skall betalas ut eller betalas tillbaka enligt första stycket skall ränta respektive avgift betalas i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 2007:204

Utbetalning av bidrag

Rubriken har denna placering enligt lag 1996:441. SFS1996-0441

På begäran av sökanden får Försäkringskassan besluta att bidraget skall betalas ut till någon annan än sökanden.

Om det finns synnerliga skäl, får Försäkringskassan på framställning av socialnämnden betala ut bidraget till lämplig person eller till nämnden att användas för hushållets bästa.

SFS 2004:828

Ändrade förhållanden m.m.

Den som får eller har fått preliminärt bostadsbidrag är skyldig att omgående till Försäkringskassan anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden, som kan antas innebära att slutligt bostadsbidrag inte kommer att beviljas eller kommer att beviljas med lägre belopp än det preliminära bidraget.

SFS 2004:828

Beslut om preliminärt bidrag skall ändras om något förhållande har inträffat som skall påverka storleken av bidraget. Försäkringskassan får underlåta att besluta om ändring, om ändringen endast i ringa mån påverkar bidraget.

SFS 1996:441

För att utreda rätten till och storleken av bidrag, får Försäkringskassan förelägga den som får eller har fått preliminärt bidrag att lämna de uppgifter som har betydelse för bidragsprövningen. Ett sådant föreläggande får delges. Om föreläggandet inte följs, får Försäkringskassan dra in eller sätta ned bidraget.

SFS 2004:828

Om det är uppenbart att sökanden på grund av hushållets inkomst- eller förmögenhetsförhållanden eller något annat förhållande inte behöver det bidrag som kan beräknas enligt denna lag, får Försäkringskassan efter särskild utredning avslå en ansökan, dra in eller sätta ned bidraget.

Beslut enligt första stycket får fattas utan hinder av att viss inkomst eller förmögenhet inte skall räknas in i den bidragsgrundande inkomsten.

SFS 2004:828

Återbetalning

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning enligt 22 § och om återbetalning av bostadsbidrag som i övrigt har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Om det finns särskilda skäl för det får Försäkringskassan efterge krav på återbetalning helt eller delvis. Vid bedömning av om sådana skäl föreligger skall särskilt beaktas sökandens och dennes medsökandes förmåga att kunna betala tillbaka bidraget. För att rätten till eftergift skall kunna prövas skall skyldigheten enligt 24 § att anmäla ändrade förhållanden ha fullgjorts av sökanden och dennes medsökande. Om de inte har anmält ändrade förhållanden kan eftergift ändå prövas om de skäligen inte borde ha insett att de var skyldiga att göra en sådan anmälan. Om sökanden eller dennes medsökande medvetet eller av oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter till grund för bedömningen av rätten till bostadsbidrag, får kravet på återbetalning inte efterges.

Vid en senare utbetalning av bostadsbidrag eller annan ersättning som skall betalas ut av Försäkringskassan till någon som skall betala tillbaka bidrag enligt första stycket får Försäkringskassan hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har lämnats för mycket.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena.

Ränta skall inte tas ut på sådan avgift som avses i 22 § tredje stycket.

SFS 2007:204

Överklagande m.m.

Bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av försäkringskassas beslut och domstols beslut skall tillämpas i ärenden om bostadsbidrag.

Ett beslut i ett ärende om bostadsbidrag skall gälla omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

SFS 2004:828

Om sökandens taxering eller studiemedel i form av studiebidrag ändras efter det att slutligt bostadsbidrag bestämts och ändringen innebär att bostadsbidraget skulle ha varit högre eller lägre, skall ett nytt slutligt bostadsbidrag bestämmas, om sökanden begär det eller om Försäkringskassan tar upp frågan.

En fråga om nytt slutligt bostadsbidrag enligt denna paragraf får inte tas upp efter utgången av femte året efter det taxeringsår som taxeringsbeslutet avser eller sjätte året efter det att studiebidraget lämnades.

SFS 2007:1008

Övriga bestämmelser

Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas på bidrag enligt denna lag:

17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

20 kap. 5 § om preskription av bidrag,

20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse av bidrag,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,

20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndigheter, arbetsgivare m.fl.

SFS 2004:828

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:737

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993 och tillämpas i fråga om bidrag från och med januari månad 1994 (den nya lagen).

2. Genom lagen upphävs lagen (1988:786) om bostadsbidrag (den gamla lagen) vid utgången av år 1993.

3.

4. En ansökan om bostadsbidrag som före d. 1 jan. 1994 ges in till kommunen och som helt eller delvis avser bidrag enligt den nya lagen skall i fråga om sådant bidrag överlämnas till den försäkringskassa som anges i 18 §.

5. Överklagande av beslut som en kommun meddelat i fråga om bostadsbidrag enligt äldre lagstiftning skall från och med d. 1 jan. 1994 prövas av Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

6.

7. Kommunen skall på begäran lämna domstolar, Riksförsäkringsverket, försäkringskassor och Boverket uppgifter om bidragsgivningen.

SFS 1995:473

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995 och tillämpas i fråga om bidrag från och med januari månad 1996. I fråga om bostadsbidrag, som avser tid före d. 1 jan. 1996 gäller äldre bestämmelser.

SFS 1996:441

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. Lagen skall, med det undantag som anges i punkt 2, tillämpas på bidrag som avser tid från och med d. 1 jan. 1997, då rätten till bidrag på grund av motsvarande äldre bestämmelser upphör. De nya bestämmelserna i 15 a och 17 a §§ skall också tillämpas på bidrag som avser tid från och med d. 1 juli 1996 och som beviljas efter ansökningar – dock ej ansökningar som avser endast ändring av bidrag – gjorda efter d. 30 juni 1996.

2.

SFS 1996:1035

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:330

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1997:563

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997. De nya bestämmelserna skall dock inte tillämpas i fråga om bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1997:1134

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998. Äldre bestämmelser skall tillämpas på bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1998:101

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 29 § i sin äldre lydelse.

SFS 1998:1621

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. Den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket 6 skall dock inte tillämpas i fråga om bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1998:1762

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:246

1. Denna lag träder i kraft d. 15 maj 1999 i fråga om 28 § och i övrigt d. 1 jan. 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på bidrag som lämnats från och med d. 1 jan. 1997.

2. Begäran om omprövning enligt 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och som gäller återkravsbeslut för bostadsbidrag för år 1997 skall ha kommit in till försäkringskassan inom fyra månader från den dag då sökanden fick del av beslutet.

3. Återkravsärenden enligt punkterna 3 och 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:737) om bostadsbidrag som pågår vid ikraftträdandet skall avbrytas.

SFS 1999:820

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om bostadsbidrag för tid före ikraftträdandet.

SFS 1999:1278

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.

SFS 1999:1362

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid dödsfall som inträffar före ikraftträdandet.

SFS 2001:765

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande beträffande bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2001:1112

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på bostadsbidrag som lämnats från och med d. 1 jan. 2000.

SFS 2002:311

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:1075

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:78

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2003 och tillämpas på bostadsbidrag som lämnats från och med d. 1 jan. 2001.

SFS 2003:384

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:1068

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004 och tillämpas på bostadsbidrag som betalats ut från och med kalenderåret 2002.

SFS 2004:477

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004 och tillämpas på bostadsbidrag som avser tid för år 2003 och därefter.

SFS 2004:828

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

SFS 2005:465

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1, 3, 12, 14 och 15 §§ d. 1 nov. 2005 och i övrigt d. 1 jan. 2006.

2. Bestämmelserna i 1, 3, 12, 14 och 15 §§ skall tillämpas på bostadsbidrag som avser tid efter utgången av år 2005.

3. Äldre bestämmelser i 29 a § skall fortfarande gälla, om den sökande före utgången av år 2005 hos Skatteverket har begärt omprövning av ett taxeringsbeslut eller om fråga rörande hans eller hennes taxering före samma tidpunkt har överklagats till länsrätt. Frågan om nytt slutligt bostadsbidrag får dock i sådana fall endast tas upp till prövning till och med utgången av det sjunde året efter taxeringsåret.

SFS 2005:615

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1468

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som har lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

SFS 2006:1524

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2007 och tillämpas första gången i fråga om 2008 års taxering. Lagen tillämpas dock även i det fall den skattskyldige vid 2007 års taxering har gjort avdrag för uppskovsbelopp med stöd av punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1520) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 2007:204

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna i 28 § tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

SFS 2007:1008

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas på bostadsbidrag som avser tid efter utgången av år 2007.

SFS 2007:1400

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas på bostadsbidrag som avser tid från och med d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:309

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2009:259

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2009.

SFS 2009:1055

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2009:1487

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas första gången vid bestämmande av slutligt bostadsbidrag för kalenderåret 2008.

SFS 2010:200

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2010.