Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Utfärdad: 1993-10-07

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning ges föreskrifter om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i den balken.

SFS 2010:1684

2 §

[Upphävd g. F (2010:1684).]

SFS 2010:1684

Beslut om assistansersättning

3 §

Vid beräkning av antal assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken ska beaktas all tid som avser uppgifter som assistenten utför som ett led i det personliga stödet i den dagliga livsföringen till den försäkrade.

SFS 2010:1684

4 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter

 1. om beräkningen av assistansersättningen, och

 2. om i vilken omfattning tid som avses i 9 a § andra stycket 1 och 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade berättigar till assistansersättning.

SFS 2018:114

Föräldraavdrag

4 a §

Visa lydelse

SFS 2022:1229

Högsta belopp per timme

5 §

Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken ska räknas upp med 1,5 procent och avrundas därefter till närmaste tiotal öre. Om det uppräknade beloppet slutar på 5 öre, avrundas det till närmaste högre tiotal öre. Schablonbeloppet ska för år 2022 vara 319 kronor och 70 öre per timme.

SFS 2021:880

Kostnader för personliga assistenter

Rubriken införd g. SFS2008-0203

5 a §

Med kostnader för personliga assistenter avses

 1. löne- och lönebikostnader,

 2. assistans- och utbildningsomkostnader,

 3. kostnader för arbetsmiljöinsatser,

 4. personalomkostnader, och

 5. administrationskostnader.

Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov.

SFS 2011:182

Utbetalning m. m.

6 §

Med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken jämställs tid efter det att den försäkrade har avlidit eller intagits på institution eller liknande, i den mån assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den försäkrade. Detta gäller dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av lag.

Med tid för vilken assistans har lämnats jämställs också tid för vilken assistenten får sjuklön av den försäkrade.

SFS 2010:1684

7 §

En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § eller som, enligt 51 kap. 11 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med skäligt belopp, ska inför utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § samma balk lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Redovisningen ska ha kommit in till Försäkringskassan vid den närmare tidpunkt som myndigheten föreskriver.

En försäkrad som avses i första stycket ska, om assistansersättning betalas ut enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken, i samband med slutavräkning enligt samma paragraf lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans.

SFS 2016:88

7 a §

När assistansersättning har beviljats med ett högre belopp än schablonbeloppet enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken och ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott ska Försäkringskassan göra en slutlig avstämning som avser den tidsperiod för vilken ersättning har beviljats enligt 51 kap. 9 § samma balk (beviljandeperioden). Om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet endast har beviljats för en del eller delar av beviljandeperioden, ska den slutliga avstämningen i stället avse varje sammanhängande tidsperiod för vilken högre ersättning har beviljats inom beviljandeperioden.

Om de kostnader för personlig assistans som Försäkringskassan godkänner för avstämningsperioden överstiger den assistansersättning som har beslutats månadsvis för samma period, ska Försäkringskassan betala ut det överskjutande beloppet. Av 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken följer dock att utbetalningen inte får innebära att timbeloppet för av-stämningsperioden överstiger schablonbeloppet med mer än 12 procent.

Den slutliga avstämningen ska göras skyndsamt efter det att Försäkringskassan i slutliga beslut har bedömt den försäkrades rätt till utbetalning av assistansersättning för samtliga månader i beviljandeperioden.

SFS 2018:557

8 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

 1. utbetalningsförfarande enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken,

 2. utbetalnings- och avräkningsförfarande enligt 51 kap. 15 § samma balk,

 3. den försäkrades uppgiftsskyldighet enligt 7 § denna förordning, och

 4. avstämnings- och utbetalningsförfarande enligt 7 a § denna förordning.

SFS 2018:557

9 §

Assistansersättning som betalas månadsvis ska kunna lyftas av mottagaren den 20 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, ska ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

Försäkringskassan ska senast den 15 i varje månad debitera kommunen den ersättning som kommunen ska betala månadsvis enligt 51 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken. Betalning ska därefter ha inkommit senast den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

Reglering med anledning av slutavräkning enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska göras snarast efter det att slutavräkning skett. En utbetalning enligt 7 a § ska göras snarast efter den slutliga avstämningen, dock tidigast i samband med den sista månadsvisa utbetalningen för beviljandeperioden.

SFS 2018:557

10 §

Av 51 kap. 22 § socialförsäkringsbalken följer att kommunen ska ersätta Försäkringskassan för den del av utbetalningen enligt 7 a § som avser de 20 första assistanstimmarna per vecka.

Försäkringskassan ska senast den 15 dagen i månaden efter månaden för utbetalningen enligt 7 a § debitera kommunen den ersättning som kommunen ska betala enligt första stycket. Betalning ska ha inkommit senast den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

Kommunen har rätt att ta del av den slutliga avstämning som har gjorts enligt 7 a §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § upphävd g. F 2008:871.

SFS 2018:557

11 §

[Upphävd g. F (2010:1684).]

SFS 2010:1684

11 a §

En försäkrad som har köpt personlig assistans ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för sådant köp. En försäkrad som själv har anställt sina personliga assistenter ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för kostnader för sådana assistenter.

SFS 2013:278

Verkställighetsföreskrifter

12 §

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om assistansersättning i socialförsäkringsbalken samt av denna förordning.

SFS 2010:1684

Bilaga

SFS 2022:1229

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1091

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:1183

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994.

SFS 1997:597

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1997.

SFS 1997:733

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1997.

SFS 1998:1393

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 1999:918

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2000:1076

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2001:1197

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002. I fråga om 5 § gäller äldre föreskrifter fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2002:1103

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2003:878

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2004:717

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2004:898

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:971

(Utkom d. 23 nov. 2004.)

SFS 2005:370

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:914

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2007:689

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2008:203

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:479

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2008:871

(Utkom d. 18 nov. 2008.)

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1993:1091) om assistansersättning ska upphöra att gälla vid utgången av dec. 2008.

SFS 2009:931

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2010:812

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2010:1684

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:182

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2011:790

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2012:531

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2013:278

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:723

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2014:1311

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2015:556

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2016:88

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på assistansersättning som avser assistans som har lämnats i april månad 2016.

SFS 2016:870

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2017:891

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2018:114

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2018.

SFS 2018:557

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2018.

2. Den äldre bestämmelsen i 5 § gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

3. Om en tidsperiod med rätt till högre ersättning än schablonbeloppet pågår vid ikraftträdandet, ska avstämningen enligt 7 a § avse tiden från ikraftträdandet till utgången av beviljandeperioden. Om tidsperioden med rätt till högre ersättning än schablonbeloppet löper ut före beviljandeperioden, ska avstämningen i stället avse tiden från ikraftträdandet till utgången av perioden med rätt till högre ersättning.

SFS 2018:1750

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2019:576
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2020:791
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2021:880
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2022:1229

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.