Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1530) om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet

Utfärdad: den 9 december 1993.
Utkom från trycket den 30 december 1993.

Den administrativa överenskommelse om tillämpning av konventionen den 15 juni 1992 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om social trygghet som undertecknades den 18 augusti 1993 skall gälla som förordning här i landet.

Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk text som bilaga.

Bilaga

Överenskommelse om tillämpning av den nordiska konventionen om social trygghet den 15 juni 1992

Med stöd av artikel 18 i den nordiska konventionen om social trygghet den 15 juni 1992 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i det följande kallad konventionen, har de behöriga myndigheterna i varje land enats om följande bestämmelser.

Artikel 1 Konventionens artikel 1

I följande bestämmelser används de uttryck som definieras i artikel 1 i konventionen i den betydelse som där anges.

Artikel 2 Konventionens artikel 5

 1. Om en förmån kan sättas ned enligt artikel 5 i konventionen, skall sådan nedsättning i första hand endast kunna göras av den utbetalande institutionen i den försäkrades bosättningsland enligt detta lands lagstiftning.

 2. Nedsättning som avses i första stycket kan göras av den utbetalande institutionen i annat land än bosättningslandet först sedan denna institution konstaterat att en sådan nedsättning inte görs i bosättningslandet.

Artikel 3 Konventionens artikel 7

 1. När en person är sysselsatt i ett annat nordiskt land än bosättningslandet skall bestämmelserna i artikel 13.2 a, b och d i förordningen tillämpas.

 2. När en anställd eller egenföretagare är sysselsatt i två eller flera nordiska länder framgår det av artikel 14.2 b, artikel 14.3 och artikel 14 a. 2–4 i förordningen vilken lagstiftning som skall tillämpas. Reglerna i artikel 12 a i tillämpningsförordningen skall tillämpas. Behörig myndighet eller den institution som den har utsett utfärdar på begäran det i artikel 12 a i tillämpningsförordningen nämnda intyget på blankett N 101.

 3. För personer som tillhör den resande personalen vid flyg- eller landtransportföretag avgör bestämmelserna i artikel 14.2 a i förordningen vilken lagstiftning som skall tillämpas. Behörig myndighet eller den institution som den har utsett utfärdar på begäran ett intyg som dokumenterar vilken lagstiftning som är tillämplig. Intyget lämnas på blankett N 101.

 4. När personer tillfälligt sänds ut av sin arbetsgivare i ett nordiskt land för att utföra arbete i ett annat nordiskt land skall bestämmelserna i förordningens artikel 14.1 a och b tillämpas. Behörig myndighet eller den institution som den har utsett utfärdar på begäran det i artikel 11 i tillämpningsförordningen nämnda intyget på blankett N 101 och N 102. I de fall som nämns i artikel 14.1 b i förordningen och artikel 11.2 i tillämpningsförordningen inhämtar arbetsgivaren nödvändigt samtycke från den behöriga myndigheten eller den institution som den har utsett i arbetstagarens sysselsättningsland.

 5. När personer sänds ut av sin arbetsgivare i ett nordiskt land för att utföra arbete i ett annat nordiskt land och villkoren för att tillämpa artikel 14.1 i förordningen inte är uppfyllda, kan den behöriga myndigheten eller den institution som den har utsett i utsändningslandet på begäran ingå en överenskommelse enligt artikel 17 i förordningen med den behöriga myndigheten eller den institution som den har utsett om undantag från bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 i förordningen. Den behöriga myndigheten eller den institution som den har utsett i utsändningslandet utfärdar ett intyg som dokumentation över den ingångna överenskommelsen på blankett N 101.

Artikel 4 Konventionens artikel 8

Bestämmelsen gäller de fall när artikel 17 i förordningen jämförd med artikel 7 i konventionen inte är tillämplig. Framställning om ingående av en överenskommelse inges till den behöriga myndigheten i det land vars lagstiftning man önskar skall tillämpas. Denna myndighet inhämtar därefter samtycke från det land för vilket undantaget skall gälla.

Artikel 5 Konventionens artikel 9

Vårdförmåner vid tillfällig vistelse eller vid bosättning i ett annat nordiskt land än den behöriga staten

Bestämmelserna i avdelning IV, kapitel 1 och 2 i tillämpningsförordningen gäller med undantag för-:

Artiklarna 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26.1–3 och artiklarna 27–31.

För att få vårdförmåner under tillfällig vistelse eller vid bosättning i ett nordiskt land skall en person vid behov dokumentera att han/hon är eller har varit försäkrad i ett annat nordiskt land.

Institutionen på vistelseorten kan vid behov inhämta nödvändiga upplysningar om personens rätt till förmåner.

Artikel 6Konventionens artikel 10

Vid ersättning av merutgifter för hemresa enligt artikel 10 i konventionen gäller följande bestämmelser:

 1. Behovet av att använda dyrare färdsätt skall styrkas genom skriftligt läkarutlåtande som utfärdas i vistelselandet före hemresan.

 2. Beslut om ersättning fattas av institutionen på vistelseorten före hemresan.

 3. Om institutionen på vistelseorten inte har kontaktats före hemresan kan i undantagsfall ersättning beviljas i efterhand.

Artikel 7 Konventionens artiklar 13, 14 och 15

Intyg om bosättnings- och försäkringsperioder i fråga om pensioner

När enligt konventionen bosättnings- eller försäkringsperioder skall beaktas för fastställande av rätten till och beräkningen av grund- och tilläggspension, skall den behöriga institutionen i ett nordiskt land intyga de perioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i detta land.

Artikel 8 Konventionens artiklar 13 och 15

Meddelande om beviljande av grund- och tilläggspension beräknad på grundval av framtida bosättningstid eller antagandetid

 1. Om det vid beräkning av grundpension i ett nordiskt land föreligger rätt att få medräkna framtida bosättningstid, skall den behöriga institutionen i detta land vid tillämpning av artikel 13 i konventionen lämna meddelande om den beviljade pensionen till berörd institution i annat nordiskt land där pensionstagaren varit bosatt före pensionsfallets inträffande.

 2. När villkoren för beviljande av tilläggspension på grundval av antagandetid är uppfyllda i ett nordiskt land, skall den behöriga institutionen i detta land vid tillämpning av artikel 15 i konventionen lämna meddelande om den beviljade pensionen till berörd institution i annat nordiskt land där pensionstagaren har varit sysselsatt före pensionsfallets inträffande.

 3. Meddelande som avses i punkterna 1 och 2 skall innehålla uppgift om tidpunkten för beviljandet av pensionen.

Artikel 9 Konventionens artikel 17

För att artikel 17.2 skall kunna tillämpas skall ansökan om medlemskap i arbetslöshetskassa inges inom 8 veckor räknat från försäkringens upphörande i frånflyttningslandet.

För Norges vidkommande krävs anmälan till arbetsförmedlingen inom 8-veckorsfristen.

Artikel 10 Konventionens artikel 19

Förbindelseorgan

1) Förbindelseorgan enligt artikel 19 i konventionen är:

i Danmark

Socialministeriet

i Finland

 

Folkpensionsanstalten,Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund,Pensionsskyddscentralen

 

i Island

 

Tryggingastofnun rikisins

 

i Norge

 

Rikstrygdeverket,Arbeidsdirektoratet

 

i Sverige

 

Riksförsäkringsverket,Arbetarskyddsstyrelsen

 

2) Förbindelseorganen kan på begränsade områden delegera sina uppgifter till andra organ. De skall underrätta varandra om detta.

3) En förteckning över förbindelseorganen och vilka uppgifter som har delegerats till andra organ följer som bilaga 1.

Ömsesidigt bistånd

Myndigheter och andra institutioner skall vid tillämpningen av konventionen lämna varandra det bistånd som är nödvändigt även i fall som inte uttryckligen nämns i denna överenskommelse.

Kontroller och läkarundersökningar

Om en förmån betalas ut från ett nordiskt land till en person som är bosatt i ett annat nordiskt land, skall den lokala institutionen i bosättningslandet, på förfrågan från den institution som betalar ut förmånen, inhämta de upplysningar som är av betydelse för rätten till förmånen och för förmånens storlek. Den lokala institutionen i bosättningslandet skall härvid på begäran ombesörja att en person som uppbär invalidpension, dagpenning vid sjukdom eller förmåner vid arbetsskada blir läkarundersökt.

Administrationskostnader

Vid tillämpningen av konventionen och denna överenskommelse skall de tillämpande institutionerna svara för de administrationskostnader som uppstår.

Tolkningsfrågor

Uppstår meningsskiljaktigheter vid tillämpningen och tolkningen av konventionen eller denna överenskommelse, skall dessa behandlas av de behöriga myndigheterna i de berörda länderna om inte de underlydande institutionerna kan enas. Vid behov kan frågan behandlas av en grupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder vilka utsetts av dessa länders behöriga myndigheter. En sådan grupp kan också sammankallas vid behov för att behandla allmänna tolknings- och tillämpningsfrågor avseende konventionen och denna överenskommelse.

Artikel 11

För att erhålla pensionsförmåner enligt artiklarna 11–15 i konventionen skall det förfarande som avses i kapitel 3 och 8 i tillämpningsförordningen tillämpas om inte annat uttryckligen anges.

För personer som inte omfattas av förordningen skall ansökan om pensionsförmåner göras på blankett som avses i artikel 17 i denna överenskommelse.

Sökanden kan själv sända sin ansökan till berörd institution i det nordiska land ansökan avser.

Artikel 12

Meddelande om beslut sänds direkt till sökanden. Kopia av beslutet sänds till berörda institutioner.

Artikel 13 Konventionens artikel 23.2

Utgifter för vårdförmåner som avses i artikel 23.2 i konventionen skall återbetalas av den behöriga institutionen till den institution som har utgett förmånerna.

Artikel 14 Konventionens artikel 26

För att styrka sin rätt till grundpension från ett nordiskt land enligt artikel 26 i konventionen skall sökanden på nationell blankett uppge i vilket nordiskt land han har varit bosatt och under vilken tid. Av uppgifterna på blanketten skall framgå om sökanden under tid som han har varit bosatt i ett nordiskt land har intjänat rätt till tilläggspension i ett annat nordiskt land.

Artikel 15 Konventionens artikel 27

Den institution som enligt artikel 27 i konventionen betalar ut ett tillägg till grundpensionen skall på fastställd blankett underrätta institution i varje annat nordiskt land som betalar ut grundpension till samma pensionstagare. Institutionen i ett sådant land skall senast under januari månad varje år meddela den förstnämnda institutionen om pensionens storlek. När den institution som betalar ut ett tillägg finner att den sammanlagda grundpensionen uppgår till minst det belopp som betalades ut till pensionstagaren vid konventionens ikraftträdande, skall berörda institutioner underrättas härom.

Artikel 16

Artiklarna 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 15 i denna överenskommelse gäller även för personer som omfattas av förordningen.

Artikel 17

Blanketter

Blanketter som skall användas för tillämpningen av denna överenskommelse upprättas av varje land efter samråd mellan förbindelseorganen. De skall upprättas på varje lands språk. För Islands del skall blanketterna upprättas också på danska, norska eller svenska.

Artikel 18

Ikraftträdande och uppsägning

 1. Denna överenskommelse träder i kraft samma dag som konventionen.

 2. Denna överenskommelse gäller under samma tid som konventionen, om inte uppsägning sker av något lands behöriga myndighet. Sådan uppsägning skall skriftligen meddelas de behöriga myndigheterna i övriga länder. Uppsägningen gäller endast det land som verkställt densamma och gäller från ingången av det kalenderår som inträffar minst sex månader efter det att alla behöriga myndigheter mottagit meddelande om uppsägningen.

Undertecknad i Köpenhamn den 18 augusti 1993 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord.

För Danmarks regering:

Poul Vorre

För Finlands regering:

 

Hannu Ripatti

 

För Islands regering:

 

Ingvi S. Ingvarsson

 

För Norges regering:

 

Liv Mørch Finborud

 

För Sveriges regering:

 

Håkan Damm

 

Bilaga 1

Adresslista över förbindelseorgan och andra organ till vilka uppgifter delegerats enligt konventionen

DANMARK

1. Socialministeriet (Förbindelseorgan)

Slotsholmsgade 6

DK-1216 Köpenhamn K

Tel. 45 33 92 33 77

Fax. 45 33 92 94 68

2. Frågor om lagstiftningen om hälsovård har delegerats till:

Sundhedsministeriet

Herluf Trollesgade 11

DK-1052 Köpenhamn K

Tle. 45 33 92 33 60

Fax. 45 33 15 05 92

3. Frågor om tilläggspension har delegerats till:

Arbejdsmarkedets Tillaegspension

Kongens Vaenge 8

DK-3400 Hilleröd

Tel. 45 48 24 11 00

Fax. 45 48 24 00 88

4. Frågor om förmåner vid arbetslöshet har delegerats till:

Direktoratet for Arbejdslöshedsforsikring

Finsenvej 78

DK-2000 Fredriksberg

Tel. 45 31 10 60 11

Fax. 45 31 19 38 90

5. Frågor om förmåner vid arbetskada har delegerats till:

Arbejdsskadestyrelsen

Aebelögade 1

DK-2100 Köpenhamn Ö

Tel. 45 39 17 77 00

Fax. 45 39 17 77 11

FINLAND

1. Frågor om tilläggspension och utsända arbetstagare enligt artiklarna 7 och 8 i konventionen har delegerats till:

Pensionsskyddscentralen (Förbindelseorgan)

PB 11

SF-00521 Helsingfors

Tel. 358 0 01 51 1

Fax. 358 0 148 11 72

2. Frågor om förmåner vid arbetsskada har delegerats till:

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Förbindelseorgan)

Bulevarden 28

SF-00120 Helsingfors

Tel. 358 0 68 04 01

Fax. 358 0 68 04 03 89

3. Övriga frågor har delegerats till:

Folkpensionsanstalten (Förbindelseorgan)

Folkpensionsanstalten

Helsingfors lokalbyrå PB 82

SF-00601 Helsingfors

Tel. 358 0 777 01

Fax. 358 0 777 03 22 0

ISLAND

1. Tryggingastofnun Rikisins (Förbindelseorgan)

Laugavegur 114

IS-150 Reykjavik

Tel. 354 1 60 44 00

Fax. 354 1 62 45 35

2. Frågor om barnbidrag har delegerats till Rikisskattstjóri

Laugavegur 166

IS-150 Reykjavik

Tel. 354 1 63 11 00

Fax. 354 1 62 44 40

NORGE

1. Rikstrygdeverket (Förbindelseorgan)

Drammensveien 60

N-0241 Oslo 2

Tel. 47 22 92 70 00

Fax. 47 22 55 70 88

2. Frågor om förmåner vid arbetslöshet har delegerats till:

Arbeidsdirektoratet (Förbindelseorgan)

Postboks 8127 Dep.

N-0032 Oslo

Tel. 47 22 94 24 00

Fax. 47 22 11 69 16

3. Frågor om utsända arbetstagare från Norge till andra länder har delegerats till:

Folketrygdekontoret for utenlandssaker

Postboks 8138 Dep.

N-0033 Oslo 1

Tel. 47 22 92 76 00

Fax. 47 22 71 29 10

4. Frågor om utsända arbetstagare från andra länder till Norge har delegerats till:

De lokale trygdekontor.

SVERIGE

1. Riksförsäkringsverket (Förbindelseorgan)

S-103 51 Stockholm

Tel. 46 8 786 90 00

Fax. 46 8 786 90 76

2. Frågor om förmåner vid arbeslöshet har delegerats till:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Förbindelseorgan)

S-171 99 Solna

Tel. 46 8 730 60 00

Fax. 46 8 730 60 09

3. Frågor om artiklarna 7 och 8 i konventionen har delegerats till:

De allmänna försäkringskassorna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1530

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (Utkom 28 dec. 1993.)

(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)